INSULAIRE Sickest Cacao Chocolade. ii JE r Valt w r haar uit? Sproeten De nog voorradige HOEDEN RIJWIELEN C. J. Knijper Boone H. Schetters, Dames-handwerken, C. LABAN, Tholen, geven van orgelles en het Stemmen van pianos. WAARSCHUWING. NATIONALE BANKVEREENIGING Kantoor Tholen. Deposito-rente 4 pCt. Spaarbank-rente 4 pCt. Huwelijkskaarten en Visitekaartjes geopend. E. Oelbers. OLIE- en SMEER- landbouwwerktuigen H. G. v. Kroon, Iste klasse Machines S t-A n n a 1 a n d Behandeling van alle Bankzaken. worden aan verminderde prijzen opgeruimd. J. c. GELDEHBLOM - THOLEN. ZEHUUfZWAKTE. Vraagt Uwen Winkelier en U ontvangt dan eene Superieure, ABSOLUUT ZUIVERE KWALITEIT. L G. van Zaltbommel, Drogerijen en 10 21995 Chemicaliën. VAN HEEL Co. Coupons. Effecten. Firma Jan Dietvcrst. WAAROM OMDAT EN OOK Horlogemaker Goudsmid. Vertrouwd adres voor alle soorten HORLOGES KLOKKEN, PENDULES, WEKKERS, BARO METERS en GOUDEN- en ZILVEREN WERKEN, BRILLEN en PINCE-NEZ. Reparatiën worden netjes uitgevoerd en billijk berekend. 16450 Oudelandschestraat 12, Tholen, bericht ontvangen te hebben Handwied- en Zaai machines, Handhooiharken, Tip Top Graaperkscheerders (nieuw model), Zeisen, Zichten, Harken, Rieken, Hooivorken, Ballast- schoppen, Spaden, Mestafhalers, Voederbakken. Geen Bondsprijzen. Levert verder alles op het gebied van Water en Gasleidingen, Kachels, Haarden, Fornuizen Emaillewaren, Rijwielen enz. Aan hetzelfde adres gevraagd een 16 HALFWAS KNECHT. 23040 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE Prijzen billijk. 9229 Aanbevelend, Gez. BAGGERMAN, Lievevrouwestraat B 29, BERGEN OP ZOOM Wasch dan Uw hoofd met PUROLZEEP. De zeep bevrijdt de hoofdhuid van roos en schilvers, geneest haaruitval en doet het haar groeien 23082 15 Per stuk 60 ct. 3 stuks f 1.70. Bij Apoth. en alle Drogisten loor I 1083 I zelfs de donkerste verdwijnen door een pot SPRUTOL. 7 23083 By Apoth. en alle Drogisten. beveelt zich aan tot het Om zich voor teleurstelling te vrijwaren, lette men nauwkeurig op den naam MERIONS SAJET en op het fabrieksmerk, voorstellende: Een knaap, gezeten tegen een boom den linkerarm om den kop van een Schaap geslagen, aan de rechterzijde tegen den boom een stok waaraan een hoed hangt. (THOOLSCHE BANK.) Modellen van zijn steeds ter inzage bij ondergeteekende, die zich houdt aanbevolen voor de levering van alle soorten drukwerk. 18134 Beleefd aanbevelend, A. VAN GORSEL. OUD-VOSSEMEER. De salon voor knippen en scheren BRUGSTRAAT THOLEN. is iederen dag Gelegenheid tot het aangaan van abonnementen. Dames haarwerkeu worden spoedig geleverd. 12 Aanbevelend, benoodigdheden steeds voorhanden. 8 17556 Het beste adres voor alle soorten bij W. L. DOUW - Oud-Vossemeer. MAGAZIJN van STEENHOU WERIJ, MARMER, HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen en Gebouwen, SLIJP- 3TEENEN en STRAATKEIEN. 1152 AUG. VAN DYCK— PETIT, Stationstraat Bergen op Zoom De Homoeopatische Geneesmiddelen uit de Centrale Homoeopatische Apotheek van Dr. WILLMAR SCHWABE te Leipzig zijn in ORIGINEELE VERPAKKING verkrijgbaar in de apotheek van Kortemeestraat 13, te BERGEN OP ZOOM 8493 W. J. BOOG AART, in Machinerieën te POORTVLIET, levert: Alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVELBEREIDING alsDorschmachines, Rosmolens, Treebruggen Stroosnijders, Pee- en Meelmolens, Mélotte. ploegen, Melkontroomers Mélotte, Tuimelkarns Roomvaten, Botertobben, enz. Alles op proef van goede werking. 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. WIE TE zijn HUWELIJKSKAARTEN en VISITE KAARTJES spoedig en netjes geleverd wil hebbeo, vrage eens de modelboeken ter inzage bij den heer 14 A. GOEDEGEBUURE Az. Jr., die agent is der firma J. M. C. POT te Tholen zich tevens aanbeveelt voor de levering van alle voorkomende DRUKWERKEN. 19611 26 12751 Aanbevelend, 22 14407 De vele lijders aan zenuwzwakte in deze verschrikkelijke tijTfen kunnen hun voordeel doen met de ervaring van den heer BAAN DE BOER uit Rotterdam. Hij schrijft ons M. H.! Langen tijd heb ik aan zenuwzwakte geleden veel heb ik aangewend, doch zonder baattot dat ik opmerkzaam gemaakt werd op de 8ANGU1NOSE. Met blijdschap kan ik u melden, dat ik na drie flacons gebruikt te hebbeu, mij veel beter gevoel, ik zal nog een poosje met uw middel doorgaan en het anderen lijders aanprijzen. U moogt dit publioeeren. Hoogachtend, Rotterdam. G- BAAN DE BOER, Pretorialaan 79a. Daar zijn in deze dagen vele lijders aan zenuwzwakte; en velen, die er ua aan toe zijn, het te worden. Een tijdig gebruik der Sangninose kan veel herstellen en veel voorkomen. SANGUINOSE kost f 1.50 de flacon; 6 fl. f 8.—12 fl. f 15. Tweemalen per dag een eetlepel. Bij alle voorname Apothekers en Drogisten. Waar geen wederverkooper is, direct van de fabriek. WACHT U VOOR NAMAAK. 56 17650 VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Haag. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth. 17162 Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegingsartikelen, enz. prima Breukbanden met en zonder veer. ^yt.MOET MET N* gebruikt ANKER- -Tu N PASfó-EXPaLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door millioenen JICHT-EN RHEUMATIEKLIJOERS MET SUCCES GEBRUIKT verkrijgbaar in FLESSCHEN van 60 ets. 90 ets. en f 1.50. BIJ H.H. APOTHEKERS en DROGISTEN. F. Ad. Richter en Co., Rotterdam. Te Tholen bij L. G. VAN ZALTBOMMEL, te Kruiningen bij F. VAN DER PEIJL. 15578 WEIGERT BESLIST PAIN-EXPELLER IN DUITSCHE VERPAKKING Belasten zich met het bezorgen en afsluiten van alle Assurantieposten. Prolongatie-Déposito. Kantoor geopend van 9.12.80 uur en 1 tot 5 uur. 12 9957 Heden ontvingen wij een prachtige 17 SORTEERING 12472 Zie étalage. Molstraat 5— 7, Telefoon 171. BERGEN OP ZOOM. HYPOTHEEKBANK TE ZIERIKZEE. PANDBRIEVEN in omloop op 31 Dec. 1915 t 4.828200 31 Dec. 1916 - 5.586350 SO Apr. 1917 - 6.0S1850 Verkrijgbaar 4i/2 pCts. PANDBRIEVEN a 997, en 5 pCts. PANDBRIEVEN a 1017, 20167 De Directie18 Mr. D. J. JONGENEEL - H. J. KORLV1NKE. I BERGEN OP ZOOM. FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. 1882 Opgericht 1882. Beschikt over rein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en dosinfec- teermachines, eigen electrische installatie voor lichtkracht en electrische bleek methode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behandeling der wasch. 15 19627 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis neemt de afname van de THOOLSCHE MAP steeds toe wij ze zelf maken en U dus verzekerd kunt, zijn steeds eerste kwaliteit papier en enveloppen te ontvangen, wat nooit het geval is bij andere mappen. omdat wij door den grooten omzet steeds 12 vel papier en 12 enveloppes kunnen geven, wat dus in Uw voordeel is, daar andere mappenge- woonlijk slechts 10 stuks inhouden Alleen verkrijgbaar bij 10050 FIRMA J. M. C. POT, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1917 | | pagina 6