Fm Adrian van Boxsel Gal en slijm Levetogen Kunst mest voorziening. Advertentiên. Verkooping te Tholen. BOUWLAND Verkooping te Tholen. weiland en zijkantweg bouwland weiland en zijkantweg bouwland en zijkantweg publiek verkoopen: Verkooping te Stavenisse. Een Landbouwersinspan: Te koop aangeboden: een hoogaars en de gereedschappen Anna-Jacobapolder. Roode Eenbandwisschen, Hooi- en nagras. haver Verloren een Schildersknecht, Landbouwers en Ontginners, 200.000 witte koolplanten Firma HARDUS ZOON VAÏT DEE 0UDERAA Boerenleenbank Tholen. BEDGOEDEREN concurreerende prijzen. mmmm Dr op of dronder Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek „Dinteloord" te Dinteloord. VERGADERING van H.H. AANDEELHOUDERS I Café restaurant, MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, L. P. A. OOMS—Janssen. TRAM-STATION—BERGEN-OP-ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. Ter voorkoming van vergissingen zullen alle in bewaring gegeven Rijwielen worden voorzien van een nummer. De Heer en Mevrouw BOLIER-Borlbffs hebben het genoegen U kennis te geven van de voorspoedige geboorte van hunne dochter JEANNETTE. Bergen op Zoom, 16 Juni 1917. 6 23092 Getrouwd LABAN J. DE RIJKE L.Jz. en HELENA D. VAN LUIJK Ad., die, ook namens wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de talrijke blijken van belangstelling bij hunne huwelijk onder vonden. St-Annaland, li Jnni 1917. 10 28090 Ondergeteekende betuigen mede namens de familie, hartelijk dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij bet op zoo treurige wijze om het leven komen van hun ge liefd zoontje PIETER. Ook onzen besten dank aan dokter Jekel voor de pogingen die hij ge daan heeft om te trachten de levensgeesten nog op te wekken. C. SCHOT. M. SCHOT— Nelissb. Tholen, 22 Juni 1917 12 23094 De notarissen T). VAN DE VELDE te Tholen en J. C. A. HU VERS te Kapelle zullen, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Mej. de Wed. M. StolaBieren*, overleden te Schore IN HET OPENBAAR VERKOOPEN bij inzet op Zaterdag 30 Juni 1917, 's namiddags 3 uur in de herberg van de Wed. C. Bal te Tholen, eo bij toewijzing dienzelfden dag 's avonds half zes uur in de herberg van M. J. Hoekaldaar (telkens nieuwe tijd), 3 Heot. 16 aren 90 oentiaren (8 gemeten 23 roeden) 23 23055 te Tholen in den Nieuwlandpolder aan den Mosterddijk, IN PERCEELEN. Verpacht aan M. M. Tichem te Tholen tot 1 November 1921 voor f830.per jaar. Not iris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer W. H. VAN GORSEL te Oud-Vossemeer bij INZET, op Zaterdag 30 Juni 1917, 's namiddags 3 uur in de herberg van de Wed. C. Bal te Tholen en bij TOEWIJZING dien zelfden dag 'b avonds half zes uur in de herberg van M. J. Hoek aldaar (telkens nienwe tijd) in het openbaar verkoopen a. 2 Heet. 95 aren 80 centiaren (7 gemeten 161 roeden) te Tholen nabij het Stoomgemaal in 4 perceelen. b. 97 aren 70 centiaren (2 gemeten 147 roeden) aldaar in den Nienwlandpolder aan den Watervlietschen dijk. c. 1 Heet. 19 aren 40 centiaren (3 gemeten 13 roeden) 32 23054 aldaar aan den Nienwlaudschen weg. VERKOOPING TE SCHERPENISSE. Notaris D. VAN DE VELDE te THOLEN zal, ten verzoeke van den heer F. Moelker, oesterhandelaar te Tholen, bij inzet op Dinsdag 3 Juli 1917, 's namiddags 4 uur in de herberg van A. L. Groenewege te Scherpenisse en bij toewijzing dienzeltden dag 's avonds ö'L nor in de herberg van C. Rijstenbil aldaar (telkens nieuwe tijd) in het openbaar verkoopen 2 Heet. 24 aren (5 gemeten 213 roeden) te Scherpenisse in Dankert Jacobshoek aan het Sluiswegeling nabij de kom der gemeente, thans in pacht bij J. D. Jagt aldaar, in 9 perceelen (9 stukken). 22 23056 Te aanvaarden rooven oogst van dit jaar, De notarissen F. A. Smits te Steenbergen en J. Goderie te Wouw, zullen op Woensdag 27 Juni a.s., des voorm. om 10 uur (n. tijd), onmiddellijk na aankomst van den tram ten verzoeke der familie DE WIT, op hnnne hofstede ter plaatse Schiethoek, onder Nienw-Vosmeer, lichtbruine merrie 17 jaar met veulen, donkerbruine merrie 16 jaar, donkerbruine merrie 14 jaar, zwarte merrie 13 jaar met veulen, lichtbruine merrie 12 jaar, blauwe ruin 7 jaar, lichtbruine merrie 4 jaar, lichtbruine merrie 4 jaar hengst lichtbruin 1 jaar, merrie lichtbruin 1 jaar, 50 stuks pluimvee, landbouwwerktuigen en ge reedschappen, als 3 wagens, 4 karren, rijtuig, 2-persoons tilbury, zaaimachine, snijmachine, graanmolen, bietensnijder, kafmolen, ijzeren rol- blok, paardentuig, 6 eggen, 6 ploegen, enz. enz. Betaling: posten benedeu t 3.—contant, ove rigens 1 Nov. a.s. Met de verkooping der paarden wordt be gonnen om 1 nnr (u. tijd). 27 23077 Notaris TIMMERMAN te St-Annaland zal, ten verzoeke van den heer HUBRECHT SMITS Mz. en Kinderen op hun Hoefje aan den Zeedijk in den Oud-Kempenshofstedepoldor te Stavenisse, OP VRIJDAG 29 JUNI 1917, des voormiddags 11 nur, nieuwe tijd, publiek verkoopen bestaande uit: 1 veulendragend vosmerriepaard, oud 12 jaar, een veulen-j dragend zweetvosmerriepaarJ oud 8 jaar, 1 bruin- ruinpaard, oud 5 jaar, 2 melkkoeien, 2 jaarling vaarzen, 3 kalveren, 2 varkens, 20 kippen en 1 haan, 6 eenden met woerd, 3 boerenwagens, 2 karren, veerkar, ploegen, eggen, windmolen, snijmachine met ros, 2 wied- en zaaimachines, karnmolen, zeeflen, rieken, vorken en verdere landbouwwerktuigen en gereedschappen. 29 koopen tot en met f 5 moeten dadelijk en de rest 1 October 1917 worden betaald. 22087 Solide borgstelling is eea beslist vereischte. met tuig en motor, gemerkt B Z 4, aan de scheepswerf van A. Boer te Bergen op Zoom, voor het oesterbedrijf op den Oesterput der N. V. Zeenwsche Oestercultuur-Maatschappij v/h onder de firma De Haas en Mijnsbergen, te Ierseke of aan boord van voormeld vaartuig aanwezig. Te bevragen ten kantore van notaris van Gruting te Bergen op Zoom. Verder bij insohrijving aangeboden ter over name door den hoogstbiedende 1. de pacht van het natuurperceel gen. oud 824b op de Ooster-Schelde, oostelijk deel, met de daarop aanwezige oesters. 2. die van het natnurperceel gen. 99 op de Iersche bank, met alsvoor. 8. die van het zaaiperceel gen. 815 op dezelfde bank, met alsvoor. Alles kan onder toezicht van den heer W. de Haas bezichtigd worden, na aanvrage van een machtiging ten kantore van voornoemden notaris. Inscbrijvingsbiljetten worden teu kantore van notaris VAN GRUTING ingewacht uiterlijk 23 JUNI 1917. 82 23069 PUBLIEKE VERKOOPING De Deurwaarder M. C. van ELSaCKER te Tholen zal, ten verzoeke van den heer A. VAN DEN BERG wagenmaker te Anna-Jacobapolder OP WOENSDAG 27 JUNI 1917, des voormiddags 101/1 uur (nieuwe tijd), voor diens woning aldaar publiek verkoopen WAGENMAKERSGEREEDSCHAPPEN alsMotorzaagmachine 4 P. K., Boormachine, Schaafbank mettnsschenbeweging, Drijfas,Riemen en poulies met potten, houten draaibank en andere gereedschappen, voorts eene groote partij HOUTWAREN alsongeveer 5000 voet le soort gezaagd lepenhout, Schrobben, gezaagde en ongezaagde Takkeu, Spaken, gedraaide asseu en ongedraaide assen een partij brandhout en eenig Meubilair en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met f3 contant, overige 1 Januari 1918. 28 23079 om Mutsaards, Koolzaad en Karwijstroo te binden biedt aan 6 23088 L. EVERSDIJK, Boomkweeker, BIEZELINGE. Het BESTUUR van den polder Deurloo zal op Zaterdag 23 Juni 1917, 's avonds 7 uur (nieuwe tijd) in de herberg van de Wed. C. Bal te Tholen, in het openbaar verpaohten Het hooi- en nagras van den zeedijk van den polder Deurloo, te Tholen. In perceelen en in massa. 13 23072 TE KOOP Ruim 2 Gem. goede te velde staande in de Hikkepolder bij J. D. QUIST, 23095 7 Oud-Vossemeer. tusschen Oud-Vossemeer eo Sint-Annaland een ZILVEREN BEURSJE. De eerlijke vinder zal bij terugbezorging bij Wed. H. de Wilde te Oud- Vossemeer, goed worden beloond. 7 23095 GEVRAAGD voor direct: loonstandaard 20 cent per nur, eo 8 een Schildersleerling bij C. W. GELUK, schilder, Tbolen. 23071 die nog nimmer van de Kunstmest-Commissie kunstmeststoffen hebben betrokken, worden du voor het seizoen 1917/18 in de gelegenheid gesteld opgave van de benoodigde hoeveelheid te doen vd<5r 30 Juni a.s. Inlichtingen en bestelkaarten te bekomen bij den eerste-bands-handelaar I. J. JOPPE te Steen bergen, Tel. no. 2 eu E. H. MEES te Oud-Vos semeer. 14 23086 Aan elk huis op THOLEN wordt dezer dagen aangeboden een 5-tal nieuwe boekjes voor „TtXEL'S BELANG". Prijs van ieder 20 cents. Deze uitgave is ten voordeele van de Vereeniging „Texel's Belang" te Texel, die te zorgen heeft voor 25 We duwen en II Weezen, totaal dus 36 menschen. Vriendelijk vragen wij minstens een boekje te koopen. Gij helpt daardoor mee aan bet levens onderhoud van deze menschen. Het is ruim 2 jaar geleden dat wij uwe plaats mochten bezoeken met eenige andere boekjes. Wij zijn dankbaar voor het succes toen behaald, doch moeten nog eenmaal terugkomeD. Wilt ons ook na nog helpen. De Uitgever U. J. P. EGNER - Helder. Voor hef eiland Tholen is de verkoop opge dragen aan den Heer A. VALKHOFF, Zuster straat 720 te Middelburg. 20 23089 Te koop: 6 23078 bij A. MURRE, Boomkweeker, Poortvliet Groote markt 12a BERGEN-OP-ZOOM. MEUBELFABRIEK en MAGAZIJN van: Kasten, Stoelen, Spiegels, Tafelkleeden. 12 Karpetten, Vitrages, enz. 5806 KAPOK en ZEEGRAS MATRASSEN, Speciale. Stoffeerderij, Compleets Meubileering voorheen J. Robbe- Zuivelstraat 12 - Bergen op Zoom. Grootste sorteering Breuk- en Buikbanden. Rechthouden (Teufel.) Concurreerende prijzen. Levert op voorschrift van H.H. Doktoren Brillen en Pince-nez. Eenig adres voor de bekende 15 21236 So-Easy, voor elke genchtssterkte en neus. worden verwijderd door 8 23084 Mijnhart's Laxeer-tabletten. Zijn bloedzuiverend, regelen den I stoelgang. Per doos 35 ct. 3 doozen 11.- I Bjj Apotb. en Drogisten. De BANK leent gelden aan leden tegen 5 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3.6 van leden 3.3 van niet-leden. Voorschotten kannen dagelijks worden aan gevraagd. 10 21946 Kassier: D. H. VAN DE VELDE. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ BOSCHSTRAAT 27, BERGEN OP ZOOM. 12 IN ALLE SOORTEN AAN 9198 Het gebruik van leidt tot verhooging van energie, - versterking en opfrissching van lichaam en zenuwen, verdrijft bloed armoede en zwaktekwalcn. Bussen van 90 ct f 1.75, f 4,25 f 8.25. Bjj Apoth. en Drogisten 23085 Ik heb ze omdoi moeder m(jn hoofd oltijd 1vojcht met Prijs per doos 15 cenf hoor uitstekend Voor kinderen onmiibaor Verdelgt alle onrein Verkrijgbaar bij de fe. v. Zaltboramel, Tholen Dymphna Vlekker en v. d. Wer£ Oud-Vossemeer Hartog, ScherpenisseLeuue, StavenisseA. P. Hoek, Kaaistraat en J. Peels, St-Maartensdijk. A. M. Steketee te Ierseke. 26 23081 op Maandag 2 Juli e.k. des voormiddags II'/, ure, in de zaal van den heer C. VERGOUWEN BROOS, Van Gilsestraat te Roosendaal. 23080 28 HET BESTUUR. De gelegenheid tot het doen van bestellingen op SUPERFOSFAAT ZWAVELZURE AMMONIAK, CHILIS ALPETER, AMMONIAK8UPER en GROENTEMES T, voor den oogst 1917/18 is THANS opengesteld en wordt gesloten I Juli a. 8. Iedereeu die een of meerdere dezer meststoffen noodig heeft moet NU eene aanvraag indienen. Aanvragen die te laat binnenkomen worden terzijde gelegd. Voor inlichtingen wende men zich tot de erkende Eerstehands- handelaren (wier namen zijn gepubliceerd in Staatscourant No. 189, dd. 16 Juni 1917) of hunne tusscbenhandelaren. 'g-G r a v e n h a g e, 20 Juni 1917. 44 23091 KUNSTMEST-COMMISSIE.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1917 | | pagina 5