Lib ra Sickest Cacao Chocolade. Frans lldriaanssn van [tal in Pakjes sproeten, HU WIELEN Hij is een dief Haarziekten, Purolzeep haargroei L. G. van Zaltbommel, Drogerijen en 10 21996 Chemicaliën. Pinna Jan Dietvcrst. beveelt 2ich aan bouwplannen. 22069 M. J. SCHEFFELAAR - THOLEN. SCHERPEN1SSE. 9 Grafmonumenten en Marmeren Schoorsteenmantels. Dames-handwerken, Iste klasse iachines TH00LSCHE BANK. Firma HARDUS ZOON J. VERBERKSViOES ZOON, Een Vlecht. Ch. Govaarts Groot ƒ1000 ƒ500 ƒ100 en 50. Vraagt Uwen Winkelier: U ontvangt dan eene Superieure, ABSOLUUT ZUIVERE KWALITEIT. V.KQSSE/A'S VAÏT DEE OUDEEAA C. J. Knijper Boone Hotel ..William" Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule! J. F. BERN AARDS. Boerenleenbank Tholen. BEDGOEDEREN concurreerende prijzen. Prijs 42 cent per halfponds pak. J Meni; zien Menigeen zou gaarne het gelaat bevrijd zien van zomer- doch is onbekend met het goede middel. SPRUTOL bevrijdt n geheel van sproeten en maakt uw huid lelieblank. Alle goede drogisten in iedere plaats verkoopen Sprotol. 17 Fabrikant: 22239 Pharm. Fabr. A. MIJNHARDT, Zeist. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegingsartikelen, enz. prima Breukbanden met en zonder veer. Heden ontvingen wij een prachtige bestek en teekeningen 17 SORTEERING 124721 voor alle mogelijke Huwelijks- en Overlijdensberichten, Visitekaartjes en alle andere drukwerken, bestelle men bij Mejirffr. A. E. VAN DER GRAAFF, agentesse van de firma J. M. C. Pot te Tholen. bij wie steeds modellen ter inzage liggen. 17368 MAGAZIJN van 8TEENHOU WERIJ, MARMER, HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen en Gebouwen, SLIJP- 3TEENEN en STRAATKEIEN. 1152 AUG. VAN DYCK— PETIT, Stationstraat Berqen op Zoom. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE Prijzen billijk. 9229 Aanbevelend, Gez. BAGGERMAN, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM VV. J. BOOG A ART, in Machinerieën te POORTVLIET, levertAlle soorten voor LANDBOUW en ZUIVELBEREIDING alsDorsch machines, Rosmolens, Treebruggen Stroosnijders, Pee- en Meelmolens, Mélotte ploegen, Melkontroomers Mélotte, Tuimelkarns. Roomvaten, Botertobben, enz. Alles op proef van goede werking. 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. Directeur: J. K. VAN DER STEL te Tholen. Be Bank verleent crediet aan industriëelen en particulieren tegen borgstelling, onderpand van fondsen, enz. belast zich met het aan- en verkoopen van Effecten, coupons, vreemd bankpapier en munt speciën liet incasseer en, disconteer en en ver schaffen van wisselshet openen van rekening courant en verder met alles wat tot bankzaken behoort. 12671 Neemt gelden a deposito, waarvoor de ver goeding tot nader is bepaald I dag na opzegging 3 3 maanden 3 6 31 /2 I jaar 4 Groote markt 12a BERGEN-OP-ZOOM. MEUBELFABRIEK en MAGAZIJN van: Kasten, Stoelen, Spiegels, Tafelkleeden, 12 Karpetten, Vitrages, enz. 6806 KAPOK en ZEEGRAS MATRASSEN, Speciale. Stoffeerderij, Compleete Meubileering Zie étalage. Telefoon 171. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. van zijn beurs, die thans de gelegenheid voorbij laat gaan, om zijn inkoopeu van huishoudelijke artikelen uit te stelleD. Het is mij namelijk na veel moeite gelukt, een groote partij goederen aan te koopen, waarvan de verhoogiDg niet noemenswaard is. Onzen aankoop bestaat uit een groote partij Koeharen-, Pluche-, Tapis-Belge Karpetten, waarvoor wij thaus nog de volgende prijzen kunnen noteeren Koebaren Karpet 21/, X 3 7,50 27* X 37* 9,_ 3 X 4 12,— 3i/2 X 47, Pluche Tapis-Belge 20,— 20,— 17,50 22,50 1,50 per el. 1,30 1,00 0,70 Cocostapijt 100 cM. breed 35 70 50 Uitsluitend le kwaliteit kan door ons geleverd worden. Bij alle karpetten en cocoskarpetten zijn bijpasseude kleedjes of matjes verkrijgbaar. Vervolgens wollen trap- of ganglooper in 12 verschillende patronen. Ruime keuze in tafel- en kachelzeiltjes, afgepast en per Meter. Vloerzeil 2 Meter breed. Bij mooi vloerzeil en karpet behooren mooie meubelen. Ook daarvan zijn wij ruim voorzien, o. a. eikenhouten Bloemenzuiltjes, Theetafels, Boekenkasten, Étagères, Hoekbordjes, rieten en leeren Zorgstoelen, Ligstoelen en Ruststoelen. Ook artikelen onmisbaar in de keuken, o. a. Vaat-, Stof-, Nikkel- en Trapdoeken, Omwaschbakken, Messenemmers, Hakborden, Hakmessen alle soorten houten Lepels, E.errekjes, Handdoekrekjes, Messenbakken, Süjpplanken, Vuilnisbakken, Vaat- en Kopjesfewasten complete keukengarnituren Keukenmatten, Tafelmatten, afgepast en per Meter. Alle soorten Borstels en Kwasten. Handvegers, Kamervegers, Zeilvegers, Lampenpoetsers, Dweilen en Poetsartikelen, waarvan elke winkelier door groot rabat kan profiteeren. Aan elk verlangen, betreffende het borstelwerk kan worden voldaan. Ons in aller gunst aanbevelend, teekenen wij Hoogachtend, 76 19556 WOUWSCHESTRAAT 2-4 BERGEN OP ZOOM. WAAROM NOG LANGER! g gewacht met het koopen van j2 Op het oogenblik zijn ze nog steeds f2.00.1 Doch niet lang meer, want door den q oorlog wordt alles duur zoo ook Vlechten. Van uitgevallen haar worden pracht- M Vlechten gemaakt f 1.50. Aanbevelend, KAPPER, Antwerpschestr, no. 1,2 21405 15 BERGEN OP ZOOM. BERGEN OP ZOOM. Kassier en Commissionair in Effecten. houdt eiken DONDERDAG en ZATERDAG zitting, respectievelijk te St-Maartensdijk bij G. Polderman, en te Tholen bij M. J. Hoek. Coupons en vreemd geld worden steeds tegeu de hoogste koersen ingewisseld, belast zich verder met alles Wat tot het Kassiers- en Effecteuvak behoort. 14 19164 Insulaire Hyz°erikzeenk fleefl 4,/ï.°/o Pandbrieven uit "7* COUPONS I JANUARI en I JULI. 201 rin 9n i.mï imc Pandbrievenf 5.304050 0p 30 Juni J9I6 j Hypothel(e„ f 5.355835 en 80 17162 voorheen J. Robbe. Zuivelstraat 12 - Bergen op Zoom. Grootste sorteering Breuk- en Buikbanden. Rechthouders (Teufel.) Concurreerende prijzen. Levert op voorschrift van H.FÏ. Doktoren Brillen en Pince-nez. Eenig adres voor de bekende 15 21236 So-Easy, voor elke gevichtssterkte en neus. Horlogemaker Goudsmid. Vertrouwd adres voor alle soorten HORLOGES KLOKKEN, PENDULES, WEKKERS, BARO METERS en GOUDEN- en ZILVEREN WERKEN, BRILLEN en PINCE-NEZ. Reparatiën worden netjes uitgevoerd en billijk berekend. 16450 en schilfers verdwijnen dooi ik van is het beste middel ter bevordi 23 21 Prijs per stuk 60 cent; 8 stuks f 1.70, Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te Ierseke bij de Leeuw—Geluk. Stationsstraat 2, Bergen op Zoom. 20163 20 Aanbevelend, De BANK leent gelden aan leden tegen 5 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3.6 van leden. 3.3 van niet-leden. Voorschotten kunnen dagelijks worden aan gevraagd. 10 21946 Kassier: D. H. VAN DE VELDE BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ BOSCHSTRAAT 27, BERGEN OP ZOOM. 12 IN ALLE SOORTEN AAN 9198 Verkrijgbaar bij P. W. HAGE Jz. te Stavenisse, J. M. NOOM Czn., St-Maartensdijk W. KRIJGERContant, Poortvliet; J. M. DE GRAAFF, Oud-VossemeerP. VAN BIN8BERGEN, Tholen. 30 22192 «jSJOLMOET t'1£p A GEBRUIKT Pj/. ANKER-\ PAIN-EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door millioenen JICHT-EN RHEUMATIEKUJDERS MET SUCCES GEBRUIKT ----- verkrijgbaar in FLESSCHEN van 60 ets. 90 ots. en f 1.50. BIJ H.H. APOTHEKERS en DROGISTEN. F. Ad. Richter en Co., Rotterdam. Te Tholen bij L. G. VAN ZALTBOMMEL, te Krniuingen bij F. VAN DER PEIJL. 15578 WEIGERT BESLIST PAIN-EXPELLER IN DUITSCHE VERPAKKING

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1916 | | pagina 4