Firma Jan Dietvcrst. C. Laban, Tholen ivertentiSn. °)i- en nagras. intoorbediende musterd. Even afgezet! WT %TANoevMAGELy1é R IJ YV 1 E LEN behangselpapieren. Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten, ions- Koffiehuis, Café Réstaurant, P. A. OOMS—ianssens. terdag 28 Juni 1919, hooi- en nagras en zeedijk en karrevelden n den polder Deurloo. goedige afname aardappelen iJiterlijk 30 Juni a.s., s Braat Tandarts, Tuinen Buitenzorg" Tholen. DE TUINEN zullen geopend zijn op 6, 13 en 27 Juli, 3 en 17 Augustus a.s., des namiddags van 2-5 uur. Uitsluitend op bovengenoemde dagen, anders geen toegang. TERUGGAVE VAN BETAALDE OORLOGSWINSTBELASTING. H.H. Bakkers. Kapitaal beschikbaar voor Hypotheken en Credieten op billijke voorwaarden. „SWAN" Vulpenhouders één schoen f4.15. Weder voorhanden: Firma J. C. v. d. Stel - Tholen. Sloom-Pianofabriek Rijst en Havermout prima kleine LAPLATA-MAIS Chili aan Regeeringsprijs. Elzasser kalizout met 20 Autogene Lasch-apparaat W. L. Gebraad Zoon, ÉZUIVERT DE MOM DJ f HOLTE em HOUDT DEf Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING een Zie étalage, bolstraat 5—7, geven van orgelles en het stemmen van piano's. RHEUMATSEKJICHTJTIT DE BROCHURE CONFLICT ds. NETELENBOSCH Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van deröuderaa, Hoe meer last hoe eerder »i i RIJKSGRAAN- VERZAjVJEUNG. OOGST 1919. SPEK mooi blank en zwaar zonder bon a f 1.15 per pond. A. JANSSEN Gz. Windmolens, Sorteermolens en Boterkarns, J. Elenbaas, Poortvliet. Ruime keuze Vitrages, Kar petten, Lincleums enz. FRANS ADRIAANSEN VAN BOXSEL Een door den Importeur der Oliver Schrijfmachines, F. W. Salomons te Amsterdam, deze maand ontvangen ÖHver Schrijfmachine No. 10, die overal wordt aangeboden voor f300, wordt U geleverd voor f270 door FIRMA J. M. C. POT, Kantoorboekhandel, THOLEN. iroeer. Ds. F. van Asch, predikant te Drongelen, laatstelijk predikant bg de gemeente alhier, ia ook beroepen te by de Geref. gemeente aldaar is toevallig kant da. J. A. de Bruyo, Uatatelgk mede laatse. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Kerk voorin. 10 nar da. vau Luttsr- an. 2.30 da. Van Griethugzen. eurten collecte onderhood kerkgebouw. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 uur ga to Anna Jacobapolder. em. voorm. 10 en 'a avonds 6.30 da. Janse, leeakerk. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. erv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. 3 uur ioor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur Da Luijendgk. Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6,30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 leeskerk, nam. 3 nur ds. Ooaterhuis. Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en 'i avonds 7 uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur leeakerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 en nam. 6,30 uur da. Van Griethogzen. Geref. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur, 's avonds 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorm. en nam. nog niet bekend. Chr. Ev. Gera., voorm. en nam. en 's avonds da. Bromet. Ond Ger. Gem. voorm., nam. en 'a avonds da. Keraten. Gem. IERSEKE van 2026 Juni. Geboren Jan Cornelis zv. Cornelis van Stee en Janna Felius. OverledenNeeltje Mieraa 87 j. wed. van Hen drik Was. Gemeente THOLEN van 2027 Juni. GEEN AANGIFTEN. THOLEN 28 Juni 1919. Eieren 12 cent per stak. Boter fl.45 per pond. Veilingsvereeniging „De Eendracht" te Tholen. Veiling van 24 Juni 1919. Kruisbessen f 82.per 100 K.G. (besmet met mee dauw) f25.- per 100 K.G. Temparatuur van het Soheldewater te Tholen Juni Graden C. Zaterdag 21 18,2 Zondag 22 17,3 Maandag 23 17,2 Dinsdag 24 16,3 Woensdag 25 16, Donderdag 26 15,3 Vrijdag 27 15,2 NIEUW alf FLINKE STALLING. Aanbevelend, TRAM-STATION JEROEN OP ZOOM. lorkoming van vergissingen 11 alle in bewaring gegeven en worden roorzieD van een cjr- 'olefoon Interc. No. 55. "in plaats van kaarte d 1 rouwd M. DE JONG Med. Doet., Arts. en A. FRIS. 11 ,,m' 26 Juni 1919. estuur van den polder Deurloo 19 24899 6| ids 7 uur (zomertijd) in de tan de wed. C. Bal, IN HET NBAAR VERKOOPEN i massa en in perceelen. et Bestnur voornoemd GELUK, Dijkgraaf. JN DE VELDE, Ontv.-Griffier. Commissie in zake Aatd- fnamen, ingesteld door de verzoekt de Landbouwers s aandacht er op te vestigen 19 24909 ierorderd zal worden door de opgave der voorraad. Landbouwers zijn genoodzaakt edere aardappelsoort afzonder en voorraad op te geven aan ,epecretaris der Landbouwcom- in hunne Gemeente. GEVESTIGD: "liplfin 13, Bergen op Zoom. uur 10»/,—ll1/,en 21/, Diasdag te consalteereu in Ie ïdaal Brogstr. 54a. 24910 het Wgin tsu Augustus a.s. i Gravenhage een examen a gehouden voor de betrekking Posterijen en Telegrafie, imelding behoort schriftelijk «chieden bij het Boofdbestnor osterijen en Telegrafie, 6e af- g te 's Gravenhage vódr 16 .s. di op grond van bet bezit len diploma tan het examen rijgtst' i i eu voor opleiding tot rOORBE DIENDE in aan- Dg wenscheu te komeD, hebbun oor September a.s. aan boveu- aid adres te melden, tere inlichtingen worden ver door den Directeur vau het en Telegraafkantoor te St- sntdijk alwaar een vacature is. De Directeur, J. BRAAM. 16 24908 Maandag a.s. is de laatste dag voor aanvrage om teruggave van in 1916 en 1917 betaalde OORLOGS WINSTBELASTING voor zoover de oorlogswinsten wordeo opgeheven door VERLIEZEN in 1918 (b.v. waardevermindering voorraad). Voor behandeling van deze be zwaarschriften wordt zitting gehouden ZATERDAG 28 JUNI a.s. te Goes Ho'.el Centraal van 10-4 uur. te Middelburg Grand Hotel Lange Delft 10-4 uur. te Bergen op Zoom Lieve Vrouwen- straat 8 van 16 uur. D. VAN GELDER, Oud adj. accountant der Dir. Belastingen. Breda, Veemarktstr. 25a. Tel. No. 702.25 24907 Bij onderstaand adres verkrijgbaar aan sterk concurreerende prijs een groote partij beste droge eiken- en masten Aanbevelend, 24901 JAC. v. TILBURG, 12 Vogelenzang, Halsteren. 24904 10 Inlichtingen worden verstrektdoorden Heer W. RUIFROK, administrateur, 87 Otto weg, HEELSUM. VOORRADIG met gouden pen, in verschillende dikten. 9 24905 Deze pennen overtreffen alle andere merken in kwaliteit en duurzaamheid. FIRMA J. M.C. PCT - THOLEN. Voor een nieuw onderwerk aan Bij •choenmaïer LIEV1SSE, Be- bouwdendam. D. JANSSEN, 24917 9 Oudeland, Tholen. GRIESMEEL 30 cent p. pond. havermout 28 GORT MO UT 26 ZWEEDSCHE LUCIFERS 26 cent p. pak. ROZIJNEN voor boerenjongens f 1.p. pond. KLEINE ROZIJNEN ,0.70 Aanbevelend, 14 24918 FIRMA ANTOINE MES, MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMIRIKAANSCHE- 13 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscou-anten Vijf jaar degelijke garantie. Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Voor de Leden der Winkeliers- en Grossiersvereeuiging „ONS BE LANG" ligt ter afhaling in het pakhuis benevens ZEEP, SIROOP, ZOUT, SUIKER, MARGARINEBOTER, PEE KOFFIE, STROOPKOFFIE, MOS TERD ENZ. Tevens SUIKER beschikbaar voor nict-Leden tegen overlegging eener afgestempelde kaart. 17 24914 Het Bestuur der Winkeliers- en Gropsiers-Vereeniging „Ods Belang" te Tholen. Volgende week verkrijgbaar aan belangrijk verminderde prijs. Bestellingen voor welke wij rechtstreeks uit den Elzas betrekken, worden door ons aange nomen. Aanbevelend, Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel. v/h S. M. Boogerd. 24911 18 Bijkantoor Tholen. De ondergeteekenden bericht hier mede aan het publiek van Tholen en OmstrekeD, dat door het aan schaffen van een zijn wij in staat alle onderdeelen van Motoren en Stoommachines en IJzer enz. alles zoodanig te herstellen, dat het weer even zoo sterk is als voorheeD. Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt. Smid, Botermarkt 24425 23 THOLEN. V/////S///4 YM//////M f J.C.BOU)DOT Telefoon 171. BERGEN OP ZQ0M. 12472 beveelt zich aar tot het 7 vootik VlrDWENEM zum mum DOOB INV/BLMMSEN MET DIT OMOVERTBOFFEM MIDDEL ti a BS cl., ia 1.4,0 su Te Tholen bij L. G. VAN ZALT- BOMMEL, te Kruiningen bij F. VAN DER PEIJL, te Bergen op Zoom bij H. G. VAN KROON. 27 15578 (door J. F. HEEMSKERK.) Een ernstig woord tot de Geref. Kerken in Nederland van een lid der Geref. Kerk te Middelburg, naar aanleiding van een diepbedroevend besluit der classis Middelburg. Verschijnt binnen enkele dagen. 60 pagina's druk. Prijs afgehaald f0.75, -f- 5% crisistoeslag. Per post f 0.84, na ontvangst van postwissel. 18 24900 Firma J. M. C. POT, Tholen. Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 g n heeft van likdoorns, steen- H m puisten, negenoogen, bloedvin- fci nen, wratten enz., overgaan tot het knopen van eeD busje Oprechte Winsumer Zalf. Deze zalf geneest u in enkele dagen geheel. Ook zwe- rende borsten, open beeoen, 3 dauw-, baard- en ringworm, fijt en allerlei wonden genezen hj er door. |j Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. 1 H (Hoe grooter bus hoe voor- j 2$ deeliger in 't gebruik). Verkrijbaar bij Apoth. Dro- g gisten en vele Winkeliers. m Gen.-Ag9nt J C. de Vries, J B Winsum (Gr.) H Te Tholen bij ia. Van Zaltbommel, Poort- j yj vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. j Hartog-Keur, Stavenisse G. v. d. Berg en j J. Leune, St-Annaland J. van Moort, j lerseke A. Steketee, Oud-Yosseraeer L. v. d. j y Werf. 28 24S70 De Regeerings-Commissaris belast met de Rijksgraan verzameling in Zee land, brengt ter kennis van belang hebbenden, dat van af den Eersten tot den Achtsten Juli 1919 ten Gemeentehuize van alle gemeenten in Tholen eene lijst ter visie wordt gelegd, vermeldende de verbouwde oppervlakte, en de maxiinum-hoereel- keid welke van de door landbouwers in die Gemeenten aaugeboden ge wassen mag worden ingeleverd. De speciale aandacht van belang hebbenden wordt gevestigd op artt. 23, 24 en 25 der beschikking van den Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel dd. 6 Mei 1919 Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel no. 4716/46, lui dende Art, 23. Landbouwers, die tegen de door den Regeerings-Commissaris vastge stelde maximum-hoeveelheid welke door hen mag worden ingeleverd, kunnen binnen één week na afloop van de ter visie legging van in art. 22 bedoelde lijsten schriftelijk een met redenen omkleed bezwaarschrift in dienen bij den Regeerings-Commis saris hunner provincie, onder storting van een bedrag van f 25.welk bedrag wordt teruggegeven, indien blijkt, dat de berekening van deN maximum-hoeveelheid onjuist is ge schied. Art. 24. De Regeerings-Commissaris deelt deu betrokkene schriftelijk zijne be slissing mede. Art. 25. Binnen een week na de uitspraak kan de betrokkene in beroep koinen bij eene in te stellen Commissie van Beroep, welke beslist of de Regee rings-Commissaris de in deze bekend making voorgeschreven regelen be hoorlijk heeft toegepast. De Regeerings- Comm issaris belast met de Rijksgraanverzameling 62 in Zeeland24912 J. W. A. G. COLLOT D'ESCURY. Aanbevelend, UEd. dw. dn., Tholen. 10 24915 GEWONE met raderbeweging worden geleverd door 10 23620 Nog steeds voorradig Groote sorteering 9198 Boschstraat 27, Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1919 | | pagina 3