iGttllal, pijl au it Itlaip van onsterteell, laiisH, eai No. 1328. Zaterdag 19 November 1910. Zeven en twintigste jaargang. EN J. M. C. 10 T, Eerste Blad. A iASü. RECHTSZAKEN. 0 N D E R W IJ S. Van onze berichtgevers, Ueinengd Nieuws. v 11 r_i- IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.025, franco per post f 1,10. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of v66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseko. UITGEVER TaoiiB. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Openbare Gemeenteraadsvergadering, gehouden te Tkolen op Dinsdag 15 Nov. 1910t Afwezig de heer Overman j met kennisgeving de h.h. Van Vredenburch en Wagemaker. De notulen van de vorige vergadering worden na lezing goedgekeurd en ongewijzigd vast- g steld. De oorzilter deelt mede, dat het grasgewas an het Adainswegje is verpacht voor f 1.per partevens dat het ziekenhuisje nu geheel n orde is gebrachten waar ook in de vorige crgadering door den heer Wagtko is gesproken vu het verschil ia aanwijzing van den tijd op üc ?"ijzerboraeü van het stadhui?, dit nu in Igrde is, doch verschil zal niet altijd kunnen worden voorkomen, daar vooral sterke wind hierop ?au invloed is. Naar aanleiding van de in de vorige vergadering door den heer Kegge gemaakte opmerking om ook den polder bij vervoer van grint, enz. haven- te laten betalen, is bij onderzoek gebleken, dat hieromtrent met het polderbestuur geen overeenkomst bestaat, zoodat we dus dit bestuur kunnen berichten, dat de verordening eventueel ook voor hem voortaan van toepassing zal zijn. De heer Holtestelle verzoekt een en ander te mogen toelichten en zegt dat de gemeente ten Noorden van de Waterpoort een betrekkelijk grootc aanlegplaats bezit en ten Zuiden een geschikte haven en beiden op veelvuldige wijzen worden gebruikt. Tot instaudhouding van de aanlegplaats zijn beschoeiingswerken en steenbekleedingen nood zakelijk en voor het bestaan van de haven zijn belangrijke deelen van de Contr' Escarpe met huuue verdedigingen langs deQ waterkant on- I misbaar. In het onderhoud van al die buitenwerken, zoowel van de aanlegplaats als vau de haven, dragen de polders sinds onheugelijke tijden, juist evenveel als de gemeente, in de kosten bij of f0l Va gedeelte. Zou men nu niet minder kiesch zoo men het anders wil noemen, minder loffelijk te werk gaan, met aaQ die bijdragende lolders die kleioe tegemoetkoming, misschien op nauw verband tusschen de bestaande toestanden gegrond, opzettelijk te ontzeggen. Spr. meent van ja. Het komt spr. gewenscht voor, om, nu dit inderwerp een punt van openbare bespreking is ;eworden, in de gevolgde wijze van doen geene rerandering te brengen en dus voor den aanvoer in de tijdelijke berging van grint, bestemd voor 'erbetering van wegen, nog geen haven- en ladegeld vanwege de polders te vorderen. De voorzitter brengt in herinnering dat in vorige vergadering het besluit is genomen, m, indipn er geen rechten bestaan, de polders oortaan haven- en kadegeld te laten betalen De heer Christiaanse kan volkomen medegaan net hetgeen de heer Hollestelle gezegd heeft, e meer waar de polder l/\ in de onderhouds- iosten bijdraagt. Ook de heer Kegge heeft door het gesprokene »n ander inzicht in de zaak en wil zijn gedaan %>orstel wel intrekken. De heer Quist gaat ook met den heer Holle- itelle mee. De heer Noske merkt op dat er volgens de fórordeuiDg op de heffing van kade- en haven jeld geen uitzonderingen bestaan en 't is daarom gek dat de raad officieel besluit op zeker iaat de verordeniug niej toe te passen; wil men iet wel doen, dan dient de verordening gewijzigd e worden. De voorzitter zegt, dat de geheele zaak slechts «n kleinigheid is, ware de opmerking door heer Hollestelle reeds in de vorige zitting [edaan, twijfelt spr. niet of de geheele zaak ware jebleven zooals ze altyd geweest is, Het voorstel van den heer Hollestelle om den jaden toestand te bestendigen wordt daarna Qet alg.,st. aangenomen. De voorzitter deelt hierna nog mede dat aan le Brabantsche zijde van hel veer de borden oor aanwijzing van de electrische schel zijn aan- ,Dlkebraoht. 5S Daarna doet de secretaris voorlezing van den brief aan den minister van Justitie waarin de raad zijn wenschelijkheid uitspreekt om, zoo er geschikte wouiugen zijn, hierin de mede werking van Z.Exe. te verkrijgen, dat de ambte naren aan het kantongerecht te Tholen zich in de gemeente metterwoon vestigen. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van een schrijven van Jhr J. v. Vredenbnrch waarin deze zijn bevreemding te kennen geeft, dat in het schrijven aan den Minister ook van den kantonrechter melding wordt gemaakt, te meer daar spr. dezen ambtenaar niet bedoelden daar voor deze, indertijd geen wouing beschikbaar wa*, ioch voornamelijk het oog had op den griffier. De heer Quist zegt dat hij het wel begrijpt wa'rom d heer Van Vredenburch dit schrijft, daar kapitalisten el voortrekken eü de kantourechter zijn vrieud is. De heer Noske beeft bij het indertijd gesprokene door den heer Van Vredeoburch ook den indruk gekregen dat deze beide lieeren bedo :ie. De heer Quist meent dat bet alleen de be doeling met het schrijven vau den heer Van Vredenbnrch is, om zijn vriend de kantonrechter de hand boven het hoofd te houden. Voorts wordt nog voorlezing gedaan van een schrijven van den off. van justitie te Zierikzee, waarin deze mededeelt, van den griffier v./h. kantongerecht bericht te hebben ontvangen, dat deze zioh roedj in Tholen gevestigd heeft en zoodra een geschikte woning beschikbaar zal zijn ook zijn gezin naar Tholen zal komen. Den heer Wagtho spijt het, dat niemand er aaumerkiug op maakte, dat de heer Quist den heer Van Vredenburch op eeu dergelijke wijze heeft aangevallen, temeer daar deze zich als zijnde afwezig niet kan verdedigen, terwijl hier nog bijkomt dat juist de heer Van Vredenburch degene is geweest, die deze zaak ter sprake heeft gebracht. De voorzitter zegt dat de heer Van Vredenburch, als hij in een volgende raadszitting aanwezig is, na de voorlezing van de notulen, op het ge sprokene door den heer Quist kan terugkomen. De heer Quist merkt op, dat de heer Van Vredenburch 't wel eerder zal kunnen lezen, ,,'t is reeds geciteerd". Hierna is de agenda aan de benrt. I. Ingekomen stukken. a. Missive van Ged. Staten d.d. 28 Oct. houdende bericht vaststelling der Gemi rek. dienst 1909. b. Miss. Ged. Staten d.d. 28 Oct. verhuring van gemeente-woning c. Miss. van denzelfde strekking dat zij geen goedkeuring kuunen hechten aan de verhuring, daar door den raad hieraan geen goed keuring is gehecht, hetwelk bij deze geschiedt. d. Miss. van idem d.d. 28 Oct. houdende goedk. van de wijziging der begrooting 1910. e. id. d.d. 4 Nov. houdende mededceliDg omtrent subsidie aan de Armbesturen voor 1911. fbrief vau nfcj. Ploos v. Arastel d.d. 10 Nov. houdende dankbetuiging voor de verleende ver hooging harer jaarwedde. g. dankbetuiging van den gemeenteveldwachter voor de verstrekte uniform kleeding. Worden voor kennisgeving aangenomen. h, request van J. Deurloo houdende verzoek om verhooging van zijn weekgeld. Wordt op voorstel van den voorzitter aange houden tot een volgende vergadering. II Wijziging van de gemeentebegrootiDg voor den dienst 1910. Ontwerp raadsbesluit met alg. st. goedgekeurd. III. Aanbieding suppelet. kohieren van den H. O. en hondenbelasting d jr. 1910. Worden in handen gesteld van de commissie. IV. Benoeming van leden der commissie tot wering van schoolverzuim. De voorzitter licht toe, dat door den com missaris der Koningin aan de commissie in over weging is gegeven gezamenlijk af te tredeD, daar dan periodieke aftredingen van een enkel lid niet meer voor zullen komen. Alle leden vragen daarom ontslag. Bij gehouden stemming worden de aftredenden de h. h. M. Christiaanse, J. C. Gelderblom H. J. La'baD, II. Cornelisse en Er. Naerebout alleu herbenoemd, met alg. st. behalve de heer Christiaause op wien een stem blanco werd uit gebracht. Daarna rondvraag. De heer Quistmeent dat de heer Noske indertijd een opmerking maakte over het hooge be drag voor drukwerk en bureaubehoeften ten dienste vau de secretarie; zou 't niet voordeeliger zijn deze dingen aan te besteden De voorzitter zegt dat dit door het uiteenloopend verbruik van verschillende artikelen niet mogelijk is, 25 jaar geleden was dit gemakkelijker ge weest, daar men toen had kunnen berekenen wat men noodig had, doch nu ziet spr. er de mogelijkheid niet van in, maar wenscht de heer Quist er een voorstel van te taaken zal spr. hel in rondvraag brengen. De heer Quist acht zich tevreden met het ge.^de van den voorzitter, maar spr. zou gaarne ojx og vernemen of de gemeente niet een ï.u-kj.: grond heeft om aan den klompenmaker i ui mi cr berging van hout. Lc .':Ucr gt, dat als er een stuk:grond oeiopikbaar i» wik ui dit verlangen kan vor ijn tegemo gekomen. D heer Kegge vestigt de audacüu .op een stukje grond bjj den molen 7an Gebr. v. d. Velde". Dit blijkt echter uieó mogeluk ie zijn. ije voorzitter sluit daarna de vergadering. Bij Kon. besluit is benoemd tot gezworene van den Reigersbergscben polder de heer W. E. van Gorsel te Rilland. Per Telegram. Tot lid van de Eerste Kamer in de vacature Jhr De Beaufort is in de heden gehouden zitting der Prov. Sl.teu gekozen Mr LUCASSE (anti- rev.) oud-lid van de Tweede Kamer, met 27 van de 41 uitgebrachte stemmeu. De heerJ. H. C. Heijse (lib.) verkreeg 14 stemmen. Tegen het voorstel van Ged. Staten van Zeeland om het aangehouden verzoek van I. J. Porrey te Yerseke om subsidie voor het overzet veer vau Yersekendam op Gorishoek, werd in een der afdeeliugen door een lid zijn spijt uit gedrukt, dat Ged. Staten niet hebben kunnen besluiteü, Porrey wat tegemoet te komeD. In deze afdeeling verklaarden zich 8 leden voóijhet voorstel van Ged. Stateo, drie tegen en twee behielden zich hunne stem voor. In de drie afdeelingen verklaarden alle leden zich voor het voorstel. Tweede Kamer Dinsdag werd de behandeling der Indische be grooting voortgezet. De vergadering was slecht bezocht, vooral in het eerste en laatste uur. De heer Schaper klaagde over de harde be handeling der Cliineesche koelies (arbeiders) in Deli door de Europeanen. Daaraan schreef hij de moordt n toe, die daar wel eens op Europeanen gepleegd worden. Hij wilde de wetgeving ver zachten, doch de Indische specialiteiten en de miLi^ter vonden het niet noodigeeü Chinees is geen Europeaan 1 (Een waarheid als een os). Een ander lid wilde in het tekort aan ar beiders in de buitenbezittingen voorzien door uitzending van Javanen. Woensdag kwam de reorganisatie der politie op Java in behandeling, een orgauisitie die cen tralisatie ten doel had. De Indische specialiteiten CoIijd, De Meester en Boogaart waren er maar matig mee ingenomen. Er zouden 5 nieuwe in specteurs aangesteld worden, maar de genoemde heeren wilden er 3 schrappen. De minister was toeschietelijk genoeg om hieraan te voldoen. Maar nu vond men ook geen 2 advocaten- generaal, die de rapporten der inspecteurs moeten behandelen, noodigéén was genoeg. (Dat lijkt logisch geredeneerd). Maar de minister wilde er niet aan. Den volgenden dag stelde de commissie van rapporteurs een amendement van die strekking voor en dit werd met 36 tegen 25 st. aangenomen. Een nederlaagje voor Z.Ex. Donderdag kreeg de minister daarentegéh een pluimpje van den heer Hubrecht voor zijn voort varendheid bij de verbetering van de haven werken te Soerabaja. Meer dan een spreker vereenigden zich met dien lof. Vrijdag 25 November a.s. zal ter openbare zitting van de Arr. Rechtbank te Zierikzee, terecht staan, beschuldigd van poging tot moord subsi diair zware mishandeling, J. Kaan, ontslagen veldwachter te Tholen. In deze zaak zijn 12 getuigen opgeroepen, waarouder 3 doktoren als deskundigen. De rechtbank te Middelburg heeft heden (Vrijdag) P. B., 23 jaar, schippersknecht te lerseke, beklaagd van mishandeling, vrijgesproken Tot leeraar aan de R. II. B. school te Bergen op Zoom is benoemd de heer W. Wij ma, thans leeraar aan de H. B. S. te Kampen. te Breda voor de acte vrije- en ordeoefeniDgeu der gymnastiek de leerling aaa de Rijksnormaallessen te Tholen J. C. Stoutjesdijk, van Oud-Vossemeer. Oud-Vosseiffé&r, Voor hot geven van berhalings- onderwijs aan jongens en-seiajes zijn aangewezen Lcoren u. va en E. W. O. Wiskerke, en mej. A. Li. Nortub yjm. Voor het examen vrije- en ordeoefeningen (vak j.) slaagden dit jaar 14 van de 15 can- didaten der Rijksnormaallessen te Tholen. Dit onderwijs wordt gegeven door den heer G. Wiers, leeraar aan de R. H. B. S. te Bergen op Zoom, die ook aan andere instellingen van onderwijs is verbonden voor dit vak. Als bi- zonderheid vermelden wij dan ook dat in totaal van zijne 45 leerlingen er 43 slaagden. Voorzeker een prachtige verhouding. 1ERSEKE. Een jongeling alhier won hierin de Ovezandsche loterij den tweeden prijs, zijnde een 1 V2"jar,g paard. Een ander won een ploeg. Bij de 3 ploegen arbeiders, die aan 'tstation Kruiningen de suikerbieten lossen en laden, hebben de suikerfabrieken nog 2 andere aan gesteld teneinde het vervoer te bespoedigen. Eenige visschers hebben met een 5-tal visschers alhier de vorige week een hevigen en langdurigén twist gehad, die in een vechtpartij overging. Twee hunner moesten den geneesheer te hulp roepen. STAVENISSE. Door den Gemeenteraad al hier is op voorstel van B. en W. de jaarwedde van den gemeeute-veldwachter J. Stoel verhoogd van f400 tot f450. Verder werd er besloten tot restauratie van den toren, welk werk pu bliek zal worden aanbesteed. BUITENZORG. TholeD. Zondag a.s. zullen de kassen van Buitenzorg des namiddags van 24 uur voor bet publiek geopend zijvoornamelijk ter be zichtiging van de mooie collectie chrysanten. HOLLANDSCHE GitONDfCRE'JIETBANK Heerengracht 530 Amsterdam. 37ste Serietrekking van 15 November 1910. Serie: 1430, 8134, 8452, 8517, 9507, 9839 12000, 12530, 14206, 16314, 17244, 18921, 19136, 19216, 21795, 22697, 23198, 23248, 23564, 23641, 29UU9, 29051, 29226, 36709, 37009, 38851, 39310, 45431, 46331, 47999, 48218, 49888, 525U9, 53960, 58300, 62477, 63826, 64097, 67939, 69644. Nummertrekking 15 December 1910. Een bakkerswagen reed over den dijk naar Driel en geraakte door onbekende oorzaak te water, met het noodlottig gevolg dat de voerman, een 19-jarig jongcsenacb, verdronken ia,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1