DE OORLOG. Bij wachtpost 55 voelde men een hevigen schok en begon de rem te werken. Toen de trein stil stond, merkte men dat de achterste bagagewsgen onderst boven lag, bet volgende rijtuig stond uaast de rails, terwijl de buffers van de volgende rijtuigen waren verschoven. De bagagemeester die in de gekantelde wagen was, kwam er zonder letsel af. De kok in de eetwagen kreeg een schol die hij aan 't bakken was op zijn arm en bekwam bierdoor eenige lichte brandwonden, zoodat er geen persoonlijke ongelukken te betreuren zijn. Iu Waterland beeft men gebrek aan.... water. In Waterland, de Hollaudsche landstreek, welke in het vroege voorjaar overstroomd is ge weest. Door die overstrooming zijn de regen bakken in bet ongereede geraakt en ze. konden r.iet tijdig hersteld en geschoond worden. Te Iianadorp heeft men nu 80.000 liter leidingwater uit Amsterdam aangevoerd. Volgens De Tel. hebben de ingenieurs van den provincialen waterstaat in Noord-Holland bet bedrag, dat voor de herstelling en de ver zwaring van den zeedijk in die provincie noodig zal zijn, geschat op twaalf en een half millioen gulden. Van Den Helder tot voorbij Muiderberg zal de weg naar den binnenberm worden verlegd. Waar vele dorpen langs den dijk zijn gebouwd, levert dit groote bezwareu op. Zoo moeten tus- schen Kokhuizen eu Medemblik meer dan hon derd woningen worden gesloopt. Donderdag is de nienwe sluis te Hans- weert in gebraik genomen. Aan boord van het directie vaartuig van deu Rijkswaterstaat dat de sluis het eerst in gebruik nam, bevonden zich ou). de Commissaris der Koningiu in Zee land en eeuige andere aatoriteiten. In Zwitserland vertoeven talrijke gewonde of zieke krijgsgevangenen, die noch door Duitsch- land noch door Frankrijk vrijgelaten willen worden. In Zwitserland worden ze met onderling goedvinden geïnterneerd en zoo had de corres pondent van het «Alg. Handelsblad" de gelegen heid een Fransch Sergt. Majoor de vraag te stellen of ze in Duitschland genoeg eten kregen. „O ja, er was altijd genoeg", zei hij droogjes, „te veel zelfs. Het was letterlijk oneetbaar, dus er bleef altijd nog over Dat ging dan naar de Russen, die arme kerels, die niet zooals wij leven konden van de pakjes die we gestuurd kregen, en die letterlijk uitgehongerd waren. Om u een staaltje te geven van hoe het daar was zal ik u zeggen, dat de eenige maaltijd die voor ons éétbaar was die was van den dag waarop we elk een rauwen Oostzee-haring kregen, 't Was streng verboden dien te koken of te bakken wie daarop betrapt werd kreeg een uur ot zes ^schandpaal", werd midden in het kamp in zoo of regen aan den „poteau" vastgebonden, of ging een paar dagen de cel in. We aten dus onzen visch rauw. Maar den kop gooiden we weg na tuurlijk. Eo dan stonden-daar altijd een massa Russen gereed om die koppen te hebbenze vochten er om als we ze weggooiden, en wie er een had, stak hem dadelijk in den mond, zonder zelfs den tijd te nemen hem af te vegen.... Als je dat ziet, weet je wat hongerlijden beteekentl En omdat ze toch ook rooken wilden, eu geen tabak hadder, rolden die arme drommels bet stroo van hun bedden iD een stuk vau een oude krant, en rookten zéé.... Neeu, vergeleken bij de Russen hadden wij, met onze pakjes, het nog heilig, al was het geen vetpot". Men krijgt er genoeg van. Stetds komeu Duitsche deserteurs de Hol- landsche greus over. Het volgende staaltje is nog niet „dagewesen", ln de buurt vau Roermond kwamen 12 Duitsche soldaten met een kapiteiD over de grens. Ze waren voor Verdun gevlucht, zich gedeeltelijk in en onder een goedereutrein verbergende, zoo kwamen ze te Aken en vandaar gingen ze, de grens over, ze badden geuoeg van deu oorlog. In Duitschland wordt opgericht een cen traal bureau tegen oorlogswoeker bij den verkoop van levensmiddelen en andere artikelen van dagelijksch gebruik. Dit burean zal optreden tegen overschrijding der maximumprijzen, buiten sporige prijsopdrijving, achterhouden van voor raden, enz., in 't algemeen tegeu minder wensebte handelingen bij de.n verkoop van levensmiddelen, brandstoffen, kleeding, verlich- ticgsiniddi lm-, schoeisel en dergelijkp. Met 15 Aug. treedt bet bureau in werking, lntusscben wordt ook reeds nu krachtig tegen woekerprac- tijken opgetreden. De magazijnen van de bekende uiodtfirma Gustav Cords te Berlijn en te Keulen, zijn gesloten op last der overheid, omdat de firma op hare artikelen maar even een winst berekende van 200 Oorlogsmoeheid. Het maalt een eigenaardigen indruk, de ma nifestanten, proclamaties, boodschappen ehz. te lezen, die de regeeringen en leiders der oorlog voerende landen' bij deu aanvang van het derde oorlogsjaar hebben gemeeud te moeten uitvaar digen, zegt het Centrum. Elk voor zich eischt alle goede en alle recht op, en schildert de zaak der tegenpartij zoo donker mogelijk af. Men kan slechts veronderstellen, dat met die boodschappen enz., voornamelijk wordt beoogd, bij de troepen en de burgerij deu moed er in te houden tegenover maar al tc begrijpelijke oorlogsmoeheid, welke in alle landeu krachtig toeneemt. Of deze rketoriek echter veel uitwerking zal hebben, mag worden betwijfeld. Vervult de eindelooze menschensl .chting reeds de neutralen met den grootsten afschuw, boe moet het dan gesteld zijn bij de volken, die daarbij dag aan dag betrokken zijn, en die hun j zonen bij massa's zien geveld Men kan er daarotn wel van overtuigd zijn dat, wanneer een werkelijk vrije uitspraak der natiën en vooral der soldaten, die 't bloedige werk op 't slagveld moeten doen, werd gevraagd, deze onmiddellijk zou brengen, wat de kunst van alle diplomaten en staatslieden, na twee jaren van moorddadigen strijd, nog altijd niet •heeft kunnen bereiken het einde vau den oorlog. Herdenking van I Augustus in Scandinavië. De herdenking van het uitbreken van den wereldoorlog begon te Stockholm op Maandag 31 Juli met klokkengelui eu gebeden in alle kerken. Aan alle predikanten in Stockholm en aan een groot aantal in het verdere land was door bet vredescoinité toegezonden een Volkeren- gebed, opgesteld door een inwoner van een der oorlogvoereude landen. Om 12 uur begonnen de klokken te luiden en talrijke scharen stroom den naar de verschillende Godshuizen, waarvan vele geheel gevuld waren. Onder de kerkbezoe kers werden vele buitenlanders opgemerkt. Overal heerschte een plechtige en ernstige stemming. Na de openbare godsdienstoefening bleven de kerken open tot 2 uur. Op den avond van 1 Augustos had te Sundy- berg bij Stockholm een bijzonder indrukwek kende vredesdemonstratie plaats, waaraan meer dan 2000 personen deelnamen. Onder groote instemming hield Burgemeester Lindhagen aldaar een redevoering over den eisch van internationale rechtsorde als waarborg voor den vrede. Tegelijk hadden twee druk bezochte vergaderingen te Göteborg plaats. Op Zondag 6 Augustus hadden voorts onge veer 400 vergaderingen in Zweden plaats. Op de Vergadering in het Auditorium te Stockholm traden als sprekers op Professor Knut Wicksell (uit Lund, Zweden), de Zweedsche predikant Johannes Uddin en Mr. Wolterbeek Niüller uit 's-Gravenhage. Op dienzelfden d;<g werd te Stockholm op straat en in sigarenwinkels verkocht eeu papieren vredesinsigne een witte narcis op zwarten achtergroud en werd ieder, die den vrede wenscht, opgewekt dit te dragen als een zicht baar keoteeken voor zijo verlangen naar vrede. In Denemarken werden op den dag van 1.Au gustus over het gebeele laud ongeveer 300 vre- desvergaderingeu gehouden, die alle zeer druk waren bezocht. De toeloop naar de vergaderingen in Kopenhagen was zoo groot, dat vele hou derden teleurgesteld moesten teruggaan. Overal werd een motie aangenomen, om organisatie tu«schen de volkeren te vragen, dezelfde motie welke ook door den landdag van den N.A O.R. te Baarn werd aangenomen. In Christiania werden op 1 Augustus in de meeste kerken vredesdiensteu gehouden en luidden alle kerkklokken in de stad Ook de Koning bezocht een der vredesdiensten. 's Avonds werd een openluchtmeeting gehouden, waar als'spre- kers optraden Louis P. Locbner (Vereenigde Staten), Secretaris der Neutrale Conferentie te Stockholm en Staatsadvocaat Haakon Lookou (Noorwegen). De opkomst wordt geschat op 8000 personen. De strijd aan de verschillende fronten van de laatste weken kan voorzeker een hardnekkige worsteling worden genoemd, met als resultaat meest kleine successen voor de geallieerden. Op het Westerfront schijnt die worsteling nn in eeu kritiek stadium te zullen komen. Uit de verschillende legerberichten krijgt men althans den indruk dat de linies der centralen gaan wankelen en 't is zeer de vraag of deze liuies afgebrokkeld door de genoemde kleine successen straks hecht genoeg zullen ziju om een hevigen fiualeu stoot te kunnen weerstaan. Blijkt het Duitsche leger op het Westerfrout m>g over voldoende reserves te beschikken dat het zijne linies kan ondersteunen eu in stand houden, dan is het offensief der geallieerden gebroken en zijn de resultaten nihil te noemen. Merkbaar is het echter dat ze een hevigen stoot niet met vol doende kracht zullen knnuen weerstaan. Zelfs op het front bij Verdun waar de Franschen in de laatste weken weer het initiatief van den aanval hebben, is de laatste dagen door dezen weer vooruitgang gemaakt. Zij hebben zich mees ter gemaakt van het werk Thiaumóót. De Duit schers hebben, volgens het Fransche rapport, beproefd door „razende tegenaanvallen" de Fran sehèn uit het fort te verdrijven, maar dat is niet gelukt. Woensdag gelukte het den Duit schers het weer te veroveren. De worsteling heeft den geheelen nacht van Vrijdag op Zaterdag geduurd. Dinsdag gelukte het den Franschen vasten voet te krijgen ten zuiden van het fort, Evenzoo werd in het dorp Fleury hardnekkig gevochten. De Duitschers geven iutusschen op, dat zij in het vak van Fleury nog 16 officieren en 576 man hebben gevangen geuomen. Een der laatste Fransche communique's meldde van de gevechten nabij Verdun: „Op den rech teroever van de Maas is het geschutvuur van nacht met buitengewone herigheid hervat. Op het front ThiaumontFleury hebben de Duit schers van ochtend tegen 5 aur met sterke strijd krachten een reeks hevige aanvallen gedaan op de Fransche stellingen van het dorp Fleury tot ten noorden van het tori Thiaumont. De aan vallen gingen gepaard met spervuur tot achter de Fransche linies. Alle aanvallen langs deu weg naar Fleury en tegen het dorp zijn gestuit door het vuur van onze machinegeweren, dat den Duitschers zware verliezen heeft berokkend. De Duitschers ziju er echter na een verbitterden strijd, die thans nog voortduurt, in geslaagd voet te krijgen in bet fort Thiaumont". Aanvankelijk behaalden de Duitschers dus weer eeuig succes doch latere berichten meldden dat alle verloreu gegane loopgraven in het werk Thiaumont weer werden heroverd en dat verder nog kleiue voordeeleu behaald werden door de Franschen aan het front bij Vanx en in het Chapitiebosch. De strijd aan het Engelschen front woedde vooral in de omstreken vau Gnillemont. Daar hebben de Engelscheu eenig voordeel behaald. Hun rechtervleugel, die tegen Goillemout ageert, steunt op deu Franschen linkervleugel, die ten oosten van heuvel 139 vorderingen maakte. Deze henvel ligt juist tusschen het boscb van Ttönes en Hardecourt. Oin den zoom van het dorp en het station Guillemont wordt verwoed gevochten. Bij Pozières zijn de Engelschen voort iurend doende om de stelling van Thiepval door om trekking onhoudbaar te maken. Thiepval schijnt een zeer Bterk pont te zijn in de Duitsche linie. By den eersten aanval op I Juli mislukte dan ook hier het Engelschen offensief en er zit voor de Engelschen niet anders op, dan Thiepval door omtrekking af te SDijden eu onhondbaar trachten te maken. Duitsche berichten meldden omtreut den strijd op het Wester front, dat aanvallen van Fransche handgranaatafdeelingen bij Esttóes en Soyecourt werden afgeslagen. De Franschen melden in middels in hun avondbericht, dat zij in twee dagen ten noorde n van de Som me een heele Duitsche loopgraaflinie over een front van 6 K.M. lengte en 800 tot 500 meter diepte hebben genomen. Een bericht uit Berlijn meldt verder, dat Péronne in brand staat, tengevolge van het vuur der Franschee. Pérotine is eveneens een be langrijk punt in de Duitsche linie. In de richting ervan wisten deFrauschen bij den aanvang van het offensief het vrest door te dringen en in opeenvol gende aanvallen naderden zij die stad nog dichter. Zij kwamen zelfs tot Biaches en in de hoeve La Maisonette, die aan den anderen kant der Som me, juist over Péronne, liggen. Duitsche tegenaan vallen hadden eenig succes en verschaften eenige lucht. Maar de Franschen bleven benauwend dicht by Péronue. Nn hebben zij er het vuur op geopend. Vermoedelijk is dit de inleiding op een nieuwen stoot in die richting. Als die komt en hij slaagt, is dat een ernstige bedreiging van de Duitsche frontlijn. Op het Oosterfront blijven de Russen aan de winnende hand. Aan het front vau von Hindenburg zijn, vooral aan de Seret, verbitterde gevechten aan den gang, waarin de Russeu eeDtge voordeelen hebben behaald. Zij hebben tenminste een aautal dorpen bezet, benevens den daarvoor gelegen heuvelrug. De uitslag dier gevechten is van veel belang voor de centralen. Bij Tarnopol hebben zij nog altijd hun onde linie bezet. Maar ten noorden er van hebben de Russen er een deuk in ge slagen en Brody bezet. Hoe verder zij nu die deuk kunnen uitbreiden hoe meer Tarnopol ge vaar gaat loopen uit de flank. Een ernstige flankbedreiging brengt natuurlijk mee, dat de linie naar achteren moet worden verlegd en daarmee nadert hït gevaar Lemberg meer en meer. Aan de Sereth hebben de Russen weer eenig voordeel behaald. Niet veel echter, want in hun rapport zeggen zij dat zij zich meester hebben gemaakt van een aantal dorpen. En dan laten zij er op volgen „Hevige bajonetgevechten zijn, bij tegenaanvallen van den vijand, in een bosch iu die streek geleverd. Alle gevechten zijn onder zeer moeilijke omstandigheden geleverd, tengevolge van onophoudelijken regen, die deu grond doorweekte". Aan Koropiec en Stochod doen de centralen hevige tegenaanvallen, die de Russen met moeite afwezen. In de streek der Karpaten is het offen-- sief in handen der centralen. Zij hebben in de Oost-Galicische Karpaten de Russen eeuigermate achteruitgedreven. Het Duitsche legerbericht van Woensdag deelt mede „Ten zuiden van den Dujesler begonnen sterke Rnssische krachten een aanval op de linie TlnmaczOllynia. De verhonden troepen be trokken voorat gereed gemaakte achterwaarts ge legen stellingen". De Russische berichten melden „Ten zuiden van den Dnjester zijn onze troepen, op een front van 25 werst breed, in de richting van Tysmenicza tot het offensief overgegaan, de vijandelijke schansen binnenge drongen en hebben den vijand in een onweer- staanbaren stormloop op het geheele front teruggedreven. Zij hebben de stad Tltunac ge nomen, alsmede de geheele streek ten oosten dier stad, tot aan deu Dnjester en boveudien een reeks hoogten ten znidwesteu der stad tot aan den spoorweg Kolomea-Stanislau. Onze ruiterij vervolgt den vijand, die in wanorde terugtrekt. Een onzer divisies heeft ongeveer 2000 Duitschers gevangeu genomen. Verscheidene zware kanonnen en veel machine geweren zijn vermeegterd. De gevangenen stroo men in menigte toe; hun aantal is nog niet vastgesteld. En laterHet ten zuiden van den Dnjester door onze troepen bevochten succes breidt zich uit. Bij de vervolging van den vijand hebben onze dappere troepen de stad Nizniow, de dorpen Bratiszow, Palahitsji, Nadoroyna, Czamolowce, Kriwotoelanowe en het vlek Ottynia bezet. Zij naderen dus op den linkervleugel de rivier Vorona, waaraan de stad Tysmienicza ligt. Het door ons genomen terrein heeft een op pervlakte van ongeveer 166 vierkante werst. Voorts geven de Russen uog op, dat zij aau de Sereth goed vooruit komen. In deze streek hebben zij in de gevechten van 4 en 6 dezer 166 officieren en 8425 soldaten gevangen ge nomen, 4 kanonnen, 19 machinegeweren, 11 bomwerpers en mijnwetper» en zeer belangrijk ander krijgstuig vermeesterd. Een der laatste Russische berichten meldt dat de Russen de stad Tysmeuitza bezetten en dat ze op 7 Aug. 7400 gevangetien m&akteu eu 63 mitraillenrs namen. Ook de Italianen beginnen nu vooruit te dringen en behaalden niet onbelangrijke succes sen. Het bruggenhoofd van Görz is thans in ltaliaansche handen, een lang begeerd doel is bereikt. Het verlies van dit belangrijke punt wordt doir de Oostenrijkers erkend. In hun rapport zeggen zijDe verbitterde gevechten iu het gebied van Görz duren met onverminderde hevigheid voort. De aan het bruggenhoofd van Görz ten westeu van de Izonzo strijdende troepen sloegen sedert 6 Augustus namiddags talrijke zeer overmachtige vijandelijke aanvallen bloedig at. Hierbij werden 2932 Italianen, onder wie 72 officieren, gevan gen geuomen. Om de dappere bezetting van het bruggenhoofd bij de steeds nieuwe woedende aanvallen der Italianen voor groote verliezen te bewaren, werd zij Woensdag teruggetrokken op den oostelijken oever van de Izonzo. De Italianen deelen hieromtrent medegiste ren en eergisteren maakten wij 10,000 gevan genen, onder wie 260 officieren, vau wie 20 hoofdofficieren en een regimentscommandant met ziin staf. De gevangenen blijven toestroomen. Wij vermeesterden 11 kanonnen, een honderdtal mitrailleuses en een rijken buit aan wapenen, voorraden en oorlogsmaterieel. Vervolgens deelen de Oostenrijkers mede dat ze wegens den steeds voortdringenden vijand de stad Görz moesten ontruimen. Burgerlijke Stand. Gem. THOLEN van 28 Juli4 Augustus 1916. Geboren Benjamin Willem, zv. K. J. D. Schot en van M. J. Baaij. Overleden Isabella Magrita Elisabeth van dar Burght, 78 jaar, weduwe van A. J. de Wit Andriessen. Gemeente IERSEKE van 410 Augustus. Getrouwd: Andries Steketee 24 j. jin. en Johanna van Es 27 j. jd.Jacobus Marinas Goeman 32 j. juo. en Neeltje de Koeijer 80 j. j 1. Adrianus van Alena 44 j wedn. Marga- retha van de Water en Cornelia Adriana van Hulst 84 j. gesch. vrouw v. Hendrik Kraijd. Ondertrouwd Jacob van der Schraaf 21 j. jm. te Ellewoudsdijk en Margaretha Maria Sie- reveld 19 j. jd. Pieter Smit 27 j. jm. te Rilland-Bath en Johanna Adriana Goeman 27 j. jd. Kerknieuws. Oud-Vosseuieer. Zondag a.a. treedt des voormiddag» in de Ned. Herv. Kerk op onze oude dorpsgenoot de heer J. J. Timmer, die inmiddels predikant ge worden thans te Waarder het ambt vervult. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv.Kerk. Zie afzonderlijk gedruktkerkbriefje. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen GEEN DIENST. Geref. kerk voorm. 9.30 en 's avonds 6 uur dhr. Wynia Theol. cand., nam. 2 uur leeskerk. Gerei. Gem. voorm. 10,30, nam. 3 uur en 's avonds 7 uur ds. Janae. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur dhr. De Graad, 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Steenbeek. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 6,30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Broekert, nam. 3 uur leeskeik. Oud Geref. kerk, voorm. 10.30, nam. 3 en 6,30 leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 leeskerk, 's avonds 6,30 ds. Kamsteeg. Oud Geref. gem. voorm. 10,30. nam. 3 en avonds 6.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. J. J. Timmer te Waarder en nam. 3 uur ds. Van Asch. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 uur, 's avonds 6,30 leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. kerk voorm. 10 uur en nam. 3 uur ds. J. de Bres. Nam. Doopsbed. Geref. kerk voorm. 10,30 uur, nam. 3 en 6 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 our ds. Boer. Geref. Kerk, voorin, en namiddags ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm., nam. en 's avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds lezen. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. St-Maartensdyk. Ten overstaan van notaris Meulen- berg werd Donderdagavond 11., ten verzoeke van Mevr. de Wed. D. Hage I.Cz. te Ginaeken, in tweede veiling publiek verkocht 1. Een perceel bouwland aan den Molendyk alhier, groot 77 A. 70 cA., geveild in 3 onderdeelen, welke respectievelyk werden opgeboden tot f 1325, 1 1305, f 1310 per bi. geruet. 2. Een perceel weiland aan 't Platsluische wegje alhier groot 1.1460 H.A., geveild in 3 onderdeelen en daarna gecombineerd toegewezen voor f 1200 per bi. gemet. 3. Een perceel weiland aan den Hoogenweg alhier

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1916 | | pagina 2