IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT fo. 1810 Zaterdag 29 November 1919. Vijf en dertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. M. C. POT - Tholen. e Rentekaart en het Renteboekje. Van onze berichtgevers. vel .51 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,15, franco per post f 1,225. Voor het buitenland 90 cents, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGA.VE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëa van 1 tot 4 regels 60 cents iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. (Uit te knippen en te bewaren). Eenige mededeelingen omtrent het gebruik de rentekaart en het renteboekje zullen len thans ongetwijfeld zeer welkom zijn. Laten we dan in de eerste plaats den nadruk op leggen, dat het bezit van een rentekaart ior een verzekeringsplichtige het bewijs is, dat of zij ook verplicht verzekerd is. Wie dus na 3 December a.s. geen rentekaart ieft ontvangen en wel verzekeringsplichtig is 1 daarvan direct het Dadeel ondervinden, dat voor hem geen premie wordt betaald, maar bovendien ook strafbaar, omdat hij zich niet dig heeft aangemeld. Onmiddellijk deze verplichting nog nakomen, 1 het aangeraden zijn om deze nadeeleo zooveel ogelijk te beperkeu. De betaling van de premie geschiedt door het akken van een zegeltje op de rentekaart. Op de rentekaart moet dA 3 Dec. a.s. bij de irste loonbetaling in iedere week een zegeltje ordt geplakt. In de eerste week op het vakje eoummerd met 1, in de tweede week op het ,kje genummerd met 2 en zoo vervolgens, oewel dit geen verplichting is, verdient het inbeveling, dat deze zegeltjes door den werk- ever van een datum worden voorzien, b.v. op 3 zegeltje, dat geplakt wordt op Zaterdag Bebember 1919, schrijve men met inktpot- iod 6/12 '19. Voor iemand die per maand betaald wordt, logen bij de betaling vijf zegeltjes tegelijkertijd 'orden geplakt. In dergelijke is het voldoende, alleen het laatst geplakte zegeltje wordt edagteekend, n.1. met een datum vallend-in de alste week, waarover de betaling loopt. Overigens is het verboden om woorden ot sekens op de rentekaart of de zegeU te schrijveD. Het plakken van de zegeltje moet geschieden oor den werkgever, die deze kan koopen aan lk postkantoor en bij eiken .Raad van Arbeid. mm Van welke waarde de te plakken zegeltjes ^loeten zijn staat op de aanplakbiljetten, in dvertenties en wordt bieronder ook nog vermeld. De rentekaart zal in de komende jaren telkens oor een geheel jaar geldig zijn, maar voor de erste maal is zij, om redenen van administra- ieven aard, voor korteren tijd geldig. Men lette aarom zeer nanwkenrig op den dag tot wanneer eze kaart geldig is. Deze dag staat vermeld op binnenzijde der kaart. Een week voor den laatsten dag der geldig- leidsduur moet de kaart afgegeven of opgezonden rorden aan den Raad van Arbeid in welks ge- lied men dan gewoonlijk werkt. In de plaatsen waar geen Raad van Arbeid evestigd is, kan dit geschieden door afgifte an het postkantoor. Zoowel de Raad van Arbeid ls het postkantoor geeft een bewijs van ontvangst aarvoor af. Voor de eerste keer zal de kaart waarschijnlijk log niet volgeplakt zijn als hij opgezonden moet orden, men lette das goed op den laatsten dag er geldigheidsduur. Indien de rentekaart wordt ewaard door den werkgever is deze verplicht ot tijdige inlevering. Door den Raad van Arbeid wordt de ont- angen kaart gecontroleerd en de waarde bere- :end. De waarde van de verschillende rente- aarten vormen tezamen den grondslag van de ente, waarop men later bij invaliditeit of onder- om recht krijgt. De rentekaart moet men zelf bewaren, of tegen lewijs aan zijn werkgever in bewaring geven. In het laatste geval kan men deze te allen ijde doen teruggeveD. Zij, die niet jegens hun werkgever, verbonden ïjn voor al de werkdagen vallend in een ka- enderweek, dus b.v. losse arbeiders, en werksters, rijn verplicht om hun rentekaart bij zich te lebben. Ieder arbeider of werkgever, die in het bezit van een rentekaart, is verplicht om deze op le daartoe gedane vordering te vertoonen aan le daarvoor aaugewezen ambtenaren of beambten ran den Raad van Arbeid. In geval van overlijden van den verzekerde noet daarvan binnen 7 dagen worden bericht ezonden aan den Raad van Arbeid en daarbij le rentekaart worden overgelegd. De Raad van Arbeid zal dan de noodige oorlichting verder geven op welke wijze We- luwen of Weezen rente kan worden aangevraagd. Ook bij het bereiken van den 65-jarigen eeftijd of bij voorkomende invaliditeit moet de oopende rentekaart worden overgelegd bij de lanvraag om rente. Het renteboekje moet telkens bij de opzen- 3ling van de rentekaart worden overgelegd. Daarin wordt dan door den Raad van Arbeid le waarde van de ingeleverde rentekaart bijge schreven en bij de nieuwe rentekaart weder eruggezonden. ten bedrage van 60 cent. Ten slotte wordt nog de aandacht gevestigd op de bepaling der wet, waarin staat: „De arbeider kan niet vorderen betaling „van zijn loon in geld, indien hij zijn „rentekaart niet aan zijn werkgever in „bewaring heeft gegeven en hij aan den „werkgever niet overlegt een rentekaart „met voldoende open zegelvakken voor de „zegels, die ter voldoening der premiën „daarop geplakt moeten worden." De rentekaarten moeten zindelijk bewaard worden. Verminkte of onherkenbare zegels, of zegels geplakt na afloop van den geldigheidsduur zijn van onwaarde. VERPLICHTE INVALIDITEITSVERZEKERING. Behoudens nadere vaststelling bij Koninklijk Besluit is na 3 Dec. 1919 ieder werkgever verplicht op straffe van geldboete van ten hoogste honderd gulden (art. 209, 382 Inv.wet), bij de uitbetaling van het loon daarenboven uit te betalen voor elke week een premie aan MANNELIJKE ARBEIDERS, van 21 jaar en ouder, ten bedrage vau 60 cent. 18 tot 21 jaar 50 cent. n ld1 *i 18 40 cent, doch voor jougens van 14 tot 18 jaar werkzaam in de zee-, rivier- of binnen- visscherij, ten bedrage van 50 cent. VROUWELIJKE ARBEIDERS, van 21 jaar en ouder, voor zoover die werk zaamheden verrichten ln apotheken of belast zijn met de leiding van of toezicht op personeel en met administratieve of technische bureauwerk zaamheden het onderwijzend personeel, alsmede het verplegend per soneel. overige van 21 jaar en ouder, als dienstboden, werksters enz. teu bedrage van 50 cent. van 18 tot 21 jaar, voor zoover die werkzaam heden verrichten in den handel en bij het verkeerswezen, in hotels en koföehuizen, bij het sorteeren van lompen of afval, als verplegend personeel, bij de visscherij op zee, rivieren en binnenwateren, zoomede de arbeiders be last met leiding van of toezicht op personeel, met administratieve of tech nische bureauwerkzaam heden en onderwijzend personeel, overige van 18 tot 21 jaar, als dienstboden, werksters enz. ten bedrage van 40 cent. 14 tot 18 jaar 40 cent. een en ander behoudens «nkele, in het gebied van den Raad van Arbeid te Goes weinig voor komende uitzonderingen. Aan hen, die alleen loon in natura genieten moet, ongeacht geslacht ot leeftijd, een premie van 25 CENT betaald worden. De betaling geschiedt door het plakken van een zegel op de rentekaart van den arbeider. Deze zegeb zijn aan elk postkantoor en bij eiken Raad van Arbeid verkrijgbaar. De arbeider kan betaling van ziju loon niet vorderen, indien hij aan zijn werkgever, niet overlégt een rentekaart met voldoende open zegelvakken voor de zegels, die geplakt moeten worden. De Voorzitter van den Raad van Arbeid te Goes, Mr. J. W. GOEDBLOED. ten bedrage van 50 cent. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. De Waterleiding op Tholen. Bij besluit van 17 Juli 1914 werd onder be paalde voorwaarden door de Provinciale Staten aan een door de gemeenten op bet eiland Tholen op te richten Naamlooze Vennootschap, ten doel hebbende de stichting en exploitatie van een drinkwaterleiding, een renteloos voorschot ver leend tot de helft van het bedrag, hetwelk door het Rijk zou worden beschikbaar gesteld en in geen geval meer bedragende dan 5 °/Q van het maatschappelijk aandeelenkapitaal der Veunoot- scbap. De Raad van beheer dezer inmiddels tot stanp gekomen Vennootschap wendde zich thans tot de Staten met de mededeeling, dat door de Raden ner belanghebbende gemeenten is besloten, het aan deelenkapitaal te verhoogen tot een bedrag van f 1.250.000 plus 15 reserve. In verband hier mede wordt verzocht de rentegarantie te brengen op een bedrag van f 62.500 zijnde 5 0/o van het verhoogde aandeeleokapitaal. Het komt Ged. Staten voor, dat het belang der Provincie medebrengt, deze onderneming, die aanvankelijk ten gevolge van den inmiddels uitgebroken wereldoorlog niet kon worden uitge voerd, maar waarmede thans een begin kan worden gemaakt, te steunen. Teg«n verhooging der rentegarantie kan geen bezwaar bestaan, wanneer evenals bij genoemd Statenbesluit ook thans ouder de voorwaarden wordt opgenomen, dat van deze garantie eerst dan zal behoeven worden gebruik gemaakt, indien de tekorten op de exploitatie grooter blijken dan geraamd werd, ten gevolge waarvan de reverve geheel is uitgeput. Uit eeo schrijven van den directeur vau het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening, gericht tot bedoelden Raad van beheer, blijkt voorts, dat in bet maatschappelijk kapitaal begrepen is een bedrag voor den aanleg ten behoeve der gemeente Halstereo. Aangezien deze gemeente geen deel uitmaakt van Zeeland, is bet naar bet oordeel van Ged. Staten billijk, dat de reute- garantie zich niet nitstrekke tot dat deel van het kapitaal, hetwelk voor bedoelden aanleg is benoodigd. Ged. Staten stellen de Provinciale Staten voor te besluiten aan de N.V. Waterleidingmaatschappij Tholen, ten doel hebbende de stichting en exploitatie van een drinkwaterleiding, een renteloos voor schot te verleenen tot de helft vau het bedrag, hetwelk door het rijk zal worden verleeud, en in geen geval meer bedragende dan 5 van het maatschappelijk aandeeleukapitaal der Ven nootschap met uitzonderiog van dat deel, bet- welk is bestemd voor den aanleg ten behoeve van de gemeente Halsteren, onder de volgende voorwaarden 1. dat in de bedragen der leeningen eene, kapitaal-reserve worde opgenomen, ten minste bedragende 15 van het maatschappelijk aan deelenkapitaal, dienende tot bestrijding der ver liezen, welke in de eerste jaren te verwachten zijn, zoodat van de rentegarantie eerst dan zal behoeven te worden gebruik gemaakt, indien de tekorten op de exploitatie grooter blijken dan geraamd werd, tengevolge waarvan de reserve geheel is uitgeput. 2. dat, wanneer de exploitatie der waterleiding winst gaat afwerpen, de door de Provincie ver strekte rentelooze voorschotten zullen moeteD worden terugbetaald volgens dezelfde regels, als voor de teiugbetaling der voorschotten znlleu worden gesteld. DE TWEEDE KAMER zit al midden in de begrooting. Woensdag, Donder dag en Vrijdag werden nog algemeene beschou wingen geleverd (nam. replieken) afgebroken Donderdagavond door de behandeling en unanieme aanneming van hoofdstuk Buitenlandsche Zaken. Op den beftigen aanval van den heer Marchant op den beer Troelstra volgde een even heftig en tevens geestig verweer van laatstgenoemde. Do beer Marchant zal dat verweer denkelijk niet gauw ver geten. De heer Troelstra noemde zijn tegenstander de clown van de reactie, en in diens idealisme toonde bij oen bekrompen en klein geschermutsel. Het is bepaald interessant om dat geschermutsel te lezen, nog interessanter zal 't geweest zijn het aan te hooren, maar met dat al is o.i. het belang van 't land er al heel weinig in betrokken. De beer Visser v. IJzendoorn betoogde in zijn 'repliek, dat de tractaten met België aan de Staten- Generaal moeten overgelegd worden dit vond bij in 't geheel niet in strijd met art. 59 der grondwet zooals de minister-president beweerd had. Donderdagavond rakelde de beer Wijnkoop bet geval van 't glas water nog eens op, om te be- toogen, dat het verbaal geheol bezijden de waarheid was, en Vrijdag kwam de heer v. Ravesteijn ook nog eens op deze zaak terug om zijn geestverwant van allen blaam schoon te wasscben. Alweer een vermakelijk spiegelgevecht waarin ook derden zich wierpen. De beer r. Ravesteijn hield verder een weidscbe lofrede op de Russische Sovjetregeering en 't tegen gestelde van oen lofrede tegen het kapitalisme en de politiek en tactiek der sociaal-democraten, inde eerste plaats tegen Troelstra, De heer Rutgers (a.r.) was niet zeer tevreden over het militair beleid der regeering en hij vreesde dat we ons daardoor op een gevaarlijken weg be vonden. In den regel is zulk een zienswijze geen lof, doch in dit geval leek het er wel wat op zooveel is zeker, dat de regeering den beer Rutgers zijn woorden niet euvel zal geduid hebben. Waarom niet Omdat deze, in strijd met verscheidene sprekers, van meening was dat de minister van oorlog te bescheiden was geweest, hij had niet te veel ge vraagd, maar te weinig, in diens begrootingsverlaging met 31/2 millioen onder pressie der Kamer maakte hem ougerust. De lieer van der Waerden leverde een vervolg op zijn beschouwing betreffende socialisatie. .„Soci alisatie" zei bij „moet groeien". Het is oen procesIn 't begin daarvan zal 't loonstelsel blijven bestaan, doch 't karakter or van zal zich geleidelijk wijzigen, en eerst in 't volledig gesocialiseerde bedrijf, dat is bet socialisme, zal 't loonstelsel geheel van karakter veranderd zijn. Men kan als men wil oogenblikkelijk in bepaalde be drijven met socialisatie beginnen, met name in 't kolenbedrijf, maar voor de andere bedrijven is een onderzoek noodig". Dien dag Vrijdag werd gestemd over 5 moties, waarvan 3 verworpen werden. Aangenomen werden een motie Rink, stroven der regeering naar zuinigheid en een gewijzigde motie Marcbaut, maatregelen om de productie en distributie meer dienstbaar te maken aan 't algemeen belang. Aangenomen werden daarna Hoofdstuk 1 Huis der Koningin, hoofdstuk 7a nationale schuld, boofdst. 12 onvoorziene uitgaven en de wet op de middelen. Dinsdag behandelde de Kamer een beele rij kleine ontwerpen, die alle worden aangenomen. Bij een er van protesteerde de heer van Beresteiju er tegen dat de regeering te dikwijls geld uitgal zonder de kamer er in te kennen en hij stelde een motie in waarbij de regeering verzocht wordt zoo min moge lijk het budquet-reebt der volksvertegenwoordiging voorbij te gaan. De heer Gerbard beklaagde zich er over dat in den onderwijsraad, maar één socialist zitting ge kregen heeft. De minister antwoordde, dat bij zich bij de samenstelling van dien raad bijna uitsluitend beeft laten leiden door de vraag naar bekwaamheid en bevoegdheid en niet naar partijschap. De minister werd ook ter verantwoording geroepen door den heer van Ravesteijn en wel ovor bet niet benoemen van een revolutionnair aan de Leidsche Sterrenwacht. Antwoord van den minister: Do bedoelde mynheer was een bolsjewistische buitenlander, die over de grenzen was gezet en zoo hier ie land was gekomen. Hij wilde niet beloven zijn denkbeelden voor zichzelf te houden. Van zoo iemand was Z.Ex. niet gediend. Natuurlijk volgde daarop eeu motie van dr. Van Ravesteijn, waarvan de aandachtige lezer den inhoud wel kan' gissen. Zij werd met 37 tegen 35 stemmen verworpen. De pers verliet dien namiddag haar tribune om dat de voorzitter do zitting buitengewoon lang rekte en er nog een avondvergadering moest volgen. Woensdag voortzetting der algemeene beschouwingen over de onderwijsbegroting. Verscheidene leden deden een goed woord voor de onderwijzers en onderwijsbelangen. De beer Ossendorp vroeg om een subsidie voor bet bureau voor kinderbescherming te Amsterdam, opgericht door -den Bond van Ned. Onderwijzers en om spoedige betaling van den duurtetoeslag en de maand extra salaris. De heer Kruijs kwam op voor de vrijheid van meeningsuiting van de onderwijzers, waaraan z.i. nog veel ontbreekt, en vond een zekere propa ganda voor betere maatschappelijke toestanden op de school niet ongepastde beer v. Ravesteijn steldo een motie in om de aanvangswedde der onderwijzers te bepalen op f1800 en de 5 periodieke verboo gingen f100 hooger te stellen. Deze motie zal later behandeld worden, de minister achtte de behandeling thans ontijdig, De heer v. d. Molen vond 20 perc. verbooging van de pensioenen onvoldoende. De minister kwam ook aan 't wonrd enzeiteziju ideeën over vrijheid van meeningsuiting uiteen, algemeene regelen kunnen daarvoor Z.i. niet gegeven worden. De langzame uitbetaling van toeslagen en extra-salaris ligt aan de gemeentebesturen. ST-ANNALAND. In de op 27 dezer ge houden vergadering van den Dijkraadder waterkeering van den calam. Suzannapolder werden met alg.J st. vastgesteld de om schrijvingen der gewone en buitengewone werken aan de zeewering uit te voeren in den dienst 1920/21. De kosten der gewone werken zijn geraamd op f975.die der buitengewone werken op f11520. Verder werd met algemeene stemmen besloten om naar aanleiding van de circu laire van H.H. Gedeputeerde Staten d.d. 17 October jl. de jaarwedde van den voor zitter te verhoogen met f 30 en te brengen op f 130.en die van het Lid van Bestuur met f 15 waardoor die komt op f65. De vaste jaarwedde van den secretaris ontvanger werd verhoogd met f 150 en gebracht op f300 en de percentsgewijze belooning onveranderd gelaten. Nog werd de jaarwedde van den water bouwkundigen ambtenaar bepaald op f2000 met eene tegemoetkoming voor het gemis van vrije woning ad 8 dier jaarwedde. Het presentiegeld der leden van den Dijkraad werd gerpgeld a f 5 per verga dering tot een maximum van 6 vergade ringen en ten slotte nog de belooning van den dijkwachter tevens bode vermeerderd met f 40 en gebracht op f 80. Tot leniging van den nood in Oos tenrijk is alhier verzameld f640,10, terwijl vermoedelijk ook eenige kinderen zullen' kunnen worden geplaatst. 1ERSEKE. Verleden week Zaterdagavond trad hier weer een spreker op in 't belang der moderne vakorganisatie. Er was veel belangstelling. Bijna 100 hoorders vulden de zaal van 't hotel Nolet. Op initiatief der Werkmansvereeni- ging is hier een vereeniging opgericht voor den bouw van arbeiderswoningen. Binnen-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1919 | | pagina 1