Itan itstcrti No. 1325. Zaterdag 29 October 1910. Zeven en twintigste jaargang. EN J. H. C. POT, Eerste JBlad. „HOLLAND."# Publicatie n. roege bemesting van het Bieteniand. BINNENLAND. MtLLIOEN GULDEN. Van onze berichtgevers. Gtemengd Nieuws. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65 inet Geïllustreerd Zondagsblad f 1.025, franco er post fl,10. Voor het buitenland 90 cents, zonder geïll. Zondagsblad, ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T h o I e n ot v66r DONDERDAGMIDDAG bi onzen medewerker te lerseke. UITGEVER T H O L E N. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. AANKONDIGING. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen, reugen ter kennis van belanghebbenden dat te be- innen op heden van wege de gemeente een opneming al worden gehouden van de voetpaden met de [nnstwerken. Tholen, den 28 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, M. G. VAX STAPELE. De Secretaris, H. J. LABAN. De bieten zijn nog niet v&n het land en nn 1 denken over de bemesting van de bieten voor et volgende jaar. Dat is toch wel een beetje t veel gevergd Toch niet. Vooreerst zal het el uiterst zelden voorkomen, dat we bieten op lieten laten volgen. Het bieteniand voor het olgende jaar is dus vrij of komt vrij. En of de lieten nu van bet land zijn of niet, dat doet lan de zorg voor het bieteniand van bet volgende par weinig af. En het is wenschelijk, dat bet and, bestemd voor de suikerbieten, tijdig be- erkt worde en ook in andere opzichten verzorgd. )e suikerbiet eischt een goed bewerkten, diep eploegden en flink uitgevroren bodem. Het kan as niet anders dan gewenscbt zyn, dat het nd zoo spoedig mogelijk op de wiutervoor elegd wordt en kalk (schuimaarde) worde tevens oo vroeg mogelijk op het land gebracht. Maar et was niet daarover dat ik in de eerste plaats ou spreken. Ik wou wijzen op het groote nut &n een vroegtijdige kaïnitbemestiug van het ietenland. Het groote voordeel, laat ik zeggen e hooge noodzakelijkheid om op bijna alle ronden de suikerbieten een kaïnitbemesting te even, zal ik niet meer bepleiten. De kalibehoefte er suikerbieten is genoegzaam bekend. Maar, omt mij voor, dat de kalizouten in den vorm an kaïnit aan het bieteniand beter in den erfst of den winter gegeven worden dan in et voorjaar. Niet, omdat ik aan chloorvrees jddus niet omdat ik vrees voor schade door en late kaïnitbemesting, maar omdat ik geloof in bet voordeel van een vroege kaïnitbemesting. iet absorptievermogen ook van lichtere gronden oor kali ia zeer groot, zoodat de mogelijkheid an uitspoeling en daardoor van kaliverliezen itgesloten is. De kali van het kaïnit, hoe vroeg ok uitgezaaid, blijft dus in den bovengrond, ij een goede bemesting is het noodig, dat de ebruikte stof, dus bier het kaïnit zoo gelijkmatig ogelijk verspreid raakt, dat zij niet alleen in 5 allerbovenste laag, maar ook in de diepere agjes van de bouwvoor zich bevinden. Dat is aoial bij suikerbieten, die betrekkelijk zoo diep ortelen en op zulk een grooten afstand van kander groeien, bet geval. Ik wil intusschen el bekennen, dat ik tot deze theoretische be bouwing gekomen ben, door feiten uit de practijk. en eerste zijn er streken, waar men bet bi ïten- ad van bet volgende jaar reeds in September October met kaïnit bezaait en van waar ien alle jaren uitmuntende bieten naar de fabriek rengt. Men zegt daar in den winter is de rond bevroren, dan verspreiden zich de voedings- offen niet. Het best is dus, dat het nog vóór Q winter gebeurt. Daarenboven heb ik vaak idervonden, dat laat in bet voorjaar gegeven ali geen gevolgen had in den eersten zomer, aar wel duidelijk zichtbare nawerking in het ar daarop. In elk geval is de zaak van groot belang, ooral zij, die op lichtere gronden bieten zaaien, oeten indien zij 't nog niet gedaan hebben 'Qs de proef nemen met zulk een vroege kali- emesting op het bieteniand en eens van 800 *00 K.G. kaïnit per H.A. bieten in dezen ïrft uitstrooien. ft 5= Bij Kon. besluit is herbenoemd tot dijkgraaf iQ den Slnispolder de heer G. J. de Graaff Oud-Yossemeer. Provinciale Staten. In de aanstaande najaarszitting van de Provin cie Staten van Zeeland zal o.m. in behandeling •men: Voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijzing van bet aangehouden verzoek van I. J. Porrey te lerseke om subsidie voor het overzetveer van Iersekeudam op Gorishoek. Een nader voorstel van Gedeputeerde Staten tot aanhouden van het verzoek van deu gemeente raad van Middelburg om den aanleg te willen bevorderen van een verbindingsweg tusschen Noord-Brabant en Zeeland. Oorzaak van dit voorstel is, dat het onderzoek betreffende deze zaak nog niet is afgeloopen. De Tweede Kamer heeft sedert verleden week Donderdag de behandeling der bakkerswet en der bakkersraden, nu en dan door andere werkzaamheden onderbroken, voortgezet. Heel wat leden hebben er het woord over gevoerd. En wat is de totaalindruk Men spreekt wel eens van „dankbaar maar niet voldaan" maar hier was meuniet voldaan (zelfs zij niet die met het ontwerp meegaan^ doch ook niet dankbaar. De bakkersraden werden door vriend en vijand zoo toegetakeld, dat ze nu al den geest gegeven hebben, d.i. de regeeriDg heeft dit ontwerp ingetrokken. En de bakkerswet zelf Nu, zóó erg is het daarmee nog niet gesteld, maar de heer Tyderaan gaf toch omtrent deze wet den minister in overweging haar maar in te trekken. Dat was de raad van een liberaal, welke misschien door niemand wordt onderschreven, maar geheel zeker is dat niet. Want wat zei de heer Lohman Hg kon nog on mogelijk zeggen, of hij voor of tegen zou stemmen, dat zou ftihangei >an wat de Kamer er by de ar- tikö'sgew". behandeling van maken zou, en hij gaf daarom de Kamer in overweging de behandeling uit te stellen, laneinde den minister de gel eenheid te geven vooraf eenibe wyzigingen aan té Heel bemoedigend *a deze zienswijze van een uiaii als de heer Lohman niet voor den minister, en deze heeft dan ook gevolg g- g i. in behande ling wordi «.ot Februari uitgesteld. Talrijk waren de bcz reu tegen de bakkerswet ingebracht. We willen er een paar van noemen. Men weet, dat <ie bedoeling isafschaffing van nachtarbeid. Nu, daar was men vry algemeen voor, maar enkelen meenden dat dit toch niet radicaal zou kunnen geschieden, en dat men dan toch Aa/v&-nachten- arbeid zou krygen. Dan maar liever het ploegen liefst het drie ploegen stelsel. Anderen hadden zoo graag gezien, dat de minister nu maar tegelyk den arbeidstijd geregeld had, liefst denlO-urigen werkdag had voorgeschreven, ze waren bang, dat afbeulende werkdagen van 1218 uur er zeker niet op verbeteren zouden. Sommigen meenden dat door alschaffing van nachtarbeid het brood duurder zou worden (wat anderen een klein offer noemden voor zoo groote verbetering^, weer anderen klaagden dat het klein bedrijf door de wet een soort bescherming zou krygen ton koste van het grootbedrijf. Een paar spraken van verbod van nachtarbeid ook voor de patroons, en één wenschte algemeen verbod van Zondagsarbeid, voor patroons, zoowel als voor gezellen, enz. De heer De Klerck oordeelde dat, nu van alle kanten blykt dat de Kamer in de Bakkerswet wil opgenomen zien eene regeling van arbeidsduur, de Minister het best zou doen na het algemeen debat de verdere discussie over de Bakkerswet te staken, deze wet om te werken en dan later te koinen met een vast omlynd plan waarbij ook de arbeidsduur is ge regeld. Spreker wilde voorloopig hiertoe nog geen motie indienen, omdat hy liever in dezen de eer wilde laten aan den Minister, die den moed heeft gehad met de Bakkerswet in de Kamer te komen. Woensdag was de minister aan het woord, maar 't is niet waarschijnlijk, dat hy veel tegenstanders overtuigd heeft vpp onrecht. De heer Van Idsinga werd gekapitteld, omdat hij gezegd had, dat het den minister met zyn bakkersraden «er om te doen was de vriendjes aan vette baantjes te helpen. De heer van Idsinga trok die woorden in, beter gezegd wijzigde ze. Die voldoening had dan toch minister Talma. Ondertu9schen is de 40 millioenen-wet weer ter sprake geweest. De Kamer kan de geheimhouding van het rapport der commissie voor de samenwerking van land- en zeemacht niet verkroppen, en de heeren Eland en Troelstra legden de regeering door een paar moties de duimschroeven aan om haar tot openbaarmaking te bewegen. Het heeft echter niet geholpen. Minister Heemskerk maakte reeds bekend, dat het rapport geheim moest blijven (het tegendeel zou mis dadig zijnj maar de regeering zou een nota indienen, waarin wordt toegelicht, welke wyzigingen in de kustverdediging noodzakelijk zyn. De Voorzitter deelde mede, dat de Centrale Sectie haar besluit om 8 November het ontwerp tot in stelling van een fonds voor kustverdediging in de Afdeelingen te doen onderzoeken, heeft teruggenomen. Wanneer de door de Regeering toegezegde nota by de Kamer is ingekomen, zal de Centrale Sectie nader besluiten omtrent dit afdeelingsonderzoek, het welk, naar zy vertrouwt in den loop van de be handeling der Begrooting zal kunnen geschieden. Het ontwerp regeling der Arbeiders ziekteverzekering is in handen gesteld van een byzondere commissie van voorbereiding, waarin de volgende heeren zitting hebben; Goeman Borgesiut, Nolens, De Visser, Schaper en Van Vliet, en als plaatsvervangers de heeren Patijn, Kooien, Van Idsinga, Duys en De Vlugt. NATIONALE MILITIE. Inlijving bij een der bereden Korpsen. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd van de lotelingen, die in geval van inlijving ter volledige oefening voor inlijving bij een der bereden Korpsen in aanmerking wenschen te komen, op de daaromtrent bestaande gunstige bepalingen voorkomende in de Openbare Kennis geving, ten gemeentehuize aanwezig. Aangifte tot inlijving bij een dier korpsen moet geschieden ter gemeente-secretarie vóór 30 November e.k. LANDBOUW. Door deu heer Rynberg van Oud-Vossemeer zijn voor de vereeniging voor bietenpnderzöek op gehalte reeds een 100-fal monsters genomen en dit ook hier het gehalte niet laag is, blykt wel hieruit dat som mige monsters tot I8I/2 kwamen. In den Haarlemmermeerpolder, waar het suiker gehalte dit jaar over het algemeen zeer hoog is, werd bij een landbouwer in zijne bieten een gehalte van 18.6 procent gevondenvoor zoover bekend het hoogste gehalte dat ooit in dezen polder werd bereikt. LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ Hooi jtoor te AmsterdamKeizersgracht 292 Maatschappelijk Kapitaal T Dol;i' de verzekering eene*9 dadelijk ingaande lij .te maakt men'ep 5ö*jarigen leeftijd 7,5%, op 55-jarigen leeftij<£s§,5 op 65-jarigen leeftijd 11,3 en ip 7ff^rigeD leeftijd 13,5% rente van zijn gestort kapitïsL Inlichtingen# tarieven verkrijgbaar aan het Hoofdkantoor ^en bij H.H. Agente# de H.H. C. M. yfN HUSSEL, te Tholen^ P. M. v. d. JjjlïCDE, te Oud-Vossemeernotaris H. J. VAN 'NOUHUYS te ZierikzeeJ. BAKKER DB BLIN DE te Bergen op Zoom Mr. H. OEÈE te Goes. ST-ANNALAND. 1ty de Vergadering van Ingelanden van den Suzannapolder op jl. Dinsdag gehouden 'en waarin 8 vin de 9 stemgerechtigden vertegenwoordigd waïej, 18 tot vertegenwoordiger in dpn Dijkitad van dien polder herbenoemd, de heer Antn. van Luijk Cz. Sr. met 5 stemmen terwijl 3 stemmen waren uitgebracht op den heer Abr. Polderman. Een ernstig ongeval overkwam alhier dezer dagen een jongen fvan tiep jaar» Sjpelende met een hoepelkwam#deze terpchtfonder een aan komenden /wagkn#'geladen met pulp. Bij zijn poging om den' hoepel te grijpen viel de jongen en geraakte ond« den wagen, waarvan het voor wiel over zijn rechterarm ging, waaraan hij een ernstige gecompliceerde breuk bekwam, terwijl hij ook nog aan het Ifoofd gekwetst werd. r.-6. E Bannet alhier is mderwijzer te Enschede, tieve benoeming. IERSEKB. De benoemd tot tijdeli met uitzicht op ee Verleden weel1, Donderdag op Vrijdag, is hier het ijzeren aakschip „Johanna", van Papen- drecht, op de Prinsenplaat geraakt en gebroken. Men, kon het schip nog juist naar den wal 9leepen, eer het zonk. De lading, uit suiker bieten bestaande, werd in een ander schip over gebracht. Schip en lading zijn verzekerd. OUD-VOSSEMEER. tjoor een aantal belang^ hebbende ingezetenen zat" een verzoekschrift aan den Raad ^worden ingediend, waarbij gevraagd wordt in jfen .vervolge bepalingen te maken wat betreft hét gebruiken aken van den haven door schepen, die doof hnn grootte het laden en lossen, vooral in den bietentijd, ten zeerste be lemmeren. d i Door den Raad is raptgeateld de begrooting der rtmqent» op een'hrtrag van f 15$'87,S4 de bagrootiag van het /igeujeen Armbestuur ad f 284.09, waarvoor ,uit *e gemeentekas een sub- sndie is verleend ad f215,en de begrooting van "het Weezen-Armbestuur ad f 5824,29, alles voor den dienst 1911. Het Bestupr van het waterschap heeft de levering van* een nieuwen stoomketel ten behoeve vdb hfl stoomgemaal ffDe Drie groote Polde^" fe jOud-Vossemeer gegund aan de machtoe fabriek Delftshaven te Rotterdam ad som geldt alleen de levering Acht verschillende fabrieken f 2669.deze van :J den ketel; hadden prijsopg Het delven polders Leguit va®-' waterleidingen in de rKferjjè onder Oud-Vossemeer, in drie verschillende perceefèn, is aaqgedomen a.v. i le perc. P. Gunst ad fO.IO5) 2 pere; A, Duine en M. Jagt ad f 0.06 en 3e perc. A. Duine ad f 0.08, allen te Oud-Vossemeer, ST-PHILIPSLAND. In de Raadsvergaderiog van 7 October jl. werd vastgesteld de begrooting dezer gemeente voor het dienstjaar 1911 in ontvang en uitgaaf op een bedrag van f 16383.21, ouder de inkomsten zijn gebrachtBatig slot over 1909 f 813.53; inkomsten uit bezittingen f 145.—, opbrengst van belastingen f 1600. opo enten op 's Rijks directe belastingen f 2006.28, Hoofdelijke omdag..uaar het geschatte inkomen f 4000.Hondenbelastingen vergunningsrecht f335.U&keefingen en bijdragen f7428.40, Inkomsten v|n ferscbillenden aard f 25. In de 4ddéling uitgaven komen voor Voor bet bestuur der gëmeente f 2188. Algemeene kosten f 443.2fl, Bijzondere ver richtingen {3|05.Belastingen f 91.Politie, brandweer, straatverlichting en gezondheidsdienst f1043.épenbare wwften f 1603.60, Lager Onderwijs 7950.07 Vï» Geneeskundige armen- verzorgiog j oöu.tetephoonkantoren f 3b5.— Beheer ea. bnderhoud van bezittingen f 141.30, Renten en| aflossingen van opgenomen kapitalen f 1213.'j uitgaven van verschillenden aard f 15-en onvoorziene uitgaven f 64.951/J. Voorts werden vastgestell verordeningen ingevolge art. 114bis der gemeentewet, voorde inning der kade-, haven en marktgelden. Tot zetters voor 's Rijks directebelastingen zijn voor deze gemeente benoemd, de heeren W. Meijer en C. Clarisae. STAVEN1SSE. De lessen aan den nieuwen Landbouwwintercur8US alhier zullen aanvangen Zaterdag 5"ÏIpveipbef an .die aan de herhalings school Dinsdag 1 November-o.sv JJenoenjl tot ffjdflijk onderwijzeres alhier (vacature bffi. J. C. de Jonge) Mej. A. Bartels uit Zterikzee. L.l. Dinsdag werd alhier officieel de eerste steen gelegd voor de nieuwe N. H. Kerk, die door de familie Van der Lek de Clercq aan deze gemeente geschonken wordt. Na een korte wijdingsrede in de. noodkerk door Ds Kamsteeg, het zuigen en eél gebed had die plechtigheid plaats ip tegen^oydigheid van eenige leden der familie |V. d/ L#k de Clercq, de verschillende besturent van AeiK en getrrébwie, den aannemer, den arc|itect, eÊij'door den ifeer Th. C. J. J. van dervLek de Clercq, waarn de oirkonde van schenkid^, Idoor de familie ownerteekend, in een dichtgesgldherden looden kaler, werd ingemet- zanggezelschap^ong op het terrein iselijk gezang., heer J. M^Droogendijk staat als uo. voordracht vroor le onderwijzer aan de seld. een toe °P opeub. lïgere school 3e klasse no. 61 te Rotterdam. Te Groede was een 60-jarige landbouwers knecht met een met twee paarden bespannen wagen op den weg toen de tram aankwam, Hij sprong van den wagen doch geraakte er onder met het gevolg dat de wagen hem over beide been ging, zwaar gekneusd werd de man op genomen. Te Delfshaven heeft een gescheiden levende dame in een vlaag van waanzin haar negenjarig zoontje en zevenjarig dochtertje met een mes ernstige verwondingen toegebracht. De beide kinderen zijn in het ziekenhuis ter verpleging opgenomen, de dame wordt onder toezicht ge bonden. Het lijk van de te 's-Gravenhage in hare woning vermoorde 86-jarige weduwe is gisteren begraven. Het in verband met het misdrijf aangehouden echtpaar G., tot dusver in bewaring gesteld aan het politiebureau in de Van der Vennestraat, ia

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1