Verknoping ie Tholen. i Stations-Koffiehuis, H.H. Landbouwers in Tholen Wilgen schaarhout, Populieren snoei, sollicitanten ONDERWIJZERES Verkooping te fe Tholen. F Een Woonhuis 23 OLME- BOOMEIS Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten. NIEUW Café Réstaurant, L. P. A. OOMS—Janssens. D. J. van der Have, Verkooping te St-Annaland. op Vrijdag 23 Januari 1920, MEUBELEN EN HUISRAAD, ALS: met Schuurtje en grooten tui Uit de hand te koop bij inschrijving 10 De werking berust op de uilstraling ?an warmte en men neemt proeven het systeem voor de bewaking van banken en gebouwen practisch toe te passen. Per vliegmachine naar sohool. Op een eenzame farm in Texas woont een zekere Mrs. Cox, die in bet gelukkig bezit is van een vliegmachine, welke zij zelf bestuurt. Eiken Maandag brengt zij haar zoon al vliegend naar school om hem Zaterdags weer af te halen. Brand te St-Maartensdijk. Zaterdagavond jl. heeft een hevige brand gewoed te St-Maartensdijk. De brand werd ont dekt aan de schuur van den heer I. de Wilde. Aan blusschen viel niet te denken. De hevige wind wakkerde de vlammen aan. Ondanks alle pogingen kon men er niet in slagen iets te redden. De pracht collectie stamboekpaarden en stamboekkoeien kwamen in de vlammen om. De vlammen sloegen over op een schuur van den landbouwer T. Westerweel en men slaagde er slechts met veel inspanning in het vee in deze schuur zich beviudende te redden. Een en ander was verzekerd. Het Noodweer der laatste week heeft veel scheepsrampen ten gevolge gehad. Een der ergste rampen is wel het vergaan van de Fransche mailstoomer Afrique. Hierbij zijn 432 der opvarenden, passagiers en bemanning omgekomen. MOORD. Gistermiddag heeft nabij de glasfabriek aan het Zuider-Spaarne onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, nabij de Haarlemsche grens een moord plaats gehad. Een liefdeskwestie is de vermoedelijke aanleiding. De getroffene is de 26-jarige Frederik Zwart, die onlangs nit Nieuwbuinen gekomen is. Hij was uo te Haarlem bij een vrouw in de kost Deze vrouw vervoegde zich 's middags aan de glasfabriek, waar Zwart werktezij vroeg aan den chef om even Zwart te mogen spreken. Deze ging toen mee naar buiten, waar behalve de vrouw, ook de 27-jarige A. Roozen stond. Deze is ook in den kost bij de vrouw. Er ont stond een twistgesprek, en toen haalde Roozen op eeus een dolk uit zijn binnenzak. Zwart wilde vluchten, maar werd van achteren gestoken. De dolk ging hem dwars door het lichaam aan de voorkant was de wonde te zien. De slagader van het hart werd doorstoken. Op het hulpgeroep schoot het fabriekspersoneei toe. Zwart lag in een weiland. Binnen enkele minuten is hij overleden. Hij kon alleen nog wat stamelen De dader is kort daarop door de Haarlemsche politie aangehouden en aan de politie van Haar lemmerliede en Spaarwoude overgegeven. Hij heeft bekend. Een geneesheer uit Haarlem ontboden, kon slechts den dood van Zwart vaststellen. Het lijk is, nadat het eenige uren in de fabriek gelegen had, per wagen naar Haarlemmerliede vervoerd. (N.RCt.) ZAKKENROLLERS. Een heer, die Dinsdag van Rotterdam naar Apeldoorn reisde, kwam even voor de aankomst te Amersfoort tot de ontdekking, dat een por- tefeuile, inhoudende ruim f 2554, waaronder 2 bankbiljetten van f 1000, waarvan de nummers onbekend zijn, nit den binnenzak van zijn jas verdwenen was. In de coupé werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld, maar de portefeuille was weg en bleef weg. Den reiziger bleef dus niets anders over, dau den stationchef van bet station Amersfoort van de verdwijning van de portefeuille in kennis te stellen. De reiziger herinnerde zich, dat, toen hij in Utrecht in een anderen trein moest overstappen, in de coupé,waarin hij had plaats genomen,een Eogelsch sprekend, als heer gekleed persoon eveneens kort daarop binnen kwam. Deze persoon had een zwartlederen actentasch bij zicb, die hij in het bagagenet wilde leggen boven de plaats, waar de reiziger was gezeten. Toen hij zich over hem heenboog om zijn tasch in het not te leggen, vroeg hij in het Engelscb, of er in de coupé gerookt mocht worden. Na een ont kennend antwoord te hebben ontvangen, stapte de Engelsch sprekende heer, in gezelschap van een persoon, die inmiddels ook de coupé was binnen gekomen, weer uit, en verdween tusechen de menschen op het perron. Vermoed wordt, dat de Engelsch sprekende persoon op handige wijze bij het qnasi-ueerleggen van den actentasch in het net, zijn slag heeft geslageD, en gelegenheid heeft kuDnen vinden, de portefeuille met bankpapier te rollen. In dit verband verzoekt de commissaris van politie in de 2e afdeeling te Utrecht inlichtingen om trent dezen persoon, hij is ongeveer 40 jaar oud, heeft een gladgeschoren gezicht, donker haar en is gekleed in blauw colbert-costuom. Het accceut waarmee hij de Engelsche taal uit spreekt, doet vermoeden, dat hij niet van En gelsche nationaliteit is. Hy was waarschijnlijk in gezelschap van twee andere heeren, van wie geen signalement kan worden opgegeven (U.D.) De hooge prijzen. 't Wordt wel wat vervelend, aldoor op dat zelfde aambeeld te hameren. Doch er komt ook maar geen verandering en ook ditt is vervelend. Wie maakt en wie houdt alles zoo duur De klant geeft den winkelier, de winkelier den grossier, de grossier den fabrikant de schuld, en deze beroept zich op de hooge loonen en de dure grondstoffen. Een sigarenwinkelier klapt nu uit de school, dat althans wat het arti kel sigaren en sigaretten betreft deze stel selmatig duur gehouden worden door de winke liers. Hij wil daar niet aan meedoen en stelt aan de kaak hoe het publiek wordt uitgebuit. Een paar voorbeelden. Een sigaar als^Haag- sche Post" bijvoorbeeld, inkoop 8y2 cent, moet verkocht worden voor 12 cent, op aanvraag van de winkeliersvereenigiDg. Cigaretten: een doosje Greys, inkoop 55 cent, moet verkocht worden voor 80 cent; een doosje 330, inkoop f 1.02y2 moet verkocht worden voor f 1.50. Doen wij zulks niet, zegt hij, dan krijgen wij een schrij ven van den heer H. dat wij verplicht zijn 47 y2 cent winst te maken of de grossier en fabrikant worden gewaarschuwd en zij mogen ons niet meer leveren. De verloren steenen. Het is gemeld: 150 millioen bouwsteenen zijn door het hooge water verloren gegaan; de woningbouw zal er door in het gedraug komen. Kom, kombemoedigt een architect in De Stand., men moet het geval niet dadelijk al te zwartgallig gaan beschouwen. Het is waar, 150 millioen steen zijn verloren gegaan, bouwmate riaal voor ruim zesduizend eengezinswoningen. Das die schade is groot genoeg. Echter zijn de steenfabrieken zelf niet vernield. Wanneer de weersgesteldheid mede werkt en de steenfabrie ken vroeg in het voorjaar weer kunnen beginnen te werken is de geheele schade in de productie iu één jaar in te halen; want een steenfabriek is in staat 30-— 50 pCt. overproductie te maken. Daarbij komt, dat Groningen voér deu oorlsg bijna uitsluitend voor Duitschlaud fabriceerde, welke productie nu ook ons land geheel ten goede komt. De verkorte arbeidsduur zal zeer nadeelig op de productie werken en kan overproductie on mogelijk maken. Aan kapitaal is echter zooveel vernield, dat de steenen gemiddeld f 10f 15 per duizend zullen omhoog gaan, wat per eengezinswoning een verhooging van bouwkosten zal bedragen van ongeveer f 800. Woningbouw-Halsteren. Naar wij vernemen zal den heer Elink Sterk binneukort zijne conservenfabriek aan den Hal- sterschen weg afbreken en ter plaatse een zestal heerenhaizen doen bon wen ten einde tegemoet te komen aan het groot te kort aan woningen. De eerste vrouwen ter stembus. Op 17 Mei a.s. zal in Maastricht, in verband met de uitbreiding der gemeente, eene verkie zing voor den nieuwen gemeenteraad moeien plaats hebben. Aan deze verkiezing zullen voor het eerst de vronwen deelnemen. Maastricht zal dan de eerste gemeente in ons land zijn, waar de vrouwen aanj de zullen deelnemen. Distributie. Er komt een soort steen en-distributie. Nu er millioenen en millioenen steenen door het hooge water zijn bedorven, komt er schaarschte aan bouwsteenen en kannen er speculanten zijn, die zich alvast van een groote partij verzekeren. Daardoor zouden dan anderen in ongelegenheid geraken. De regeering nu wenscht er voor te zorgen dat [de nog aanwezige voorraad steenen zooveel mogelijk aan den woningbouw ten goede komt, en dat niet een gemeente of vereeniging zich meester maakt van een grooter deel van den voorraad dan voor haar oogenblikkelijke behoefte noodig is. Lager veeprijzen. Ze zijn er nu. Voor een kalve-koe wordt nu wel f75 f 100 minder betaald dan verleden najaar, en ook de varkens gaan op alle markten aanmerkelijk in prijs terug. 't Was te voorzieD, maar men geloofde het erleden herfst niet, zegt de Vee en Vlh. Nu voelen de specaleereude handelaars de klappen, voch kan men niet spreken van een snelle Taling; 't gaat langzaam, maar zeker. Een dluggere teruggang tot de prijzen, die met de vuganstige vooruitzichten op de zuivel-export omoeten komen, ware veel beter. De boeren zetten veel slachtvee af, ook van mindere kwaliteit, vreezend nog slechtere mark ten. 't Komt er nu maar op aan, hoe ruim we in de voorraden slachtvee zitten. Zooveel is er in elk geval wel, zegt het blad, dat de regee- ring niet had behoeven bij te springen met bevroren vleesch van f 1.40 en gezouten spek van fl.66. Er is en komt geen afname voor. Ons land zit volop in de geimporteerde vetten en spekken, die tot de meest concurreende prijzen aangeboden worden. DE VREDE is dan nu Zaterdag jl. te Parijs geteekend. De voorwaarden van het vredesverdrag dienen nu te worden uitgevoerd en dit legt ont zettend zware lasten op de schouders van het Duitsche volk. Milliarden schatting moeten worden betaald, machines geroofd en vernield worden teruggegeven, zoodat Duitschland lange jaren zal gebukt gaan onder de gevolgen van den oorlog, dien het zich zoo geheel anders had voorgesteld. Ook voor ons land verandert de positie ge heel. Het wetsontwerp tot toetreding van Neder land bij den Volkenbond is aanhangig gemaakt bij de Kamers en zoo geeft Nederland zijn on afhankelijkheid op en zijn vrijheid' om de neutra liteit te bewaren ingeval van oorlog. De leden van den volkenbond zijn nl. verplicht om bij een gewapend geschil ook gewapend tusschen- beide te treden indien onderhandelingen niet helpen. Zui Ta A Stoel. Neeltje Catharina dr. J. Bevelaodi A. van Schetsen. Maria dr. J. van Lo§ K. Jeroense. Adriaua Elisabeth dv. A. Q( dol gebuure en O Scherpenisse. Maria Wille^Ec] dv. P. Jeroense en M.Jansen. LientjeJai dv. H. C. Ridderhof en J. H. Lindhout. aan zv. W. de Weijze en J. van Dijke. Overleden Adriaan de Weijze 5 d. gil de Weijze eu J. van Dijke. Gemeente THOLEN, van 9—16 Janu^-gy GeborenCornelis, zr. L. Deurloo ei J. Moeliker. GehuwdG. Praat jm. en C. Bierei J. Geluk jm. eu J. W. den Dunnen jd. Gemeente IERSEKE, van 915 Jan! GetrouwdHenri Cornelis Steenbergen jm. te Amsterdam en Adriana Cornelia! Kramer 29 j. jd. Jan Steven Stroosnijder dii jm. en Cornelia Daane 22 j. jd. Ec GeborenPieternella Maria. dv. Hei «n Anthonie Verhulst en Rebecoa Philemena Jan Adriaan, zv. Jacob van de Plasse ei comina Minnaard. Gem. OUD-VOSSEMEER Dec. 1919. Geboren Cornelis Johannes zv. A. Verhees en C. M. Timmermans. Cornelis Jacobns zv. H. A. Kamhoot en S. Molenaar. Antonins Adrianus Maria zv. A. P. van Treijen en J. M. van Treijen. Adriaan zv. H. Duine en T. C. Minheere. Cornelia dv. P. M. Pollie en D. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 3 da. Van Luttervelt. Nam. Doopa bediening. Gerei. Kerk voorm. 9,30 uur en nam. I leeskerk. Gerei. Gem. voorm. 9.30, en avonda da. Janse nam. 2 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondag 18 Janoari voorm. 10 ds. de Jon Bergen op Zoom. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. da. Verechoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 'sa 6 aar leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 da. Lo(je<idij nam. 2 uur leeskerk. Gerei, kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 'a at 5.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 leeskerk en 2 uur ds. Kamsteeg. Voorber. H. Avondmaal. Geref. kerk voorm. 9,30, en nam. 2 uur lees! STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en 's avon uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 'a av 5,30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. i da. Van Griethuysen. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 nar ds. 's avonds 5.30 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. da. Bosr. Geref. Kerk, voorui. en nam. Da. Meyer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 'san da. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., uam. en 'sav Kersten. THOLEN 17 Januari 1920. Eieren 10 cent per atnk. Boter f 1.65 per pond. Temperatuur van het Seheldewater te Thi in Jannari. Graden C. Zaterdag 10 2, Zondag 11 3, Maandag 12 4, Dinsdag 13 5, Woensdag 14 S,S Donderdag 15 5, Vrijdag 16 5,2 1 tal, van MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, -TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Ter voorkoming van vergissingen zullen alle in bewaring gegeven Rijwielen worden voorzien van een nummer. Telefoon Interc. No. 55. Hiermede heb ik het genoegen U te berichten dat thans de vol gende personen voor mij als agent tot den verkoop mijner zaden zijn aangesteld A. A. BIERENS, St-Annaland D. A. HARTOG Cz., Scherpenisse A. MURRE, Poortvliet M. H. SMITS Wz., Stavenisse, terwijl mijn reiziger iederen Zaterdag de markt te THOLEN bezoek. Handel in Landbouwzaden 25702 22 KAPELLE bij Goes! VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. TE KOOP te Tholen. 1 Burgerwoonhuis 2 Woon- en Winkelhuizen; 1 Woon- en Winkelhuis allen op besten stand. Directe aanvaarding. TE KOOP GEVRAAGD te Tholen tegen 1 Mei 1920 een woonhuis be vattende kamer en keuken. Te koop voor directe aanvaarding een ruim pakhuis. 18 25311 Tholen datum den 22sten Januari a.s. hopen onze ge liefde Ouders 15 25677 J. W. VAN LOON en T. VAN LOONMaasland hunne 50-jarige echtvereeni- ging te gedenken. Hunne dankbare kinderen. Den 229ten Januari hopen onze geliefde Ouders en Groot ouders J. W. VAN LOON en T. VAN LOONMaasland den dag te gedenken, waarop zij voor 50 jaar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog vele jaren ge spaard mogen blijven, is de liefste wensch van hun Kinderen en Kleinkinderen. J. A. W. Aalbersberg. A. Aalbersberg— van Loon. Wim. Liny. 26 £5679 Bnssum, Januari 1920. De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen, zal, ten ver zoeke van deu Hoogwelgeboren Heer Jhr. Mr. E. A. O. DE CASEM- BROOT, Ambachtsheer van St-Anna land te Middelburg, des voormiddags om elf uur in de herberg van P. J. Soeters te St- Annaland, publiek verkoopen liggende aan den Breedenvlietschen dijk vanaf de hofstede van Gebrs. Van Luijk Daar de hofstede van Abr. Goedegebnure. 25676 vanaf de hofstede van Gebrs. van Luijk naar het dorp. 26 De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen, zal ten ver zoeke van de erfgenamen van de weduwe J. SLOOTMAKER aldaar, voor het sterfhuis op het Oudeland onder Tholen, 25 25707 op DONDERDAG 22 JANUARI 1920, des namiddags om twee unr, PUBLIEK VERKOOPEN: Bed met toebehooren, -EBl Kabinet, Kachels, Stoe- X EBUW len, Talels, Zilver Hor loge en Ketting, Kleerea en hetgeen meer zal worden geveild. BURGEMEESTER WETHOUDERS ST-MAARTENSDIJK roepen op, naar de 1 MAART a.s., vaceerende betrekking van 20 25673 der Gemeente-bewaarschool. Jaar wedde f 1000. Sollicitatiestnkken voor 1 Febrnari 1920 in te zenden aan den Burge meester dezer gemeente. Vsn t len 151 Notaris D. VAN DE VELD te Tholen zal ten verzoeke van dei O» heer CA8P. LABAN aldaar, INZET op Zaterdag 24 Januari 1920, in de herberg van de Wed. C. B en bij TOEWIJZING op Zaterdag 31 Jannari 1920, d.a.v. in de herberg van M. J. Hot telkens 't avoDds 7 unr in hel openbaar verkoopen te Tholen, in de Stadswandelio groot 10 aren. 27 2568 ln 2 perceelen en in massi (oo hof Bo me (in het Jat staande in de dreef der „Deehoeve onder Tholen. 16 2568 Inschrijvingsbiljetten voor of op 2 Januari a.s. in te dienen bij de Voorzitter van het Armbestuur J BA8TIA ANSE, te Sint-Maartensdijk Pa eei me

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2