veitllail, pi ij 4 aai de lelaip m oesterteelt, Min», en No. 1682 Zaterdag 23 Juni 1917. Drie en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. DE OORLOG IER SEKSGHE THOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prjs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad fl.10, franco per post f1,176. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T kol en ol vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGAVE Firma J. M. C. POT, THOLEN. Telev. Interc. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel 10 cents; grootcr letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Publicatiën. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat in de week van 24—30 Juni 1917 gebruikt kunnen worden de volgende coupons voor de rantsoeneering van levensmiddelen voor boonen no. 2, voor rijst no. 7, 8 en 9, voor gort no. 4, voor bavermont no. 2, voor bak- en braadvet no. 4, voor zeep no. 4, voor varkensvleescb no. 5 en 6. Op de coupons van 10 ons, welke met een streep overdrukt zijn, kan sleohts 5 ons ver strekt worden. Tholen, den 22 Juni 1917. Regeeringskaarsen. Bestuurders van openbare gebouwen en dergelijke, ziekenhuizen, openbare diensten, industrieën en be drijven (geen winkelbedrijven) houders van rijtuigen en rijwielen, die in aanmerking wenschen te komen voor een zeer beperkt aantal Regeeringskaarsen of schemerlichten, behooren hiervan schriftelijk opgave te doen aan het Rem. Distributie Bureau vóór Donderdag 28 Juni e.k. onder voormelding van a) hun noodzakelijkste behoefte tot 1 Augustus: b) bun gemiddelde maandelijksche behoefte. Tholen, 19 Juni 1917. De Burgemeester der gemeente Tholen maakt bekend, dat op bon no. 16, 30 K.G. Förberkolen A fO,73 zal worden verstrekt op Maandag 25 Juni a.s. aan het pakhuis van Ph. Sakko in de Berkstraat te beginnen met letter A. Op Vrijdag 29 Juni a.s. op bon no. 17, 20 K.G. eierkolen a 1 0,54 aan het pakhuis van D. Roukema in den Bebouwdendam te beginnen met letter Z. Tholen, 22 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, A. HOLLESTELLE, 1. b. In welk teeken zal de oorlog nu komen te staan in dat van Stockholm de vrede of in dat van Wassington de bloedige voor zetting tot het uiterste einde Veler oogen zijn naar Stockholm gericht omdat men nu eenmaal gaarne vrede wil en daar men de deelneming aan den strijd door Amerika nog zooverre ziet. Amerika is immers nog lang niet gereed. Het is nu al eenige maanden geleden dat de oorlog werd verklaard en zeker zal het nog een hall jaar of misschien zelfs wel negen maanden duren eer de eerste Amerikaansche strijdbenden deel nemen aan den wereldoorlog. Onwillekeurig vragen we ons af of het wel juist is gezien dat de vrede zoodicht bij schijnt. De k»redeprofeten vestigen te veel het oog naar het boorden bd het noord-oosten en zien de donkere wolken niet die zich in 't verre, verre westen te samen pakken. Rusland is vechtens- moede, dit bljjkt maar al te zeer uit de honding van het leger vooral. Maar gesteld dat het mogelijk is dat met Rnsland een afzonderlijke vrede gesloten wordt, door de centrale rijken, dan is nog de nood hoog, al is er eenige verlichtingdan staat nog bijna alle invoer en alle handel in de Centrale rijken stil, want het vaste land van Europa en Azië wordt dan als 't ware door een muur van vijanden omsloteu. De vrede kan, tenzij Duitschland zich naar den wensch der geallieerden wil bnigen en zich vernederen, nog niet komen. Dit ziet ook de hoofdleider der Soc. Dem. conferentie te Stock holm, Brauting, wel degelijk in. Immers deze verklaarde, dat hij den vrede niet mogelijk achtte zonder geheele bestoursverandering in het Duit- sche Ryk. En ook wij zien het niet anders. De Duiische keizerstroon staat vast, want het is waar het Duitsche volk is tronw aan zijn tradities, maar de nood stijgt, en het water is reeds tot de lippen gekomen. Het gebeele volk als volk wordt met ondergang door uitputting bedreigd. Verschrikkelijke verhalen bereiken ons reeds van den nood die vooral onder de minder welgestelde bevolking wordt geleden. Kinderen bezwijken op de scholen, de beste krachten worden ondermijnd door de schaarschte en slechte hoedanigheden van het voedsel en in alle lagen der bevolking schreit een kreet om vrede. En die schreiende kreet zal straks gaan schreeuwen en zal straks den vrede eischen en afdwingen tot eiken prijs. En die prijs zal zijn de iuvoering van het democratische beginsel en de democratische regeeringsvorm. Reeds nu is dat merkbaar aan de geloften die de Oosten- rijksch-Hougaarsche Keizer-Koning zijn volk heeft gedaan en aan de schoone beloften van de Duitsche regeering. De nood stijgt in de centrale rijken, doch is nog niet op het hoogst gekomen. Van de Wester- en Oosterfronten weinig nieuws, alleen schijnt er aan het Oosterfront eenige verlevendiging in de krijgsverrichtingen te komen gelijk uit de onderstaande Berlijnsche berichten blijkt. Aan het Oostelijk front is de gevechtsactie ten westen van Loetsk, ten zuidwesten van Zloczof en in de Karpathen toegenomen. Bij Brzezany is een aanval van Russische verkenners afgeslagen. De levendige actie van Russische duikbooten en mijnleggers noodzaakte Duitschland tot tegen maatregelen. Daarom hebben vliegtnigen den 13en Juni met goed gevolg tal van bommen geworpen op het Russische steunpunt Labara en den 14en op het vliegstation op het eiland Runoe (in de Goll van Riga.) In vele hoofd en bijgebouwen ontstond brand. Den 15en landde een gedeelte onzer vlieg tuigen op genoemd eiland en vernielde het nog overgeblevene. In Italië is weer een zware artillerie slag ontbrand op de hoogvlakte der zeven gemeenten en in het Soeganadal tusschen Anago en de Brento. In Griekenland begint de toestand nu wat beider te worden. De ex-Koning Konstantijn heeft nu het Grieksche gebied verlaten. Hij is met zijn jacht uit Oropus vertrokken, na geweigerd te hebben aan boord van een Fransch of Engelsch oorlogs schip te gaan. De militaire club is gesloten en de opmarch van Fransche troepen naar Athene is twee mijl van de hoofdstad gestaakt, waar de troepen kampeeren. Een bekendmaking is aan geplakt, dat, wie de militaire telegraaf- en tele- phoonlijnen beschadigt, zal doodgeschotea worden. Dan moet Jonnart de uitzetting gelast hebben van alle bewoners van Duitsche afkomst. De Grieksche Kamer zal worden ontbonden en die van Juni 1915 zal worden hersteld. Natuurlijk zal Venizelos weer te Athene komen. De bladen melden, dat Koning Konstantijn gisteren in Lugano is aangekomen. Het station was door militairen afgezet. Een groote menigte was bij de aankomst tegenwoordig, die den Koning zwijgend groette. De Koning zag er gezond uit de Koningin daarentegen lijdend. En overal kookt en brnischt het in Europa. Is het Oostenrijkscbe ministerie dezer dagen onder den drak der Foolsche afgevaardigden in zijn geheel afgeheel afgetreden ook uit Spanje komen zeer onrustbarende berichten daar de republikeinen eu anti-monarchalen het hoofd opsteken en de troon van den Bourbonschen Alfonso gevaar loopt. De gebeurtenissen in Rusland en het laatste in Griekenland schijnen aan stekelijk te werken, wat trouwens niet zonder precedent in de historie is. Men denke maar eens aan de Fransche revoluties van 1830 en 1848, hoe die geheel Europa als het ware om woeld hebben. Nu, wat Spanje betreft, het heeft hier al lang gegist. Het feit, dat reeds een jaar geleden „verdedigingsraden" in het leger werden opge richt, wees reeds hierop. Wat zulke verdedigings raden uitwerken, dat kan men in Rusland zien. Die raden kwamen met hnn eischen meermaleD in botsing met de regeeriDg en we weten, dat zulk een conflict ook oorzaak was van den val van het ministerie-Prieto. Diens opvolger Dato heeft het evenwel ook niet gemakkelijk gehad totnntoe. En daar hebben nu de republikeinen, die in Spanje steeds een groote partij hebben gevormd, ook zich laten gelden, temeer, daar er een gerucht liep dat het kabinet-Dato ver vangen zon worden door een pro-Duitsch reactionair minister Mara-Weyler (generaal Weyler de ^bloedhond van Cuba" genaamd, die indertijd op vreeselijke wijie huis gehouden heeft op het toen nog Spaansche Cuba). Leden uit verschillende groepen der linkerzijde van het Huis van Afgevaardigden, behoorende tot de hervormingspartij, de republikeinen, de radikalen en de socialisten, hebben na een revolutionair anti-monarchistisch manifest-uitgevaardigd en een bloc gevormd. Dit is een gevolg van de militaire crisi» en van de geruchten over een reactionair ministerie. Dan beeft de hervormingspartij, die totnutoe monarchistisch was, zich voor de repu bliek verklaard. Uit een en ander blijkt, dat de persoon des Konings in het geding wordt gehaald en dit is een veeg teeken, vooral in Spanje, het land der proounciamiento's. Nauw keurige berichten ontbreken totnogtoe, maar „Daj'v Telegraph" vernam gisteren uit Rome Het Vatikaan heeft zeer ernstig nieuws uit Spanje. Het volk is erg opgewonden over de woelingen onder de militairen en er zijn ver schijnselen van anarchie. Het nieuwe ministerie staat niet vast meer en het schiet te kort in gezag, terwijl er geruchten over een nieuwe crisis de ronde doen. De geschillen tusschen Duitschgezinden en degenen, die voor deelneming van Spanje aan den oorlog zijn, maken den toestand nog ingewikkelder. Men gelooft, dat opnieuw een algemeene staking ophauden is. Omtrent een ondernomen lnchtraid op de Engelsche kust meldt het Duitsche bericht Een van onze eskaders marine-lnchtschepen heeft in den nacht vau 16 op 17 Juni onder bevel van kapitein Viktor Schutze met zichtbaar goed gevolg, een aanval gedaan op de belang rijke vestingen van Zuid-Engeland. De lucht schepen hadden een verbitterden strijd met ae Engelsche strijdkrachten te land eu ter zee en met vliegers te voeren. Hierbij werd na den uitgevoerden aanval de „L 48" door een vij andelijken vlieger getroffen brandend stortte hel luchtschip in zee. Met de geheele. bemanning vond ook genoemde commandant den helden dood. De overige schepen zijn ongedeerd terug gekeerd. LANDBOUW. De Kunslmest-Commissie verzoekt ons dringend de aandacht te vestigen op de in het nummer van heden voorkomende advertentie, betreffende de gelegeuheid tot het doen van bestellingen op verschillende kunstmeststoffen voor den oogst 1917/18. Er wordt speciaal op gewzen, dat THANS de gelegenheid voor IEDEREEN, tot het doen van bestellingen, is opengesteld en latere aan vragen niet in behandeling zullen worden ge nomen. De Kunstmestcommissie waarschuwt, dat personen, die thans Chilisalpeter ontvaDgen en ze op het oogenblik niet noodig hebben, ze toch moeten houden en in geen geval mogen over doen of verhandelen. Wie zulks doen, zullen onverbiddelijk van verdere leveringen voor 't seizoen 1917/18 worden uitgesloten en buiten dien worden beboet. BINNENLAND. A. H. Gerhard, soc.-dein. (aftr.), die 885 stem men en dr. Z. Kamerling, A.T.A.G., die 639 stemmen verkreeg. Over het geheel is er slap gestemd. „Vrederust" Woensdag werd op de Slichtiug Vrederust bij Bergen op Zoom de jaarvergadering gehouden van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland. De vergadering werd voorafgegaan door een bidstond waarin voorgingen de heeren ds J. H. Donner, voorzitter der vereeniging, die sprak naar aanleiding van Col 4 2 en ds N. M. de Ligt, vice-voorzitter, die tot tekst had ge kozen Lucas 10 17 tot en met 23. De tijdens debidstoud gehouden collecte bracht f 601.74*^ op. Op de vergadering bleken tegenwoordig te zijn 97 afgevaardigden van 43 afdeeliugen en 16 coöperaties en een aantal belangstellenden. Uit het jaarverslag van den secretaris weer- kliekt een danktoon voor deondervonden zegeningen in het verslagjaar, waardoor de arbeid der ver eeniging en stichting ongehinderd ko i plaats hebben, niettegenstaande de velerlei moeilijkheden, tengevolge van de tijdsomstandigheden. De ver eeniging telt thans 64 afdeelingen 31 coöperaties, terwijl 71 correspondenten de belangen der ver eeniging voorstaan. Tot de vereeniging behooren 3660 leden. Aan het einde van het jaar werden op de stichting 236 mannelijke en 236 vrouwelijke patiënten verpleegd en bovendien 4 vrouwelijke in gezinspleging. Hoewel de voorziening in de voeding met moeilijkheden gepaard ging, werd toch in alle behoeften voorzien. Er werd dit jaar een oienw paviljoen geopend, waardoor het aantal thans 11 bedraagt. De rekening van de stichting wijst aan ontvangen f 257928.02'/t uitgegeven f 268744.03, waar voorts de exploitatie inventaris vermeerderde met f 11857.27 is er een goed slot van f 1041.26%. De winst en verliesrekening van de vereeniging wijst een goed slot aan van f 420.26, welk be drag werd afgeschreven op de oprichtingskosten, die daardoor daalden tot f 79365.55. Op gebouwen en inventaris werd f 20897.85 afgeschreven. De balans wijst aan als bezittingen f 1051286.44 en aan schulden f 11306,02. Met aandrang wordt nog eens een beroep gedaan op de Christelijke mildadigheid om het fonds voor den kerkbouw te gedenken, zoodat de kerk zou knnnen worden gebouwd uitsluitend van liefdegaven. De secretaris, de heer P. J. de Kruijter werd als bestuurslid herkozen en in verschillende vacatures gekozen de heeren F. S Rothuijzen te Goes, L. A. Cijsouw te Groede, H. R. Strove te Middelburg ends J. W. Drost te Wemeldinge. De Kamer-verkiezingen. In 49 van de 50 districten, waarin een of meer tegencandidaten waren gesteld, is men met één zee aan land gekomenoveral is de aftre dende herkozeD. Alleen in Amsterdam II moet herstemming plaats hebben tusschen den heer Van onze berichtgevers. IERSEKE. Donderdagavond besloot de Vrijz. kies vereeniging „Algemeen Belang" bij de ver kiezing van drie periodieke aftredende raadsleden alleen den heer C. J. van der Burght (aft.) candidaat te stellen en das volgens overeenkomst met de kiesver. Ora et Labora om te laten zitten wat zit, de anti-rev. aftredende, de heeren D. Schipper en en I. Willemsen, onbestreden te laten. STAVENI8SE. Bij de alhier gehouden tweede vrije stemming voor een notabele der Ned. Herv. Kerk (vacature bedanken D. Dane) verkregen de heeren Jac. Wesdorp en Joh. Leune, resp. 23 en 22 stemmen, zoodat er tusschen hen een herstemming moet plaats hebben. Deze is be paald op Zaterdag 30 Juni a.s. Door de Ingelanden van den polder O. K. Hofstede is herbenoemd als gezworen de heer C. L. Dorst, die 1 Aug. a.s. periodiek moet aftreden. In eene alhier gehouden vergadering van Ingelanden van het waterschap Stavenisse werd met 12 tegen 6 stemmen verworpen een voor stel van den heer J. A, Snyder te Bergen op

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1917 | | pagina 1