.111 in Pakjes. Van Heel óC Co. V.ROSSEM'S EEN VLECHT Hij is een dief LUCIFER H. G. v. Kroon, C. LABAN, Tholeu, geven van orgelles en het Stemmen van piano s. i 63 Insulaire zi'eh,!ki,.°nk 9eeft 41/2 Pandbrie,Bn uit 4 991/2 Groot ƒ1000 ƒ500 ƒ100 en ƒ50. is de KONING Brandkasten ChGovaarts Prijs 42 cent per halfponds pak. THOOLSCHE BAN C. J. Knijper Boone Maai machines Hooi harken en 10 Hooischudders J. VERBERKIWOES ZOON, rf. Huwelijkskaarten j Visitekaartjes Firma HARDUS L. G. van Zaltbommel, Drogerijen en 10 21995 Chemicaliën. Iste klasse Machines NIEUWE ZUIDVRUCHTEN. JAMS- EN APPELSIROOP. LIMONADES. De Homoeopatische Geneesmiddelen MAGAZIJN van n ,n llini I01R Pandbrievenf 5.304050 Op 30 Juni 1916 j Hypotheken f 5.366835 VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR merk de „Zwaluw", ook voor win M. GROENEWEC 22i7i 8 Vischstraat - Tl X *7j Horlogemaker Goudsmid. Reparatiën worden netjes uitgevoerd en billijk berekend. 16450 W. J. L. DOUW, s WOUWSCHESTRAAT 2-4 - BERGEN OP ZOOM. "4* ANKER- ANKER- PAIN-EXPELLER Groote markt 12a BERGEN-0P-Z001\j MEUBELFABRIEK en MA< KAPOK en ZEEGRAS MATRA| Verband- en Verplegingsartikelen, enz. prima Breukbanden met en zonder veer. W. J. BOOG AART, WEDER VOORRADIG 22227 8 Aanbevelend, FIRMA J. C. VAN DER STEL, Tholen. Kassiers, Commissionnairs in Effeoten, CORRESPONDENTSCHAP NEDERLANDSCHE BANK. THOLEN, ST-MAARTENSD1JK. Belasten zich met den aan-eu verkoop van Effeoten Het verzilveren van coupons. Vreemde Bank- en Muntspecie tot voordee- lige koersen. Het verschaffen van Reiswissels. Nemen gelden a déposito met eene rente vergoeding van 2Vj a 3V2 Kantoor Tholen Zaterdags bij de Wed. C. BAL Logement Zeeland. Donderdags te Sr. Maartensdijk bij Z. DE RUITER. 9937 BERGEN OP ZOOM. FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. 1882 Opgericht 1882. Beschikt overi rein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfec- teermachines, eigen electrische installatie voor liohtkracht en electrische bleekmethode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behandeling der wasch. lb 19627 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. uit de Centrale Homoeopatische Apotheek van Dr. WILLMAR SCHWABE te Leipzig zijn in ORIGINEELE VERPAKKING verkrijgbaar in de apotheek van Kortemeestraat 13, te BERGEN OP ZOOM beveelt zich aantot het STEENHOU WERIJ, MARMER, HAR1 roor Bruggen, Sluizen en Gebouwen iTEENEN en STRAATKEIEN. 1152 AUG. VAN DYCK—PE1 Stationstraat Dergen COUPONS I JANUARI en I JULI, 20167 28 De meest gangbare modellen geregeld in voorraad Oude kasten worden ingeruild. Aanbevelend, 22266.24- HAAIJER THOLEN. de FILOSSE a f 1.50, blijft goed van kleur. Van uitgevallen haren worden alle soorten HAARWERKEN gemaakt. Steeds het nieuwste in HAARWERKEN en TOILET-ARTIKELEN. Aanbevelend, COIFFEUR, Antwerpschestr. no. 1., 214.05 15 BERGEN OP ZOOM. Verkrijgbaar bij P. W. HAGE Jz. te Stavenisse, J. M. NOOM Czn., St-Maartensdijk W. KRIJGER—Contant, Poortvliet; J. M. DE GRAAFF, Oud-VosseoieerP. VAN BINSBERGEN, Tholen. 30 2ii192 van zijn beurs, die thans de gelegeuheid voorbij laat gaan, om zijn inkoopen van huishoudelijke artikelen uit te stellen. Het is mij namelijk na veel moeite gelukt, een groote partij goederen aan te koopen, waarvan de verhooging niet noemenswaard is. Onzen aankoop bestaat nit een groote partij Koeharen-, Pluche-, Tapis-Belge Karpetten, waarvoor wij thans nog de volgende prijzen kunuen noteeren DirecteurJ. K. VAN DER STEL tt De Bank verleent crediet aan int en particulieren tegen borgstelling, onde\ fondsen, enz. belast zich met het aan- en verh Tectencouponsvreemd bankpapier speciënhet incasseer en, disconteerei schaffen van wisselshet openen van courant en verder met alles wat tot behoort. Neemt gelden a déposito, waarvoor goeding tot nader is bepaald I dag na opzegging 3 3 maanden 3 6 37i °/0i I jaar 4 Koeharen Karpet 2'/z 3 8 4 3 >/s X 3 X 3'/j X 4. X 5 X 4 X 4 X 4V, 7,50 9,— 12,- 16,— 20,— 20,- 17,50 22,50 1,50 per el. 1,39 >j ii 1,00 0,70 Vertrouwd adres voor alle soorten HORLOGES KLOKKEN, PENDULES, WEKKERS, BARO METERS en GOUDEN- en ZILVEREN WERKEN, BRILLEN en PINCE-NEZ. leverl vlug en concurreerend Pluche Tapis-Belge Cocostapijt 100 cM. breed 85 70 50 v»'" n ii Uitsluitend le kwaliteit kan door ons geleverd worden. Bij alle karpetten en cocoskarpetten zijn bijpassende kleedjes of matjes verkrf|gbaar. Vervolgens wollen trap- of ganglooper in 12 verschillende patronen. Rnime keuze in tafel- en kachelzeiltjes, afgepast en per Meter. Vloerzeil 2 Meter breed. Bij mooi vloerzeil en karpet behooren mooie meubelen. Ook daarvan zijn wij ruim voorzien, o. a. eikenhouten Bloemenzuiltjes, Theetafels, Boekenkasten, Etageres, Hoekbordjes, rieten en leeren Zorgstoelen, Ligstoelen en Ruststoelen. Ook artikelen onmisbaar in de keuken, o. a.Vaat-, Stof-, Nikkel- en Trapdoeken, Omwaschbakken, Messenemmers, Hakborden, Hakmessen; alle soorten houten Lepels, Eierrekjes, Handdoekrekjes, Messenbakken, Slijpplanken, Vuilnisbakken, Vaat- en Kopjeskwasten complete keukengarnituren Keukenmatten, Taftlmatten, afgepast en per Meter. Alle soorten Borstels en Kwasten. Handvegers, Kaorervegers, Zeilvegers, Lampenpoelsers, Dweilen en Poetsartikelen, waarvan elke winkelier door groot rabat kan profiteereu. Aan elk verlangen, betreffende het borstelwerk kan worden voldaan. Ons iD aller gunst aanbevelend, teekenen wij Hoogachtend, 76 19556 Jf2 gs- -KJAV utonouv2 k TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door millioenen JICHT-EN RHEUMAT1EKLIJDERS MET SUCCES BEBRUIKT verkrijgbaar in FLESSCHEN 60 ets. 90 ots. en f 1.50. BIJ APOTHEKERS en DROGIST) F. Ad. Richter en Co., Rotten Te Tholen bij L. G. VAN Z AT/1'B O li te Kruiningen bij F. VAN DER PEIJL,B WEIGERT BESLIST PAIN-EXPELlf DUITSCHE VERPAKKING Modellen van zijn steeds ter inzage bij ondergeteell sich houdt aanbevolen voor de leverirp zoorten drukwerk. Beleefd aanbevi A. VAN GORSEL. OUD-VOS Kasten, Stoelen, Spiegels, Tal] Karpetten, Vitrages, enz. Stoffeerderij, Compleete Mei van: 12 17556 Maohinehandel - Oud-Vossemeer. Hoogstraat 7, THOLEN. Bergen op Zoom Bergen op Zoom Halsteren Tholen Zomerdienstregeling der Stoomtrammen. (de tijden van aankomst te en vertrek van Merxem Greenwich tijd.) Van THOLEN naar OSSENDRECHT, V V A V 7,45 10- 1,45 4,15 8,05 6,05 8,25 11,20 2,35 4,50 6,30 8,25 6,25 8,4 5 11,40 2,55 5,10 6,50 8,45 6,40 9,00 11,65 3,10 5,25 7,05 9, Richting Ylissingen 7.23, 8.41 (Dsd. tot Goes) 9.25, 10.56, 1.59, 4,30, 4.45 7.49, Tholen Halsteren Bergen op Zoom Bergen op Zoom f Van Tholen lang! het raccordement. Vertrek der treinen van Bergen op Zoom. 6,40 9,35 1- 3,35 f5,25 6,55 9.53 1.15 3,50 5,40 7,15 10,15 1,35 4,10 6- 6,15 8,26 11,20 2,35 6.30 9.56 in Machinerieën tc POORTVLIET, levertAlle soorten voor LANDBOUW en ZUIVELBEREIDING alsDorscbmachines, Rosmolens, Treebruggen Stroosuijders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélotte, Tuimelkarns. Roomvaten, Botertobbeu, enz. Alles op proef van goede werking. 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. Halsleren (Vogelgezang) Steenbergen Steenbergen Halsteren (Vogelgeza g) SteenbergenHalsteren, vice-versa Richting Roozendaal 8.24, 8.29, 10.56, 2,03, 2.83, 4.20, 6.24, 8.57,9.40 IRG lolge loemk 'ena;ni «en: van le V 8,45 A 9,18 V 6,20 9,18 A 6,55 9,50 11,45 12,20 12,40 1,15 3.— 3,35 4,15 4,50 5,10 5,45 5,55 6,30 6.50 7,25 7,16 7,50 8,50 9,25 Steenbergen V Nieuw Vossemeer (Krieger) V St. Philipsland V Anna Jacobapolder A Zype V Zierikzee A Zierikzee V Zijpe A Anna Jacobapolder V St. Philipsland V Nieuw Vossemeer (Krieger) V Steenbergen A Stavenisse A- J. polder A. J. polder Zype f Zondaga niet. 3,30 3,51 4,10 4,30 SteenbergenBrouwershaven, vice versa. Alleen op 9.50 marktd. 10.13 te 10.35 Zierikzee. H. 11.26 12.06 5.55 6.35 7.05 7.30 7.52 8.15 5,20 5,43 6,05 6,30 7,— 7,40 8,08 9,00 V f5,40 10,20 1»— 4,30 6.50 A 6,20 11, 5,10 V 6,30 11.08 5,15 9.35 A 6,35 11,13 1,40 5,20 7.30 9.40 10,20 11.— fl.05 1,10 11,10 11.50 12,15 12,36 12,55 1,15 Zijpe A. J. polder A. J. polder Staveniüe 2.03 2,51 2,37 3,23 4,10 4.58 4,40 5,20 6.— 6.25 6,47 7,10 4,10 4,30 4,51 5,10 5,50 6,38 8,42 9,25 f10,15 10,36 10,55 11,15 8,30 8,50 9,12 9,30 9,55 10,35 fll,55 12.35 V f4,55 6,50 9,20 12- 3.35 5,45 A 6,55 9,25 12.05 3,40 5,50 V 9.35 12,15 3,45 6,— A 5,35 10,10 12,55 4,25 6,40 10,-1

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1916 | | pagina 6