Bezoekt TENTOONSTELLII I s VAN HEEL Co. Stof Stam boekpaarden Concours-H i ppique op 16 Julil919teThoIi J. M. SCHETTER ÏOO GULDEN nnnuunnnQunauunutmm nnnmmtmnnntamm VREDESKWALITEIT WIJNHANDEL. Café-Restaui NATIONALE BANKVEREENIGING CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. Effecten, Coupons. THOLEN. H. DE BEL, Dalemschestr. 3, Tholen. Luijkx van Hasselt Drogerijen en Chemicaliën. C. i. Kuijper Boone WAAROM?? H. G. v. Kroon. INSULAIRE HYPOTEEKBANK IE ZIERIQE 8 Millioen Gulden. Dames-handwerken l8te klasse Machines HOTEL „WILLIA J. F. Bernaa Twee honderd en vijftig paai] zijn hiervoor ingeschreven. BERGEN OP ZOOM. EIKEN Slaapkamer-ameublement et beste adres voor ANDELSDRÜKWERK is bij H FIRMA J. M. C. POT - THOLEN.fc Kapitaal en Reserven f7.500.000- Kantoor THOLEN. riefordner8, 5 locnotes, H rief kaarten, {3 I riefpapier, H loemenpapier 26 24889 in ruime voorraad bij FIRMA i. M. C. POT - THOLEN. voor zeer lage prijzen. Koopt thans uwe sigaren bij ondergeteekende en U ontvangt PRIMA WAAR. LINATAper 100 st. f 7,50 VORSTENLANDEN 7,15 ST0MPK0PPEN7,00 EL M0LL0 6,90 Alles franco rembours. 24818 38 Aanbevelend, Kassier en Commissionair in Effecten. L. ff. YAH ZALTBOMfflEL VERSCHE ROOMBOTER EN VERSCHE ROOMKARNEMELK UEd. A. JANSSEN Gz. tabletten Horlogemaker Goudsmid. WAAROM A. J. de Wit Andriessen. Wijnen in prima soorten tegen concurreerende prijzen. De Homoeopatische Geneesmiddelen Stoomwasscherij „De Zoom" Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Gez. BAGGERMAN, W. J. BOOGAART, Stationsstraat BERGEN OP ZOC Stalling voor Paardt Automobielen, ei Veebascule! VAN GEVOLGD DOOR Telef. 319. Rijkebuurtstraat 15, Tele BESTE en SOLIEDSTE ADRES voor alle voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN, MA DAKBEDEKKING, aanleg GAS- en WATERLEIDING, SANI ARTIKELEN. 30 MAGAZIJN van IJZERWAREN en HUISHOUDELIJKE ARTK BWat is dat? Neten in het haar?I Aanbevelend JAC. DE GROOT, O 5r gaf?- Ontvangen prachtsorteering aan de laagste prijzen. vloerkleed! - De aandacht wordt gevestigd op de afgifte vao Binneplandache Credietbrieven, waardoor in ruim 80 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. 48 24074 Koopen en verknopen EFFECTEN. Nemen gelden 3t DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques lijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar. Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beorspolis Verhuren LOKETTEN in een Brand-, Inbraak- en Bomvrije kluis. (Afzonderlijke conponkamer. BERGEN OP ZOOM. houdt eiken DONDERDAG en ZA TERDAG zitting, respectievelijk te St-Miartensdijk bij G. Polderman en te Tholen bij M. J. Hoek. Coupons en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld, belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- en Ef- 16 fectenvak behoort. 19164 Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegings-artikelea enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder ve.er. 10 kan do teere slijm vliezen van neus en keel licht tot ontsteking brengen. Voorkomt zulks met deUA-tabletten tegen hoest, verkoudheid, keel pijn. D« LIA-t a b I e 11e n hebben een fijne, aro matische smaak. Alom 'Verkrijgbaar a f 0.75 per doos. Filiaal Wouwaoha Zuivelfabriek. Eiken dag geregeld aanvoer van aan de bekende prijzen. Wederverkooperi vin Boter FLINK RABAT. Aanbevelend, Tholen, Beb. Dam 9. 14 24916 Gedeponeerd handelsmerk. 24 24885 Vertrouwd adres voor alle soorten HORLOGES. KLOKKEN, PEN- TULES, WEKKERS, BAROME- DERS en GOUDEN-en ZILVEREN WERKEN, BRILLEN en PINCE-NEZ. Reperatiën worden netjes uitgevoerd en billijk berekend. 16450 Vele inwoners van het eiland Tholen betrekken hnn WIJNEN, LIKEUREN en STERKE DRAN KEN nit plaatsen bniten het eiland gelegen. OMDAT ze de prima kwaliteit vsn onze waar niet kennen. Neemt proef en doe er uw voor deel mee. Het is nog tijd. Bestel nog heden bij de oudste firma Stoofstraat, THOLEN. Tel. Int. 20. 20 23681 Aanbevelend, 8 24873 JAC. POLDERMAN - THOLEN. nit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelatraat, Bergen op Zoom Pandbrieven in omloop ruim Verkrijgbaar 5°|0 Pandbrieven i 100 |0 op het eiland Tholen bij de bekende Heeren Agenten en Correspondenten. 20167 De Directie22 J. J. COCK. H. J. KORLVINKE. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eieeu electrisehe, installatie voor lichtkraoht en electrisohe bleekmet- hode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eeDe hygiënische en onschadelijk behan deling der wasch. 16 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. LUISTER EENS! Wanneer gij lusteloos of moedeloos zijt; wanneer gij lijdt aan algemeene zwakte geen eetlustdadelijk vermoeid j slecht slapen wak ker worden met hoofdpijn duizelig of benauwd. Als gij zwak zijt na de Spaansche griep. Neem dan eens des morgens, na nw ontbijt, en dea middags, een nor vóór den maaltijd, één eetlepel Sanguinoseen gij znlt heel spoedig de goede gevolgen ondervinden. De Sanguinose wordt door de zwakste gestellen verdrageD. Zij versterkt nw bloed en maakt het rijk voedt daardoor uw zwakke zenuw stelsel en verschaft U een algemeene levensopgewektheid. Honderden en duizenden in ons land hebben er de goede gevolgen van ondervonden. Per flacon f 2.25, 6 fl. f 12.50, 12 fl. f24.—. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. 17650 40 Den Haag. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te Bergen op Zoom H. G. van Kroon, Apoth. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 1152 AUG. VAN DYCKPET1T, Stationstraat Bergen op Zoom. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 Aanbevelend, Lisvavrouwestrut B 29. BERGEN OP ZOOM. in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten roer LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebrnggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mdlotte, ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Room vaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN.* Aanbevelend, 2 I W///////////A Z//////A Wasch dadelijk Uw haar met den haarverzorger LAX. LAX verwijdert roos, stof. neten en alle onrein." LAX bevordert den haargroeigeeft glans en golving. Per doos 25 cent, voldoende voor Liter hygiënisch hoofd water. JEiseht afrluitb&nd met onze handteekeningL. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. 1 Te Tholen: bij do fa. v. Zaltbommel, Scherpenisse6. Hartog en C. Bolier, Oad-T Dymphna Vlekke en v. d. Werf, Poortvliet: E. J. Nienwkerk en W. Krijger, Ieroeke: A StareniMeJ. L. Leane, St-Maartensdijk A. P. Hoek en J. Peels, St-AnaalandM*or WWWWWWWwwwwWWWWWWWWWWww 2-persoons-Lediksnt, Waschtafel, Nachtkast, Tafel en 2 Stoelt £V SPOTPRIJS 100 GULDEN Je adres voor alle soorten BEDDEN en MATRASSEN Rail J rf keuze wollen en gewatteerde dekensEenigst adres voor dom w dekens Verder voorradig KinderledikaDten en Wiegen. BEDDENMAGAZIJN 44 Steenbergschestraat 17, BERGEN OP ZOOVI, Telefoon 190 BEHANGEI I 284 28 24890 f roman oeiraa*:nu. uaucn. lhhoiuok

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1919 | | pagina 4