A&vertentiën. bestek en teekeningen bouwplannen. 22059 Landbouwers-Zakboek. Hotel „William" Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz, Veebascule! J. F. BERN AARDS. Zoom, inzake het nemen van aandeelen in de op te richten Locaalspoor TholenWest-Brabant, ter vervanging der vroeger vastgestelde subsidie. Den ambtenaren van het waterschap werd een dunrtetoeslag van 10 der jaarwedde toegekend. LI. Zondagmiddag is de 36-jarige jonkman J. v. 't H. alhier bij het zwemmen verdronken. ST-MAARTENSDIJK. In de Maandag ge houden vergadering van den gemeeuteraad werd met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Rijnberg en Qnakkelaar besloten een post op de begrooting te brengen ad f 3500, noodig voor te betalen kosten aan de onteigende kleine kaai. De Raad drong bij den voorz. aan op een gespecificeerden staat van ontvangsten en uitgaven, betrekking hebbende op deze zaak. De voorzitter zeide deze toe. Op een verzoek van de afdeeling Stavenisse van „Sohuttevaer", om geen grooter vaartuigen in de haven toe te laten dan 250 M3 werd af wijzend beschikt, wel besloot de Raad, dat geen grooter vaartuigen dan 325 ton metende, in de haven zullen worden toegelaten, op grond dat anders door één vaartuig te groote havenruimte wordt ingenomen. Op een verzoek van den heer W. de Wilde óm in een lagere klasse van den H. O. geplaatst te worden werd afwijzend beschikt. Ook werd nog besloten op verzoek van Ged. Staten te schrappen een alinea in een art. van de verordening op de melkcqntrole n.l. dat een overtreding in de courant zon bekend gemaakt worden. Tevens werd aan den heer G. Polderman vergnnning verleend tot het overkappen van de stoep eener hem toe'oehoorende woning op de markt, welk buis zal ingericht worden tot veilings gebouw. Verder zullen bruggetjes hersteld wordeD, een vergeten burger nog op het kohier van den H. O. worden gebracht, en werden inlichtingen verstrekt omtreut den 'piijs van een door B. en W. afgegeven afschrift van een kohier H. O. Deze zal zoowat 24 of 25 gulden bedrageu. Het Raadslid Quakkelaar, die er eerst een be steld had, hapte nu niet toe. THOLEN. Het zwemmen heeft ook hier een slachtoffer geeischt. Maandag waren achter de oesterput van Lindenberg c s. in de Eendracht eenige jongens aan het zwemmen, waarbij de ongeveer achtjarige P. Schot Cz. Zijn broer waarschuwde hem om niet te ver te gaan. Eenige oogenblikken later deed het ventje een misstap kwam in den spniboezem terecht en schoot onder water. Zekere A. V. die in de nabijheid werkzaam was begaf zich te water en haalde het ventje op. Onmiddellijk werden pogingen in het werk gesteld om de levensgeesten op te wekken, dit mocht echter niet meer baten en kon men niet anders doen dan de ouders de droeve tijding brengen van het noodlottig ongeval. Een zware slag voor dezen hun lieftallig zoontje op zoo Van Tholen waren verschenen 19 laDdstorm- plichtigen waarvan ,pr zijn afgekeurd 9 te weten A. K. Donken, N. B. v. d. Maas, C. v. Dalle- men, A. Potter, P. de Heer, W. de Korte, J. A. Vercouteren, P. Bout en J. van Noort. Van Oud-Vossemeer waren verschen 13 land- stormplichtigen waarvan er zijn afgekeurd 5, te weten G. J. de Wilde, J. van Daalen, J. Deurloo, J. Genze en De Later. Van Sint-Philipsland waren verschenen 12 laDdstormplichtigen waarvan er zijn afgekeurd te weten J. Kunst, H. Verwijs en S. v. d. Velde, Van Poortvliet waren verschenen 10 land' stormplichtigen waarvan er zijn afgekeurd 3, te weten C. Mullie, J. Anthonisse en C. A. Ista. GEMENGD NIEUWS. Texel's Belang is de naam van een vereeniging op het eiland Texel, ten doel hebbende weduwen en weezen op dat eiland te steunen. De gelden voor dit doel worden hoofdzakelijk bijeengebracht door de hoofden van visschersgezinnen en arbeiders. 36 menschen ontvangen ondersteuning en thans is er niet voldoende meer om de onder steuning voort te zetten. Nabestaandeu van zeelui zijn er ouder, doch ook anderen. Om nu aan de noodige fondsen te komen zal Tholen dezer dagen door een vertegenwoordiger van deze ver eeniging bezocht worden. Deze zal aanbieden eeu serie boekjes kostend 20 cent per stuk, waarvan de opbrengst zal dienen om de kas van genoemde vereeniging te stijveu, zoodat deze kan voortgaan met de uitkeering. Wij bevelen het werk van deze vereeniging aan in de be langstelling van onze lezers. Stakingen. Te Rotterdam is deze week een belangrijke boolwerkersstakiDg uitgebroken. Alle werkzaam heden in deze haveu werden stilgelegd.. De stakers wenschten een havenreserve in het levsa geroepen te zien die beu in tijden van nood uitkeering geeft. De vergaderingen die gehouden zijn hebben een ordelijk verloop gehad, terwijl door tusschenkomst van de regeering voorstéllen zijn gedaan geheel in de geest van de stakers zoodat de staking die leelijke gevolgen voor ons land had kunnen hebben met het oog op de overlading van granen, reeds is opgeheven. De mijnstaking, is eveneens een leelijkie!s voor ons laud. We weten er allen van mee te praten wat de brandstoffen- nood beteekent, er wordt al niet voldoende RECHTSZAKEN. Rechtbank Zierikzee. Het is tegenwoordig oppassen met de aangifte voor de Rijksbelastingen eu vergissingen of ont duikingen worden zwaar gestraft. Vorige week stonden voor de rechtbank te Zierikzee terecht en werden veroordeeld wegens onjuiste aan gifte der inkomstenbelasting M J. S. landbouwer te Tholen tot f 1000 boete of 4 maanden hech tenis. C. v. T. f 500 of 5 maanden. A. S. te Stavenisse f 300 of een maand hechtenis. P. J. P. landbouwer te St-Annaland f 250 of 1 maand hechtenis. Heden Vrijdag stond terecht Marinus Jacobus H. 24 jaar landbouwer te Oud-Vossemeer be- kl8agd vau het afleggen van een valsche verklaring voor het kantongerecht te Tholen in een bur gerlijke procedure. In deze zaak werden 7 getuigen gehoord. Verdediger was rnr. Polvliet. De officier eischte een jaar gevangenisstraf. LANDBOUW. Aardappelen oogst 1916 vrij. Volgens het Alg. Hbl. zal geen distributie van regeeringswege meer plaats hebben. De nog bij laudbouwers aanwezige partijen kunnen tegen de geldende maximumprijzen worden verkocht. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. 21 Juni 1917. Ten overstaan van notaris D. van de Velde te Tholen, werd heden ten verzoeke van den heer C. Maris te VlissiDgen publiek verkocht Een hofstede bestaande uit woonhuis, schuur en verdere gebouwen met bouwland te Oud- Vossemeer in den Oud-Vossemeerschen polder samen groot 10 Heet. 94 aren 85 centiaren (27 gemeten 270 roeden). Toegewezen in massa aan den heer D. J. Ampt Gz., gemeente-ontvanger te Oud-Vossemeer voor f 1270 per 39,24 aren (Blooisch gemet). Kerknieuws. PREDIKBKUKTEN. THOLEN. Ned. Herv. kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 fis. Enkelaar. Nam. Doopsbediening. In beide beurten extra collecte tol onderhoud van het kerkgebouw. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen GEEN DIENST. Geref. kerk voorm. 9,30 uur en nam. 2 uur da. De Rroiin te Meliaaant. Neusbloedingen van slecht allooi. Stel u voor twee kinderen, die beide uit de neus bloeden. Het eerste kind heeft in een twist met een kameraad een vuistslag op de nens gekregen. Zijn neusbloeding is natuurlijk. Dat zal niets te betee- kenen hebben. Het tweede kind heeft geen vuistslag gekregen, hij bloedt uit de neus, om zoo te zeggen van zelf, en dat is ernstig. Toch indien de kleine aderen in de neus van den eersten jongen gebroken zjjn tengevolge van een schok, wil dit niet zeggen dat de jongen zwak of bloedarm is, teiwjjl de geheel natuurlijke niet vrijwillig veroorzaakte breuk van de neusaderen van den tweeden jongen een onbe twistbaar teeken is van een staat van erge bloed armoede, van een volkomen gebrek [aan weerstand. Het is gemakkeljjkte begrijpen datbij wiens, ade ren van zelf breken geen sterke baas is. Zijn bloed is arm en zjjn gestel, slecbt gevoed door een Ie arm bloed, schiet te kort in kracht en weerstand. Zjjn vleesch is zeker week en koud, men voelt zjjne spieren niet en zjjn aderenstelsel is niet bjj machte zijn bloed te weerhouden. Voor de jongens en meis jes die natuurlijk en diktcijls uit de neus bloeden is een kuur met de Pink Pillen onontbeerljjk. De Pink Pillen geven rjjk en zuiver bloed met iedere gift, een bloed dat geheel het lichaam, en dus ook de aderweefsels, zal veisterken. Sedert zjj de Pink Pillen beeft gebruikt, heeft Mej. Suzanne Tabourner, 12, rue de la Bourde, te Tours, geene neusbloedingen meer, wat een volmaakt zeker teeken is dm zjj niet bloedarm, niet zwak meer is. „Het verheugt mjj, schrijft zjj, u te berichten dat uwe Pink Pillen mjj veel goed hebben gedaan. Uit geput en verzwakt door den groei, was ik bleek, zwak en benauwd geworden. Ik had veel last van schele hoofdpjjnen en neusbloedingen. Sedert ik de Pink Pillen heb genomen, hob ik geene neusbloe dingen meer, heb ik al mijne krachten weergekregen en ondervind ik geene ongemakken meer." De Pink Pillen zjjn onovertroffen tegen de bloed armoede, de bleekzucht, de algemeene zwakte, de maagpijnen, schele hoofdpjjnen, zenuwpjjnen. De l'ink Pillen zjjn verkrjjgbaar fi f 1.75 per doos en f9 per 6 doozen bij het Hoofddepdt der Pink Pillen, Nassaukade 314, Amsterdam voor Tholen en omstreken bjj J. M. Schot en L. G. van Zaltbommel, drogisten, Hoogstraat, Tholen. En verder bjj verschillende Apothekers en goede Drogisterjjen. 17691 47 Marktberichten. THOLEN, 23 Juni 1917. Boter fl.per i/1 K.G. Eieren f 8. Regeeringseieren, geen aanvoer. Coöperatieve Roomboterfabriek „De Koe" te Stavenisse f l,121/i per ]/2 K.G. Veilingsvereeniging De Eendracht" Tholen. Veilingen van 18, 19, 20 en 21 Juni 1917. Zeespiuazie voor export van f 8.tot f -. Een schipper te Zoutkamp, die nabij Schier monnikoog aan 't roeien was, zag een mijn drijvende en wist die binnen boord te halen, waarna hij de mjjn uit elkaar begon te halen. Eenigen tijd later vond men den schipper zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis te Groningen vervoerd. De toekomst donker ingezien. De toekomst, ook van Nederland. Wat zal de komende winter ons brengen Honger en kou P De Stand, ziet het spook dreigen. De teekenen zijn ernstig, zegt het blad. Men had gehoopt, dat landbouw en veeteelt ons rijker productie zouden brengen, en die productie neemt eer af. Er is te veel manschap gemobiliseerd. Het bouwland krijgt zijn eisch niet. En de ouden van dageD, ja zelfs de vrouwen op het platteland springen wel in, maar de solide mannenkracht, die kan doorzetten, mindert zichtbaar. Hier en daar begint ze reeds te ont breken. Nu ware dit nog minder, zoo de invoer van koren iets klimmen kon. Doch ook ten deze hoort men eer van inkrimping, en voelt zich door de vrees bekruipen, dat die inkrimping wel eens nog veel ernstiger verhoudingen kon aannemen. De Vereenigde Staten van Amerika, blijven voor ons het groote graanland, vanwaar de met fluisterde, waar haar man haar verwaarloosde ter wille van vreemden en hare zuster. Waarom was hij maar niet met Ida getrouwd, als zij hem zoo onontbeerlijk was? Een tikje op de deur barer kamer deed haar haastig opspringen en den kostbaren waaier weder in het kistje werpen. Zij opende de deur en Dam den brief aan, «lie het dienstmeisje baar toereikte. Een brief van hare vriendin Otillie Förster nu Otillie Schwenke. Zij had met deze hare oude vriendschapsbe trekking aangehouden. Het was nog de eenige schakel tusscken haar en dien tijd uit haar leven, welke zij altoos als een gouden droom bleef beschouwen. Zij brak het enveloppe open, ging weer op haar oude plaats zitteu en verdiepte zich in de lectuur. Maar welk een ander beeld van huiselijk gelnk schilderde haar Duitsch vriendinnetje haar. Hoe benijdenswaardig scheen haar Otillie's lot bij het hare. Deze klaagde niet over verveling, al was haar man ook dokter op een klein dorp. Het was een lang épistel met een omstandig verhaal van haar doen en laten, haar huiselijk graan of meel geladen schepen naar ons toe- stoomen. Maar zelfs in Amerika sloeg ditmaal de oogst tegen, en wat nog boozer klinkt nu Amerika zelf ten oorlog uittoog heeft het zelfs nauwelijks over den gewenschten voorraad te be schikken, eu roepen zijn bondgenooten wee en ach, om toch alle koren of meel dat nog voor uitvoer vatbaar zou zijn, voor hen op te potten. Engeland trekt geen derde van zijn graan nit eigen bodem. Frankrijk teelt meer, doch komt ook te kort. In Rusland is 't een angst kreet om brood. En hierdoor dreigt nu op zeer ernstige wijze het gevaar, dat nit Amerika al wat nog kan uitgevoerd, naar de hooge Bond genooten zal scheep gaan, en dat hierdoor vooral de gewone uitvoer naar Nederland, waarop in 8 maanden van de J 2 hier ons leven drijft, niet alleen verminderen zal, maar ten slotte wel eens geheel kon worden gestaakt. Uit Rusland krijgen we vanzelf niets. Roemenië is reeds leeggehaald tfcor de centrale mogend heden. Alleen Argentinië zou ons den honger nog half kunnen stillen. Doch al komt ons van dien kant nog verademing toe, krap, zeer krap staat over een driekwartjaar onze voedingspositie toch te worden. Dat gevaar ziet ook onze Regeering dreigen. Vandaar dat ze zeer terecht alvast binnenhaalt wat binnen te halen is. leven en het vooruitzicht van binneD kort een aardig dochtertje of zoontje rijk te worden. Maar in al haar vreugde over haar toekomstig geluk, was zij toch nog bezorgd, dat haar Carl zoude te kort komen bij de liefde en zorg, die zulke kleine wezentjes onvermijdelijk na zich slepen. „Toch wil ik mijn beet doen voor hem te blijven wat ik altoos was en in zijn belangen voortdurend deelen, hem een gezellig, vroolijk tehuis te blijven bezorgen en steeds een open oor te honden voor de mededeelingen van wat hem zorg of vreugde geeft," schreef zij. Toen de brief ten einde was, legde Héléne hem met een zacht neder. Otillie scheen dan wèl over haar eerste teleur stelling heen te zijn, wèl met haar verleden te hebben gebroken, dat zij zoo gelukkig was en zij wist toch hoe bitter bedroefd het arme meisje was geweest. En hoe meer zij nadacht, hoe meer het gevoel van afgunst op hare vriendin, dat haar eerst had bevangen, overging in dat van zelfverwijt. Nimmer had haar haar eigenbaat zoo duidelijk voor oogen gestaan, dan na de lezing van Otillies brief. Lang bleef zijn in gedachten verzonken, toen Ondergeteekende beveelt zich aan tot het maken van voor alle mogelijke M. J. SCHEFFELAAR - THOLEN. VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Geluk's Vooral thans, nu de Landbouwer op de hoogte vaa de fluanciëele uitkomsten van zijn bedrijf moet zijn, onmisbaar. Aanbevolen door de Commissie voor het ontwerpen en samenstellen van een model landbouw-boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsohe Landbouw-maat- schappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster: FIRMA J. M. C. PO T, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig ingebonde'n met portefeuilleoverslag. Prijs fl.10, franco per post f 1.17, na ontvangst per postwissel. 19 16820 zij plotseling tot een besluit scheen gekomen. Reeds lang was bij haar de wensch opgekomen dat Marion haar nog eens als in den eersten tijd zoude vragen om op zijn tochten met hem mede te gaan, naar zijn plannen te luisteren en hem behulpzaam te zijn Maar die wensch was onbevredigd gebleven, nooit had haar man haar eenig verzoek te dien opzichte meer gedaan sedert zijn eerste mislukte pogingen, en mokkend had zij zich verder van hem teruggetrokken. Maar had zij tot nog toe vergeefs gewacht tot hij het haar vragen zoude, welnu, dan zoude zij nu zelve tot hem komen. Otillies brief had baar een blik doen slaan in haar eigen gemoed, in haar zelfzuchtig hart. Zij wilde breken met haar eigenliefde, die haar verlamde en ongeschikt maakte tot elk klein offer, iedere bezigheid, die niet met hare neiging strookte. Nog was het niet te laat, zijne liefde voor haar die zoo ver flauwde, zoude weder ontwaken. Zij was onredelijk jaloersch op Ida geweest. Juist Ida moest haar nu raden en helpen om den weg tot zijn hart terug te vinden. Zij keek op de pendule. Vódr vier uren zoude Willem niet terugkomen. Ida was vandaag te hnis, dat wist zij. Zij hadden nog bijna twee Stationsstraat 2, Bergen op Zoom. 20163 20 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM. Kassier en Commissionair in Effecten. houdt eiken DONDERDAG en ZATERDAG zitting, respectievelijk te St-Maartensdijk bij G. Polderman, en te Tholen bij M. J. Hoek. Coupon* en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld, belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- en Effectenvak behoort.14 19164 uren om alles te samen te overleggen. Ook haar leven zoude niet meer treurig en doelloos zijn. Haastig stond zij op. Nu zij eenmaal een beriuit genomen had, kwam de uitvoering haar licht voor. „Tante verveling," zooals Otillie haar noemde, zou voor goed uit haar huis gebannen worden. Zij zoude toonen dat zij ook eene goede vrouw kon Sijn. Bij het opstaan vielen haar het kistje en de oude schrijfportefeuille in het oog. „Ook dit alles zal opgeruimd worden, althans wat niet op mijn kinderjaren betrekking heeft" dacht zij. Morgen maak ik daarmede een.begin." Zij opende de portefeuille, schudde brieven en papieren in het kistje uit, raapte wat er uit viel op en voegde het bij de rest. Toen sloot zij het af, en zette het in een hoekkastje in den muur waar zij het altoos bergde. In de haast, die zij maakte zag zij een stuk papier over het hoofd, dat uit het oude schrijfportefeuilletje was gevallen en nu onopgemerkt onder den schrijf tafel bleef liggen. Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1917 | | pagina 4