Frans Adriaaosen ran Boxsel lerseksche en Thoolsche Courant Gal en slijm Advertentiên. Verkooping te Tholen. publiek verkoopen: Verkooping te Stavenisse. Een Landbouwersinspan: Te koop aangeboden: een hoogaars Hooi- en nagras. haver Verloren een Schildersknecht, Landbouwers en Ontginners, 200.000 witte koolplanten Firma HARDUS ZOON VAN DEE 0UDERAA Boerenleenbank Tholen. BEDGOEDEREN concurreerende prijzen. van Zaterdag 23 Juni 1917. Tweede Blad. FEUILLLETOH. OVER VIJF JAREN. I Café restaurant, MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, L. P. A. OOMS—Janssen. TRAM-STATION—DEROEN-OP-ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. Ter voorkoming van vergissingen znllen alle in bewaring gegeven Ry wielen worden voorzien van een nummer. De Heer en Mevrouw BOLIER-Borlbffs hebben het genoegen U kennis te geven van de voorspoedige geboorte van hunne dochter JEANNETTE. Bergen op Zoom, 16 Juni 1917. 6 23092 Getrouwd LABAN J. DE RIJKE L.Jz. en HELENA D. "VAN LUIJK Ad., die, ook namens wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de talrijke blijken van belangstelling bij hunne huwelijk onder vonden. St-Annaland, 14 Juni 1917. 10 23090 Ondergeteekende betuigen mede namens de familie, hartelijk dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het op zoo treurige wijze om het leven komen van hun ge liefd zoontje PIETER. Ook onzen besten dank aan dokter Jekel voor de pogingen die hij ge daan heeft om te trachten de levensgeesten nog op te wekken. C. SCHOT. M. SCHOT—Nelissb. Tholen, 22 Juni 1917 12 23094 De notarissen H. VAN DE VELDE te Tholen en J. C. A. HU VERS te Kapelle zullen, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Mej. de Wed. M. StolsBierens, overleden te Schore IN HET OPENBAAR VERKOOPEN bij inzet op Zaterdag 30 Juni 1917, 's namiddags 3 uur in de herberg van de Wed. C. Bal te Tholen, en bij toewijzing dienzelfden dag 's avonds half zes uur in de herberg van M. J. Hoekaldaar (telkens nieuwe tijd), 3 Heot. 16 aren 90 centiaren (8 gemeten 23 roeden) 23 23055 De notariaten F. A. Smits te Steenbergen en J. Goderie te Wouw, zullen op Woensdag 27 Juni a.s., des voorm. om 10 uur (n. tijd), onmiddellijk na aankomst van den tram ten verzoeke der familie DE WIT, op hunne hofstede ter plaatse Schiethoek, onder Nieuw-Vosmeer, lichtbruine merrie 17 jaar met veulen, donkerbruine merrie 16 jaar, donkerbruine merrie 14 jaar, zwarte merrie 13 jaar met veolen, lichtbruine merrie 12 jaar, blauwe ruin 7 jaar, lichtbruine merrie 4 jaar, lichtbruine merrie 4 jaar hengst lichtbruiu 1 jaar, merrie lichtbruin 1 jaar, 50 stuks pluimvee, landbouwwerktuigen en ge reedschappen, als 3 wagens, 4 karren, rijtuig, 2-persoons tilbury, zaaimachine, snijmachine, graanmolen, bietensnijder, kafmolen, ijzeren rol- blok, paardentuig, 6 eggen, 6 ploegen, enz. enz. Betaling: posten benedeu 13.contant,ove rigens 1 Nov. a.s. Met de verkooping der paarden wordt be gonnen om 1 uur (u. tijd). 27 23077 Notaris TIMMERMAN te St-Annaland zal, ten verzoeke van den heer HUBRECHT SMITS Mz. en Kinderen op hun Hoefje aaD den Zeedijk in den Oud-Kernpenshofstcdepolder te Stavenisse, OP VRIJDAG 29 JUNI 1917, des voormiddags 11 unr, nieuwe tijd, publiek verkoopen bestaande uit: 1 veulendragend vosmerriepaard, oud 12 jaar, een veulen- dragend zweetvosmerriepaard oud 8 jaar, 1 bruin- ruinpaard, oud 5 jaar, 2 melkkoeien, 2 jaarling- vaarzen, 3 kalveren, 2 varkens, 20 kippen en 1 haan, 6 eenden met woerd, 3 boerenwagens, 2 karren, veerkar, ploegen, eggen, windmolen, snijmachine met ros, 2 wied- en zaaimachines, karnmolen, zeeften, rieken, vorken en verdere landbouwwerktuigen en gereedschappen. 29 koopen tot en met f 5 moeten dadelijk en de rest 1 October 1917 worden betaald. 22087 Solide borgstelling is eeo beslist vereischte. Het BESTUUR van den polder Deurloo zal op Zaterdag 23 Juni 1917, 's avonds 7 uur (nieuwe tijd) iu de herberg van de Wed. C. Bal te Tholen, in het openbaar verpachten Het hooi- en nagras van den zeedijk van den polder Deurloo, te Tholen. In perceelen en in massa. 13 23072 TE KOOP Ruim 2 Gem. goede te velde staande in de Hikkepolder bij J. D. QUI8T, 23095 7 Oud-Vossemeer. tnsschen Oud-Vossemeer en Sint-Annaland een ZILVEREN BEURSJE. De eerlijke vinder zal bij terugbezorging bij Wed. H. de Wilde te Oud- Vossemeer, goed worden beloond. 7 23095 GEVRAAGD voor direct: loonstandaard 20 cent per uur, en 8 een Schildersleerling bij C. W. GELUK, schilder, Tholen. 23071 die nog nimmer van de Kunstmest-Commissie kunstmeststoffen hebben betrokken, worden nu voor het seizoen 1917/18 in de gelegenheid gesteld opgave van de benoodigde boeveelheid te doen vóór 30 J uni a.s. Iulichtingeu en bestelkaarten te bekomen bij den eerste-hands-bandelaar I. J. JOPPE te Steen bergen, Tel. no. 2 eu E. H. MEES te Oud-Vos semeer. 14 23086 Aan elk huis op THOLEN wordt dezer dagen aangeboden een 5-tal nieuwe boekjes voor „TtXEL'S BELANG". Prijs van ieder 20 cents. Deze uitgave is ten voordeele van de Vereeniging „Texel's Belang" te Texel, die te zorgen heeft voor 25 We- duwen en II Weezen, totaal dus 36 menschen. Vri-nrUlüt -» -S»-» Te koop: 6 23073 bij A. MURRE, Boomkweeker, Poortvliet Groote markt 12a BERGEN-OP-ZOOM. MEUBELFABRIEK en MAGAZIJN van: Kasten, Stoelen, Spiegels, Tafelkleeden. 12 Karpetten, Vitrages, enz. 5806 KAPOK en ZEEGRAS MATRASSEN, Speciale. Stoffeerderij, Compleete Meubileering voorheen J. Robbe. Zuivelstraat 12 - Bergen op Zoom. Grootste sorteering Breuk- en Buikbanden. Rechthouden (Teufet.) Concurreerende prijzen. Levert op voorschrift van H.H. Doktoren Brillen en Pince-nez. Eenig adres voor de bekende 15 21236 So-Easy, voor elke ge7ichts9terkte en neus. I worden verwijderd door 8 23084 Mijnhart's Laxeer-tabletten. Zijn bloedzuiverend, regelen den stoelgang. Per doos 35 ct. 3 doozen f 1.- I Bij Apoth. en Drogisten. De BANK leent gelden aan leden tegen 5 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3.6 van leden 3.3 van niet-leden. Voorschotten kunnen dagelijks worden aan gevraagd. 10 21946 Kassier: D. H. VAN DE VELDE. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ BOSCHSTRAAT 27, BERGEN OP ZOOM. 12 IN ALLE SOORTEN AAN 9198 Faillissementen in Nederland. Volgens mededeehng van het Handelsinfor matiebureau van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week, eindigende 9 Juni, in Nederland uitgesproken 20 faillissementen tegen 28 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 16 Juni 1917 402 faillissementen tegenover 514 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Burgerlijke Stand. Gem. POOBTVLIET gedurende Mei. Gehuwd: Lucas Arie den Besten jm. 26 j. en Martina Maria Uyl jd. 32 j. Izak de Graaf jm. 27 j. en Maatje Quist jd. 25 j. Hittjo Swier van deft Veen j. 37 j. en Maria Isabella Noom jd. 35 j. Jacob Murre jm. 26 j. en Helena Gerardina Swerus jd. 31 j. Geboren Comelis Marinus, zv. Cornelia Ringelberg e.v. Hendrika Jacoba van Dienst. Adriana, dv. Frans de Rijke e.v. Johanna Adriana Ista. Trijntje Geer- 12) De vele uren, welke zij alleen tehuis door bracht, wist zij niet aan te vullen. Zij nam het haren man in stilte kwalijk, dat hij zooveel tijd aan zijne gemeente wijdde en op die akelige heide doorbracht. Zij wilde bemind worden boven alles, vóór alles, ook waar zij zelve niet liefhad. Zy duldde geen goden naast haar. Konde zij al die liefde voor haar man niet gevoelen, zooveel te meer eischte zij haar van hem. Zij wilde alleen heerscheres zijn in het hart van wie haar liefhad. Zij wilde niet gaarne geven maar steeds ontrangeD. Dat scheen haar recht. Bij het leven harer ouders, hadden deze haar naar de oogen gekeken. Na haar moeders dood, was Ida immer de slavin harer luimen geweest. Geen man had zij ontmoet, of hij had gezwicht voor^ haar bekoorlijk persoontje. En had Willem •Marion daarvan Diet het sprekendst bewijs ge- truida, dv. Leendert Karei Schipper e.v. Geertrnid Johanna de Hond. Willem Cornelis, zv. Willem Comelis Hordyk e.v. Adriana de Rijke. Adriaan Marinus, zv. Gommert Marinis van As e.v. Maria Willemina Jasperse. Adriaan Chrisliaan, zv. Gilles Bondewyn van der Slikke e.v. Jacoba Bergers. Geertje Jannetje, dv. Willem Anthonisse e.v. Lena Anthonisse. Gemeente SCHERPENISSE, Mei 1917. Geboren Leendert, zv. J. M. de Graaff en W. C. Jansens. Overleden Marinus Bolier 70 j. wedn. v. J. de Jonge. Cornelia Adriana Daniëlse 26 j. echtg. v. L. J. v. Houdt. GehnwdMarinas Noordyke 27 j. en G. Men- heere 26 j. l'ieter Jobse 57 j. en Susanna M. de Rey 44 j. Corn, de Wilde 40 j. en Wilh. Vroegop 24 j. GEMENGD NIEUWS. De prijs van rijwielbanden. Wat kost een rijwielband 't Is niet meer te zeggen. Invoer is er absoluut niet meer en de eigen fabrieken kunnen, hoe snel ze zich ook uitbreiden, niet genoegzaam aan vraag en be hoefte voldoen. Beweerd wordt, dat opkoopers geleverd Was hij niet immer klaar geweest voor haar, wanneer zij wenschte, dat hij een of ander plan, eene of andere kleine plicht aan haar opofferde En nu zij eenige maanden getrouwd waren, moest zij dikwijls achterstaan bij wat hij zijn plicht, zijn roeping noemde. Zijn roeping was in de eerste plaats zijne vrouw te dienen en lief te hebben, oordeelde Hóléne, en wil en neiging aan haar op te offeren. Maar nimmer viel het haar in, dat dit ook haar plicht tevenover hem wasdat zij alles van haar man eischte, terwijl zij zelve niet tot de kleinste op offering harer eenmaal aangenomen gewoonten in staat was. En wanneer Ida haar daarop vriendelijk wees, werd zij korzelig. Hij trouwde mij nit liefde, oordeelde zij bij zich zelve. Hij is verplicht alles voor mij (e doen. Ik trouwde hem zonder hem lief te hebben, en kan dus voor hem niet opofferen, waar hij het wel voor mij kan. En wanneer deze gedachte in haar opkwam, herinnerde zij zich weder den man, voor wien zij veel meer had kannen doeD, omdat zij hem had liefgehad. al lang geleden groote partijen banden hebben opgekocht en daarin na een wilden handel drijven. Banden van f 5 a f 6 moeten nu reeds met f 12, ja f 18 worden betaald. Naar verluidt, wil de regeering aan die buiteusporigen specu latie, die velen in ongelegenheid brengt, den kop indrnkken door een afdoende regeling, eventueel beslagneming van alle banden. En dan maar op den bon of welke regeling er maar getroffen kan worden, opdat de banden tegen billijke prijzen aan de verbruikers kunnen komen. De grootste bandenfabriek hier te lande is op het moment de Vredestein-fabriek te Loos duinen. En nu aau haar beziue is toegewezen Doodig voor de bandenfabricage kan deze fabricage weer in 't groot worden doorgezet. Tal van rijwielhandelaren gaan persoonlijk naar de fabriek heeft nu bepaald, dat de verkoopprijs van prima ^Vredestein" buitenbanden zal be dragen f8.52Yj per stuk, binnenbanden f4. en Vredestein-popnlairbanden f 7.15. Niemand heeft 't recht tegen hoogeren prijs te verkoopen. Wie er zich aan schuldig maakt, krijgt geen banden meer. Wordt er particulier hooger prijs Ware liefde geeft en eischt niet. Waar een hart veel eischt en weinig geeft, is geen liefde dan tot zich zelf. De winter was voorbijgegaan en Héléne voelde zich steeds ontevredener, omdat zij geen bezig heid zocht, die hare gedachten afleidden van zich zelve, en het vermeende onrecht haar aan gedaan. Langzamerhand was Marion weder tot zijn oude gewoonten vervallen door zich steeds tot Ida te richten, wanneer het de zaken gold. Iu het voorjaar was de aanbouw der nieuwe hutten op de heide bij Valburg begonnen en maakte de arbeid goede vorderingen. Marion ging er zelf dagelijks naar zien en zijn raad over een en ander geven, dagelijks had hij be raadslagingen met den timmerman, den metselaar en met Ida, die hem trouw ter zijde stond met haar practischeo, kalmen geest, en met veel der armen- en ziekenbezoeken in zijne gemeente tijdelijk voor hem waar te nemen. Hélóne was daardoor meer alleen dan anders en, schoon zij het zelve zoo verkozen had, morde zij na reeds lang in stilte over hare uitsluiting van haar maDs doen en laten, en eene stille jalouzie afgevraagd voor een van genoemde banden, dan doet hij goed met dadelijk man en paard te noemen aan de fabriek. Zoo alleen kan het publiek tegen uitbuiting worden gevrijwaard. Verzending van rijwielen per spoor. Zooals gemeld, komen er 1 Juli z.g. sneltrein- rijwielkaarten, die f 1 per stuk zullen koéten en geldig zullen zyo voor het vervoer van een rij wiel als bagage met een sneltrein. Deze maat regel is genomen om een meer regelmatigen loop van de sneltreinen te verzekeren, die thans, vooral in het drukke seizoen, dikwijls in ver traging komen, tengevolge van het groote rij- wielvervoer. Het zal den reizigers echter mogelijk zijn hun rijwiel vooraf met een gewonen (geen sneltrein) vooruit te zenden met een gewone rijwielkaart (prijs f 0.30 aan het loket, buiten de loketten i 0.20), zoodat men het rijwiel op het station van bestemming reeds aangekomen vindt. Daartoe hebben de spoorwegmaatschappijen afstand gedaan van den eisch, dat voor de be vrachting van een rijwiel als bagage een plaats- kaart moet worden getoond. maakte zich van haar meester, wanneer zij haar zuster en hem verdiept zag in plannen voor dagelijkachen arbeid, terwijl zij den dag doelloos en nutteloos doorbracht. En steeds leefde zij meer voort in de her inneringen waarmede zij zich zoo vast voorge nomen had te breken. Het beeld van hem, aan wien het zonde was na te denken en in den eersten lijd van haar huwelijk verflauwd was, kwam telkens duidelijker in helderder kleuren haar weder voor den geest. Heden vooral hadden haar de nren lang ge schenen. Heden voor een jaar was het afscheids- partijtje bij mevrouw Förster geweest en had zij des avonds van graaf Von Altorffer afscheid genomen met de gedachte hem over weinige dagen weder te zien om niet weer van hem te scheiden. En hoe anders was alles geworden Ware het maar niet beter geweest dat zij hem toch was gevolgd, om althans eenige jaren gelnkkig te zijn, waar zij na in lastelooze ver veling hare dagen doorbracht En met het geschenk van dien man in de handen liet zij nog eenmaal toe, dat de her innering haar de zoete vleitaal in de ooren

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1917 | | pagina 3