IERSEKSCHE ERI THOOLSCHE COURMVT 'M o. 1817 Zaterdag 17 Januari 1920. Vijf en dertigste jaargang R Lu Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. CSt, wij G Van onze berichtgevers. jEi A 5- she n 001} üg: les, 0 N D E R W li S. GEMENGD NIEUWS. Dit bl»d verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,15, franco per post f 1,226. Voor het buitenland 90 eents, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van X tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. uisch Ter Secretarie kan een aanvraag om werkmam- hoonen ingediend worden. De prijs bedraagt f 10,50 van indienen der aanvraag dient men het maat- geven.; 16 Jan. 1920. 6 jee® ter van Tholen maakt bekend, dat f secretarie rystbonnen zijn af te halen op Zaterdag R 7 JaDuari 1920, des voormiddags en op volgende trkdagen des namiddags na 2 uur. EUZ1 De rijst is te bekomen by de winkeliers Cense, in der Stel, Marico en Bierens. Tholen, den 15 Janaari 1920. 7 De Burgemeester van Tholen zal, op Zaterdag Januari a.8., des middags te 12 uur, ten Raad- jüze aldaar EEN HOOP COMPOST, ibliek verkoopen. 9 (De voorwaarden van den verkoop liggen van heden i ter lezing ter' secretarie, iederen werkdag des iormiddags van 912 uur. Tholen, 16 Januari 1920. 25708 fan 19—25 Jan. 1920 kunnen gebruikt worden no. 16 van de suikerkaart voor !/2 pond saiker. pldigheidsduur van couponnen der BROODKAAR- i;N voor het 123e tydvak van 1422 Jan. en het 124e tydvak van 2330 Jan. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen aijn voor het 123e ivak paars en voor het 124e tijdvak zwart gekleurd. Tholen, den 16 Jan. 1920. 11 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. 124 sche ehwaLD ILE W- Zoofsrd een IER8EKE. Zuster Kok van Woerden, die ier enkele maanden tijdelijk werkzaam was als ijkverpleegater voor de Vereen, voor Christ. Wijkverpleging, is than9 door die vereenigiDg ifinitief in die betrekking benoemd. Loop der bevolking in 1919. Op 1 Jan. bestond de bevolking van Ierseke it 2126 m. en 2089 vr., samen 4215 personen, kwamen voor 119 geboorten (57 m. en 62 vr.) 40 sterfgevallen (15 m. en 25 vr.) Er ves- ien zich 76 m. en 83 vr., samen 159 pers. er vertrokken naar elders 115 tn. en 132 vr., kmen 247 pers. Het eindresultaat was, dat er 31 Dec. 3 m. pers. meer en 12 vr. pers. ninder waren dan op 1 Jan. en wel 2129 m. n n 2077 vr. samen 4006 pers. Er werden 37 huwelijken gesloten. ST-MAARTENSDIJK. Woensdag 14 dezer buitengewone algemeene vergadering an Ingelanden van het Waterschap St-Maar- snsdijk gehouden. Een voordracht werd opgemaakt voor een ezworene, ter vervalling van de vacature ont- taan door de benoeming van den heer W. M. Lloet tot Dijkgraaf. Geplaatst werden op die p ruin oordracht de heeren J. P. Hage, J. L. Geluk li n M. Geluk. 106 Besloten werd geen pensioenbijdragen te ver eenen ten behoeve van de in dienst van het Waterschap zijnde ambtenaren. 100 machinist-molenaar zag zijn jaarwedde opgevoerd tot 1 700.— en krijgt bovendien een bij iuurtetoeslag van f 200,welke verhooging en aten toeslag ingaan met 1 Mei 1919. Ook de jaar wedde van den bode werd verhoogd, en gebracht hp f 100.— met ingang van 1 November 1919. Ten slotte werd besloten tot stichting van (en stoombemaling bij de zeesluis, ter uitvoering TNKEwaarvan op de begrooting zal worden uitge trokken een som van f 150.000. X Januari 1919. Bevolking 1444 m. 1464 vr. Ingekomen in 19X9 54 m. 45 Heboren Vermeerdering Vertrokken 103 m. D verleden 17 m. Verminder. 120 m. Dos minder op 31 Dec 1418 35 m. 28 vr. 89 m. 73 vr. 78 vr. totaal 18 vr. u 96 vr. 1919 1441 vr. totaal 2908. totaal 99. 63. 162. 181. 85. 216. totaal 2854. Levenloos aangegeven 4. Er werden 18 huwelijken gesloten. STAVENI8SE. Bij Kon. Besluit van 31 Dec. no. 14 zijn goedgekeurd de Statuten der ifdeeling .Stavenisse» van het Groene Krnis. Op 1 Jan. 1919 bestond de bevolking ilhier uit 995 m. en 1009 vr. totaal 2004. in 1919 werden geboren 18 m. ea 22 vr. 6nZ otaal 40 en er vestigden zich 38 m. en 23 vr. otaal 61. Er overleden in dat jaar 7 m. en 10 vr. jpn totaal 17. en er vertrokken 61 m. en 53 vr. 'UI ^totaal 114, zoodat op 31 Dec. 11. de bevolking bestond uit 988 m. en 991 vr. totaal 1974 personen. Er had dus een vermindering van 30 inwoners plaats. In 1919 werden 25 huwelijken gesloten. 1.1. Woensdagavond trad alhier voor een stampvolle zaal op de heer J. Dirks, controleur van den Arbeid te Goes. Op duidelijke wijze besprak hij de nieuwe invaliditeitswet en vele vragen, door het publiek gedaan, werden af doende beantwoord. SCHERPENIS8E. De schietvereniging „Prinses Juliana" hield in het hotel .Concordia" haat eerste winteruitvoering. Voordat de spelers aan het programma begonnen werd de feestavond geopend door den voorzitter. Hij wensohte in het kort de belangrijkste punten te bespreken, betreffende de vereniging over het algeloopen jaar. Op de jaarvergadering is besloteD, dat de schietbaan waarop in 41/, jaar, tengevolge van den oorlog niet geschoteu werd en toch zijn onderhond noodig had een subsidie te vragen bij het Rijk van f300. Op ons verzoek werd gunstig beschikt, in zooverre dat ons een subsidie van f 225 werd toegekend. Zoo n allen weten hebben wij de geweren en munitie in Juli weer ontvangen en zijo aan stonds met de oefeningen weer begonneD. In de laatste helft van Augustus hielden wij een huishoudelijken wedstrijd, die in alle opzichten geslaagd is. De prijzen die uitgereikt werden zijn in hoofdzaak gekocht vau de geldeD, die de iögezetenen daarvoor beschikbaar stelden. Wat betreft de vorderingen in het schieten die zijn van dien aard dat vele schutters een hoog aantal punten ten deel viel en ik boop als we straks naar een wedstrijd buiten onze gemeente geroepen wordeD, dat een mooie prijs ons niet alleen teD deel zal vallen, maar dat de wisselbeker door ons gewonnen zal worden. Met deze woorden open ik den feestavond. Het program bevatte een 9 tal nummers vooral de nummers 2, 4 en 8, rechtzinnig bekroonde komiek en Arm Paatje, vielen zeer in den smaak. Nadat het program afgewerkt was, bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen. Het hulppost-het hulptelegraaf- en Telefoon kantoor is thans geopend van 81 van 23.30 en van 67.30 uur. Het hulppostkanioor op Zon- en feestdagen van 89 uur v.m. Het hulptelefgraaf- en Telefoonkantoor op Zon- en feestdag gesloteD. Tengevolge van den schoonmaak der ketel van de electrische Centrale heeft de gemeente 4 dagen ongeveer in den donker gezeten, slechts op enkele plaatsen was een straatlantaarn ge plaatst. Voor de aangeslotenen was het een ongerief, daar ieder zijn oude petroleumlamp weer voor den dag movst halen. Het verschil in verlichting viel hierbij in de woningen zoowel als op straat zeer in 't oog. Een ieder ziet weer met verlangen het electrisch licht tegemoet. OUD-VOS8EMEER. Het gebrek aan woningen blijft zich te dezer plaatse nog maar geducht gevoelen er zijn er die hopen dat de Stichting in den zin der Landarbeiderswet voor hen uit komst zal breDgen. Waar ïd den loop der laatste dertig jaren niet minder dan 110 nieuwe wo ningen zijn bijgebouwd en slechts een betrekkelijk klein getal gesloopt, vraagt men zich af, hoe toch die woningnood zoo nijpend is? Gedeelte lijk komt dit natuurlijk door toeDame der be volking. Op 1 Dee. 1889 b.r. was dit getal juist gelijk aan het jaartal, alzoo 1889, thans is het 2291. Naar ons door verschillende huurders van de grasëtting der dijken onder deze gemeente werd medegedeeld is de huur van de etting, welke na voor 7 jaren is aangegaan, ongeveer het dubbele van den pachtprijs bij den vorigen termijn. Voor onderwijzer met hoofdacte aan de O. L. School heelt zich thans één sollicitant aangemeld. In 1919 is de loop der bevolking ge weest a.v. Ingekomen 112. Vertrokken 105. Geboren 66. Overleden 30. Alzoo een vermeerdering van 43 zielen. Op 81 Dec. 1918 bedroeg het getal inwonerB 2248, thans alzoo 2291. Gesloten werden 23 huwelijken. Dinsdag a.s. zal het echtpaar Westmaas alhier zijn 50-jarige echtvereeniging gedenken; op zich zelf is dat al een bijzonderheid, maar dit wordt nog verhoogd door de omstandigheid, dat de vrouw de oudste ingezetene dezer ge meente is en thans 95 jaren oud zijnde bij haar huwelijk met den heer Westmaas weduwe was en reeds ongeveer 20 jarbn gehuwd was echtgenoot, wijlen geweest met haar eersten den heer De Later, THOLEN. Het idee om een knipcorsns te houden is in goede aarde gevallen. Waren er voor de cursussen die December eindigden eeD massa deelneemsters, ook de üieuwe cursussen hebben een goed resultaat, hiervoor zijn een twintigtal meisjes die deze volgen. Het vertrek van jhr. Van Vredenburcb, waarvan we onlangs mededeeling deden is thans definitief bepaald. Jhr. Van Vredenburch diende reeds zijn ontslag in als lid van den Thoolsche Raad en gaat waarschijnlijk in de maand April onze Gemeente verlaten en zich vestigen te Capelle in België, waar hij heeft aangekocht de villa het z.g. „oude kasteel" met een park van 24 H.A. Over de bestemming van „Buitenzorg alhier is nog niets bekend. We meenen in ieder geval te weten dat de tuineD, die de mooiste van geheel Nederland zijn, wel zullen moeten ver dwijnen. Er schijnt echter kans dat de villa in haar huidigen toestand zal blijven bestaan. Loop der bevolking gedurende het jaar 1919. Bevolking op 31 Dec. 1918. M. V. Tot. M. V. Totaal In 1919 geb. 30 35 65 1654 1702 3356 gevestigd 79 72 149 109 107 216 109 107 216 1763 1809 3572 In 1919 overl. 13 25 38 vertrokken 159 134 293 172 159 331 172 159 331 1591 1650 3241 St-Maartensdijk. Op de voordracht ter be noeming vau een onderwijzeres aan de openbare .agere school in deze gemeente zijn door Bur gemeester en Wethouders geplaatst: le mej. C. J. Jaösen alhier, 2e mej. T. Bos te Dniven- dijke en 3e mej. L. v. d. Putte te Domburg. Poortvliet. Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. school te Nijemirdum (Pr.) Mej. Flesch, thaos onderwijzeres aan de Chr. school alhier. Ierseke. Mejuffr. D. M. Wesdorp van hier staat no. 1 op de voordracht voor onderwijzeres aan de openb. school te Ondelande (Z.Bev.) De storm van Zondag. We worden dezen winter rijkelijk met storm weer bedeeld. Eiken dag is het onstuimig en bij vlagen verheft de wind zich onrustbarend. Van Zaterdagmiddag tot Zondagavond heeft een krachtige storm gewoed, die op verschillende plaatsen in ons land schade heeft berokkend en ook weer de oorzaak is geweest van het verlies van menschenlevens. Op de Zuiderzee is Zondagmiddag tnsschei) Edam en Hoorn het motorschip „Oving III", afkomstig van Rotterdam, vergaaD. De schipper, de stoker en de knecht zijn verdronken. De vrouw van den stoker en de passagier Jan Lampe zijn behouden op Urk aangebracht. Denzelfden middag is op de Kagerplassen een door een sleepboot getrokken vaartuig losge slagen eD gezonkeD. De schipper werd gered, maar de 22-jarige knecht verdronk. Tnssohen Sloterdijk en Halfweg is een voor malige boerderij, thans tot woning dienende voor vier gezinnen, voor 't grootste gedeelte ingewaaid, zoodat men het geheele perceel heeft moeten ontruimen. Een tegenslag van belang bij den tegenwoordigen woningnood. Van de in aanbouw zijnde gemeentewoningen te Zandvoort is van een blok, dat reeds onder de kap stond, het geheele bovengedeelte afge slagen. Te Doetinchem is een in aanbouw zijnde fabriek ingestort. De Maas, die de laatste dagen was gevallen, is sedert Zaterdag weer vrijwat gestegen, hooger nog dan in December het geval was. De storm en de aanhoudende regens hebben de rivier tot een woesten stroom gemaakt, t is weer alles water in de omgeving van Maastricht, zoover het oog reikt. Ook de Rijn wast weer onrust- barend. Op Texel is de dijk van den polder Horntje bezweken. Het land is overstroomd. De bewoners hebben hun woningen ontruimd met het oog op 't dreigend gevaar voor doorbraak van den afschuivenden zeedijk. Vlak aan den voet is een diepte ontstaan van 24 voet minder beteekeDÏs veroorzaakt. Te Amsterdam zijn enkele schuttingen omgewaaid, terwijl een aantal hoornen is ontworteld, enz. De brandweer aldaar moest Zondag 56 maal uitrokken bij ingewaaide rniten, afgevlogen schoorsteenen en dergelijke gevallen. Natuurlijk is het telegrafisch en telefonisch verkeer weer vrijwat gestoord. Zoo was o.a. het verkeer vau Amsterdam verbroken. Onder vrienden. De heer Kolthek, de S.-P.-er en ds. Kmijt, de Christen-Socialist, zitteo beiden in de revo- lolionaire Kamerfractie, zitten in de Tweede Kamer beiden op hetzelfde bankje. Ziehier du wat de heer Kolthek in zijn orgaan over zijn politieken broeder o.a. schrijft „Hij was overtuigd dat wij de waarheid schreven, doch ziju eigengerechtigheid was grooter dan zijn waarheidsliefde. En die drijft dezen politieken dominé wel eens meer op vreemde wegen. Zoo beeft hij op 't congres van den Bond van Chr. Soc. in allen ernst zijn auditorium willen wijsmaken, dat het z ij n invloed is geweest in de Kamer, waardoor de ministers van Oorlog en Marine zijn gevallen. Hij heeft en dat zijn zoo ongeveer zijn eigen woorden, zijn zweep laten knallen over de roggen der communisten, die op huu beurt de S.D.A.P.-ers hebben voort gedreven, die daarna weer zooveel pressie op de vrijz.-democraten uitoefenden, dat mr. Marchant zoo vurig tegen de begrootingen voor natte en droge rnzie te keer ging als hij heelt gedaan. En wij gelooven dat de stumper zelf gelooft wat hij daar zeide. Dat kan ons zelf ook niets schelen, als men maar niet van ons verlangt dat wij zoo iemand ernstig nemeD, want dat doen wij niet.fl Bankbiljetten-regen. 't Is gebeurd te Amsterdam. Op het Eiken plein waren gistermiddag gehalveerde en in stnkken gescheurde bankbiljetten ^gestrooid*. Niemand wist waar de briefjes vandaan kwamen. De felle wind nam het geldswaardig papier op en verspreidde het over het geheele plein. Aanvankelijk werd gedacht aan den bankbiljetten- diefstal te Haarlem, maar het bleken oude biljetten te zijn. Bewoners uit de buurt meenden, dat een onde dame in een kindsche vlaag, zich op deze minder gebruikelijke wijze van haar bezit had ontdaan. De politie, die de vondst in beslag nam, kwam echter in den loop van den avond op een ander denkbeeld. Er was even tevoren in de buurt van Kattenburg een inbraak gepleegd, waarbij voor f 3500 aan bankpapier is ontvreemd. Vermoed wordt, dat opgeschoten jongens zieh aan dit misdrijf zullen hebben schuldig gemaakt, met den buit geen raad hebben geweten en daarom de bankbiljetten als scheurpapier hebben behandeld. De vleeschprijzen. In het „Geïllustreerd Slagerblad" lezen we o.m.: Wij hebben opgemerkt, dat alle kraohtvoe- dervee er al veel beter uitziet dan voorheen. Er komen betere kwaliteit runderen eD varkens ter markt, wat dan ook met de lagere prijzen wijst, dat het meerdere uit Amerika aangevoerde krachtvoeder zijn uitwerking begint te toonen. Nu kunnen er nog wel eens eeo paar markten komen door te korten aanvoer, die weer ver hoogde prijzen zullen geven, maar de inzet van de prijsdaling is er en zal voortgaan, zoolang lage valuta bestaan blijft. Niemand kan deze daling tegenhouden, daar de vetmesting op groote schaal aangevat is. We spraken een der grootste varkenshandelaren in ons laüd en die verzekerde ons dat er zoo'o groot getal varkens opgelegd zijn (vetmesten), dat de prijzen binnen eenige maanden nog veel belangrijker zouden daleu, ook de koeien en stieren, want het eene houdt verband met het andere. Nu kan er voor de slagerij niets beter zijn dan lagere weer bijna Dormale prijzen, daar daD de omzet ook weer grooter wordt, maar ook zijn verlies op de incourante stukkeu vleesch wordt dan kleiner. Het verlies van den varkensslager wordt ook kleiner op de koppen, hakken en pootjes, en hij kan deze artikelen voor verlaagde prijzen dan ook beter kwiteeren. Er komt dan een al gemeene opluchting in de slagerij. Tijdens den oorlog bedienden de Ameri kanen zich van een uiterst gevoelig instrument, om zich zekerheid te verschaffen, of zieh levende vijanden op niet verren afstand bevonden. Tot op 180 meter afstand kon een vijand worden waargenomen en als hij zich verborgen had, dan tot 120 meter, als hij slechts een weinig koorts'heeft de'storm'tM van ongevallen van van zijn hoofd boven den grond liet uitkomen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1