l! Faillissementen in Nederland. Marktberichten. Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Lendepijnen - Nierontsteking. Café restaurant, L. P. A. OOMSJanssetKgM van onze kust en vooral op de Zeeuwache kusten 't Is gevaarlijk thans te varen en verschillende geregelde diensten worden dan ook geheel of gedeeltelijk gestaakt. Naar het vacante burgemeesterschap in een Geldersche gemeente aolliciteeren twee broers, de eene wethouder, de andere ontvanger der gemeente. Wanneer de wethouder tot burgemeester wordt benoemd, moet de ontvanger zijn betrekking neerleggen, want hij mag den burgemeester volgens artikel artikel 97 der Gemeentewet evenals de gemeente-secretaris, niet bestaan in den len en 2en graad van bloedverwantschap. Een lastig geval dus. Door de Nederl. Bank is in de Prov. Zeeland alleen voor 7 millioen franc Belgisch geld ingewisseld. Over het geheele land be draagt dit reeds een bedrag boven de 18 millioen francs. Gerust mag hierbij worden aangeuomen dat hiervan 70 80 procent hier te lande is verteerd en uitgegeven. Dat het opruimen van mijnen, in volle zee zeer lastig is, blijkt wel hieruit dat een mijn eerst zonk, zonder tot exploisie te komen, nadat er van een onzer oorlogsbodems niet minder dan 50 granaten van 71/2 cM., 140 granaten van 3.7 cM. en ongeveer 1000 ge weerpatronen op verschoten waren. N. Ct. Een Haagsche dame was met haar kind en haar hond gaan wandelen langs de Noord zeekust. Op 'n eenzame plaats geraakte zij te vallen, waarbij zij den eenen arm brak en den anderen verstuikte, zoodat ze niet zonder hulp weer overeind kon komen. Haar hond liep nu naar huis en wist den koetsier, door telkens maar om hem heeu te draaien, te bewegeu mee te gaan. Op deze wijze bracht het verstandige dier zijne meesteres de noodige hulp. Een te Assen geinterueerde Belgische soldaat las daar in de krant een huwelijks- aanvraag van eene Dreutsche jungedochler. Van al het goede, dat hij in Nederland zag, rekent hij de Nederlaudsche meisjes tot het beste en hij zou hel een „schoon" aandenken aan 't verblijf in Nederland achten, als hij na den oorlog een Nederlaudsch vrouwtje mee naar België terug kon nemen. De Belgische soldaat met ziju zwak voor de Nederlandsche meisjes schreef daarom den vol genden brief aan de inzendster „Vriendiene". „Ik kom u te autwoorden op uwe vraag die ik in de gazet geziene heb waarvan ik zeer kontent van zijn. ik ben eenen jongen van 29 jaaren van goede famiel en voor stiel doe ik de schoenmakerij en winkel ik en mijn Zuster en vader, maar mijnen vader is overleden van November en daarmede heb ik het gedach ge kregen van den Uwelijk staadaan te gaau met eene jonge meid van uwe jaaren. Maar nu ben ik in Assen ik ben Belesch Soldat maar ua den oorlog ga ik af en als gij wilt de goedheid heben van mij te schrijven zoo zouden wij kunnen bij een komen voor altijd en wij zouden van weeder kanten gelukich zijn en na den oorlog zouden wij met een troawen om als wij van wederkauten ons gedach kannen maken van malkanders. En schrijf mij weder dan zei ik u mijn Potret op zenden eu zent mij het uwe ook op. Dan zult gij geen dienstmeid niet meer moeten zijn. Zoo dus daarmede ga ik mijnen brief eindigen eu gee u eenen kus van ver en verwach antwoord zoo gauwe mogelijk. Uwen Minaar Er is een naamlijst opgemaakt vau de tijdens den oorlog in België gefusilleerde pries ters. De lijst bevat 43 namen, n.1. uit het aartsbisdom Mechelen 11, het bisdom Lnik 6, hel bisdom Doornik 2, het bisdom Namen 24. In Engeland, waar men zelfs van 't ver gaan der wereld nogjeen weddenschap zou maken, wordt nu gewed om het eind van den oorlog. Men zet 4 tegeu 5, dat de vrede op 30 Juni zal zijn geteekend. Liebknecht heeft aan de leiders der In ternationale meegedeeld, dat een beweging tegen den oorlog zich kenbaar maakt onder de Duit- sche socialisten en dat de socialistische bonden bijna zonder aitzonderiug zijn standpunt deeleu en zich tegen den oorlog verklaren. Verlof voor militairen. In verband met het groote aantal verzoeken, die den laatsten tijd worden aangeboden om verlof voor militairen, die in gewone omstandig heden eigenaar zijn van een zaak, belast zijn met het beheer van een zaak of met de admi nistratie van een of ander bedrijf, en ten einde deze militairen in staat te stellen de balans op te maken of orde te stellen op hun administratie, heeft de opperbevelhebber van land- en zeemacht bepaald, dat in de maanden Januari en Februari, door de korpscommandanten om bovengenoemde redenen een verlof van ten hoogste 8 dagen kan worden verleend. Ten einde voor dit verlof in aanmerking te komen, is het noodig, dat de dienstplichtige door den burgemeester van de gemeente, waartoe hij behoort, de noodzakelijkheid vau een der gelijk verlof kan doen staven. Het is noodzakelijk, dat de verloven zoodauig voor de verschillende aanvragers geschikt wordeü, dat de dienst daardoor zoo weinig mogelijk be zwaren ondervindt. N. R. Crt. De Provinciale Stoombootdienst op de Wester-Schelde te Vlissingen deelt mee, dat volgens beschikking van den territorialen com mandant van Zeeland, naar de grens-gemeenten Biervliet, Oo9tburg, Sluis, Aardenburg, Retran- chement en Kadzand de volgende artikelen niet anders vervoerd worden, dan wanneer van zendingen de dubbele waarde wordt gestort bij den ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Breskens. Elke storting moet op zegel ge schieden, en komt de pas, na aflevering van de goederen, niet of niet behoorlijk door een ambte naar of onderofficier geteekend terug dan is de storting in haar geheel verbeurd. De artikelen zijnaardappelen, boekweit, boler, brood, borstel of bierdraf, gerst of gerste- meel, graanafval, grondnotenkoek of meel, haver, hooi, kaas, kool of koolzaad, krachtvoederkoeken, lijnkoek of lijnmeel, lijnzaad, mais en maismeel, oliezaden, peulvruchten eu meel daarvan, pulp, rundereu. raapkoek en raapkoekmeel, rogge en roggemeel, rijst, meel van rijst, rijstafval, spek, spoeling, stroop, stroo, suiker en suikerbieten, tarwe en tarwemeel, varkens, vet, vleeschmeel en zout. Als men zoo eenige maanden aan 't front is geweest, levend is teruggekomen en dan bar bier is, och, dan is de verleiding zoo groot om van zijn wedervaren te verhalen aan ieder, die er naar luisteren wil. En als men dan over een rijke fantasie beschikt, dan is het zoo moeilijk om de dingen in hun juiste proporties te houden. Zoo verging 't een barbier uit Hannover, die eenige maanden hospitaalsoldaat in 't leger was geweest en nu om de een of andere reden weer kwast en mes kon terugkeeren. Als hij zijn klauten bediende, konden ze in ruime mate genieten van des barbiers ervaringen in den wereldoorlog, waarbij hij zijn fantasie vrij spel liet. 't Werd tenslotte zoo erg, dat het, zooals men zegt, „in de gaten" liep. De politie hoorde er van en ineeude aan deze onmogelijke verhalen een eind te moeteu makeu. De man werd op 'l bureau ontboden en onder ging daar een scherpe ondervraging, waarbij hij ten slotte zelf moest toegeven, dat hij schrome lijk overdreven en gefantaseerd had. Tot straf werd hij nn genoodzaakt in 't meest gelezen blad van Hannover een door hem onder- teekende advertentie ie plaatsen, luidende „De door mij gedane mededeelingen kan ik niot volhouden en zijn onjuist. Bovendien acht ik mij zelf niet in staat om over den toestand een juist oordeel te vormen." Voortaan houdt de goede man zijn mond, wat zijn klanten natuurlijk ten zeerste betreuren. Tengevolge van de vele regens in den laatsten tijd zijn de groote riviereu zeer gewassen en is het peil van het boezemwater verbazend gestegen. In Friesland vooral heeft men er danig last van. Geheele wegen staan onder water, wat in tientallen jaren niet is voorgekomen. In enkele dorpen zijn reeds huizen ontruimd moeteu worden. In verschillende polders liep het water over den kruin der dijken. In Wartena konden de kinderen de school niet bereiken en staat het water in sommige huizen 4050 cM. hoog. Sinds 1866 is niet zoo'n hoogen waterstand waargenomen. De watermolens kunnen het wa'.er niet vermalen en vaak door de vele rukwinden niet werken. Ook uit andere lagere deelen van ons land komen berichten van overstroomiagen. De „kop van OverijseT' en Z.W. Drente staat nagenoeg blank. De stoomboot „MeppelIH", die geeu kauaalboordeo meer koa onderscheiden, liep vast op 't laud. Ook om Amsterdam, vooral in het gebied van Diemen en Maiden, zijn tal van landerijen ondergeloopen Tusschen Amsterdam en Muiden is 't haast alles water, water wat het oog ziet. Het water in de Vecht is in geen 20 jaar zoo hoog geweest. Te MaarsseD staan vele wegen geheel onder water. MenscheD, die des morgens naar de kerk gingen, kouden bij hun terug komst hun huizen niet bereiken. Te Weesp is de Ossenmarkt ondergeloopen. De bewoners worden in schuitjes naar en van hun woningen gebracht en zijn verplicht op de bovenverdieping te huizen. De pogingen, in het werk gesteld om de kerken van alle landen te vereenigen tot het doel: vriendschappelijke verhoudingen tusschen de volken in het leven te roepen of te be vorderen, hebben tot resultaat gehad, dat in verschillende landen is besloten tot de oprichting eener nationale afdeeling van het Wereldverbond der kerken. In de Vereenigde Staten van Noord- Amerika hebben zich ongeveer alle protestantsche kerken daarbij aangesloten. In sommige landen werd ook de roomsch-katholieke kerk bereid gevonden dezen arbeid te steunen. Nu wil men ook ten onzent een comité op richten, dat zooveel mogelijk vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen moet om vatten. Ds. H. J. E. Westerman Holstijn te Apeldoorn en dr. J. A. Cramer in den Haag, schrijven naar de „Ned." meldt daaromtrent „Ons werk zal niet iu de eerste plaats zijn: de totstandkoming van den vrede te bevorderen. Zelfs niet uitsluitend Invloed te hebben op de voorwaarden, waaronder de vrede zal gesloten worden. Onze voornaamste arbeid betreft de toekomst. Hij omvat een taak voor de jaren. Ook in dezen moeten de kerken toonen te zijn het geweten der menschheid. Wij willen dezen arbeid verrichten in nauw verband met den ten onzent bestaanden Anti- oorlogsraad: het ceDtraal-orgaan voor de Vredes beweging in Nederland alleen willen wij werken op ons eigeu terrein". In verschillende plaatsen van ons land zijn 11. Dinsdagnacht vliegmachines waargenomen, welke zich in Oostelijke richting bewogen, vermoedelijk maakten deze deel uit van de Duitsche lucht vloot. Onze regeering heeft dit ter kennis ge bracht van den gezant van H. M. de Koningin te Berlijn, om zulks ter kennis te brengen van de Duitscbe regeering, opdat een onderzoek hier naar worde ingesteld. Het N. v. d. Dag deelt een bericht mede van haar correspondent te Hansweert, dat de kapitein van een boot waarnam dat een vlieger van onbekende nationaliteit een bom heeft laten vallen in het Engelsche Gat in de Ooster- Schelde. De ontploffing was hevig. Ook ia boven Noord-Beveland op pl.m. 300 Mtr, hoogte een tweedekker gezien, waarschijnlijk dezelfde die hier te Tholen is waargenomen. LANDBOUW-VEETEELT. Men meldt uit Terneuzen Aan de Roode Sluis, op de Belgische grens, gemeente Overslag, is mond- en klauwzeer uit gebroken bij den landbouwer A. 30 Stuks hoorn vee en 9 varkens zijn afgemaakt. Dit is het eerste geval in deze streek. Te Beek onder Princenhage, heeft zich een geval van mond- en klauwzeer voorgedaan bij het vee van den landbouwer S. Twintig stuks vee zijn afgemaakt. Te Ginneken hebben zich eveneens gevallen van mond- en klauwzeer voorgedaan, in de boer derijen van C. en v. B. Het vee der beide stallen is afgemaakt. Het Kamerlid Frans Lieftinck, die voor zitter is van de Haarlemsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, heeft in de vergadering van die afdeeling medegedeeld, in de volgende bijeenkomst van de Tweede Kamt r te zullen klagen over*de door de regeeriDg ge volgde methode van bestrijding van mond- en klauwzeer. De heer Lieftinck veroordeelde het nu ge volgde systeem, om, teneiude besmettingsgevaar te voorkomen, alle vee af te maken, indien bij een veehouder een of meer gevallen van mond en klauwzeer voorkomen. Dezer dagen waren in een stal te Sigerswold, in Friesland, 5 runderen lijdende gebleken aan moud- en klauwzeer. Daarom moesten nu ook de overige 82 runderen, 40 varkens, eenige kal veren eu hokkelingen afgemaakt worden, terwijl toch vele beesten immuun ziju of herstellen, als zij doorgeziekt ziju. Die slachting-op-groote-schaal kost aan het rijk, dat de schade moet vergoeden, millioenen. De heer Lieftinck keurde het ook af, dat de Minister van Landbouw dezer dagen heeft be paald, dat het vleesch en de huiden van de gedoode runderen naar 't Rotterdamsche slacht huis moet worden vervoerd. Dit is nu ook ge daan met deze 87 ruudereu uit Friesland. Het ligt voor de hand, dat dit vervoer per spoor- waggon juist besmettingsgevaar oplevert. Gemeente IERSEKE van 15—21 Jan. 19 Geboren Anna Catharina Janna, dv. J van de Plasse en Jacomina Mionaard. Overleden Adriana Paauwe 73 j., wed. Jacobns van den Boomgaard. Gemeente STAVENISSE over December 19 Geboren Neeltje, dv. A. Keur eu A. Yerm Pieter, zv. P. Priem en P. v. Iwaarden. Hel Cornelia, dv. J. Moerland en P. van Oeve UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen lerseke. Maandag 11. werden hier van de er J. R. Dodmond elf huizen, allen verhoord, het openbaar verkocht. De afloop was als vol le. het huis bewoond door J. L. Dodmond kocht door den huurder voor f1455. 2e h bew. door A. Nieuwenbuize, kooper J. J. v, Peijl f375. 3e huis bew. door M. Kosti kooper Joh. Minnaard f315. 4e huis bew. d P. Schuiling, kooper J. Nolefc f 730. 5e b bew. door M. Servaas, kooper J. Nolet f7 6e hois bew. door D. Boone, kooper M. Y schuure f 800. 7e buis bew. door P. Moerla kooper J. Everse f 325. 8e huis bew. J. Greep, kooper H. v. Hoorn f355. 9e bew. door J. Hoogesteger, kooper A. Tram f 255. 10e huis bew. door de wed. M. PotUn kooper A. Tramper f 130. 11e huis, bew. d a J. P. v. Hoorn, koopers P. J. Poleij en H. Dct-m mond f101. m No. 110 staan te lerseke, no. 11 te G i! |t T H Volgens mededeeling van Van der Graaf en C,, Bureaux voor den Handel, zijn over de vorl week in Nederland uitgesproken 28 faillisj menten, tegen 44 faillissementen in dezelfde van het vorige jaar. THOLEN, 23 Januari 1915. Boter f 0.75 per V, K.G. Eieren 5. Coöperatieve Roomboterfabriek „De Koe" te Staveniase fl,60 per K.G. Iersake. Ds. J. Kwak te Heerde heeft voor het beroep naar Ger. Gein. alhier bedankt. Ond-Vcssemeer. Naar ons wordt medegedeeld zon de Ned. Herv. Kerk ongeveer Paschen weer in gebrnik kannen genomen worden; waar de aanbesteding van de kerkmeabels nog steeds moet plaats hebben, wordt door velen daaraan wel getwijfeld en zal de datum van inwijding nog wel wat later vallen. PliKDIKBEÜRTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk. Zie afzonderlijk gedruktkerkbrielje. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen GEEN DIENST. Ger. kerk voorm. 9.30 en 's avonds 6 nar ds. Lanting, nam. 2 uor leeskerk. Donderdagavond 6 nor ds. Lanting. Geref. Gem. voorm. 9,30, nam. 2 nar en 's avonds 6 nnr leeskerk. POORTVLIET. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 nnr ds. Klomp. Geref. kerk, voorm. 9.30, nam. 2 nnr de heer de GraalT en 's avonds 6 nnr leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en 2 nnr ds. Steenbeek. Geref. kerk, voorm. 9.30, nam. 2 en 6.00 nur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uurds. Broekers, Oud. Geref kerk, voorm. 9.30, nam. 2 en 5.30 leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en 's avonds 6 uur ds. Kamsteeg. Oud Geref gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uor leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. kerkvoorm. 9.30 en nam 2 uur Ds. J. de Bres. Voorm. H. Avondmaal. Geref. kerkvoorm. 9.30, nam. 2 en 5 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerkvoorm. 9.30 en nan^. 2 uur ds. Van Asch. (Collecte Ziekenfonds). Geref. kerkvourm. 9.30 en nam. 2 uur ds. De Bruijn, 's avonds 5,30 uur leeskerk. IERSEKE. Ned.Herv. kerkvoorm. 9.30, nam. 2 en's avonds Ds. Kijne. Geref. Kerkvoorm. 9,30 en nam. 2 uur leeskerk, 's avonds 6 uur ds. Knoppers van Kapel le-Biezelinge'. Chr. Kv. Gem. Voorm., nam. en 's avond Ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., oam. en 'i avonds 6 uur leeskerk. MARKTBERICHT van Jao. Knoop, Commissionnair in aardappel) lece H -0Ü Zeeuwsche Bonte Blauwe Spuische Eigenheimers Flakkeesche Drentsche Friesche Borgers Blauwen Blauwe Pooters Eigenheimer Bonte poters Beverwijker zand Amsterdam, 21 Jan. per H.L. 3,15 3,15 e 2,50 2,50 si 2,30 2,40 n 3,— 2,20 u 2,20 n 2,20 ,4,25 1915. Rotterdamsche Eierenveiling van de V. 19 Jan. werden navolgende prijzen bestetij Gegarandeerd versebe Inlandsche hoendereieni f 6.15—f 7.80. Middenprijs f 7,- Eendeneieren f6,50 tot f7,30 Kalkoen f 5. Voor Handelaren 1 6.85 Aanvoer 19356 stuks. Gemeente THOLEN, van 815 Januari. Geboren Jan, zv. A. v. d. Kasteele en A. J. Goedegebunre. Marinus, zv. C. Schot en M. Nelisse. GehuwdJ. Janssens jm. en A. H. Eist jd. 'ste de dd< te dei lias Lendepijnen komen dikwijls voort alt men steking! Is dit een ernstige ziekte? Zeker, if'S' ernstig. Om te begrijpen waar die ernst van' komt, is het r.oodig te vertellen wat de nieren en welk nut zjj hebben. De nier is het orgaan tot taak heeft zekere bestanddeelen van het bl op hen loop tegen te honden. Het overblijfsel de zuivering van dat bloed vormt de urine die verzamelt in de blaas. De nier oefent een zee: langrijk werk uit. Zij laat alleen doorgaan de i fen die nntteloos ol zelfs schadelijk zijn voor goede werking van hel lichaamsgestel. Zij laat voorbeeld het orenm doorgaan, maar hondt het ei tegen. Dit belangrijk werk verricht zij op v waarde van in een goeden staat van werkzaaml te verkeeren. Indien zjj ziek is, doet zij haar v verkeerd. Dan laat zjj door wat zy moest te honden, zij hondt terng wat zij moest dooris Dadelyk voelt men dan pjjnen in de lendeslrL bevingen en koorts. De zieke heeft brakingen, gingen, benauwdheden, verschijnselen van bloed giftiging door niet verwijderde giftige stoffen, ondersie oogleden zwellen op en die zwelling d je(j zich mee aan het gelaat en aan de beenen. een zieke vergiftigt zichzelf. De Pink Pillen hebben een uitmuntende werl op de nieren. Zij genezen ook de bloednrmoi de bleekzucht, de neurasthenie, de algemeene zwa de maagpijnen, scheele hoofdpijnen, zenuwpij! henpjicht. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a f 1.75 doos en f 9 per 6 doozen bij het Hoofddepdt Pink Pillen, Dacoslakade 15 huis, Amsterdam: Tholen en omstreken bjj J. M. Schot en L. G. Zaltbommel, drogisten Hoogstraat Tholen. En vei in alle goede Apotheken en Drogisterijen. 17691 ider ion len edjt ;en der M >P MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, TRAM-STATION—BERGEN-OP-ZOOM Ter voorkoming van vergissingen zullen in bewaring gegeven Rijwielen worden voor: van een nummer. Telefoon Interc. No. 55. IE ert: i i oosn )mvi g° >RA >UT Uter

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1915 | | pagina 2