a BINNENLAND. GEMENGD NIEUWS. Ingezonden Stukken vaartuig, ma balasting van f 18. De beer Ter Laan stelde toot f 100. Ondanks de bestrijding van den minister werden beide rerhoogingen aangenomen. Met een laatste maar niet goedgekeurde poging ▼an denaelfden voorsteller in denzelfden geest, was de behandeling van 't wetsvoorstel voltooid. De eindstemming volgt later. Vrijdag besloot de Kamer dat de openbare behandeling van de arbeidswet van mioister Aalberse zal beginnen op 2 Juli, de nieuwe onderwijswet pas na het zomerreces. Na kreeg de heer Oud gelegenheid voor zijn interpellatie betreffende het marinepersoneel. Hij vroegWat is de opvatting van den minister omtrent de verhouding tot de verschillende organisaties van 't marinepersoneel? Moet vast gehouden worden aan 't bestaande stelsel van werving Hoe denkt de minister over de zoo genaamde militie-marine Wil hij de instelling bevorderen van een permanente (voortdurende) commissie voor de salarissen van 't marineper soneel Zal de minister voor het personeel- vraagstuk een nieuwen koers volgen Voorts zegt men aldus besloot de heer Oud dat het schip fDe Zeven Provinciën' hier te lande is aangekomen met 90 gevallen van geslachts ziekten aan boord, an dat bij aankomst absoluut onvoldoende hulp is verstrekt. Is den minister daarvan iets bekend Op deze reeks vau hoogstbelangrijke vragen moest de nieuwe miuister Bijleveld antwoorden, die heden in de Kamer voor 't eerst voor 't voetlicht trad. Men begrijpt dat de Kamer in spanning was over 't gean Z.E. sou antwoorden. We moeten ons over deze interpellatie, die bijna de geheele zitting van Vrijdag in beslag uam, natnurlijk zeer beperkeo. Z.E. verheugde zich, Daar hij zeide, over de belangstelling der Kamer, welke daaruit bleek, dat de gestelde vragen uitgaan vau 't standpunt, 't welk ook het zijue is, dat een marine voor ons land onmisbaar is. Zij is het instituut om het ons van God opgelegde gezag te handhaven, leder die tot de marine behoort, moet daar onvoorwaardelijk aan meewerken, en een organi satie die 't gezag niet wil erkennen is onduld baar. Spreker zal iedere poging tot het tegendeel weerataan. leder hooger geplaatste is echter bevoegd om met zijn ondergeschikten te over leggen over punten die met het gezag in direct verband staan met de organisaties kan evenwel over zulke punten slechts bij uitzondering worden overlegd, voor andere punten (die du* niet met het gezag in direct verband staan) is dat overleg met de organisaties mogelijk en noodig. Spreker acht organisaties van marinepersoneel inderdaad nuttig en hij zal ze 8teunen. Het vrywilligers-instituut is naar zijn over tuiging het principieel aangewezen middel om de vloot te bemannen. De Kamer, vooral de linkerzijde, werd onrustig en verloor haar aandacht. Zij was over 't ant woord van den minister niet voldaan, zijn debuut maakte een ongunstigen indruk en zij stak dit niet onder stoelen en banken. De heer Ond verklaarde ronduit zeer teleurgesteld te zijn. Do rede van den minister vond hij vaag. Het was alles theorie, niet9 positiefs, woorden en niets dan woorden. Enkele andere leden spraken in denzelfden geest. Ook over 's miuisters antwoord betreffende „De Zeven Provinciën" was de Kamer niet tevreden. De minister gaf inlichtingen en bevestigde dat de ziekea zouder geneeskundige behaudeling of onderzoek van boord moesten, omdat er geen dokter aanwezig was, maar de heer Oud be weerde, dat de minister de schuld daarvan op iemand schoof, die geen blaam verdiende. Wat de miuister tot verweer tegen de critiek der Kamer aanvaarde kan in 't kort weergegeven worden met wat Forbeeke eenmaal bij zijn debat uitsprak: „Schenk mij uw vertrouwen eu wacht op mijn daden Daarna werd het debat gesloten. Dinsdag eu Woensdag dezer week behandelde de Kamer het wetsvoorstel op het Nijverheids onderwijs en kwam daarmee klaar op de eiud- stemming na. Algemeen was men verheugd over deze voor dracht eu ook tevreden over den inhoud, wat natuurlijk niet uitsloot dat de Kamer heel wat pogingen (amendementen) tot verbetering aan- bood. Een der leden wenschte dcD naam Nijverheids onderwijs te veranderen in vakonderwijs, doch dit gelukte niet. Een paar anderen vonden dat de minister de Vries nog te veel vasthield aan 't particulier initiatief. De heeren van Wijnbergenen Hazevoet roemden zeer wat het particulier initiatief had tot stand gebracht en wellichten dit, evenals de heer v. d. Molen nog als uitgangspunt te be houden. De Miniater zei daarvan, dat in zijn stelsel 't welk aansluit aan dat der ineenschakeling»- commisaie, het particulier initiatief voorop gaat daarna komt de gemeente en eindelijk het rijk. De heer Ketelaar verdedigde een amendement om in art. i nog de vakken ziekenverpleging en landboQwhuishoudkunde op te nemen. Het eerate vak werd afgewezen, het anderè aange nomen. Nog werden enkele amendementen aange nomen o.a. van Gerhard die tot verzuiming van 't onderwijs moeten strekken, een ander 't welk de bijdragen der gemeente van 49 tot 30 percent bracht en eindelijk een waarbij ook voor zeevaartscholen de subsidie tot 75 percent der kosten kan stijgen. zal deze plechtigheid moeten plaats hebben en is dus het einde daar van een strijd die zoo vele jaren heeft geduurd en zoovele millioenen slachtoffers heeft geëischt. Eerst weigerden de Dnitschers de onder- teekening van de nadere vredesvoorwaarden daar hierin voorkwam de schuld vaststelling van de Dnitschers aan den oorlog en de uitlevering zou worden gevraagd van den Duitschen keizer en Dnitschers, waaronder voornamelijke hoogere militairen, die last gegeven hebben waardoor vele eigendommen zonder noodzaak verwoest en onschnldigen zijn gedood. De geallieerden gaven toen te verstaan dat de vredesvoorwaarden uiei meer voorwijziging vatbaar waren en das moesten worden aange nomen. Reeds waren groote troepenverplaatsingen in de richting van liet nog niet bezette gedeelte van Duitschland geschiedt, zoodat bij niet aan neming van de voorwaarden aangenomen kon worden dat een groot gedeelte van Duitschland eveneens zou worden bezet. De Duitsche regeerder* durfden de onder* teekening van het vredestractaat zooals het was voorgelegd, niet aan en riepen de nationale vergadering bijeeD, die met groote meerderheid de regeeriog machtigde het vredesverdrag te teekeöen. Den 23 Juni des namiddags halfvijf deden de de Duitsche gedelegeerden aan Clemenceau de mededeeling toekomen dat de Duitsche regeering zich bereid verklaarde de voorwaarden der Ge allieerden zonder voorbehoud te aanvaarden. Toen deze tijding bekend gemaakt werd heerschte overal in de ententelanden groote vreugde, kanonschoten verkondigden deze heuge lijke tijding alom. Als gevolmachtigden om de vrede te teekenen treden thans op de ministers van Buitenlandsche zaken en van verkeerswezen, die hebben gemeend zich niet te mogen onttrekken van hun taak. Zaterdag 28 Juni zal dus de vrede onder groote praal te Versailles worden geteekend, in dezelfde zaal waar 47 jaren geleden het Duitsche Rijk is gesticht. Zooals men weet is een groot gedeelte van de Duitsche vloot bij het sluiten van den wapen stilstand in Engeland geïnterneerd, om later onder de geallieerden te worden verdeeld. De Daitsche vice-admiraal die het bevel over deze vloot had, heeft zooals later bleek, bevel ge geven de schepen te laten zinken, omdat hij, dacht dat de wapenstilstand voorbij was en geen vrede zou worden gesloten. Na tuurlijk zijn er veel ententebladen die schreeuwen over trouweloosheid, daarentegen zijn er veel anderen die «eggen dat de Daitsche admiraal gelijk heeft en dan recht heeft op de bewon dering van ieder marineofficier, daar ook Engelsche officieren gelijk zouden hebben ge handeld en liever de schepen hebben laten zinken dan ze in handen te laten vallen van den vijand. Het mooiste is echter de uitlating van een Engelich blad dat onomwonden zegt dat het gelukkig is dat de schepen zijn gezonken, daar de verdeeling onder de geallieerden toch allicht aanleiding had gegeven tot moeilijkheden. De Kroonprins gevluoht. De geruchten doen de ronde dat de Duitsche Kroonprins van Wieringen is ontsnapt en zich naar Duitschland heeft begeven. Bevestiging kan echter nog niet worden verkregen. THOLEN. De heer M. Christiaanse kwam Dinsdag tijdens het verrichtten van werkzaam heden in zijn tnin zoo noodlottig te vallen dat hij een been brak eu per brancard naar huis moest worden vervoerd. DE VREDE. Het tijdstip waarop de vredesvoorwaarden zullen worden geteekend. nadert. Zaterdaj? 28 Juni —ffT worden Door Ged. Staten is met 1 Juli eervol ont slag verleend aan den heer C. J. Boomsluiter te Staveniise al» ontvanger der rechten voor het gebrnik van den Provinciale steiger aldaar. De heer I. K. Tan Heuven herdenkt 1 Juli a.s. den dag waarop hij voor 45 jaar op de Provinciale griffie werkzaam werd. Sedert 1 April 1910 is de heer van Heuven hoofdcommies. Tholen. Bij Kon. besluit van 25 dezer is benoemd tot Griffier bij het Kantongerecht alhier, de heer Mr. A. S. Hoogstra te Gouda. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. ST-MAARTENSDIJK. Met ingang van 16 Juli benoemd tot res.-ambtenaar der posterijen met standplaats Zwolle de heer J. Braam, dir. van het Post- en Telegraafkantoor alhier. Levende dooden. De gemeente Enschedé wordt er specialiteit in. Het vorig jaar werd een te Losser gevonden lijk herkend als te zyn van zekeren T. K. uit Enschedé, zoodat deze als ^overleden' werd ingeschreven. Later bleek, dat T. K. nog gezond en wel rondwandelde. Tbaus heeft men in die gemeente waarschijn lijk een dergelijk geval. Onder de gemeente Lonneker werd een lijk gevonden. Bij onder zoek kwam men tot de conclusie, dat het moest zijn van zekeren H. uit Enschedé die reeds geruimen tijd zoek is. Er werd aangifte van gedaan en EL werd als „overleden" geboekt. Iutusschen bleek later vast en zeker, dat het lijk van een ander was, n.1. dat van den 59-jarigen B. nit Losser, die sedert een drie tal weken werd vermast. Wanneer H. nu mettertijd weer komt op opdagen, zal Enschedé dus wel twee #levendo dooden' onder zijne inwoners tellen. Leelijk gefopt. *En zou ik ook niet eens een luchtreisje mee mogen makeu vroeg een buitenman, die een bezoek bracht aan het vliegkamp te Haarlem mermeer. h fWel zeker, mijnheer, u treft het, zei de vlieger, „ik ga zoo dadelijk omhoog. Stap maar iu". En toen het boertje dat gedaan had, werd hij stevig vastgesnoerd. „Voor 't vallen, ziet n we kunnen niet te voorzichtig ziju". Het boertje begreep, maar toen men hem twee uren in dien toestand liet, zoodat hij geen vin verroeren kon, en de vlieger nog maar altijd geen aanstalten maakte, om het luchtruim in te gaan, begreep hij nog meer. Hij moest ge nadig smeekeu om weer vrij te komen, had eerbiedig een koolblad in outvangst te nemen „ter decoratie voor zijn heldenmoed", en moest toen maar gaaw maken dat hij weg kwam. Maar hij kan er later toch over opsnijden, dat hij twee uren in een vliegmachine gezeten heeft. De Rijkskolendistributie gehandhaafd. De vrede is thans verzekerd, maar daarmee hebben we nog niet terstond normale toestanden terug. Omtrent de braadstoffenvoorïieniug b.v. wordt voorloopig nog wel handhaving van de regeeringsbemoeiïug r.oodig geacht. De verhou dingen in het buitenland zijn nog niet zoodanig, dat geregelde aanvoeren van steenkolen in vol doende hoeveelheden eo vereischte kwaliteit zijn te verwachten en daarom wordt de rijkskolen distributie voor den volgenden wiuter gehand haafd. De tut f is echter van 1 Juli a.s. af in den vrijen handel -erkrijgbaar. De verveners kunnen deze tegen de door het Rijk gegaraudeerde prijzeu verkoopen. Dat wil zeggen, dat de turf niet goedkooper wordt. In de plaatsen, waar in normale tijden hoofdzakelijk turf werd gestookt, zal dit ook thans moeten geschieden naar de brandstuffendistricten in de veenstreken zullen dan ook niet meer kolen worden gezonden dan in het vorige distributiejaar. De Engelsohe oensop. In oorlogstijd is de censor een noodzakelijk kwaad. De Engelsche censor vooral is in den wereldoorlog een ware plaaggeest geweest voor menigen neutralee briefschrijver. Gelukkig is het leed thans geleden de Engelsche censor is opgeheven. Intusschen heeft de censor aan Engeland zelf belangrijke diensten bewezen. Er was onder de millioenen brieven, die onderzocht zijn, na tuurlijk veel onschuldigs maar ook heel wat ver keerde zaken is de censor op het spoor gekomen menige spion is ontmaskerd. De Engelsche postcensor las een 375.000 brieven per dag en kende niet minder dan 142 talen. Aan het bureau van den censor waren 4680 personen werkzaam. De gewone manier van doen van spionnen was, dat zij b.v. een onschuldigen brief schreven met de groeten aan oom, waarin de hoop werd uitgesproken, dal zijn jicht over zou zijn, enz., terwijl het eigenlijke bericht met onzichtbaren inkt geschreven werd. De censor had eeu goed middel alle mogelijke onzichtbare inkt zichtbaar te maken. Ook wel maakte de spion gebruik van stenografie, waarvau echter de censor even goed op de hoogte was. Er werden nog andere trucs gebezigd. Op een onschuldig nitzieuden brief was achter op de enveloppe een plattegrond van Amsterdam geteekend. De censor bestudeerde het kaartje en ontdekte dat al de tramlijnen in... Morse- schrift geteekend waren De inhoud van deze verborgen mededeeling bracht de politie op het spoor van een gevaarlijken spion, die zijn lot niet ongaan is. De afdeeling welke de brieven met onzicht baren inkt behandelde heeft ontdekt, dat een brief, met melk geschreven, zichtbaar kan worden gemaakt door er wat graphiet overheen te wrijven en een, waarvoor citroensap is gebezigd, kan worden leesbaar gemaakt met een warm strijk ijzer. Een brief, geschreven met menschelijk speeksel, kan heel gemakkelijk gelezen worden als men er een penseel overheen strijkt, ge doopt in blaawen inkt. Een vreemde plaats. In het café yVischlast" ouder Ilpendam heeft een zwaluwpaar zijn nest gebouwd op de aan den zolder hangende petroleumlamp. De diertjes zijn heelemaal niet schuw en vliegen door de deuren in en uit. 's Nachts laten de bewoners een raampje opeu voor de weinig verterende pensiongasten. In het nestje bevinden zich al eenige eitjes, zoodat de vogels straks gaan broedeD, en hunne jongen in de herberg zullen groot brengen. Schending van telegram-geheim. Te 's-Graveuhage zijn verschillende telegraaf ambtenaren aangehouden, verdacht van den inhoud van regeeringstelegrammen te hebben bekend gemaakt. Een der verdachten heeft be kend en is in arrest gebonden. De anderen zijn weder in vrijheid gesteld. Men zegt dat in deze zaak ook betrokken is een bekend Kamerlid, die een leideude plaats bekleedt. Het moet gelden het mededeelen van deu inhoud van twee telegrammen van de justitie te VGravenhage, gericht aau den burgemeester van Amsterdam, betreffende het zenden van troepen naar de hoofdstad. Afschriften van die telegrammen moet de gearresteerde hebben ge zonden aan het Kamerlid mr. Troelstra. Die toezeuding zou door den telegrafist geheel uit eigen beweging en belangeloos geschied zijn. In verband hiermede is door een der soc. dem. Kamerleden tot den Minister de vraag gericht of mr. Troelstra aanleiding heeft gegeven tot het in zijn handen stellen van deze tele grammen. Is dit zoo dan zou de s.d.a.p., Troelstra niet meer kunnen erkennen als haar leider. De landarbeideretfaking. Het gaat bij de nog altijd voortdurende sfc van Groninger landarbeiders hard tegen tusschen de boeren en de arbeiders. Het on schiet welig op en das doen de boereu al best, om losse werkkrachten te doen w tegen buitensporige loouen. Het Volk telt, dat een koppel van 30 man uit Winsc! met de tram naar Bellingwolde was gekt De voorman der stakers echter sprak met hoewel de boer hun een loon van f l| dag toezei, besloten ze per eerstvolgenden terug te keeren. Door de boeren is een oproep in de Veli geplaatst, waarbij alle boerenzoons, en dol tegen billijke veTgoeding worden verzoeh tijdelijk te komen helpen, tan einde sterk staan tegenover de arbeiders, die niet zelf staken, maar ook han zoons en do* uit den dienst roepen. INGEZONDEN. Versiering van Potlepels. Door het Bestuur vau de Noord-Hollan Vereeniging voor Volkskunst worden be rijke Prijsvragen uitgeschreven. Het vraagt inzending van VERSIERDE LEPELS, ieder vrijlatend welke varsierin te passen, mits de lepel als gebrnikstu waarde behoudt. Aan grootte en vorm van lepel is men niet gebonden. Het vrrsieien van een Potlepel is een vraag waaraan in waarheid oud en jong ki meedoen. Als prijzen voor de mooist versierde worden uitgeloofd een prijs van f 25.— van f 15.een van f 10.en twee van f Zij die hunne krachten aan de uitwe van deze prijsvraag willen wijden, wordei zocht naam, woonplaats en beroep, zoo ook leeftijd, vóór 15 Juli op te geven aa der volgende adressen G. J. Blees Kzn., Voorzitter N.Holl. 1 Volkskunst, Westzijde 166, Zaandam; Mej. Elis. M. Rogge, Secr.sse., N.Holl. v. Volkskunst, Koninginneweg 98, Haa Otto van Tussenbroek, Directeur Musei Kunstnijverheid, Haarlem. De inzending van de versierde Potlepeli opeu tot en moet geschieden vóór 1 Nov* aan het Museum v. Kunstnijverheid te Hai In aansluiting met deze prijsvraag, vraa Bestunr inzending van* bewerkte en ver POTLEPELREKKEN, DEURKNOP BROODBORDEN, STOVEN, BORSTEL! versierden rug en BORSTELHANGERI nevens VOKMPLANKEN. Ook voor deze iuzendingen worden geld[ bestemd. Zij die deze voorwerpen wensci te zenden worden eveneens verzocht hun aan eeu der bovenstaande adressen op te Ook hiervoor is de inzending opengesW 1 November, en het adres van inzendii Museum v. Kunstnijverheid te Haarlem, Het Bestuur van de Noord-Hollandsche Vereeniging voor Volks G. J. BLEES Kzn., Voorzitter ELIS M. ROGGE, Secretaressi WATERLEIDING EN SPOORWEGAANI 1 f' Geachte Redactie. In Uw blad van 21 Juni jl. kwamen tw richtjss voor welke mijne bizondere aandacht tr Het eene was eene verzuchting uit Oud-Vos** „Waoneer drinkwaterleiding?", het tweedede deeling dat Gedeputeerde Staten aan Pror hebben voorgesteld het verzoek om eene re voorschot voor den aanleg eener spoorlyu op' en overbrugging van de Eendracht aan te tot de najaarszitting. Kort ingezetene van het eiland zynde, ge uit een groote stad, en du* de ongemakken wonen op het platteland met zich mede brenj gevoelende, zult U begrijpen dat beide be; me zeer interesseerden. Drinkwaterleiding en communicatie met de wereld, dat zijn twee zaken waarvan het Tholen totaal is verstoken. En nu wil ik dir geven dat IK U dit niet behoef te vertel vertrouw dat hierop veel meer de aandacht t gevestigd, hel komt me echter voor dat dit noeg kan worden herhaald. In dit bij uitstek droge jaargetijde wor gemis aan drinkwater hier dermate gevoeld, voor eeu vreemdeling een raadsel is dat nog steeds zonder drinkwaterleiding doet, en dat men altham niet ten spoedigste de bandefx slaat om te trachten het eiland uit de drinl misère te helpen. Wat ergens anders b.v. Zuid-Be vela mogelyk is, ban toch op het welvarende zeer zeker ook ook uit hygiënisch oogpunt opvangen van regenwater ten einde dit tegel voor drinkwater uit den tijd. Is het waterleiding-vraagstuk dus zeer urgt minder is dit het geval met den spooraanleg van in het tweede berichtje sprake is. Hoela geleden is dat het renteloos voorschot werd vraagd weet ik niet, evenmin is het me bel de behandeling reeds meermalen is uitgeste mededeelingen van betrouwbare personen gemeente is me echter gebleken dat re?ds vo wereldoorlog, dus in 1914, plannen tot spc aanleg bestonden. De oorlog is voorbij, en d< K. staat geteekend te worden, en reeds te lang is in zijn isolement gelaten. Het is dan ook ie dat niet dan op zeer gegronde motieven Prov n er in zullen toestemmen, dat de behandeling aanvraag om een renteloos voorschot tot de zitting wordt verschoven. Het Thoolsche zal goed doen hieraan zijne bizondere aand wijden. Ik dank de Redactie voor de verleende ruimte en heb de eer te zgn, hoogachtend, Uw dw. dn.| H. St-Maartensdijk, 23 Juni 1919, 'i

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1919 | | pagina 2