Advertentiên. wijze afscheid namen, welk roepen en gewnif tot op grooten afstand werd beantwoord. Nog een 60-tal uitgewekenen vertoeven op eigen kosten in de gemeente, ofschoon van dezen ook af en toe enkelen vertrekken. IERSEKE. Maandagnamiddag 1.1. werd de hoogaars B. O. Z. 26 van Bergen-op-Zoom, geladen met suikerbieten, in het Windgat door den storm aangegrepen ea tol zinken gebracht. De schipper Wakkee van Bergen op Zoom en zijn zoon wisten zich eerst op het vlak van het vaartuig; later op een plank te bergen. Na een uur rondgedreven te hebben, wer den zij met veel moeite en gevaar door de beinanuing der Eorstoomboot Ooster-Schelde van Ierseke, gered en van droge kleederen voorzien. Den volgenden dag is het vaartuig gelicht, doch de lading en de inventaris ziju verloren. Van de laatste zijn door schipper Kole van Ierseke enkele stukken opgevischt. Volgens het verslag der Werkmansver. E. m. M. over het vorig kwartaal, uitgebracht in de Zaterdagavond gehouden vergadering, was er over dat kwartaal een te kort van f 214. Besloten werd de invaliden een weekgeld van f2 uit te keereu. Hun ieder jaar 9 weken lang het volle ziekengeld nit te keeren kan de vereeniging niet volhouden. In de algemeene vergadering der kruis- net visschersvereeniging werd de heer A. Paauwe herbenoemd als secretaris en Jan Qriep Jz. als bode. Tot commissaris werd benoemd L. de Vos. Besloten werd voortaan de vischakten uit de kas te betalen en geen nieuwe leden aan te nemen. De Visschersvereeniging hier deed aan het steun-comité de toezegging eener maande- lijksche bijdrage van f 10, te beginnen 1 Dec. en tot wederopzegging. De Gebr. Luteijn alhier waren bij de aan besteding van het bouwen eener nieuwe onder wijzerswoning en het afbreken der oude, de laagste inschrijvers met f 7000. Maandagavond was hier verkiezing van twee notabelen der Ned. Herv. Kerk. Van de de 262 leden stemden er 70. De aftredenden de heeren I. Hage en L. P. van Oeveren werden herkozen, de eerste met 60, de tweede met 55 stemmen. De overige stemmen waren over 16 personen verdeeld. Er waren geen tegen-candidaten. OUD-VOSSEMEER. Van een milden gever uit Amsterdam is dezer dagen voor de kerk restauratie van de Ned. Herv. gemeente alhier een bedrag van f 250.— ontvangen. STAVENISSE. Door het Bestuur van den Kolenboud „Algemeen Belang" alhier is aan besteed de leveriDg van 109 kar steenkolen. Inschrijvers waren de h.h. M. J. Maison en Zonen Dordrecht f 10.25 per 1000 Kilo. F. Wibaut en Zoon Vlissingen a f 10,30 per ton. Eén biljet was van onwaarde. Den laagsten inschrijver is de levering gegund. De laatste 17 vluchtelingen, die alhier nog in de Bewaarschool voor rekening van het comité verzorgd werden zijn heden per Telegraaf vertrokken om verder te Hontenisse in een regeeringskamp opgenomen te worden. Daar er zich een voldoend aantal deel nemers, heeft aangemeld, zal, te beginnen Zaterdag 28 November a.s, te Anna-Jacoba polder eeu cursus in Bedrijtscontrole (Landbouw- boekhouden) door den heer Buijze gegeven worden. Deze cnrsus wordt gesnbsideerd door de afd. Tholen van de Z. M. v. L. en V. THOLEN. Bij het vorige week gehouden onderzoek voor voorgeoefendheid te Bergen op Zoom, waaraan 13 lotelingen deelnamen, slaagde alleen L. Blaas alhier. ONDERWIJS. Benoemd tot onderwijzeres aan de herhaling cursus 19141915 te. Oud-Vossemeer mejuffr. Hoffman», en de heeren Rijnberg en Wiskerke. Voor dien cursus hebben zich 9 jongens eu 4 meisje» aangemeld. RECHTSZAKEN. De raad van beroep te Middelburg heeft de vordering ontzegd en beslissing der rijksver zekeringsbank in zake C. d. R. te Tholen. G e in e n s; d Nieuws. Te Westkapelle is Maandag bij het ont ploffen van een mijn op den Westkapelschen dijk een ontzettend ongeluk gebeurd. Bij het demonteeren van een mijn op den dijk zijn ge dood de kapitein van het Indisch leger W. C. O., de luitenants ter zee 2e klasse B. en N. M., verder de opzichter in de polder Walche ren r. Elsackervoorts een majoor-constabel, een korporaal-constabel, een matroos-constabel van de marine en de dijkwerker W. Roelse. De ontploffing was zeer hevig, de slacht offers werden letterlijk in stukken geslagen. De ramp is ontstaan bij het ontladen van een aan den zeedijk aangespoelde mijn, die vrij tusschen de palenrij lag. Terwijl men met dit gevaarlijk werk bezig was, sloeg, even voor half drie, het projectiel door welke oorzaak zal wel onbekend blijven plotseling nit el kaar en de verschrikkelijke slag volgde, die iedereen op het dorp naar buiten deed snellen. De luchtdruk was zoo hevig, dat tot op grooten afstand, van verschillende woningen de ruiten werden stukgeslagen en zelfs werd aan den zeedijk een gedeelte van de paleurij uit elkaar geslagenook de zware basaltsteenen werden in de nabijheid vernield. De dijkwerker Roelse was uit nieuwsgierig heid ter plaatse. Ook is nog gedood de milicien- ordonnans Smit uit Breda, die even daar een kijkje had genomeu. Van de lijken was dat van Van Elsacker het best te herkennen, terwijl nog slechts iu het geheel 5 lijken gevonden zijn. De andere zijn waar schijnlijk iu zee terechtgekomen. De Commissaris der Koningin, verschillende hoofdofficieren en doktoren waren spuedig ter plaatse. H. M. de Koningin heeft door tnsschenkoinst van den opperbevelhebber van zee- en land macht, Hare deelneming doen betuigen aan de nagelaten betrekkingen van de bij de mijnont- ploffing te Westkapelle omgekomen personen. De minister van marine, de minister van oorlog en de opperbevelhebber van zee- en landmacht hebben ook van hun deelneming aan de familie der slachtoffers doen blyken. Het Provinciaal Vluchtelingencomité in Zeeland verzoekt dringend hulp voor de duizende vluchtelingen welke nog in de Provincie ver toeven en daar den winter zullen moeten door brengen, dewijl zij in hun land geen verdienste hebben, of beroofd zijn van huis eu haard, in den vorm van levensmiddelen van allerlei aard, van kleederen (in 't bijzonder onderkleederen zoo voor mannen als voor vrouwen eu kinderen) en dekens. Ook bedden en matrassen voor onden van dagen en zieken zijn hoogst noodig. Al deze goederen moeten gezonden worden aan het adres van Mr. P. Dieleman, Station, Vlissingeu, alwaar het magaziju van het Comité is gevestigd eu van waarnit over de Provincie wordt gedistribueerd. De Engelsche philantropie houdt zich prachtig door belaugrijke toezendingen van levensmiddelen en kleederen. Laat toch ons eigen land, waar het onze zoo zwaar geteisterde Zuiderbroeders betreft, niet achter blijven. De nood is werkelijk groot. De dooden van het slagveld. Wanneer ik er aan denk, dat het de Turksche kanonnen waren, die de marmeren wonderen van het Parthenon verbrijzelden, toen Grieken land zich vrij vocht, en ik herdeuk de wijze, waarop de Turken in Armenië en elders huis hielden, vrees ik aldus schrijft Charles Boissevain in het Hbl. dat deze ontzettende wereldoorlog door hun mededoen niet op meer beschaafde en meedoogende wijze gevoerd zal worden I Maar ontzetttnder dan de oorlog nu reeds is, kunnen ze dien niet maken I Reeds nu worden Zwitserland en de Noordzee behalve door den Rijn verbonden door twee on afgebroken groeven vol dooden achter de beide reeksen loopgraven, die zich tegenover elkander uitstrekken. Menschenlevens zijn geofferd met tienduizenden te gelijk, en dit dag aan dag. Men weet geen weg met de dooden. Br i geen tijd over om ze te begraven De uitne mende correspondent van den „Morningpost", die van den rechtervleugel der bondgenooten nauwkeurige brieven schrijft, vertelt van brand stapels welke hij zag, waarop de lykeu verbrand werden „Ik kwam bij een grooten zaagmolen. De Duitschers hadden hier 1200 lijken boven el kander gelegd tusschen lagen droog hout, die met petroleum gedrenkt waren. De dooden waren dus opgestapeld tot de hoogte van een huis van zes verdiepingen en zij bedekten een acre grond. Drie dagen lang brandde het en toen was er niets dsn asch over." Zeemijnen. Op verschillende plaatsen van onze Noordzee spoelen losgeslagen drijvende mijnen aan en ook worden ze veel door schepen aangetroffen. Onze oorlogsschepen hebben nu order gekregen om drijvende mijnen, die zij aantreffen, door geweer- of kanonschoten onschadelijk te maken en ze te doen zinken. Reeds is zulks door Hr. Ms. „Zeehond" geschied. We mogen in onze angstvallige zorg om nentraal te blijven haast wel vragen mogen we dat doen? krijgen we dan geen last .met Engeland of met Duitschlaud, of wie dan maar de mijnen gestrooid moge hebben De recht matige eigenaar kon eens zeggen afblijven van mijn mijnen 1 ze zijn niet voor u bestemd, en denk er om, ook mijnen kosten geldAlleen de vijand heeft het voorrecht, er met zijn schip op te loopen en dan met man en muis om te komen. Als „neutraal" Nederland het doet, zou Engeland of Duitschland ons zelfs een nota kannen thuis sturen„idem zooveel, wegens het tot ontploffing brengen van een mijner mijnen, waarbij UEds. schip naar den kelder is gegaan." Ingezonden Stukken. Voor den inhoud vnn ingezonden «takken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt blijkt dat zij met den inhoud instemt. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij s.v.p. een plaatsje in Uw blad voor het volgende Nu het vee weer op stal gemolken wordt en het dus minder gemakkelijk ia de melk zuiver te winnen, it het misschien niet ondienalig de H.H. melkleveran- ciers er eens aan te herinneren dat er tegenwoordig zeer doelmatige filtreerinrichtingen in den handel zgn, die de melk zoo goed als van alle ingevallen vuil kunnen ontdoen, wat met een gewone teems beslist niet het geval is. Van dit laatste is een ieder zeker wel overtuigd, getuige de vele zeer veront reinigde melk, welke helaas ook hier in Tholen verkocht wordt. Ik heb hier op het oog de e.g. toattenfilters. Ze bestaan uit een trechter van staalplaat, uit één stuk geperst (dus zonder naad), die evenala de overige deelen zwaar vertind is. De hals van den trechter past op iedere melk- transportbua en voor hen die geen bassen gebruiken is het een kleine moeite zich b.v. een drievoet van panlat te maken, waarin de trechter boven een emmer of teil geplaatst kan worden. Boven de hals ia een kleine verwgding, waarin twee zeefbladen passen, waartussehen een filtreerwat gelegd wordt (deze wat is gezuiverd en ontvet). Om nu de melk niet direct op de filtreerwat te doen vallen, it over de zeelbladen een kap gezet, waarin zgdelingsche openingen. Deze kap wordt met eeu sterke stalen veer, die onder twee nokken aan de trechterwand vastgespannen wordt, naar onder gedrukt. By de grootere filtert it boven in den trechter nog een gewone zeef (teems) aangebracht om het grovere vuil tegeu te houden. By het paueeran der melk door de filtreerwat blijven alle met het bloote oog te onderscheiden vuildeeltjet daarop achter, zoodat do melk dan zoo goed mogeljjk gereinigd it. Na het gebruik wordt de fiUreerwat weggeworpen en bet toestel eerst met koud en dan met warm sodawater grondig schoon gemaakt. By 't volgende gebruik neemt men een nieuwe filtreerwat. Meu moet nu evenwel by het gebruik van dit toestel niet meenen, dat men wel wat minder zin delijkheid bg het melken zelf in acht kan nemen, daar men nu toch alle vuil uit de melk kan halen, natuurlijk niet. Ook hier geldt het spreekwoord e't Is beter de kwaal te voorkomen, dan ervan ge nezen te zyn". De genoemde toestellen zgn practisch en eenvoudig in het gebruik, van degelgke constructie en gemakkelijk en goed schoon te honden (het zwarte vuil immers gooit men met de filtreerwat weg) en betrekkelgk laag in prgs. Goede merken zijn o.a. de Ulat en de Alfer. welke laatste verkrggbaar bg de firma Boeke en Hutde- kooper te Groningen. Een filter voor de melkhoeveelhoid van hoogstens 15 koeien kost pl.m. 15.75, inclusief 150 watten. 150 natten apart kosten pl.m. f 0,75, Genoemde firma levert ook toestellen voor huis houdelijk gobruik welke pl.m. f2.75 kosten, ook weer incl asiel 150 watten. De watten apart 150 stuks f 0,60. Wat de prijs betreft, deze kan dunkt mg voor den melkboer geen bezwaar zgn zich een dergelijk toestel aan te schaffen en zonder twgfel zal het ge bruik ervan niet weinig op prijs worden gesteld door de melkverbruikera, daar alleen het gebruik van een dergelijk toestel, naast voldoende reinheid, ons melk zonder „doorzaksel" kan bezorgen. Het spreekt vanzelf dat genoemde wattenfilters eveneens ten zeerste zgn aan te bevelen voor onze boterbereidstershoe zuiverder de melk toch, hoe fijner en duurzamer boter te maken is. U mynheer de Redacteur dankend voor de ver leende plaatsruimte heb ik de eer te zgn, Hoogachtend L. VAN DIJK, Landbouwkundige. Tholen, 18 Nor. 1914. Kerknieuw 8. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk. Zie afzonderlyk gedruktkerkbriefje. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen Zondag 22 November 7l/4 uur 's avonds Ds. H. A. van der Meulen, Ned. Herv. Pred. Bergen op Zoom. Text Samuel 20 3c. Te zingen Gezang 2 1 en 5. Gezang 160 1 en 2. Gezang 263 3. Oer. kerk voorm. 9.30, en '«avonds 6 uur ds. Lanling, nam. 2 uur leeskerk. Geref. Gent. voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. POORTVLIET. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Klomp. Geref. kerkvoorm. 9.30, nam. 2 uur de heer de Graaff, 's avonds 6 our leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 nam. 2 uur ds. Steenbeek. Geref. kerk, voorm. #.30, nam. 2 en 6.30 uur leeskerk. Dinsdagavond 6 uur, en Woensdag 9.30, 2 en 5.30 uur Da. Roelofls. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Broekers. Oud. Geref. kerk, voorm. 9.30, nam. 2 en 5.30 leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 ds. Kamsteeg, nam. 2 uur leeskerk. Oud Geref. gem. voorm. 9.80, nam. 2 enavond» 5.30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 leeskerk door den heer S. M. van der Bel, nam. 2 uur da. Kamsteeg, van Stavenisse. Geref. kerk, voorm. 9,30, Dam. 8 en 5 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv, Kerk, voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Van Asch. Woensdag 25 Nov. Dankdag, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Van Asch. Voorm. OogatcolieGte. Geref. kerk, voorm. 9.30, nam. 2 uur d». De Bruyn, en's avonds 5,30 uur leeskerk. Woensdag 25 Nov. Dankdag, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. De Brugn, IERSEKE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Kgne. Geref. Kerk, nog niet bekend. Chr. Ev. Gem. Voorm., nam. en avond Ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., oam. en 's avonds 6 uur ds. Kersten. Rooimch-Katholieke Godsdienstoefeningen. Zondag 22 November Te Tholen te 7 uur H. Mis. waaronder uitreiking der H. Communiete half 9 geen H. Mis. wel uitreiking der H. Communie; te 10 uur Hoogmis met Predikatie te 3 uur oefening van de H, Kruisweg. Te Poortvliet in de wagenmaker^ van den beer 8. van Beek, te half 8 H. Mis, waaronder toespraak en uitreiking der H. Communie. Te St-Maartenadgk iu de school te hall 10 H. Mis, waaronder toespraak. In de week Te Tholen eiken ochtend te half 8 H. Mia, eiken avond te half 8 gemeenschappelijk gebed tot opheffing van de oorlogsramp. Gelegenheid om te biechten, dispensatie in de onihoudingswet enz. gelyk in de vorige weken. Burgerlijke Stand. Gemeente THOLEN van 618 November 1914- Geboren: Jakob, zv. J. L. Geluk en J. Ver kamman. Helena Wilhelmina, dv. W. Deurloo en W. E. Quist. OndertrouwdJ. P. Deurloo jm. en A. E Stoffels jd. Gemeente IERSEKE, van 18—19 Nov. 1914. GeboreD Sara, dv. Willem Poleij ev. Licia BakkerDingena Adrians, dv. Wilhelmina de KoeijerJan Arie, zv. Petrus Dieleman en Lena Maria de Waal. Marktberichten. THOLEN, 21 November 1914. Boter f 0.65 per '/j K.G. Eieren 1 6.00 Coöperatieve Roomboterfabriek „Dn Koz" te Stavenisse fl,60 per K.G. MARKTBERICHT van Jao. Kroop, Commissionnair in aardappelen. per H.L. Zeeuwsche Bonte e Blauwe Spuische Eigenheimers Flakkeesche Drentsche Geldersche Blauwen Friesche Borgers Friescbe Blauwen Eigeuheimer Pooters Blauwe Boute Andijker Blauwen Beverwijker zand Biavos per H L f 2,90 2,90 2,40 2,40 2,10 e 2,70 r 2,26 2,75 n 1,80 1,90 ,1,90 e 2,60 n 4,— 2,75 Amsterdam, 19 Nov. 1914, f 8,00 r 8,00 r 2,50 - 2,50 2,25 2,30 2,90 1,90 2,— 2,— 2,70 4,50 2,80 Temperatuur van het Soheldewater te Tholen. Nov. Graden C. Zaterdag 14 7,3 Zondag 15 7, Maandag 16 6,2 Dinsdag 17 6» Woensdag 18 Donderdag 19 4,8 Vrijdag 20 4, Veilings-Vereeniging Zuid-Beveland. Goes, 17 November 1914, Groote veiling. Champagno Zoet f 8,10. Hollandsch Zoet f 7,80. Court Pendu 110,10. Zoete Holaart 18,20. Wei dragers f 6,10. Alles per 100 K.G. Kleine veiling. Giezcr Wildeman 6 a 9 ct. Pondspeer 5 a 6 c». Weidragers 4 a 6 ct. Ginter Louwije 6 a 7 ct. Jozephine de Malines 12 a 14 ct. Curé 6 a 8 ct. Comtesse de Paris 12 a 15 ct. Doyenne d Alencon 12 a 16 ct. Bezy de Chamonthel 8 a 9 ct. Bezy van Schonouwen 10 a 12 cl. Champagne Zoet 7 a 9 ct. Byenkorf 7 8 ct. Armhaarde 9 a 11 ct. Hondsmuil 8 a 11 ct. Zure Bellefleurs 10 a 12 ct. Court Perdu 8 a 10 ct. Sterappel 12 a 19 ct. Allea per K.G. Kongnen 11,05. Kippen 36 a 40 ct. Hanen 35 a 40 ct. Ganzen f 1,10 per stuk. Voortaan alleen Dinsdags veiling. Handel vlug. Publicatie n. De BURGEMEESTER der Gemeente Tholen, maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Woendag den 25 November 1914, des namiddags te 2 ure. Punten van behandeling le. Ingekomen atukken. 2e. Rondvraag. 3e. Afscheidswoord van den Burgemeester. Tholen, den 20 November 1914. De Burgemeetter, M. G. VAN STAPELK. Café restaurant, MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, L. P. A. OOMSJanssens. TRAM-STATION—BERGEN-OP-ZOOM. Ter voorkoming van vergissingen zullen alle in bewaring gegeven Rijwielen worden voorzien van een nummer. Telefoon Interc. No. 65. Ondertrouwd J. VAN AS Pz. 7 20980 E. HEIJBOER Ad. St.-Maartensdijk, 17 N°"">ber 1914. Getrouwd G. J. DE WILDE G.Cz. en E. P. BIERENS W.Ad., die, mede namens wederzijdsche familie, hunnen dank betuigen voor de vele bewijzen van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Tholen, 19 November 1914. 9 20929

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1914 | | pagina 2