IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 1816 Zaterdag 10 Januari 1920. Vijf en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad {1,16, franco per post f 1,225. Voor het buitenland 90 cents, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiëo van 1 tot 4 regels 60 cents; iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Van 13—18 Jan. 1920 kannen gebruikt worden bon no. 15 van de soikerkaart voor l/2 pond sniker. Geldigheidsduur van couponnen der BROODKAAR TEN voor het 123e tydrak van 1422 Jan. 1920. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen W en geen nommer voorkomen zyn voor bet 123e tijdvak paars gekleurd. Tholen, den 9 Jan. 1920. 9 f Vrijstelling wegens broederdienet op grond van dienst, volbracht bij den landetorm. De Burgemeester van Tholen brengt het volgende ter kennis van belanghebbenden. De Regeering heeft bij de wetgevende macht aanhangig gemaakt een ontwerp van wet, waarbij wordt voorgesteld aan dienst, bij den landstorm vol- brscht, recht op vrijstelling van don dienst bij de militie te verbinden voor een broeder, mits de be doelde landstormdienst voldoet aan de voorwaarden die hierna zijn vermeld. Als broederdienst komt in aanmerking de dienst van den broeder, die lo. bij den landstorm in werkelijken dienst is ge- j weest voor een nader door de Koningin te bepalen if dnnr van niet minder dan zeven en een halve maand j 2o. wegens ziekte of gebreken, door den dienst bekomen, nit den dienst bij den landstorm is ontslagen; 3o. gedurende zijn werkelijken dienst by den landstorm is overleden. Voor de toepassing van de bepaling, biervoren onder lo. vermeld, worden samengesteld de werku- j lyke dienst, dien de broedei bij de militie en die, 9 welken hij bij den landstorm heeft vervuld. Het ligt in de bedoeling de voorgestelde nieuwe 9j bepalingen ten aanzien van de vrijstelling wegens H broederdienst te doen toepassen niet alleen voor de Sj lichtiog van 1921 en volgende lichtingen, maar ook f reeds voor de lichting van 1920. ,In verband mot het vorenstaande worden de dienst ig pllchtigen der lichting 1920, die vermeenen aan- i spraak te kunnen maken op bovenbedoelde vrijstelling 'ij bij dezen uitgenoodigd zich reods no en liefst zoo ,t spoedig mogelijk aan te melden ter gemeentesecretarie Tholen, 5 Januari 1920. 40 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. I Openbare Raadsvergadering gehouden te Oud-Vossemeer op 8 Januari 1920. Voorzitter de Burgemeester, aanwezig alle leden, behalve de heer A. C. van Tilbeurgh. Bij de opening van de Vergadering wenscht de Voorzitter den Leden voor hun en hun gezin een voorspoedig jaar 1920, ook de gemeente en ingezetenen, hoopt dat de gemeente van rampen moge be waard blij ve, en dat de in den Baad te nemen besluiten zullen getuigen van een ruim inzicht der leden. Hierop worden de notulen gelezen en onveranderd vastgesteld. Naar aanleiding van de gelezen notulen merkt de heer De Wilde op, dat hij in dertijd heeft voorgesteld om de herbergen op Zondagen gedurende de godsdienst oefeningen te sluiten, en dat dit besluit door B. en W. is overgenomen om prae- advies. Zijn vraag is nu of Burgemeester en Wethouders het recht hebben om met een tegenvoorstel te komen. Dan vernam hij nog gaarne hoe het voorstel van B. en W. is genomen daar dit college toch niet voltallig was. De Voorzitter deelt mede dat Burg. en Weth. het recht hebben om den Raad voor te stellen niet op zoo'n voorstel in te gaan, dus om voor te stellen op Zon dagen gedurende de godsdienstoefeningen de herbergen niet te doen sluiten. Toen dit behandeld is in het college van B. en W. was de heer Aarnoudse Voorzitter, deze was voor het voorstel van den heer De Wilde, de heer Ooms tegen, later werd weer een en ander besproken en zou men niet ingaan op 't voorstel van den heer De Wilde. De heer De Wilde verklaart genoegen te nemen met de inlichtingen, er is z.i. toch niets meer aan te veranderen. De heer De Wilde vestigt de aandacht op het loopen van kippen over de Hegraaf- plaats, hem is medegedeeld dat Timmer mans verklaart heeft dit niet te zullen tegengaan. De Voorzitter zegt dat dan tegen Tim mermans proces-verbaal zal worden opge maakt, de rechter moet dan maar uitmaken of het strafbaar is. Ingekomen is een brief van Ged. Staten houdende goedkeuring van de wijzigingen der Verordening regelende den omvang van het herhalingsonderwijs, een brief houdende goedkeuring van de geldleenir.g groot f5700, een brief houdende vast stelling van het presentiegeld op f70 een besluit houdende vaststelling van de re kening dienst '19 met een nadeelig slot van f045,685, het proces-verbaal van kas opname over het 4e kwarlaal '1919, en een dankbetuiging van mej. Frankena voor de haar toegekende f170. Zonder discussie worden deze stukken voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is een adres van de arbeiders- vereeniging houdende mededeeling dat de leden tegen de geldelijke gevolgen van werkeloosheid verzekerd zijn, doch dat leden boven den 60-jarigen leeftijd niet tot de werkeloosheidskas kunnen toetreden en derhalve deze menschen geen uitkeering ontvangen bij werkeloosheid, met verzoek of de Gemeente deze menschen een uit keering kan geven door middel en controle van de Werkeloozenkas. De voorzitter deelt mede dat dit adres juist is ingekomen en stelt daarom voor dit te stellen in handen van B. en W. te meer omdat de strekking nog niet goed wordt begrepen. De heer Ooms vindt het duidelijk, de menschen van 60—jarigen leeftijd zijn de dupe van de wet, doch hij acht het moeilijk voor de gemeente hier tusschen te komen gewenschter was misschien dat de Raad aan den Minister verzocht om wetswijzi gingen te bevorderen, in dien zin dat de menschen tot hun 65 jaar ook kunnen trekken daarna krijgen ze dan Invaliditeits- rente. De Voorzitter acht het adres nog niet duidelijk, wel voelt hij waarheen men wil doch dit vindt hij nog al ingrijpend voor de gemeente, voor het inzenden van adres is het beter te verwijzen naar de vakbonden daar zal meer kracht van uitgaan dan van den Raad. De heer de Wilde zou het toch goed vinden dat er een adres van der. raad uitging. De heer Ooms verklaart het adres nu ook zoo duidelijk niet te vinden en acht het W. adres noodig geacht dan zou hij gaarne aan B. en "W. machtiging willen geven daartoe over te gaan. Met algemeene stemmen wordt hier toe besloten. Ter tafel komt de gemeentebegrooting voor den dienst '1920. Waar de gemeente ten opzichte van de onderwijzers jaarwedde thans in de 3e klasse wordt geplaatst, inplaats van in de 5e klasse, en de aftrek van 16% daardoor verandert in 8% worden de noodige wijzi gingen aangebracht, terwijl nog eemge wijzigingen worden aangebracht in ver band met verhoogde jaarwedden, verhoogd presentiegeld en vergrootte leening tot f5700. De wijziging van de gemeentebegrooting dienst 1919, waarin opneming wordt ver langd door Lied. Staten van de jaarwedde aan de tijdelijke onderwijzeres mej. De Wilde tot een bedrag van f920,inontvang wordt dien overeenkomstig aangevuld. Thans komt in behandeling de regeling van de jaarwedde van den keurmeester voor vee en vleesch, in verband met het ophouden van de toelage aan den Rijks veearts ad f150 op 1 Januari 1920. De Voorzitter deelt mede dat de heer van der Maas tijdelijk in Augustus is aan gesteld op een jaarwedde van f250, de afdoening van dit punt is toen aangehouden met het oog op de toelage. Ter toelichting deelt hij mede dat in den regel een toelage wordt beschouwd om iemand op gang te helpen, heeft men een practijk gevormd waaruit men leven kan dan is er naar zijn meening geen reden meer voor een toelage. Nu de toelage waarschijnlijk zal ophouden moet evenwel de salarieering als keurmeester ouder de oogen gezien worden en voelt hij er veel voor om dit goed te bezoldigen. In de Weth. vergadering is over de salarieering niet gesproken doch wel over de keuringen men meende dat er te veel inferieur vleesch werd ingevoerd van uit nood geslachte beesten en dit wenscht men tegen te gaan met medewerking van den keurmeester Hoewel de heer van der Maas dit alles zoo direct niet kan beamen, acht hij het toch gewenscht in voorkomende gevallen het tegen te gaan. De heer Ooms vindt f200 als keurmeester voldoende, en zelfs goed betaald, Van As kreeg maar f25, de"bezoldiging in Steen bergen en Bergen op Zoom zal in verhouding niet meer dan f200 zijn. De Voorzitter vindt f 200 niet voldoende volgens hem mag hier niet uit het oog verloren worden dat men thans een keuring krijgt van een deskundige hetgeen betaald moet worden zooals het past, bovendien is de keurmeester tijdelijk belast voor f250.— het zal hem daarom niet aange naam zijn thans een benoeming te krijgen op f 200. De heer Ooms zegt dat tijdelijke krachten immer meer ontvangen dan vaste. De Voorzitter had een benoeming ge dacht op f300. De heer Vermet vindt het veel waard voor de gemeente dat er een veearts is, daarom vindt hij f250 te weinig, de heer De Rijke verklaart accoord te gaan met den heer Vermet. De heer Ooms wijst op de Landbouw- maatschappij, deze werkt voor de land bouwers, bezoldigd haar personeel goed, waarom geeft die Mij. geen toelage, hij acht het niet gewenscht dat de ingezete nen betalen waar het alleen een belang is voor de boeren. De Voorzitter merkt op dat de veearts hier woont in het belang der boeren, doch dat de boeren het leeuwenaandeel in de belastingen betalen. De heer Ooms zegt dat de andere ge meenten ook geen toelage geven. Overgegaan tot stemming verklaart de heer Vermet f300 te willen voorstellen. De heer Ooms vindt dit niet goed de stemming is begonnen, de heer Vermet had dan vroeger met zijn voorstel moeten komen. De heer Vermet trekt hierop zijn voor stel in. waarna met algemeene stemmen wordt besloten geen toelage te verleenen en de heer Van der Maas te benoemen tot keurmeester op een jaarwede van f250. Voorgelezen wordt het adres van het Bestuur der Stichting volgens de Land- arbeiderswet houdende verzoek om bij woningbouw door middel van de Stichting per woning en per jaar gedurende 10 jaren gewenscht het in handen van B. en j een subsidie te verleenen van f50. te stellen ter onderzoek, wordt een De Voorzitter deelt mede dat hij zich hiermede vereeemgen kan, doch zag gaarne dat B. en W. het recht aan zich hielden om te bepalen wie de f50 zal ontvangen, wie niet, en voor hoelang. Het kan toch voorkomen dat in den loop van de '10 jaren blijkt dat het gewenscht is de sub sidie te doen ophouden, daarom is het voorzichtiger den Raad niet te hinden. De heer Vermet zou, voor hij zijn stem geeft, gaarne vernemen of de zaak wer kelijk onpartijdig is, de heer Ooms heeft indertijd gezegd dat hij wordt gevolgd door zijn kiezers, doch dit is bij hem ook het geval. De Voorzitter zegt, de Stichting bestaat uit de heeren Ooms, Kuijpers, Verhees, J. v. d. Klooster, Js. v. d. Boogaard, J. Paulisse, M. Stoutjesdijk en C. Pipping dus dat alle richtingen vertegenwoordigd zijn. De heer Vermet dankt voor de gegeven inlichtingen, hij heeft gehoord dat de vrij zinnige richting niet vertegenwoordigd was, doch dit blijkt thans onjuist. De heer Ooms zegt dat volgens de wet de Stichting neutraal moet werken en dat zal, want de besluiten komen ook bij B. en W. en soms ook bij Ged. St. deze col leges kunnen dus tegen partijdigheid waken De heer De Wilde is er voor hen te helpen die behoeftig zijn, doch vraagt of er dan geen tegenstand zou komen van hen die in een huurhuis wonen. De Voorzitter zegt dat die vrees onge grond is daar die menschen toch ook bij de Stichting kunnen aankloppen. De heer De Rijke zou gaarne vernemen wanneer het in werking treedt. De heer Ooms deelt uitvoerig mede dat de afdoening huiten schuld van de Stich ting is vertraagd en toont aan dat de toelating verzekerd is, komt het besluit af dan wordt er onmiddellijk een vergadering bijeengeroepen. Met algemeene stemmen wordt thans besloten in die gevallen ter beoordeeling van B. en W. subsidie te verleenen voor den tijd van '10 jaren. Thans is aan de orde het voorstel van B. en W. tot wijziging van de progressie- schaal van den Hoofdelijken Omslag. De Voorzitter licht toe dat indertijd de aftrek van noodzakelijk levensonderhoud is gebracht van f 300 op f 400. In verband hiermede is de progressieschaal toen niet gewijzigd geworden. Het hoogste percen tao-e was toen 3,64 omdat dit toen niei door Ged. Stalen was gevraagd. Van die verhoogde aftrek kan evenwei gebruik gemaakt worden om het percentage te brengen op 4,4 hetgeen door de voor gestelde wijziging bij onveranderd blijven van de inkomsten en meerdere opbrengst beteekent van plm. f2400,— op te brengen in hoofdzaak door de inkomers boven de f 4000. De heer Vermei vindt de wijziging goed, doch kan niet nalaten er op te wijzen dat nooit de aandacht gevestigd wordt op de kinderaftrek welke hier slechts f25 per kind is. De sprongen bij de lagere klassen zijn niet zoo groot, bij 'de hoogere klassen moet men ongeveer 10 kinderen hebben om één klasse naar beneden te gaan. De belasting wordt geheven naar draagkracht en in verband daarmede mag wel eens gelet worden op de kinderaftrek, hij spreekt niet op zichzelf want de meerdere belasting kan en zal hij wel betalen, doch in het algemeen. De heer Ooms meent dat bij de Rijks inkomstenbelasting voor inkomers boven de f5000 in 't geheel geen kinderaftrek bestaat. De heer Vermet zegt dat dit juist is doch vraagt tevens naar de billijkheid daarvan. Na nog eenige discussie wordt tot de wijziging met algem. stemmen besloten. Voorgelezen wordt een adres Aa. Istha houdende verzoek om verhooging der be looning als schoonmaakster der schoolloka len met voorstel van B. en W. om de belonning met f26 te verhoogen. De Voorzitter licht toe dat de meerdere werkzaamheden waarvoor de verhooging wordt gevraagd bestaan in het aanmaken van één kachel meer gedurende een half jaar en het onderhouden van één lamp meer gedurende '13 weken. De heer Den Engelsman vindt de ver hooging niet te veel. De Voorzitter zegt dat het schoonhouden der schoollokalen aan de gemeente kost plm. f260 per jaar en dus met de ver hooging wordt plm. f288. De heer Den Engelsman verklaart niet te hebben geweten dat de schoonmaakster dit trok en van inzicht nu eenigszins ver andert. De heer De Rijke vraagt hoeveel er werken De Voorzitter zegt dat de gemeente slechts kent Aa. Istha, neemt ze een help ster goed, ze kan er ook twee nemen, dat moet zij weten, zij ontvangt plm. f260. De heer De Rijke vindt het goed dal de werkvrouw zelf moet weten hoeveel hulp ze neemt, doch uitgerekend is dat na af trek van de belooning voor hulp, het schoonhouden beloond wordt met plm. 10 cent per uur hetgeen hij te weinig acht. Waar dit gevoelen algemeen wordt ge deeld, wordt besloten een nader onderzoek in te stellen en dit punt aan te houden tot een volgende vergadering. Overgegaan wordt tot benoeming van twee Regenten voor het Weezen-Armbest. Na vier stemmingen wordt bij loting tusschen de heeren De Wilde en De Rijke, benoemd de heer A. de Rijke. Bij de volgende stemming wordt be noemd de heer Anth. van Tilbeurgh met 4 stemmen, terwijl 2 stemmen werden uitgebracht op den heer Ver met. Niets meer te behandelen zijnde en de Voorzitter omvraag doende zegt de heer De Wilde dat de hoofden van scholen de vaccinatie briefjes soms 3 en 4 jaar onder zich houden, en zou het in verband daar mede goed vinden dat daar een onderzoek naar werd ingesteld, omdat dit misschien kan bevorderen dat als aantal leerlingen meer wordt opgegeven dan werkelijk schoolgaan. De Voorzitter zegt dat een grooter aan tal leerlingen hieruit niet kan voortvloeien, kan het van de hoofden van scholen niet goedvinden dat zij niet dadelijk bij het verlaten der school de bewijzen niet aan belanghebbenden medegeven. De heer De Rijke zou gaarne vernemen wanneer er met den houw van woningen wordt begonnen en of er reeds grond is. De heer Ooms verklaart nogmaals dat er spoed gemaakt zal worden en dat naar zijn meenitig zij die willen bouwen reeds thans eeD en ander in gereedheid kunnen brengen. De heer Heijboer heeft grond te koop, hebben de menschen iets dan zal de stichting verder helpen. Niemand meer het woord verlangende wordt overgegaan tot opmaking van het - Ie suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag waarna de vergadering wordt ge sloten.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1