IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT No. 1815 Donderdag 1 Januari 1920. Vijf en dertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. NI. C. POT Tholen. Publicatie n. GEMENGD NIEUWS. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,15, franco per post f 1,225. Voor het buitenland 90 cents, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Verplichtingen van verlofgangers. De Burgemeester van Tholen brengt onder de aandacht van de militaire-grootverlofgangers hun wettelyke verplichtingen ten aanzien zoowel van aanmelding bij vertrek met groot-verlof en bij ver huizing, als ten aanzien van verblijf in het buiten land. In hun zakboekjes zgn de bepalingen vermeld, waarnaar zy zich in bovengenoemde gevallen hebben te gedragen. TholeD, 29 December 1919. 12 De Burgemeester van Tholen dringt nogmaals aan op betaling van HOOFDELIJKEN OMSLAG. In de eerstvolgende weken zallen op goedkoope wijze RIJST, koasen en schoenen verstrekt worden. Aanvragen van personen, die hun aanslag nog niet voldaan hebben worden voorloopig ter zijde gelegd. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft niet van verplichting, tot betaling. Wie naderhand blijkt te veel betaald te hebben, kan teruggaaf krijgen. Tholen, den 30 December 1919. 11 de Nieuwe suikerkaarten, beginnende met bon nr. 14, zijn ter Secretarie af te halen op Woensdag 31 Decem ber 1919 en Vrijdag 2 Januari 1920, telkens des namiddags na 2 uur en op Zaterdag 3 Januari 1920 des voormiddags van 9121/2 nor. Tholen, den 30 December 1919. 7 Van 29 Dec. 1919—4 Jan. 1920 kunnen gebruikt wordenv bon no. 13 van de suikerkaart voor 1/2 pond sui ker. Daarna bon no. 14. Geldigheidsduur van couponnen der BROODKAAR TEN voor het 121e tgdvak van 27 Dec. 1919—4 Jan. 1920 eu voor het 122e tgdvak van 513 Jan. 1920. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen W en geen nummer voorkomen zijn voor het 121e lijdvak rood en voor het 122e tijdvak groen gekleurd. Tholen, den 30 Dec. 1919. 14 De Burgemeester, J. W. W'AGTHO. OPENBRE VERGADERING van den Raad der gemeente Poortvliet, op Dinsdag 23 December 1919. Tegenwoordig alle leden. De notulen van de vergaderingen van 18 en 21 Nov. jl. worden na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter brengt ter tafel de volgende ingekomen stukken le. een besluit van Ged. Staten van Zeeland ,ot vaststelling der geuieenterekening over 1918; e. een proces-verbaal van kasopnemiüg bij den gemeenteontvanger. een missive van Ged. Staten inhoudende le mededeeliog dat bij hun College geen be denking bestaat tegen het raadsbesluit tot wijzi ging der verordening tot regeling van het her- talingsonderwijs 4e. een missive van hetzelfde college mede- leelende dat het suppletoir kohier van den hoof- lelijken omslag is goedgekeurd missive van Ged. Staten inhoudende de ïededeeliug dat de raadsbesluiten tot aankoop van rood voor uitbreiding der begraafplaats en tot iet aangaan van een geldleening tot dekking ier kosten zijn goedgekeurd. Deze stukken worden voor notificatie aange- en. Vervolgens wordt aangehouden tot een tere vergadering een circulaire vao het Bestuur u den Nederl. bond van Gemeenteambtenaren, arin de gemeenteraden verzocht wordenin volging van het rijk, een extra-uitkeering van maand salaris aan de ambtenaren der ge- te uit de gemeentekas toe te kennen. Daarna gaat de raad over tot het houden van tn geheime zitting voor het behandelen van eclames van een 2-tal ingezetenen tegen hun inslag in den hoofdelijken omslag. De vergadering weer openbaar geworden zijnde, rordt een besluit genomen tot wijziging van de legrootiog voor het dienstjaar 1919. Niets meer aan de orde zijnde wordt de ver- ;adering gesloten. Gemeenteraadsvergadering St-Maartensdijk. 1 Dinsdagmiddag 23 Dec. kwam de gemeente- tel, onder voorzitterschap van den Bargemeester, voltallige zitting bijeen. Na de lezing der notulen maakte de heer 'oegop eene opmerking over de huur der meentewoningeD, welker bewoners geen elec- sch licht branden, doch welke opmerking, niet te dezer zake dienende, werd verwezen 11 de rondvraag, waarna de notulen werden edgekeurd. Ingekomen waren a. de goedkeuring door Ged. Staten van erfpacht van grind aan J. J. Muller; b. kennisgeving van den heer Joh. Ba9tiaanse dat hij zijne benoeming tot lid van het Weezen- armbestuur aanneemt; c. een schrijven van den Bond van gem.- ambtenaren om een extra-uitkeering aan de ambtenaren te doen. Alle voor kennisgeving aangenomen. d. Ged. Staten wenschen een vast omlijnd voorstel van den Raad tot vaststelling van de jaarwedden van den burgemeester f 2000. van den secretaris a f 2000.en van den ge meente-ontvanger f 900,—, zooals in de bedoeling van den Raad heeft gelegen. De heer Hage acht de wedde voor den ge meente-ontvanger te laag, vooral in verband met die van den klerk ter secretarie, welke nog hooger is. De ■voorzitter wijst deze bemerking terug met het motief, dat, als men eene vergelijking wil maken, de gem.-ontvanger slechts één dag per week aan zijne desbetreffende administratie werkzaam is, tegen de klerk zes dageo. In den geest van het vorenbedoelde voorstel zal aan Ged. Staten worden gerapporteerd. e. Aan inej. A. C. Slier werd op haar ver zoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres in de handwerken ingaande 1 Jan. a.s. f. Vau C. Scherpenisse Cz. en J. van den Hoek Anthz. is een verzoek ingekomen tot het mogen huren van een woning in het Boschje. voor f 90 en f 80 's jaars. De heer Hage begrijpt deze aanvrage niet; als dat in verband staat met het geuomen be sluit aangaande de oproeping, dan is dat niet overeenkomstig de bedoeling van het besluit, want er zou eene kostenberekening gemaakt worden, waarnaar de huur zou worden bepaald eu dan zouden er gegadigden worden opgeroepen of ze genegen zijn voor dat bedrag te huren, teneinde te kunnen nagaan of er uaar gelaug van de behoefte aanleiding zon kannen bestaan om te bouwen. De voorzitter zeide dat de heer de Graaf* een prijs voor dergelijke woningen had berekend op f 3500 de prijs in verschillende andere plaatsen had spr. gelezen te zijn f4000 a f5000, nu zijo zijne inlichtingen zoodanig dat dit onder den Molendijk f 3200 en op het Kaadje f 2800 zou zijD, dus Dog minder dan de berekening van de Graaf. Daarop hadden Borg. en Weth. de oproeping gedaan. De heer Vroegop merkte op, dat de wijze waarop deze zaak is aangevat, eenvoudig er om te doen is om de woningbouw in den grond te stampen. Met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Hage, Vroegop en de Graaf werd het voorstel tot woningbouw verworpen. Door J. van der Jagt en anderen is het verzoek gedaan om het voetpad vao het Zuren- melksche wegje naar den Dnrendijk alsnog op den ligger der wegen en voetpaden te brengen. De voorzitter zeide dat na het besluit van 2 Sept. gedurende 14 dagen gelegenheid is gegeven tot het indienen van bezwaren, waarop echter één dag daarna een reclame is ingekomeD, waarvan volgens de wet geen notitie meer kon worden genomen. De heer de Graaf noemde het gebruik dat van dit pad wordt gemaakt van voldoend alge meen belang om het als publiek pad te be- schonwen. De heer Qnakkelasr meende dat de eerbaar heid van den Raad medebracht om op zijn besluit niet terug te komen. ijn stemming gebracht, werd het verzoek verworpen met 5 tegen 2 stemmenvóór de heeren Vroegop en de Graaf. Naar aanleiding van voor sommigen geopen- baarden aardappelnood, werd naeenige bespreking, zonder de beslissing van den minister van land bouw inzake de aankoop van aardappelen af te wachten, besloten tot aankoop van een 50 mud aardappelen ter distribueering onder hen die er geen bezitten en voor wie het een bezwaar is eene partij te koopen. Naar gelang van den door den minister te bepalen prijs, zal de eventuëele bewaring-, dekking- en bewakiugprijs door de gemeente worden bijbetaald. Het laatste punt der agendaeenige reclames op aanslagen in den hoofdelijken omslag, werden, na reeds officieus besproken te zijn, iu de openbare zitting behandeld. Aangaande die van B. J. van Oost zeide de voorzitter dat reclamant geen gevolg had gegeven aan de vraag van Burg. en Weth. om een juiste opgaaf van zijn inkomen te geven. De heer Hage wees er op, dat aan Van Oost zon worden verzocht hem in de gelegenheid te stellen zijn reclame nader mondeling toe te lichten, hetgeen nu niet gebeurd is. De voorzitter hernam dat Burg. en Wetb. het college is dat de inlichtingen vraagt, die het noodig heeft, afgescheiden er van of iemand voor den Raad komt of niet. Als nu iemand, volgens onze verordening, in 1919 over de verdiensten van 1918 wordt aangeslagen en a ij hebben zwart op wit vóór ons dat hij meer verdiend heeft, dan doet de aanslag in de rijks inkomstenbelasting niets af of toe aan de aauslag die de Raad doet. Van Oost kan gehoord worden door den Raad, maar de inlichtingen die Burg. en Weth. eischen, mogen niet gene geerd worden. Onder die voorwaarde zal Van Oost alsnog door den Raad in geheime zittiug gehoord worden. Over het karakter van een geheime zitting werd een enkel woord gerept, dat den voorzitter aanleiding gaf mede te deelen, dat iemand die eventueel zou klappen uit eene zitting waarom trent den leden geheimhouding wordt opgelegd, zich aan eene strafrechterlijke vervolging bloot stelt. De aanslag van A. W. Fermie werd terug gebracht naar de 19e klasse, die van de Wed. A. Scherpenisse en van nu wijlen Jac. deFouw werden gehandhaafd. Men was thans genaderd aan de rondvraag, waarbij de beer de Graaf allereerst wees op de bij de begrooting besproken verloskundige hulp aan behoeftige vrouwen, welke door de vroed vrouw kosteloos moest geschieden, doch waar voor zij vergoeding krijgt uit de gemeentekas. De voorzitter wees er. op, dat wat de heer de Graaf wilde, reeds is opgesloten in de ver ordening en waarvoor de juffrouw haar salaris geniet, hetwelk nu i9 verhoogd. Wilde men een speciale afzonderlijke belooning, dan zou de bewuste bepaling uit die verordening moeten ïDgetrokken wordenoverigens bestaat nu de gratishulp. Met die uitlegging vereenigde de vergadering zich. Verder wees de heer de Graaf op enkele lampen uit de lantaarns, die stuk zijn. De heer Koopman zou gaarne een der lan taarns op den Molendijk eenigszins zien verplaatst, daar er twee wat dicht bij elkaar zijn. De voorzitter zal deze beide punten met het bestnnr der Centrale bespreken en oplossen. Voorts wijst de heer de Graaf op het uiterst slechte pad achter de huizen van het Kaadje. De voorzitter zeide dat de wethouders hieraan hunne aaudacht zullen wijden. Inzake de distributie van rijst voor zieken stelde de heer Koopman voor, dit op te dragen aan de heeren de Gaaaf eu Vroegop. Deze laatste bedankte daarvoor, doch de heer de Graaf wil dit aanvaarden, nadat gebleken was dat de vergadering niet wilde ingaan op diens voorstel om ze aan de winkeliers te verstrekken. Op voorstel van den heer Vroegop wordt de huur der gemeente-woningen, in welke geen electrisch licht brandt, met f 2.verminderd. De heer Gakeer vestigt de aandacht vao Burg. en Weth. op de vele bietenslijk op de oostvest, waardoor men als 't ware niet uit zijn schuur kan. De heer Koopman zou kunnen wijzen op den weg achter het Bosch, uit alle welke klachten blijkt dat de opruiming te veel is voor één man. Hij gaf daarom iu overweging meerdere menschen aan het werk te stellen, nu er toch velen reeds werkeloos zijn, hetgeen Burg. en Weth. in overweging zullen nemen. Naar aanleiding der vraag van den heer de Graaf deelde de voorzitter mede, dat de 3 lan taarns en de 2 palen, verkocht aan de gemeente St-Annaland, na deskundige schatting f 59. hebben opgebracht. De heer Vroegop, het knoeien in de melk ter sprake brengende, weuschte een nauwkeuriger toezicht, vooral nu het politiekorps is uitgebreid, is het meer mogelijk monsters te nemen. De heer Hage zeide dat het uitoefenen van toezicht niet moet bestaan in het te voren aankondigen van het nemen van monsters, maar tijdens den verkoop op ougezette tijden, dan kan men zijn doel bereiken. De voorzitter zon met den geuiten wensch rekening houden. Eindelijk herinnerde de heer Hage aan de toezegging om de kaaimuur zoo vroé& mogelijk in 1920 te herstellen. Ook daarmede zal rekening worden gehouden. Ten slotte herdacht de voorzitter de verschil lende lotgevallen die de gemeente in het bijna afgeloopen jaar doormaakte, liet de genomen besluiten en de uitgevoerde werken even de revue passeeren, maar moest tevens memoreeren de slachtoffers die ook uit onze gemeente gevallen waren in den jongsten storm en waardoor een weduwe haar kostwinner en een ander gezin zijn eenigen zoon zagen ontvallen. Als een stille deelneming van de gansche gemeente in deze zoo zware verliezen, verhieven de raadsleden, als vertegenwoordigende de ingezetenen, zich van hunne zetels. Eindelijk riep hij allen een utot weerziens in 1920" toe, waarna hij de vergadering sloot. NASCHRIFT. Het zij mij vergund even terng te komen op de korte verbetering in het no. van dit blad van den 13 Dec., waarbij, als uit officieuse bron voorkomend, wordt gemeld, dat de geld leening ten behoeve de Waterleiding niet is ingetrokken, doch integendeel door Ged. Staten is gesanctioneerd. Nu hoorden we uit de notulen voorlezen dat werkelijk gebeurd is zooals ik in mijn verslag opnam, zij 't ook dat te zijnertijd die leening door de regeering zal worden verstrekt. Maar het oorspronkelijk leeningsbesluit is ingetrokken I Hoe komt men nu er toe om dit bericht te laken Corr. LANDBOUW. De draaihartigheid van de kool, veroor zaakt door een klein mugje, de Coutarinia tar- quens, komt tegenwoordig in ons land zoo veel vuldig voor, dat de Pbytopathologische dienst een prijs van t 3000 uitloopt voor een afdoend bestrijdingsmiddel van dit kleine, maar schade lijke insect. Hoe we de meeste steenkolen krijgen. De moderne maatschappij zonder steen kolen is eenvoudig ondenkbaar. Honderd duizenden zouden niet meer in het leven kunnen blijven, zouden geen voedsel en geen kleeren meer kunnen krijgen, als er geen steenkolen meer waren. Reeds vóór den oorlog wist ieder dat. Maar evenals zoovele waarheden is ook deze eerst tijdens den oorlog goed beseft, schrijft het Hbl. Men heeft de juistheid er van aan den lijve gevoeld. Thans, nu men zoo goed is gaan beselfen hoe bitter noodig ieder steenkolen heeft, hoe verkeer en nij verheid, verlichting en veiligheid, ja de rust en orde in het land, mede van steen kolen afhangen, weet men dat de steen kolen bezittende landen wel een heel sterke pressie op de landen die geen steenkolen hebben, kunnen oefenen. En.... dat zij niet schromen dit te doen, indien hun belangen dat eischen. Vóór den oorlog waren wij voor onze steenkolenvoorziening afhankelijk van Duitschland, België en Engeland. En wij hebben tijdens den oorlog daarvan de on gelukkige gevolgen ondervonden. Het blad concludeert daaruitwij mogen niet afhankelijk van anderen bllijven, als wij zelfstandig in de behoefte van steen kolen kunnen voorzien. Er wordt wel ge zegd, dat er genoeg steenkolenvelden in ons land zijn om een steenkolenmijnindustrie mogelijk te maken, die de sterk stijgende behoeften bevredigt. Of dit geheel juist is, kan het blad niet beoordeelen, maar dit staat vastals het economisch mogelijk is, moet die nationale zelfstandigheid van eigen kolenvoorziening bereikt worden. En dan moet die ontginning van steenkolen- velden zoo systematisch mogelijk geschieden. Dan is er centrale leiding noodig. De consequentie daarvan is staatsex ploitatie, al heeft die overigens ook vele bezwaren. De toestand is nu zoo, dat een deel der Nederlandsche mijnen in handen van particulieren is en dat door goede exploitatie dier mijnen die in 't algemeen belang is de belangen dier particulieren worden geschaad. De zeer onbevredigende productiestijging van de Oranje Nassau- mijnen geven grond voor de vraag of de particuliere exploitatie wel voldoende waar- horgen biedt voor een leiding in de richting van het algemeen landsbelang. Daarom is het noodig onder krachtige centrale leiding te streven naar een eco nomische exploitatie der Nederlandsche steenkolenvelden, die Nederlandsche steen kolenvelden, die Nederland voor zijn kolen- voorziening onafhankelijk van het buitenland maakt.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1