mïM, oiijfl aai ii lilaipi van osstirMI, laiAboiw, enz. No. 1639 Zaterdag 12 Augustus 1916. Drie en dertigste jaargang. EN IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prjs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.10, franco per post fl,17b. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. Ingezonden itukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan hot bureau te T kol en ol v66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen modewerker te lerteke. UITGAVE Firma J. M. C. POT, THOLEN. Tblrp. Interc. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Publicatiën. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter algemeene kennia, dat de Zwarteweg en de Mo lenweg van heden tot den 16 September 1916 voor het verkeer met rij- en voertuigeu en vee zullen afgesloten zgn. Tholen, den 7 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, A. HOLLESTEI.LE, 1. b. De Secretaris, H. J. LABAN. BINNENLAND. Bij Kod. besluit is benoemd tot burgemeester te Zierikzee Mr. A. J. F. Fokker, lid der Eerste Kamer, en voorzitter van het Bestnur der vis- scherijen op de Zeeuwsche stroomen. Faillissementen in Nederland. Volgens mededeeling van het Handelsinforma tiebureau van Van der Graaf Oo.'s Bureau voer den Handel zijn over de afgeloopen week, eindigende 4 Augin Nederland uitgesproken 13 faillissementen, tegen 19 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Over het gansche kalenderjaar, deze week inbegrepen, 678 tegenover 840 in denzelfdeD tijd van het vorige jaar. ZEELAND IN 1915 Het verslag van den toestand der Provincie Zeeland over 1915 door Ged. Staten uitgebracht in de Zomerzitting der Provinciale Staten, is thans in druk verschenen wij ontleenen er het volgende aau De kosten van den aanleg van den weg, die de verbinding tusschen Noord-Brabant en Zeeland tot stand brengt, heeft voor zoover bij op Zeenwsch grondgebied ligt voor het maken van den aardebaan een uitgave van f 22345,20 en voor het verbarden met straatklinkers en het maken van een rijwielpad f37977,285 en bovendien nog f740 voor de bezoldigiug van een dage- lijksch opzichter bij de uitvoering van deze werken gevorderd. De toestand van de Nijverheid wordt in het verslag gunstig genoemd voor Middelburg en Sas van Gent. In laatstgenoemde plaats was zij zelfs uitstekendalles bloeide daar en werkte met volle kracht. Te Vlissingen was dit echter niet het geval. De scheepvaart en de vakken, welke daarmede in verband staan, lagen nage noeg stil. In het bouwvak was ook eene groote slapte. Te Zierikzee was de toestand gedrnkt. De te Middelburg bestaande fabrieken waren hat geheele jaar in volle .werking. De Kon. Maatschappij „de Schelde* te Vlissingen onder vond groote vertraging in haren arbeid door gemis aan materialen, welke uit het buitenland betrokken worden en ten gevolge van den oorlog niet konden worden ingevoerd. Over het algemeen bleven ook 1915 zoowel in de kleinere- als in de ambachts-nijverheid de gevolgen van den oorlog zeer merkbaar. De handel in oesters en mosselen was en bleef zeer gedrukt als gevolg van den oorlog. In de tweede helft van 1915 werd et meer leven waargenomen. Scheepsrampen van eenige beteekenis, behalve die, welke met den oorlogstoestand in verband stonden, kwamen in 1915 in den omtrek van deze provincie niet voor. De bevolking steeg van 239675 (119414 mannen en 120261 vrouwen) op 1 Januari tot 242185 (120671 mannen en 121464 vrouwen) op 31 December. Betreffende den landbouw wordt o.a. het vol gende opgemerkt De weersgesteldheid was in het voorjaar van 1915 zacht, maar vochtig; tengevolge van de aanhoudende regens waren de landerijen zeer nat. Op het einde van Maart kwam er nog een weinig vorst, waardoor het land spoedig op droogde, hetgeen aan het planten en zaaien zeer ten goede kwam. De wintergranen kwamen goed door den winter heen. Reeds einde April kon het vee de weiden betrekken. Het droge najaar maakte, dat de vele landbouwwerkzaamheden geregeld konden plaats hebben. Het hooi was van goede hoedanigheiddoch gaf een middel matig beschot. De suikerbieten vielen in hoe veelheid en hoedanigheid zeer mede. Dank zij het gnnetige zomer- en najaarsweer was zoowel de paarden- als de rundveestapel gezond. Over het algemeen was het jaar 1915 zoowel voor landbouw als voor veeteelt een buitengewoon gunstig jaar. Betreflende het onderwijs wordt medegedeeld dat het aantal openbare lagere scholen op 81 December bedroeg 158 en dat der bijzondere 97. Het aantal leerlingen der openbare scholen be droeg 23820, waaronder 10927, die kosteloos onderwijs genieten en dat der bijzondere 13195, waaronder 1527 kosteloos onderwezenen. Het aantal leerlingen dat naast onderwijs op de dagschool ook onderwijs op de avoudschool ge niet bedroeg 525 op openbare en 119 op bij zondere scholen, zijn het getal van hen, die alleen avondonderwijs genieten respectievelijk 34 en 32, het aantal der herhalingsscholen 1593 en 329. In het verslag wordt er o.a. nog op gewezen, dat de toestand der palen'van de toeleidingsbrug van den steiger te Stavenisse, waarop reeds in vorige verslagen werd gewezen, zoodanig achter uit gaat, dat tot geheele vernieuwing van de toeleidingsbrug binnen eenigen tijd zal moeten worden overgegaan. Opening jacht. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is de opening van jacht op klein wild bepaald als volgt le. a. in de Dames-, Anna Maria- en Völcker- polder op Zaterdag 26 Augustus a.s. met zons- opgang, met uitzondering vau die op hazen en fazanten, waarvan de opening wordt bepaald op Zaterdag 30 September d.a.v. met zonsopgang b. in het overige deel der Provincie (behalve voor eene strook van 5 K.M. breedte langs de Belgische grens, waar echte» de jachtbedrijven bedoeld sub a, b en g van art. 15 der jachtwet, geoorloofd zullen zijn) op Vrijdag 1 September a.s., met zonsopgang, met uitzondering van de jacht op hazen en fazanteD, welke op Maandag 2 Oc tober d.a.v. met zonsopgang wordt geopend. 2e. dat de korte jacht zal geoorloofd zijn dagelijks en de lange jacht op Maandag, Woens dag en Zaterdag van iedere week, alsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de slniting der jacht, alles met uitzondering van de Zondagen. 3e. dat voor de uitoefening van alle jachtbe drijven eene bijzondere toestemming van den ■Territorialen Bevelhebber voor Zeeland noodig is in het gedeelte van Zuid-Beveland ten oosten van eene lijn van het stoomgemaal van Katten- dijke af tot aan paal 10 van den zeedijk ten zuiden van Biezelinge, alsmede in de volgende polders van Walcheren den Oranjepolder, den Suzannapolder, den Houwerpolder, den Clasina- polder, den Wilhelminapolder, den Elisabeth- polder, den Nieuwerkerkepolder, den Middel- bnrg8chen polder beoosten den Groeneweg en den Laugweg, het Noord-oostelijk deel van den Oud-St. Jooslandpolder, begrensd door den weg van 't hof Reigersberg naar den steenen duiker bij den Groeneweg en den Rapenburgerpolder, welke toestemming alleen aan Nederlanders, houders van jachtakten zal worden verleend. Onder de genoemde gedeelten van Walcheren en Zuid-Beveland worden begrepen de daaraan grenzende wateren en schorren. Hoewel herhaalde serum uitspnitingen bij vroegtijdig ingeroepen hulp nog enkele dieren in het leven hebben gehouden, zijn toch vele varkens het slachtoffer geworden, terwijl een aantal dieren zeer minderwaardig bleef. Nu geen enkel jaar is aldaar de preventieve enting zoo geslaagd. Van de 1447 door den veearts te ^cherpenisse geënte varkens z(jn ruim 3U0 dieren weer ziek geworden. Hiervan stierf ongeveer 20^ terwijl een groot aantal dieren minder- waarlig bleven of geslacht moesten worden. ON DER WIJS. Oud-Vossemeer. De heer M. A. Lindhout ondcwijzer aan de school met den Bijbel te Nieowerkerk (Zeelaud) is thans benoemd tot onderwijzer aau een zelfde school te Katwijk aan Zee. Geslaagd voor de acte Fransch 1. o. de heer C. M. v. d. Broek, vroeger te Tholen. Dszer dagen slaagde voor de hoofdacte de heer P. A. de Haan, vroeger te Tholen thans le Rotterdam. Van onze berichtgevers. LANDBOUW-VEETEELT. In het Provinciaal jaarverslag over 1915 wordt o.m. melding gemaakt van het volgende Draai ziekte. De schapenhouders in Tholen klagen over de toenemende gevallen dezer ziekte onder hun schapen, welke ziekte onstaat door den lintworm bij den hond. Verschilleude herders houden er nog steeds huishonden op na, onder welke er vele lijden aan liutwormziekte, waar tegen niets gedaan wordt. Een flinke opruiming onder die huisdieren en toepassing van de worm- kuur op de overblijvende dieren zouden zeker wel een voordeel afwerpen. Alle afval uit keukens en slachterijen wordt aldaar ondanks herhaalde waarschuwing op mesthoopen neergeworpen, zou den toezicht en toegankelijk voor eiken hond. Uit gezondheidsoogpunt valt hier nog veel te verbeteren. Omtreut vlekziekte wordt gezegd, dat in de zomermaanden in enkele streken (Tholen en Noord»-Beveland) vele gevallen van vlekziekte bij varkens voorkwamen. Niet alleen niet-preveutiet geënte dieren werden aangetast, doch ook zeer velen der in Mei en Juni geënte varkens. I.'IRSEKE. Bij de brand van verleden week is de telefoondraad, die op de verbrande schuur bevestigd was, vernield, zoodat de verbinding met het rijksnet voor enkele locaal aangesloten en tijd .lijk verbroken is geweest. Thans is dit euvel weer hersteld. OUD-VOSSEMEER. Onze oude dorpsgenoot J. van Hiele welke eenige jaren werkzaam was bij de gemeentewerken te Maassluis is thans benoemd tot hoofdopzichter bij de gemeente werken te Assen. In de laatste weken zijn in onze omgeving zeer veel koolrapen uitgeplantvan een persoou vernameu wij, dat hij circa 100.000 Btuks had uitgezet. Aan mejuff. De Graaff, bewaarschoolhon- deres, is een ziekteverlof verleend vo-ir een maand door Mejuffr. Ca. Bevelander zal ge durende dien tijd de functie worden waarge nomen. THOLEN. Dinsdag 8 Augustus heeft te Middelburg de indeeiiug plaats gehad van de zeemilitie, lichting 1916. Van hier werden ingedeeld A. L. Baaij, C. Roukema, A. L. Ribbe, en J. M. Verkamman. Dinsdag 1.1. wisten een paar bewoonsters van een woonwagen op de hun eigen manier hun slag te slaan in den winkel van A. Schippers alhier. Na eenige inkoopen aldaar te hebben gedaan gaf eeu hnnner een briefje van 10 gulden, met verzoek geen nieuwe blanke, maar zwarte guldens terug te mogeu ontvangen en was bij het uitzoeken daarvan de winkelierster behulpzaam. Toen de vrouwen vertrokken waren miste de winkelierster 10 gulden. Men kan niet te voorzichtig met zulk volkje zijn. GEMENGD NIEUWS. Nederlanders in Duitschland gevangen gehouden. De heer W. den Duik, de eigenaar ven den stoomlogger Geertruida SCH 103, welke op 15 Juli, gelijk men weet, door een Dnitsche duik boot onrechtmatig is in den grond geboord, schrijft aan de N. Rotterd. Cl.: De kapitein, de 2de machinist en een matroos van den logger zijn door de duikboot medege nomen naar Duitschland, ik heb van dit feit dadelijk na binnenkomst van de rest der beman ning mededeeling gedaan aan den minister van buitenl&ndsche zaken, en aan bnitenlandsche zaken heeft men zich direct in verbinding ge steld met ouzen gezant te Berlijn. Ook heb ik mij in verbinding gesteld met den consul te Emden, waar het drietal vermoedelijk was geland. Donderdagavond 3 Augustus kreeg ik bericht, dat de drie manschappen zich voor een krijgs raad zullen hebben te verantwoorden. Op bni tenlandsche zaken wist men mij mede te deelen, dat de kapitein verdacht werd de duikboot te hebben willen rammen. Onze regeeriug heeft dit dadelijk tegengesproken; toen werd van... spionnagö gewag gemaakt; ook dat werd betwist, en nu zal toch de kapitein met de twee man schappen zich voor den krijgsraad hebben te verantwoorden Dit geval van zonder grond of reden in Duitschland gevangen gehouden Nederlanders is één uit meerdere. Wij zijn vroeger reeds in de gelegenheid geweest, van enkele melding te ma ken. Het kwaad schijnt toe te nemen, werd ons medegedeeld. Om een gril, uit slecht hu meur, of wat ook, worden geen kwaad vermoe dende Nederlanders, die in Dnitschland komen, opgepakt, zonder te weten waarom, eu men hoort dan soms in maanden niet meer van hen. Een ergerlijk geval is dat van den heer L. van Gelder, een katoenkoopman uit Arnhem, die nu reeds ruim 8 maanden lang in gevangenschap verkeert. De heer Van QelJer ging geregeld naar Duitschland. Op 3 November 1915 werd hij te Elten plotseling gevangenoraen. Hij werd te Emmerik in de gevangenis gesloten, waar hij aanvankelijk eenige vrijheid genoot. Nadat van qit Den Haag en door onzen gezant te Berlijn moeite was gedaan, om den heer Van Gelder zijn vrijheid terug te geven, werd hij begin vau dit jaar naar Duisburg overgebracht, waar een veel strenger gevangenisregiem op hem werd toegepast, dat te schadelijker voor hem is, daar hij eene zwakke gezondheid heeft. Versterkende middelen en geneesmiddelen, hem uit ons land toegezonden, werden hem dikwijls onthouden. Ook werd hij aan allerlei kleine plagerijen onder worpen. Als voorbeeld noemde men ons, dat hem hetgeen hem nit Holland werd toegezonden, op Zaterdag werd gegevenhij moest dan voor ontvangst teekeuen, doch daar de heer Van Gelder Israëliet is, moest hij daartegen bezwaar maken; hij kreeg dan het toegezondene niet. Eind Maart stond de heer Van Gelder terecht, en werd vrijgesproken. Niettemin kwam er aan zijn gevangenschap geen eind. De militaire autoriteiten veroorloofden dit niet t Kort geleden ontving nu de familie van den heer Van Gelder, die steeds poogt hem de ver sterkende voedingsmiddelen, waaraan hij wegens zijn gezondheidstoestand bepaald behoefte heeft, te doen toekomen zonder dat zij hem even wel geregeld bereiken zoo'n pakje met voedingsmiddelen terug, voorzien van een daarop door de postadministratie geplaatste aanteeke- nicg „Entlassen". De familie dacht niet anders, dan dal de heer Van Gelder nu vrij was en spoedig terug zoude komen, tot haar thans ge bleken is, dat de heer Van Gelder wel uit de gevangenis is ontslagen, doch in het Internee- ringskamp te Havelbergverder wordt gevangen gehouden. Eenige reden voor al deze willekeur bestaat niet. Noch de familie van den heer Van Gelder, noch deze zelf kunnen gissen, waarom hij znlk een grievende behandeling oudergaat. Wij maken van dit geval, in verband met de gevangen houding van de mannen van de Geertruida, melding, omdat het inderdaad ergerlijk is, en met grond doet twijfelen, of „er nog rechters zijn te Berlijn." Onze tegeering doet wat zij kan, doch stoot het hoofd. De vraag rijst, of, wanneer Duitsch- land's politiek ten aanzien van de ia dat land vertoevende Nederlanders niet wordt gewijzigd, niet ook ons land tegenover de hier vertoeveude Duitsehers eene andere bonding zou behooren aan te nemen. Ous land is overstroomd van Duitsehers, waaronder er zijn, die na niet in een bijster goeden reuk staan. Tot nu toe zijn deze menschel), ondei welke er zeker zijn, die hier vermoedelijk meer kwaad dan goed doen, overeenkomstig de oude Hollandsche gebruiken toegelaten, zonder bemoeilijkt le worden. Indien Duitschland tgn aanzien van niets kwaads in den zin hebbende Nederlanders niet aanstonds van houding verandert, zou-het overweging verdienen, niet gelijk in Duitschland geschiedt, hier ver toevende Duitsehers onder een of auder voor wendsel gevangen te gaan nemen, maar ze als ongewenschte vreemdelingen over de grens te zetten. Het verkeer van vreemdelingen in ons land berust op het beginsel van reciprociteit. Waar de Dnitscher dit ten aanzien van onze landgenooten niet meer laat gelden, is er geen enkele reden, dat wij dat wel ten aanzien van hem zouden blijven doen. De sneltrein die 4.31 Woensdag uit Gro ningen vertrok, is tosschen Haren en de Punt gedeeltelijk gederailleerd.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1916 | | pagina 1