K Cl 1641 Zaterdag 26 Augustus 1916. Drie en dertigste jaargang. EN Eerste Blad. K THEE jk K< 00.01 987, 90 Firma J. NI. C. POT, TH0LEN. aic tikelj zon esmj f g< OV&l Faillissementen in Nederland. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. GEMENGD NIEUWS. RECH kVENIi ENEN ERS iTBO! 5EIJL| K1NG Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, sper kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad fl.10, franco 't f 1,17b- Voor het buitenland 90 cents, zouder geïll. Zondagsblad, onden stukken, enz. worden nlterlljk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het tfrelU te T h o I e n ol vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGA.VE Telef. Interc. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regel» 40 cents; iedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. HEN 'oisT ■eeuW9C,ie Landbouwmaatschappij Rotter 'oes '3 dinsdag een buiteogewone be- irgaderiog geboudeo van de Z. L. M. erzoek van het bestuur was kapitein tegenwoordig, die belast is met de hooi- XPEL ig in Z land, voornamelijk daar deze ring was belegd met het oog op de hooi- Dg. oorzitter sprak dan ook den wensch uit te houden besprekingen tot gunstige o voor de betrokkenen zullen leiden. ,ein Baffart deelde mede dat voor Zee- io betere prijsregeling voor het gevorderde l?oorbereiding is en de provincie evenals an- llijk zal worden behandeld. Waar het rijk ideu prijs zal besteden achtte spr. het raad- |m niet aan handelaren te verkoopen. ichouwen is besloten alleen in beslag te de landbouwer niet voor eigen ge- heeft en deze stelregel zal elders gevolgd, wel wordt nog veel beslag doch dit i9 voor hooi dat voor den en P|t i Apo Leipz verkr WOI lei 1 EN C '6 P' 1: elk IJGBi pen fèn F lat ;oed t sn all oor èelh tRWi {lik eveleij schestj IN Rij tl n e 5 Kilometer of gedeelte daarvan vergoed. zal izocht met de Z. L. M. voor het in- vau klachten, hetgeen beter is dan dat idbouwer zulks afzonderlijk doet. eigen bedrijf achtte kapitein Buffart een eid van 10 K.G. per dag en per paard ;meD, terwijl zijns inziens voor rundvee .G. als maatstaf kan gelden, eer van Westen achtte deze hoeveelheid ndvee te weinig wanneer geen krachtvoer :t. eer Buffart deelde mede dat gewoonlijk vordering meer hooi wordt aangeboden i Eff( JHE EN 30p VI ie tot ils. iet e< e Wi Broodcommissie, werd aaugenomen en in een commissie benoemd de heeren Leenhoudts, Jhr. van Vredenburch eu Van Westen. Daarna werd de vergadering gesloten. hij dan de hoeveelheid die wordt den. Wenscht men daartegenover toch ioi te verkoopen en inplaats daarvau kracht- iven, zoo heeft hij hiertegen geen bezwaar, ichillende leden wezen er op dat 1 voor hooiverlies bij de persing, temeer et hier hooi geldt dat niet vrijwillig wordt jfean, te weinig is. tegenover stelde kapitein Buffart, dat naar aarschijulijkheid de regeeringsprijs boven ndelsprijs zal komen. Eveneens mag door idbouwers worden bepaald welk hooi ze missen mits dit geschikt is voor paar- tr. 'oorzitter bracht dank aan den heer Buf- r dien» verstandige wijze van optreden, it de zekerheid geeft dat de belangen van er zoowel ah die van de landbouwers in illen worden genomen. B voorzitter deelde mede dat de bezwaren jjf de levering van tarwe, haver en gerst, den minister zijn overgebracht door een jissie. betreuren is echter dat Zeeland bij Hol en Noord-Brabant is ingedeeld en in de de commissie slecht vertegenwoordigd is. minister deelde mede dat de graaovorde- igen zijn ziu geschiedde en deed toezeg- it verschillende verbeteringen. Laat Euge- o voldoende hoeveelheid graan door dan m de hoeveelheden der landbouwers geen worden gemaakt. het Nederlandsch Landbouwcomité teleur- wekt, drong de heer Hombach, hierin eund door meerdere leden, aan op het Van een centraal lichaam, afdeeling Zierikzee deed een ander voor in wil organisatie van den geheelen mdschen landbouw. vele besprekingen werd besloten het t^noi Zierikzee voor te leggen aan de 5 Sep- '%^r te houden vergadering van het Ned. touwcomile. i voorstel van Jhr. van Vredenburch om Iwerking te zoeken met de Provinciale Volgens mededeeliug van het Handelsinforma tiebureau van Van der Graaf Co/s Bureau voer den Handel zijn over de afgeloopen week, eindigende 19 Aug in Nederland uitgesproken 15 faillissementen, tegen 20 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Over het gansche kalenderjaar, deze week inbegrepen, 717 tegenover 894 in denzelfden tijd van het vorige jaar. Uit een overzicht van den stand der schulden van de gemeenten in Zeeland en van inrichtingen door haar beheerd, vindt men in het laatste provinciale jaarverslag vermeld, dat het totaal bedrag van de schuld op het eind van het dienstjaar was f7.202.125.45, waarbij dan niet begrepen zijn de schulden aangegaan bij wijze van annuïteit. Onder de eerste zijn enkele oude schulden, die de aandacht trekken en waarvan wij het volgende aanstippen. Brouwershaven een schuld van plm. 1593 voor aflossing van kwade sloten van rekeningen voort gevloeid uit schulden van den koop der stul Brouwershaven en de fortificatie f 9300.—, rentende 3 van 1655 idem f 600.3 1681 maken van een steenen sluis en herstel kaai f 1200.a 3 °0. Van Bruiuisse schulden dateereude van 1742, 1743, 1778, 1793 en nog een van 1793, respectievelijk groot f1200. f600.—, f 900.—, f 1200.— en f264 425, rentende 3 behalve de laatste waarvoor per jaar f 6.56 wordt betaald. Al deze scholden worden niet afgelost. Van Veere een schuld voortvloeiende uit gedane leverantiën en onbe taalde tractementen in 1811, 1812 en 1813, groot per re9to f 20538.waarvan jaarlijks uitloting geschiedt tot zoodanig bedrag, als daarvoor op de begrooting wordt uitgetrokken de laatste aflossing bedroeg f 40.terwijl van rente niet wordt gesproken. Ten slotte een schuld per resto f 528.000.ten la9te vaD Vlissingen, die afgelost zal zijn in 2046 het is stedelijk gevestigde schuld geregeld bij Raadsbesluit van 23 Dec. 1846. De aflossing geschiedt door aan koop, zoo is er bij aangeteekend, door aankoop van obligatiëu Dationale schuld, restende 2^ tot een nominaal bedrag van t 4000. Thans is ook voor Zeeland een comité opgericht voor huisvesting van kinderen uil Noord-Frankrijk. Het bestuur is als volgt samen gesteld de dames Vaandrager-van der Grient en van Voorthuijseu-Stein Callenfels en de heeren P. J. Elout, E. W. Hendrikse, K. Mezger allen te Domburg en mr. J. F. van Deinse en mr. J. J. Heijse beiden te Middelburg. Het uitvoer verbod van aardappelen iu Zeeland i9 met ingang van 24 Augustus op geheven. Vergadering van den Raad der gemeente Yerseke op Maandag 21 Augustus 's nam ten 7 ure. gemoet komen. Ook zal hij dan een ijzeren hek laten plaatsen. Dit alles wordt door den Raad goedgekeurd. Een 17-tal landbouwers vragea den Raad, aan de weegbrug aan de haven een automatische inrichting aan te brengeD. Daardoor zal fraude voorkomen worden en kan de wagenvoerder zich zelf overtuigen. Een en ander zal nader onder zocht worden. Verder een verzoek van Vau Boven om de brandput voor ziju erf te willen verkoopen. De Raad zendt deze vraag terug naar B. en W. voor grondig onderzoek. De Raad besluit nu om gelden op te nemen tot betaling van de nieuwe straten. Met goed keuring van Gcd. Staten zulleu daarvoor de gelden van 't oude gemeentehuis gebruikt worden en zal een leening worden aangegaan van f 6500. Met algemeene stemmen aangenomen. Tot zetters worden benoemd de heeren T. Cu- pery, J. Luteijn en J. J. van der Peijl. A>le gemeentewerklieden ontvangen verder een duurtetoeslag vau f 1 per week plus f 0,25 voor ieder kind beneden 14 jaar, te beginnen van;/ 1 Juli 11. Kosten voor de gemeente onge veer f 400 per 1/2 jaar. Bij de rondvraag vraagt de heer Wesdorp hoe het komt, dat er zooveel steenen over zijn van de nieuwe bestrating iu de Langeville. Is er mis 7erekend of verkeerd gemeten Alvorens hietop te «iL-jnen antwoorden, wil de burge meester eerst de noodige opmetingen laten doen. De heer Willemse vraagt welke vorderingen er gemaakt ziju met de begrinding van den Ouden Dijk. Is er al een conferentie geweest met de Olzende en Molenpolder Is er al uit gerekend wat de voordeeligste weg zou zijn r Zelf begrinden en dan aan de ^Breede Wate ring" overdragen En kan er geen verbetering gebracht worden in die vuile stinksloot tusschen Van der Jagt en Dixhoorn in den Kerkhoek De voorzitter denkt dat de eersta vraag een volgende keer behandeld zal worden. Over de sloot was reeds gesproken met den opzich ter vau „de Breede Watering bew. Yerseke", maar er was nog geen autwoord ontvangen. Hierna wordt de vergaderiu Aanwezig alle leden. Voorzitter de Burge meester. De kas was opgemaakt en in orde bevonden, in kas was f 6059,135. Ingekomen stukken. Van de heeren W. Bruijnzeel, A. Geense, D. Bom, I. van Dijke, M. E. van der Jagt was bericbt ingekomen, dat zij huo herbenoeming tot leden van de commissie tot weriug van schoolverzuim hebben aangenomen. Rekening Burgerl. Armbestuur over 1915. Het Hoofdbestuur van den Algemeenen Politie bond in Nederland vraagt voor de politie-agenten duurtetoeslag Van den Heer Rietveldt de Hondt een schrijven of de gemeente de sloot voor ziju huis iu de Langeville wil laten dempen en rioleereD. Hij wil zelf met een som van f 25 in de kosten te- met algemeene stemmen afwijzend beschikt en blijft de kermis alhier dus bestaan. Vóór dat tot de stemming over dit verzoek werd overgegaan, betuigt de heer Quakkelaar zijn spijt daarover dat twee raadsleden, nu er een gewichtig besluit genomen moet worden, afwezig ziju. Op 't verzoek van de heeren Ds. J. de Bres en K. Hage, om afschrijving op hun aanslag ia den Hoofdelijken Omslag, wegens vertrek uit de gemeente werd gunstig beschikt. ST-MAARTENSDIJK. Nog steeds woedt hier onder de varkens de vlekziekte; naar wij vernemen zijn het alle oningeënte dieren, welke er aan sterven. OUD-VOSSEMEER. De heer L. den En gelsman, ambtenaar bij 's-Rijks directebelastingen, is geslaagd voor kommies 2e klasse. ST-ANNALAND. In de vergadering van den Raad dezer gemeente op jl. Dinsdag gehouden, waarbij zouder kennisgeving afwezig waren de heeren Jn. Goedegebuure en J. Zandee, werd medegedeeld dat door H. H. Gedeputeerde Staten was goedgekeurd het Raadsbesluit d.d. 26 Juli jl. tot schorsing der kermis voor dit jaar, be nevens dat van denzelfden dag tot wijziging der Begrooting, dienst 1916. Met algemeene stemmen werd voorloopig vastgesteld de rekening der gemeente over 1915 en wel in ontvang op f 35937.97 en in uitgaaf op 31964.80 en alzoo met een batig saldo van f 3973.17. Eveneens werd met algemeene stemmen vastgesteld de rekeniüg voor deu Weezen-Armen over 1915 welke bedraagt in ontvang een som van f 16334.47 en in uitgaaf f17950 315 en bedraagt het nadeelig saldo alzoo f 1615.845. Aangeboden werd verder de Begrootiug der gemeente voor 1917. Deze wordt tot onderzoek in handen, gesteld eener Commissie bestaande uit de heeren Polderman, Goedegebuure, Zandee en Heijboer. Omdat dit jaar de kermis alhier weder niet zal gehouden worden, en de Gemeenteveldwachter J. llmer tevens Marktmeester daar een deel zijner inkomsten derft, wordt door het Dagelijksch Bestuur voorgesteld hem over 1916 een gratificatie te geven van f 50. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Het verleeuen dezer gratificatie geeft den heer Heijboer aanleiding, om ook de aandacht te veslige^ op deu Gemeentebode en den Nacht waker en geeft hij na het Dagelijksch Bestuur iu overweging iu een nadere Vergadering ook een voorstel tot tegemoetkoming aan deze amb tenaren te doen. Op het verzoek van de kerkeraden der Ned. Hervormde en de Gereformeerde gemeente tot der kermis in deze gemeente, werd SCHERPENISSE. Het torenuurwerk dat ongeveer een 20-tal jaren stil heeft gestaan zal door den heer Bruynzeel te St-Annaland her steld worden. Voor de personen die in den polder werken, zal dit een groot gemak opleveren, aangezien zij de klok van het gemeentehuis niet kunnen hooren. AI9 een bijzonderheid kan worden ver meld, dat in de spuiput na het spuien eu na de gevallen regen, op een omtrek van ongeveer 40 M2 water, door een paar visschers in dea tijd vau 3 uur ruim 100 pond paling is ge vangen, daar op andere tijden, daar niets wordt gevangen, blijkt het, dat de paling er in ruime hoeveelheid aanwezig is. Door de opkomende vloed moesten de visschers echter eindigen. Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres mej. T. Oosterhuis van Baflo. T HOLEN. Het faufaregezelschap ^Coucordia" alhier, hoopt Donderdag 31 dezer, ter gelegen heid van den verjaardag van H. M. de KoningiD, eenige muzieknummers ten gehoore te brengen op de kiosk op de markt. Het is geruimen tijd geleden dat onze fanfare zich uaar buiten liet hooreD ook mede een gevolg van de mobilisatie, waardoor vele goede krachten gemobiliseerd zijn. Zondag a.s. zullen de tuineu van den „huize Buitenzórg" dezen zomer voor het laatst geopend zijn. Voor liefhebbers van bloemenpracht en natuurschoon nog een welkome gelegeuheid eens te genieten van het schoone dat „Buitenzorg" door de welwillendheid van zijnen eigenaar, den wandelaar biedt. Zaterdag 26 dezer zal alhier vanwege het comité tot steun en huisvesting van weezen en verlaten Belgische kinderen, met toestemming van den burgemeester, een bloemendag met collecte worden gehouden, ten bate van de noodlijdende en verlaten Belgische kinderen. Doel is om de opbrengst te doen strekkken tot het naar Nederland laten komen eu verzorgen dier kinderen. Alhier is opgericht een afdeeling vau den vrij willigen landstorm, aanvankelijk met ruim 20 deelnemers. Wij vestigen de aandacht van onze lezers op de Zaterdag 26 dezer in de bewaarschool alhier te houden tentoonstelling van teekeningen en schilderstalen vervaardigd door leerlingen van de school voor hand- en bouwkundig teekeuen. Voor meerdere bizonderheden verwijzen we naar de in ods blad voorkomende advertentie. De Gouden tijd. Bij een goudsmid iu een Friesche stad kwam een 17-jarige boerendochter om een gouden bengeltasch, de winkelier zei dat hij alleen zilveren beugels voorradig had. De jongedochter wilde deze niet. Het moest en zou een gouden zijn. En toen de goudsmid opmerkte, dat zoo'n beugel erg duur is, antwoordde de jongedochter, dat dat niet schelen kon, want het w&9 toch „een gouden tijd". Nog geld genoeg. Te Sneek is het kermis geweest en natuurlijk was er een stoomcarousseh Deze had, zeker met

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1916 | | pagina 1