IE LUCIFERS, Zenuwachtig heid Van Heel ÓC Co. A&vertentiên. Verkooping te Tholen. nagras Verkooping te St-Maartensdijk. Te koop bij inschrijving: erf, boomgaard en bouwland, Algemeene Vergadering 819S H. G. v. Kroon, Stoom-Pianofabriek Firma Antoine Mes, C. LABAN, ThoJen, geven van orgelles en het Stemmen van piano s. Maai machines Hooi harken en Hooischudders S t-A nnaland Het beste niet te goed. groot 70 A. 50 cA., gecombineerd toegewezen met perceel J, mede weiland aldaar groot 50 A. 10 cA. voor i 1500 per bl. gemet. 5. Een dijk inet boomen en verder houtgewas in't Oudeland alhier groot 1.38.60 H.A. voor f 810 de massa. 5. Ken tuin alhier groot 4 A. 98 cA. voor 1 400 de massa. 10^ Augustus 1916. Ten overstaau van den notaris D. van de Velde te Tholen werden heden in het openbaar verkocht voor den heer W. Baaij Cz. te Tholen. a. 1 Heet. 55 aren 60 centiaren (3 gemeten 290 roeden) bouwland te Oud-Vossemeer nabij de Kalisbuurt, aan den heer Iz. van Dienst Gerardzn., te Oad-Vossemeer voor f1135 per 39,24 aren (1 gemet.) b. 93 aren (2 gemeten 111 roeden) bouwland aldaar aan Chr. Anth. Rijstenbil aldaar voor f1055 per alsvoren. c. 62 aren 40 céhtiaren (1 gemet 77 roeden) bouwland aldaar aan Anth. Chr. Rijstenbil aldaar voor f 1055 per alsvoren. St-Annaland. Bij de j.l. Dinsdag plaats ge had hebbende aanbesteding van het maken van werken tot verdediging van den onderzeeschen oever van de Waterkeering van den Calamiteuzen Suzannapolder werden ingeleverd 8 inschrijvings biljetten. Ingeschreven werd door M. C. Hartog te Sliedrecht f 17974. J. W. Roeloffs u Papeudrecht 17257. Jan vau Vossen 8t-Anualand 17250.— C. Moerland iivh 17140. Johs. Elenbaa? 17000. Jan de Bree Fz., Terneuzen 16276. dezelfde 15968. Jan Roskom Cz. Sliedrecht 15966, Onder nader goedkeuring is het werk den minsten inschrijver gegund. De begrooting w?s f 13630. Marktberichte u. THOLEN, 12 Augustas 1916. Boter f 0.80 per i/2 K.G. Eieren f 6.75. Regeeringseieren, winkelprijs cent. Coöperatieve Roomboterfabriek „De Koe" te Stavenisse fl,70 per K.G. MARKTBERICHT van Jao. Knoop, Commissionnair in aardappelen per H.L. per H.L. Zeeuwsche Bonten f 4,20 f 4.25 Eigenheimers 3,30 3,40 Friesche Borgers 3,40 3,50 Blauwe Poters 2,80 „3.00 Bonte i/ 2,50 2,80 Andijker Blauwen 4,20 4,40 v Muizen 3,80 4,00 h Kleine Muizen 2,70 „3,00 Schoolmeesters 4,— 5, IJpolder Eigenheimers 3,40 Amsterdam, 10 Aug. 1916 Veiling v/d R. K. Buereubond, Bergen op Zoom, Eierenmijn van 10 Aug. 1916. Aangevoerd 16000 eieren. Prijs per K.G. f 1.235. Eenige waarheden die niet zijn. Zekere vooroordeelen die zich langzamerhand in den geest ankeren, zoo vast dat zy als onwrikbare geloofsartikelen zyn te beschouwen, doen aan de menschbeid meer kwaad dan heel wat omwentelings- ideeen. Welke dwaliDgen, bij voorbeeld, begaat men niet tegenover den ouderdom en wat men diens jammeren noemt. Welk vooroordeel is valscher dan van den avond des levens een soort van ontijdigen dood te willen maken. Nochtans is het van belang luid te verkondigen dat het leven onder zyn meest waarneembaren vorm, anders gezegd de bedrijvigheid, niet de uitsluitende eigenschap der jeugd is. De be drijvigheid is een zichtbare uiting der gezondheid en de gezondheid is eigen aan alle leeftijden. Men brengt daartegen in dat de mensch te snel leeft om te kunnen blyven wat hjj is en vooral om daarbjj tegelijk zjjne lichamelijke en geestelijke gaven (e bewaren, dat de arbeid hem uitput, dat de eerzucht hem verteert, dat de uitspattingen zjjne dagen verkorten. Het is waar dat de man dikwjjls zjjne krachten zoo verkwist alsof die kostbare schat onnitputtelijk ware. Van af den leeftjjd der manbaarheid is de jonge man som wijlen te zeer de alaal van zjjne driiten. Zelfs ver spilt dikwjjls de man zjjne mannelijke krachten tot op een betrekkelijk gevorderden leeftjjd. Bjj sommigen is er een overmaat van geestesarbeid. Anderen leveren een te aanzienlijken lichaamsarbeid. Talrjjk zjjn ook bij de vrouw de oorzaken van verzwakking bjj het jonge meisje is het de crisis der huwbaarheid, later het moederschap, en eindeljjk het gevaarlijke tjjdperk van het ophouden der maan- deljjkscbe verschijnselen. Al deze oorzaken brengen, zoowel bij den man als bjj de vroaw, dezellde gevolgen mede verslap ping van het bloed en zenuwnitputting, die zich door verschillende storingen openbaren, als bloed armoede, neurasthenie, algemeene verzwakking, vroeg tijdige afgeleefdheid. Wetenschappelijke onderzoekingen hebben getracht de geneesmiddelen tegen dat soort van aandoeningen te vinden, en er is inzonderheid een bereiding, de Pink Pillen, saamgesteld volgens een zorgvuldig opgemaakte formule, die dageljjks waarljjk merkwaardige resultaten geeft en een be- langryk aantal geheel overtnigende voorbeelden kan aanw jjzen. De tegelgk zachte en krachtige werking der Pink Pillen is bjjzonder geschikt voor de organen die door bloedarmoede zjjn verzwakt. Deze pillen zjjn een der machtigste herstellers van het bloed, heden ten dage bekend, en tegeljjkertjjd een bjjzonder krachtig versterkingsmiddel voor de zenuwen. De overwerkten, de neurasthenieljjders, de bloedarmen, de zwakken in het algemeen, znllen er met het grootste nut gebruik van maken. De Pink Pillen zjjn verkrjjgbaar f 1.75 per doos en f 9 per 6 doozen bjj het HoofddepSt der Pink Pillen, Dacostakade 15 huis, Amsterdam; voor Tholen en omstreken bjj J. M. Schot en L. G. van Zaltbommel, drogisten. Hoogstraat, Tholen. En verder in alle goede Apotheken en Drogisterjjen. 17691 58 Rotterdamsche Eierenveiling van de V. P N. 8 Aug. werden navolgende prijzen besteed: Gegarandeerd versche Inlandsche hoendereieren f 7.40 tot f7.70 Middenprijs f 7.50. Eendeneieren f 7.49 tot f 7.69 Aanvoer 96560 stuks. Veilingsvereeniging Tholen. Veiling 10 Augustus 1916, Eigenheimers van 4.50 h 5.20 per 100 K.G. Blauwe Eigenh. 5.40 s u Due of York 6.90 h Late Blauwe 5.15 sus Late Bonte 5.30 Eigenheimers poters 2.80 tt 3.55 n N. H. Suikerpeeren f 13f 15 per 100 K.G. Roode Suikerijpeer f 14.50 Appelen Codlin Deswick 13 A 16.50 per 100 K.G. Temperatuur van het Soheldewater te Tholen. Ang. Graden C. Zaterdag 5 19,2 Zondag 6 19, Maandag 7 18,2 Dinsdag 8 18, Woensdag 9 18,2 Donderdag 10 19, Vrijdag 11 20, Waterzucht geen ziekte. Waterzucht dient niet beschouwd te worden als een ziekte, maar als een ziekteverschijnsel. De ziekte zelf zetelt gewoonljjk in de nieren. Trage nieren onttrekken nameljjk niet voldoende water aan het bloed en dit water verspreidt zich op andere wjjze. Eu de onnatuurljjke afscheiding nit de bloedvaten leidt tot waterzuchtige zwellingen onder de oogen, in de ledematen en het lichaam. Een kenmerkend verschjjnsel van waterzucht is, dat de zwellingen zich slechts langzaam weder vullen, nadat men er met den vinger op gedrnkt heeft. Als de nieren de oorzaak zijn, treden gewoonljjk ook nrine-stoornissen, rugpjjn en bezinksel in het water op. Dampbaden en aftapping verlichten ongetwijfeld het verschjjnsel, maar genezen het niet. Er is geen betere behandeling in zulke gevallen dan met Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, die de nieren tot werk zaamheid brengen, heelen en versterken, en het urine zuur en de andere belemmerende onzuiverheden nit de urinekanalen en blaas verwjjderen. Zij verschaffen een vrjjen uitweg aan het opgehoopte water, en de waterzuchtige zwellingen verdwijnen langzamerhand. Een geregelde leefwjjze, voldoende rust. warme baden en frissche lucht, alsook weinig gebruik van vleescb, thee, koffie en alcohol zjjn bevorderljjk voor nw genezing. Foster's Rngpjjn Nieren Pillen hielpen zelfs in gevorderde gevallen van nierkwalen en de daaruit voortvloeiende kwalen als waterzucht, niergruis, rheu- matiek, rugpjjn, ischias, niersteen, spit enz., hoewel natuurlyk de beste resultaten verkregen worden bjj tjjdige behandeling en gebruik bij het optreden der eerste verschjjnselen van nieraandoening. Te Tholen verkrijgb. bjj J. M. Schot, Hoogstraat. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwisselh 11.75 voor één of f 10.voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpjjn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handels merk. 40 12915 6 Café restaurant, MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, L. P. A. OOMS—Janssens. TRAM-STATION— BERGEN-OP-ZOOM. Ier voorkoming van vergissingen zullen alle in bewaring gegeven Rijwielen worden voorzien van een nummer. Telefoon Interc. No. 55. Heden overleed na langdurig lijden zacht en kalm onze beste Vader, Behuwd- en Grootvader, de Weleerw. Heer H. VERMAAS, em. pred. der Ned. Herv. Kerk, in den ouderdom van bijua 84 jaren. Namens de Familie, H. VERMAAS, Predikant. Hilversum, 10 Augs. 1916.. 13 22243 Volstrekt eenige kennisgeving. Notaris 1). VAN DE VELDE te THOLEN, zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer G. C. VAN KEULEN op ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1916 's avonds 7 uur, (wettelijke tijd), in den herberg van de wed. C. BAL te THOLEN in ééne veiling in bet openbaar verkoopen EEN WOONHUIS EN ERF te Tholen in den BEBOUWDENDAM, kadaster sectie F. no. 134. Groot 96 centiaren. 22241.16 TE HUUR 8 gemeten en 30 roeden gelegen ia POLDER SCHAKERLOO. Te bevragen bij M. J. HOEK. 22240.9 Hoogkamer OUD-VOSSEMEER. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer Jb. DE ZWARTE Iz.zn. landbouwer te St-Maartensdyk, op Donderdag 31 Augustus 1916, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN; 1. *8 voormiddags 12 uur, wettelijke tijd, vóór zijne schuur aan den Hoogen weg aldaar 3 MELKKOEIEN, 1 KALF- VAARS, 2 KALVEREN, 2 Karren, Rolwagen, Ploeg (ééo- paards) Moesmaker, Stroosnijder, Paarden tuig, volledig Hiltentuig, pliu. 4000 K G. Hooi enz. 29 22242 2. 's avonds 7 uur, wettelijke tijd, iu de her berg van Corns. Hage aldaar IN ÉÉNE VEILING EEN WOONHUIS MET SCHUUR EN ERF aldaar aan den Hoogenweg, kadaster sectie E no. 1244 grout 1 Are 70 Centiaren. „Ul_ LUUIII BERGEN OP ZOOM. FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. 1882 Opgericht 1882. Beschikt over rein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfec- teermachines, eigen electrische installatie voor lichtkracht en electrische bleekmethode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behandeling der wasch. 15 19627 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis, H zeer gunstig in eenen polder, aaneen gelegen aan den Straatweg van Serooskerke naar Vrouwen polder, eiland Walcheren, bestaande uit fraaien, hechten en ruimen timmer op en met 11 Hec taren 88 aren of 30 gemeten 82 roeden, geheel gedraineerd en vrij van tiendrente. Polderlasteu f 14,per Hectare. Aanvaarding Mei 1917 of vroeger volgens overeenkomst. '60 Vi,n den koopprijs kan als hypotheek gevestigd blijven. Bezichtiging iederen werkdag vanaf 1 Augustus a.s. van 912 en van 14 uur. Inschrijvingsbiljetlen uiterlijk 15 Augustus 1916 in te leveren ten kantore van notaris W. HIOLEN te Middelburg, waar, evenals bij den eigenaar en bewoner, nadere inlichtingen zijn te bekomen. 30 22228 merk de „Zwaluw", ook voor winkeliers. M. GR0ENEWEGE, 22171 8 Vischstraat - Tholen. der Vereeuigittg „Coöperatieve beetwortelsuikerfabriek ZEELAND", te Middelburg op MAANDAG 28 AUGUSTUS 1916 des voormiddag ten 10 ure in het koffiehuis „de Prins van Oranje" te GOES. JAC. WELLEMAN, Voorzitter. 22244.15 D. VAN DEN DRIES, wn. Secr. Krabbendijke VHeerenhoek 11 Aa"Ustu8 1916" De Homoeopatische Geneesmiddelen nit de Centrale Homoeopatische Apotheek van Dr. WILLMAR SCHWABE te Leipzig zijn in ORIGINEELS VERPAKKING verkrijgbaar in de apotheek van Kortemeestraat 13, te BERGEN OP ZOOM MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor PIANO'S, AMERI- KAANSCHE- en KERKORGELS. Vraag geïllustreerde Prijscouranten. Vijf jaar degelijke garantie. Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. 5430 WEDER VOORRADIG NIEUWE ZUIDVRUCHTEN. JAMS- EN APPELSIROOP. LIMONADES. 22227 8 Aanbevelend, FIRMA J. C. VAN DER STEL, Tholen is algemeen. Het beste bestrijdingsmiddel is een koker Mijnhardt's Zenuwtabletten. Deze geven een heerlijke kalmte, nemen ge jaagdheid en zenuwachtigheid weg en schenken een verkwikkenden slaap. Per koker 60 cent, 3 kokers f 1.70. Verkrijgbaar bij.Apoth. en Drogisten. Te Tholeu bij L. G. van Zalt bommel, te Ierseke bij de LeeuwGeluk. Eisch vooral merk „Mijnhardt". 19 22237 beveelt zich aan tot liet Kassiers, Commissionnairs in Effecten, CORRESPONDENTSCHAP NEDERLANDSCHE BANK. THOLEN, ST-MAARTENSD1J K. Belasten zich met den aan-en verkoop van Effeoten Het verzilveren van coupons. Vreemde Bank- en Muntspecie tot voordee- lige koersen. Het verschaffen van Reiswissels. Nemen gelden a déposito met eene rente vergoeding van 2V2 a 3','j Kantoor Tholen Zaterdags bij de Wed. C. BAL Logement Zeeland. Donderdags te St. Maartensdijk bij Z. DE RUITER. 9937 levert vlug en concurreerend W. J. L. DOUW, 17556 Machinehandel - Oud-Vossemeer. WIE TE zijn HUWELIJKSKAARTEN en VISITE KAARTJES spoedig en netjes geleverd wil hebben, vrage eens de modelboeken ter inzage bij den heer 14 A. G O E D E G E B U U R E Az. Jr., die agent is der firma J. M. C. POT te Tholen zich tevens aanbeveelt voor de levering van alle voorkomende DRUKWERKEN. 19611 Voor onze gezondheid is het beste niet te goed want onze gezondheid is ons kapitaal, eo voor een goed deel ons geluk En nu kunt gij, zonder een bepaalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleurhoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, gedurige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, prikkelba&rtieid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radikaal als de SANGUINOSE. Want de Sanguinose versterkt en verrijkt het bloed; wekt de eetlust opbevordert een algemeene levensopgewektheid eo tast met vaste hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan makeD. SANGUINOSE kost fl.60, per fl.per 6 fl. f8.—, 12 fl. f 15.— Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Wacht U voor namaak. Verkrijgbaar bij alle Apothekers eu voorname Drogisten. Den Haag, VAN DAM Co. De Riemerstraat 2e/4. 50 17650 Te Tholen bij L. G. v. Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apotheek.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1916 | | pagina 3