IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1788 Zaterdag 28 Juni 1919. Vijf en dertigste jaargang Publicatiën. Firma J. NI. C. POT Tholen. De spoorlijn op Tholen. Eli RECHTSZAKEN. Van onze berichtgevers. >t-1 ds Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, rijs per kwartaal I 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,15, franco fer post f 1,22'. Voor het bnitenland 90 cents, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. in 28 Juni4 Jali 1919 kannen gebraikl worden •volgende eoapons ait de LEVENSMIDDELEN, KJKS, die geen overdruk hebben 122 voor 31/2 ons suiker. Cense en Marico is zonder bon macaroni (e rijgen a f0,14 per ons. J. Russcher is zonder bon zontevisch te Ter en k f 0,40 per pond. de azrdappelenkaart is te verkryjen op >n no. 32 zes K.G. aardappelen per persoon, t de KINDERBOEKJES is geldig: liob no. 82 voor 3l/'j ons suiker, l^ighsidsdaar tan eonponnen der BROODKAART ■^or het JOle ttfdrak van 30 Juni—8 Juli 191». ildigheidsdnir van de IIARGARINEKAARTEN het 4e tydvak bon no. 7 van 28 Joni5 Juli parine te verkrijgen by A. Cense.) Qjliolen, den 27 Juni 1919. 20 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. m geen sterker woord te gebruiken, zijn rerbaasd over het voorstel van Ged. Staten de Staten onzer provincie tot aanhouding het verzoek om een renteloos voorschot ten evevan den spoorweg West-Noord-Brabant- en, met een verbindingsbrug over de Een- ht. e omstandigheid dat deze verdaging in één genoemd wordt met een verzoek van ge strekking voor een nienwe tramlijn Hoofd- Breskeus door ide bestaande Zeeuwsch- nische maatschappijzou als een vergoelij- e reden kunneu aangemerkt worden, maar mede is het eiland Tholen ganschelijk niet at. èeuwsch-Vlaanderen dat nu als 't ware reeds lekt is met een net van tramba nen, terwijl log meer meerderen in projectie zijü en Uekeurig door de anuexatieroes een troetel- is geworden van de autoriteiten, kaD niet- nu niet dermate meer klagen over een noederlijke bedeeling, dat daarmede de aan- rS ing> welke ongetwijfeld leiden moet tot ihuiving van de spoorlijn die ons eiland het ijzeren net, waar de polsslag van het i des verkeers klopt, kan worden goed ge- we vermoeden wel, dat stellig financiëële wegingen zullen worden aangevoerd, maar zal toch moeilijk te loochenen zijn, dat het d Tholen geenszins de streek is, die eeu [acht op de provinciale fondsen heeft ge en. Q nu een pleidooi te moeten houden voor roote wenschelijkheid en de dringende nood- ijkheid van de tot-stand-koming van znlk ijn, mag vrijwel overbodig geacht worden, et zal dan ook niet noodig zijn onze nieuwe 10c nleden, waarvan er thans een tweetal in 2' listrict woonachtig is, op het hart te binden nterste poging te doen om van deze zaak, an het hoogste belang is voor onze streek, 1 owederlegbare gronden te vernemen waarop verschuiving is gebaseerd, aar niet alleen op dat tweetal rekenen we 'zen, maar evenzeer op die allen, voor wie invaarding van het mandaat maar niet looter t opgevat als eeno bevrediging van moge eerzucht, doch wel ter dege als een plicht het algemeen belang te dienen waarvan die auspiciën ons eiland al heel weinig teerd. e hebben dus goeden moed dat uitstel geen lal zijn, al wordt het geduld bij vernien- op een harden proef gesteld en watrvan open dat de verwachting hoe eerder hoe f in vervalling zal gaan. >ÊI 2 adering van den raad der gemeente Poort vliet op Dinsdag 24 Juni 1919 des voormiddags IO'/j uur. jenwoordig do Burgemeester als voorzitter en en. rezig de h.h. J. van Gorsel en Chr. P. van likke, één vacature, leziüg en goedkeuring der notulen van de 1 vergadering deelt de voorzitter mede dat iu- ien zijn de navolgende «tukken een exemplaar der begrooting van de Ge- eids-Corumissie te Tholen voor het dienstjaar waaruit blijkt dat ter bestrijding van de ron dier commissie door deze gemeente moet ragen worden tot een bedrag van f101,62. Een ontvangst bericht van Ged. Stalen be- het afschrift van de vastgestelde verorde- tot het vaststellen der maximumsnelheid waar met motor-rijtuigen en rijwielen binnen de wden kom der gemeente mag worden gereden het goedgekeurd kohier van de belasting op jenden voor 1919. schryven van het Gemeentebestuur van igen waarbij gevoegd is een afschrift eener waarin wordt overtuigd het nadeel voor deze ide ini provincie bij verplaatsing der stoomvaartmaatschappij Zeeland van Vlissiogen naar elders. Daar de Min. van Waterstaat eenige dagen ge leden verklaard heeft dat genoomde sloomvaart- maatsschappij niet verplaatst wordt, wordt dit stuk evenals de andere stukken voor kennisgeving aan genomen. e. een circulaire van de Staatscommissie inzake de verbetering der salarieëring van burgerlijke Ambtenaren in dienst der gemeente. De behandeling dezer circulaire word» op voorstel van Burgemeester en Wethouders uitgeiteld tot een latere vergadering. f. Eenige stukken betreffende hef werkloosheids besluit 1917 en de daaruit voortvloeiende rijksregeling inzake werkloosheidsverzekering. Besloten wordt nog niet ia deze regeling te treden. g. Een verslag van de Gezondheidscommissie te Tholen betreffende een bezoek aan deze gemeente. Uit dit verslag blijkt 0 m. dat het wenschelijk wordt geacht, de open vuilnisbakken uit de kom der gemeente te verwijderen en de greppels gelegen achter de in de Molenstraat staande huizen, alsmede het slootje nabij de woning A. 216 te dempen en te rioleeren. Overigens kon de Gezondheidscommissie consta- teeren dat ook in de laaiste jaren veel is verbeterd zoodat de gemeente een gunstigen indruk achterlaat. Ten opzichte van voormelde bezwaren wordt be sloten de eigenaars dier sloten aan te schrijven tot demping en rioleering daarvan over te gaan. Voorts te trachten van het Weezen-Armbestuur een per- ceelije grond gelegen aan den Achterweg te huren als terrein voor mestvaalt en dan de aschbakken te doen opruimen, doch alvorens met het Weezeu- Arinbestuur in onderhandeling te treden aan de Gezondheidscommissie te vragen of bij haar tegen dat terrein hetwelk in de gemeentekoin ligt voor dat doel bezwaar bestaat. h. Specifieke Stalen van oninbare posten be treffende plaatselijke belastingen. Deze staten worden goedgekeurd. i. een verzoekschrift van J. van de Repe om eervol ontslag als nachtwaker en straatvegor zulks met ingang van 1 Januari 1920. Daar benoeming en ontslag van een nachtwaker door den Burgemeester moet geschieden wordt aan adressant eervol ontslag verleend als straatveger met 1 Januari 1920. De voorzitter deelt hierbij mede dat de ontslagene natuurlijk ponsioen zal krijgen, doch dit pensioen zal wel niet hoog zijn en bovendien wordt van zijn ouderdomsrente, welke hij thaus geniet een zeker bedrag afgetrokken omdat hij gepensionueerd is. Burgemeester en Wethouders stellen dan ook voor aan hem met 1 Jan. 1920 uit de gemeentekas een gratificatie toe te kennen ran 14.per week. Daartoe wordt besloten. De jaarwedde van den te benoemen nachtwaker wordt vastgesteld op f 300, van den te benoemen straatveger f 200 en van den te benoemen lantaarn opsteker f100. Getracht zal worden deze betrek kingen door één persoon te laten bekleeden. j. een adres van C. van den Hoven om een per ceeltje gemeentegrond gelegen naast zijn woning in huur te mogen ontvangen. Besloten wordt dien grond gelegen binnen de boomen tot aan de telegraafpaal aan adressant per jaar te verhuren voor een jaarlijksche som van f 2.50 onder voorwaarde dat dit perceel uitsluitend ge bruikt wordt als tuingrond en des winters voor berging van aardappelen en niet voor berging van mest. Op het verzoekschrift van dhr. C. Weslenbrugge om verhooging van salaris als telefoonkantoorhouder wordt met algemeene stemmen afwijzend beschikt. In verband met een schrijven van het kantoor Tholen der Nat. Bankvereeniging inhoudende de mededeeling dat de promesse der leening ten behoeve van de Drinkwaterleiding ad f 6400.door de Ned. Bank niet meer wordt verdisconteerd, wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders be sloten met een ingezetene een geldleening aan te gaan groot f 5400.a pari e 1 tegen een rente ad 's Jaars onder de navolgende voorwaarden a. dat zij wordt afgelost ineens tot het volle be drag ia het jaar waarin door de gemeente een leening gesloten wordt tot het doen van de tweede storting ten behoeve van de deelneming in het maatschappelijk kapitaal der N.V. Waterleiding Maatij. Tholen en ten behoeve van de stortingen in het reservefonds dier vennootschap doch uiterlijk op 20 Juli 1925 b. dat de rente zal gevonden worden in de eerste plaats uit de uitkeering welke de gemeente zal genieten van genoemde Waterleiding-Maatschappij en verder uit alle middeleu en inkomsten der ge meente eu dat de aflossing zal geschieden door een nieuwe geldleening. Vervolgens wordt de burgemeester dhr. J. G. Diepenhorst benoemd tol lid van den Raad van Beheer der N.V. Waierleiding-Maatij. Tholen, zulks in plaats van den- heer J. van Gorsel. Als laatste punt der agenda wordt nog een be sluit genomen tot afschrijving van de post voor onvoorziene uitgaven tot een bedrag van f59.01 en dat over te schrijven op de postenkosten distri butie levensmiddelen en onderhoud enz. van het telefoonkantoor. De voorzitter zegt dat eenige nieuwe brandspuit slangen aangeschaft zullen moeten worden. Daartoe zal prijsopgaaf gevraagd worden bij de Firma Bikkers te Rotterdam. Voorts zou de voorzitter dit jaar ook daurte'oeslag willen genieten en een Commissie benoemd willen zien om ook te bepalen de duurtetoeslagen welke het volgende jaar de aan de gemeenteambtenaren Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 cents iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Daarop worden de hb. M. J. de Graaff, J. van Gorsel, E. van der Slikke, C. Th. de Rijke en Chr. V. v. d. Slikke in Commissie benoemd om in deze aangelegenheid advies uit te brengen. Niets meer aan de orde zijnde wordt de verga dering gesloten. UIT ST-MAARTENSDIJK. Daar waait een andere wind in het zeil ons gemeentelijk schip. Wat voor korten tijd onbereikbaar geacht werd, is no reeds met glans verkregen. Een wijkverpleegster zal eerlang onze straten kunDen doorgaan en onze schoone wegen kannen afrijden om steun te verschaffen in die beproefde gezinnen, waar naast geneeskundige ook verple gende hulp mocht Doodig zijn. Niet maar enkel in de huizen der gegoeden, doch ook, en niet het minst, in die dergeuen, die miuder met aardsche goederen gezegend zijn, kan hare verschijning een licht zijn op het vaak donkere pad. Op inderdaad lofwaardige wijze heeft men deze zaak tot een goed einde kuunen brengen, waarvan we hopen, dat ze aan de verwachting mag beantwoorden. Maar bij de behandeling van de subsidie aanvraag voor deze zaak is nog een andere op het tapijt gekomen, die een waardig pendant zou vormen van wat nu staat tot stand te komen en de loyale medewerking van verschillende corporaties mogelijk is gebleken. We bedoelen de 9tichting van een zoodanig huis waar ouderen van dagen een meer geschikt rustpunt kunnen vinden aan het eind van hun soms moeilijk levenspad. Zoo'n plan zou niet anders dan toejuiching verdienen en we zijn er vast van overtuigd, dat, naast de dank der door den arbeid gebo- genen, die ruimschoots aanspraak kannen en mogen maken op de waardeering van zoovelen in wier dienst zij de kroon der grijsheid be reikten, de volle sympathie van de gansche burgerij het deel zou zijn dergenen, die zulk een voornemen zouden verwezenlijken. Als men zich afvraagt of de mogelijkheid daartoe bestaat, dan kan bereids worden geant woord, dat waar een wil is, ook een weg is. In den Raad is de weDschelijkheid van een vooruitstrevenden geest bepleit in die lichamen, waarvan stuwkracht tot soortgelijke maatregelen moet uitgaan. Die aandraug zal, naar met grond mag worden verwacht in de nieuwe samenstel ling nog meer tot uitdrukking komen. En waar na de aanvankelijke sympathie reeds gebleken is de bondgenoote te zijn van den wensch evenals van de geuite noodzakelijkheid van zoo'n huis, daar is men werkelijk op het goede pad. Het is weliswaar nog een lange weg die is af te leggen, maar, gezien wat in betrekkelijk korten tijd is gedaan in het belang der verzach ting van de lijdende menschheid, daar twijfelen we geen oogenblik of ook dit werk der barm hartigheid zal te. voorschijn treden uit het streveu om naar juiste waarde de toevertrouwde talenten te gebruiken, die vruchten zullen dragen naar mate men ze aanwendt, hetzij tien-, hetzij twin tig-, hetzij honderdvoud I Voor de rechtbank te Middelburg is tegen zekeren K. uit St-Philipsland wegens beleediging van een rijksveldwachter f20 of 40 dagen ge vorderd. toegekend zouden moeten worden. IERSEKE. Deze week zou van een Iersek- schen mosselkweeker te Hausweert schip en lading op smokkelarij onderzocht worden. Daartoe moesten de mossels, die voor Brussel bestemd waren zooverre verplaatst eu opgestuwd worden> dat de buikhelling bloot kwam en gedeeltelijk kon opgebroken worden. Er werd geenerlei contrabande gevonden en de schipper mocht zijn reis vervolgen. Doch de mossels hadden door 't versjouweu zoodanig ge leden dat hij de reis naar Brussel niet durfde vervolgen en naar Ierseke terugvoer. Hij bere kent zijn schade op ruim f 200 eu heeft daar voor vergoeding gevraagd. De collecte voor den ge- gehonden in deze gemeente POORTVLIET. wapenden dienst, bedroeg fll.345. Door de algemeene vergadering van de Vereeniging tot Christelijke verzorging vin krank zinnigen ia Zeeland is tot bestuurslid benoemd de Ed.achtb. heer J. G. Diepenhorst, burge meester dezer gemeente. Naar msn verneemt zijn alhier van de laudbouwster wed. Jac. Heijboer 2 stuks vee aan mond- en klauwzeer gestorveD, THOLEN. Evenals vorige jaren stelt ook thans jhr. Van Vredenburch zijn tuinen weder op de in ons blad voorkomende datums voor het publiek open ter bezichtiging. Waar wyd in onze omgeving de schoonheid van de tuinen met het fraaie rosarium bekend zijn, zal door velen deze gelegenheid wel worden benut een bezoek te brengen aan Buitenzorg*. Goede Plannen. Naar wij vernemen is de vereeniging jHet Groene Kruis* alhier van plan de zaak van wijkverpleging krachtig aan te pakken. Reeds te lang moest onze Gemeente een derge lijke instelling ontberen. Door de benoeming van mej. Blom is de eerste stap gedaan en naar wij veruemen is deze proef zoo goed geslaagd en begint bet pabliek door ondervinding ge leerd, het groote nut van wijkverpleging in te zien. Bij het Gemeentebestuur zal worden aange klopt om steun en dan de wijkverpleging met ernst worden ter hand genomen. Dan het, eigen gebouw dat de Vereeniging bezit, naar we hopen ingericht tot een woning van verpleegster met magazijn en kan onze Gemeente bogeu op een instelling die zij reeds jaren had moeten hebben. Thans zal een lijst bij de ingezetenen circo- leeren en indien blijkt dat in het algemeen genomen de burgerij aandringt, op wijkverpleging zal het Gemeentebestuur toch zeer moeilijk zijn steun tot het totstand brengen ervao kunnen onthouden. Het Fanfaregezelschap „Concordia" brengt heden, Vrijdagavond een serenade aan het nieuw- verkozen verklaard zijnde Raadslid, de heer D. van der Maas. Dinsdag 1 Juli a.s. zal het 45 jaar ge leden zijn dat mejuffrouw M. J. Geluk werd belast met het geven van handwerkonderwija aan de 0. 1. school. Het zal dien dag der jobilarisse, die nog nimmer door ongesteldheid of andere reden baar taak moest onderbreken en die se steeds met ijver en opgewektheid vervulde, voorzeker noch van de zijde van ons gemeentebestuur noch van andere zijde ontbreken aan belangstelling. TWEEDE KAMER begon Donderdag der vorige week met de artikels- gewijzigde behandeling van het wetsvooratel tot wijsing der personeele belasting. Er werden weer verscheidene en daarbij sterk ingrijpende amendementen voorgedragen. De niet aangenomen slaan we over ofschoon daarbij overwegenswaardige waren. De heer J. ter Laan stelde in bet belang der kleine luiden een amendement voor om het getal klassen waarin de gemeenten voor de per soneele belasting verdeeld zijn, niet tot 11 te verhoogen, zooals de minister wil, maar het op 9 te houden. De minister verklaarde zich daartegen om dat de meerdere opbrengst der wetawijziging, waarom het te doen is, met 3 millioen zon verminderen. Doch toen een paar leden zich aan de zijde van den voorsteller van 't amendement geschaard hadden, veranderde hij tot groote verbazing der Kamer plotseling van zienswijze en nam 't amen dement over. Hij was naai. tot de overtuiging gekomen dat de wet door stijgiog der huur waarden meer zal opbrengen dan hij oorspron kelijk dacht. j De hesr Oud nam den minister dieDS onvast heid zeer kwalijk. De minister slaakte de ver zuchting dat een minister toch een ongelukkig wezen hij kan het nooit iemand naar den zin maken I Daarop volgde een nienw succes voor den heer Ter Laan. Hij stelde een 2-ledigamende- ment voor, waarvan het eerste gedeelte bedoelde de belasting op het meubilair pas te doen aan vangen bij een waarde van f 200 inplaats van f 140, gelijk de minister voorstelde. De minister nam dit over. Bij de discussie over een volgend amendement van de zelfden heer Ter Laan, hetwelk een aanval inhield op de beurs der rijken die veel dienstboden houden sprak de jheer Ter Laan van „de dienstbode, waarop de minister het oog heeft", van welke onwillekeurige dubbel zinnigheid de Kamer gebruik maakte om harte lijk te lachen. De Kamer kreeg daarvoor van haar voorzitter een staüdje ^men moest aan de woorden van den heer Ter Laan geen verkeerde uitlegging geven". Misschien meende hij het zoo ernstig niet, althans de Kamer lachte ook daarover. De heer Ter Laan kreeg zijn zin niet. Met een tweede poging tot verhooging vau belasting op weelde, was bij gelukkiger. De wetswijziging eischt voor iederen jager in iemands dienst uitsluitend voor de ji.cht en voor eiken schipper, uitsluitend in dienst op een pleizier-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1919 | | pagina 1