aan m Ittll, 1; No. 1315. Zaterdag 20 Augustus 1910. Zeven en twintigste jaargang. EN Eerste Blad. \H0LLAND." Kalimeel-proefvelden. Van onze berichtgevers. i 1 IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Dit bl»d verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad f I.025, franco ir post f 1,10. Voor het buitenland 90 cents. laïszssSas stukken, enz. worden altarlljk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T h e I e n el vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen modewerker te lerseke. UITGEVER: Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meet Y Kif f O fl f lb centsgrooter letters naar plaatsruimte. J. M. u. U T, Eike advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt tleohts T s o l e if. 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Overdruk uil de Veldbode van 6 Aug. 1910. Het ia begrijpelijk, dat wij, waar we zoo dikwyls iraden hebben met betrekking tot 't kalimeel een wachtende houding aan te nemen, voortdurend ieven krijgen van agenten in kalimeel, van menschen, voorbarig zijn en slecht waarnemen en nog van ideren, die hun eigen redenen hebben voor het ilimeel op te komen. In de veenkoloniën moest het kalimeel het dan jster goed doen, volgens sommigen. Er werden irhalen gedaan van den gunstigen stand der gewassen de kalimeel-perceelen, die zouden doen vermoeden, 4e van ouds gebruikte kalizouten voor goed gedaan hebben. Jammer alweer, dat eenige proef- mers zelf aao het de loftrompet stekende blad wamen vertellen, dat men, wat hun proefvelden itreft, de bazuinen gerust kon opbergen. En hoeveel 0 ideren zyn er niet, die er niet toe komen om de op te nemen, om aan een couranten-redactie te kryven, dat in het blad onjuistheden voorkomen? In de veenkoloniën zijn een massa proefvelden door boeren zelf aangelegd dit zijn dus geen gecon- oleerde ryksproefvelden. Op die proefvelden moet dan met het kalimeel al wonderbest gaan, doch ii een maar, een zeer groote en dikke maar by. proeven worden meest genomen op zoogenaamd ld land, al jaren en jaren met tot 1000 KG. kalizout HA. bemei' en waarop men dus best een jaar goed gewas kan verbouwen, ook al geeft men ten molecule kali. Op zulke gronden legt men nu irceeltn arm met kalimeel en daarnaast met natent- ali, terwyl «en perceel, dat geen kalibemesting ont- ing, in den regel ontbreekt. Het zal iedereen, die ok maar iets van wetenschappelijke bemesting weet, oidelyk zyn, dat aan de uitkomsten van dergelijke roeven geen sikkepitje waarde mag worden gehecht Nu liggen in Drente ook Rijksproefveldenwaarop ilimeel beproefd wordt, nl. één te XJffelteéén te lees, één ts Zuidwolde en één te Odoomerveen ardapp.) De eerstgenoemde twee dragen rogge, het ei iititgenoemde aardappelen. Op de proefvelden te feite en Gees staat de rogge op de kalimeelperceelen i&ar een ietsje beter dan die op de perceelen, elke geen kalibemesting ontvingen, terwijl het gewas de perceelen, met kainit bemest, van ruim de ift beter tot dubbel zoo goed staatals de stukken elke kalimeel ontvingen. Den 22sten Juli bezochten wy persoonlyk Oostelijk «jjfrente en o.a. het Rijksproefveld te Odoornerveen jj jelyk met den Rykslandbouwleeraar voor Drente 1» schrik niet, wantrouwige lezers met den irecteur van het Landbouwbureau van hetKalisyn- icaat. Het laatste is toch eigenlijk doodeenvoudig. het wonder, dat deze heer zich aangetrokken ge- telt tot het gezelschap van hen, die uit overtuiging 3 idon een afwachtende houding aan te nemen tegen- E ter het kalimeel Neen immers. Wy voor ons annen volkomen begrypen, dat de landbouwredacteur ia de „Nieuwe Veendammer Courant", die gemeend wft ons te moeten beitryden, op den dag, dat wy Drente aankwamen, bezocht werd door den rocaratie-houder der Kalimcel-Maatachappy in gezel- :hap van den heer Zwartienberg van Stadskanaal, is ten hoofdagent uur in 't kalimeel heeft. Ms duidelijk, st deze hoeren voor hun artikel meer van genoomden eer dan van ons verwachten, andera had de Kalimeei- [aatschappy het prachtige artikel, waarin de land- ouwredacleur der „Nieuwe Veendammer Courant" egen ons te velde trok niet doen overdrukken en erspreiden. De proef te Odoornerveen wordt genomen op land an den heer W. Stavast, op nieuw ontgonnen algrond, die in dit jaar zyn eerste gewas, aardap- ►elen, draagt. Deze grond is van nature arm aan kali en heeft fos vóór dit jaar nog nooit een bemestingonverschillig lelke, ontvangenHet geheele proefveld is wat de alk-, phosphorzuur- en stikstofbemesting betreft, op vereenkomstige manier behandeld, maar een derde eel ontving geen kalimestt een derde kreeg kalimeel egen 2700 KG. en nog een derde patentkali tegen 000 KG. per HA. Beide meststoffen zyn van te oren aan het Rijkslandbouwproefstation onderzocht, oodat men in kalimeel evenveel totaal kali kon even als in patentkali. En wat namen wy waar en zou ieder waargenomen ebben, die op den 22sten Juli het proefveld van en heer W. Stavast bezocht? Dit: dat kalimeel het liegt, zoo sterk, dat het reeds op tientallen Meters ichtbaar is. Het loof was bjjna even kort als dat het gedeelte zonder kali. Op het geheele proefveld, itgezonderd op het gedeelte dat patentkali ontvingr dat er zeer heldergroen en fleurig uitzag, zoodat 1, st, als geen ziekte optreedt, nog een aardig langen roeityd voor de borst heeft, leek het er naar, dat planten er spoedig het bjjltje by zouden neer- eggen. Dat het perceel zonder kali het nog tot byna log. uitgehouden heeft, is blykbaar alleen te danken ta het feit, dat de bodem yto nature niet totaal tliartn le. Uit elk perceel werd met toestemming van den Rijkslandbouwieeraar een stoel van gemiddelde grootte en ontwikkeling uitgegraven. De gewichtsopbrengst kon daarna, wanneer we die van het perceel zonder kalimest op 4 «tellen, voor het kalimeel op 6 en voor het patentkali op 10 geschat worden. Maar nu zullen het kalimeelperceel en het perceel zonder kali weinig meer doen, terwyl dat, hetwelk met patentkali bemest is, nog veel belooft. Eindelyk merken we nog op en dit is van groote beteekenis - dat dezelfde kamp land, waarvan het proefveld deel uitmaakt, door den heer Stavast op de in de Drenlsche veenkoloniën gewone wijze, dat is met 1000 K.G. patentkali per H.A. bemest is. By dat heele overige gedeelte, natuurlyk veel grooter dan het geheele proefveld, steken het perceel zonder kali en dat met kalimeel even sterk, byna nog sterker af dan by het met patentkali bemeste proef veld-gedeelte. Dat het kalimeel-perceel uo<> iets beter is dan het perceel zonder kali, is verinotn. .ie danken aan het weinigje in water en het gedeelte in 10 0/q zout zuur oplosbaar kali van het kalimeel. Maar ah de gebruikers het hiervan moeten hebbenis kalimeel veel, veel te duur en met het oog op de groote kosten van transport en het meerdere werkaan het uitstrooien der bijna driemaal zoo groote hoeveelheid verbonden, feitelijk voor de landbouwer onbruikbaar. Wat wy van betrouwbare proeven, betrouwbaar omdat zy door niet-belanghebbeoden ('noch belang hebbend aan den eenen, noch belanghebbend aan den anderen kantj op betrouwbaren bodem genomen zyn, heeft ons versterkt in onze meening, dat voor de landbouwers de tyd om proeven met kalimeel te nemen, nog niet gekomen is. In 't najaar zullen we uit de Veenkoloniën wel meer kooren. De reis naar Drente heeft ons wel wat tyd en geld gekost, maar we zyn toch bly, dat we er geweest zijn. De kalimeëlmenschen hadden ons zoodanig be stormd, dat wy ons byua zouden afgevraagd hebben Ligt de geheele moderne bemestingsleer nu werkelyk vierkant tegen den 'grond i En nu een woordje tot den heer J. de Weerd redacteur van het landbouwblad der Nieuwe Veen- dammer Courant." Welke manieren houdt U er wel op na, mynheer, De Weerd We kragen door tusschenkomst van vriendelijke Veldbodeabonné's een strooibiljet der Kalimeel-Maatsch. onder de oogen, ongeteekend, waarin men tegen ons te keer gaat. Later blijkt, dat Gy de schryver van dat stuk zyt en dat Gij het in de N. V. C. wel onderteekendet. Wij konden dit niet weten, daar wy Uw bldti niet lezen. Waarom heeft de Kalimeel-Maatsch. uw naam onder het stuk, als strooibiljet verspreid, weggelaten? Gij hadt daartoe geen toestemming mogen geven of, als het zonder uw toestemming is gebeurd, daartegen moeten prote- sieeren. Men gaat iemand niet anoniem te lijf, zooals Gij gedaan hebt, tenzy men geen fpers^manieren ge leerd heeft. In „De Veldbode" van 23 Juli (n. 394,) hebben wy uitvoerig op uw stuk geantwoord en zelfs precies vermeldwat Gij van ons gezegd hebt. Daarop zyt Ge in uw blad het antwoord schuldig gebleven in plaats van Uw lezers op Uw beurt precies mede te deelen, wat wy in antwoord op Uw aanval beweerd hebben. Durtdet Gy dat misschien Uw lezers niet onder de oogen brengen Wie zyt Ge toch, dat Gy ons hebt durven toe roepen: „Kom eens hier in onze veenkoloniën een kijkje nemen, aanschouw de velden, bemest met kali meel" enz., ons, die een dagreis van Oostelijk Drente wonen, terwijl Gy woont in de onmiddellijke nabijheid van hel proefveld te Odoornerveenwaar het kalimeel het zoo treurig aflegt en dat Gij} evenah tal van andere proefvelden in uw naaste omgevingniet eens bezocht Waar haalt Ge iu uw artikel vau Woensdag 20 Juli, de landbouwkundige ketterij vandaan, dat op nieuwen grond geen contróle-velden noodig zijn Och arme, ga eens naar het proefveld te Odoorner veen, zie hoe de aardappelen op het perceel zonder kalibemesting staan en vergelijk ze met die op het kalimeelperceel. Als hier het controle-perceel ont broken had, zoudt Gij gezegd hebben Ziet ge wel, dat kalimeel nog goed werk, want op dezen grond die van nature arm aan kali is, kan zonder kali bemesting niets groeien. Als hier het contröle-veldje ontbroken had, zouden zij die voor kalimeel vechten, uit de slechte uit komsten nog munt voor het kalimeel hebben trachten te slaan. Ge beroept U op een proefveld van den heer J. Kort Jzn gelegen we bedoelen hot proefveld op betrekkelijk nieuw land. Dit bestaat uit 6 kampen, 3 bemest met patentkali en 3 met kalimeel. Op 3 staan de aardappelen beter dan op de andere 3 maar de eigenaar twijfelt, welke met patentkali, welke met kalimeel bemest zijn. Gelukkig kan hij hot thuis in de boekeu naslaau eu nu blijken de beste 3 kampen met kalimeel bemest te zijn. Wat n proefAls de heer Kort zoo slecht van memorie is iets waarvoor hij trouwens te beklagen en niet te laken zou zijn dan kan hij 'took wel anders opgeschreven dan gedaan of anders gedaan dan opgeschreven hebben. Wij hebben in Uw blad gezien, dat de heeren W, Stavast en de lieer K. de Graaf uit De Krim U geschreven hebben, dat het kalimeel het bij hen zoo treurig laat zitten, maar teekenend voor Uw houding is wel, dat Go dan nog durft zeggen „van de 300 proefnemers hebben we nu reeds Iwee ge vallen, waarin het kalimeel minder goed voldoet. Dit loopt toch de spuigaten uit, maar benauwde katten maken rare sprongen. Bij den heer Stavast maakt kalimeel het allertreurigst en de heer De Graaf schrijft u„dat in de Krim eenige zeer nauwkeurig genomen proeven te bezichtigen zijndie hem tot de conclusie deden komen den landbouwers toe te roepen „Koopt nooit kalimeel 1" En dan zegt Gij heel zoetsappig, dat het kalimeel in die, wat Gij ten onrechte noemt twee gevallen, minder goed voldoet, in plaats van te zeggen, dat men er slecht over tevreden is. En neem dan om Uw kennis van de gevallen, waarin het kalimeel minder goed en slecht en in 't geheel niet voldoet uit te breiden, den staf ter hand en trek er eens op uit, Gij, die er zoo dicht bij zijt en ga ook eens naar de vier rijksproefveldeD. Op 28 Juli schrijft ge, dat het U gebleken, is dat werkelijk op sommige plaatsen op nieuw land 't kalimeel een achterstand begint te vertoonon en dat op land van den heer E. Vtninga te Ter Apel het kalimeel ver achterblijft bij patentkali. We hebben dus nu al voor slechte resultaten van hec kalimeel de drie rt/foproefvelden (er zijn geen rijksproefvelden, waarop kalimeel wel oen goed figuur maakt) de proeven in De Krim, sommige plAalsen op nieuw land, waar 't kalimeel achterstand bgtiat te yertoonen on do boerderij, waar het kali meel ver achter blijft bij patentkali. Dat alles, mijnheer De Weerd, hebt Gij in Uw blad zelf vermeldt en dan durft Gij nog spreken in den verzachtenden toonminder goedEn waarom schrijft Gij dat alles Omdat men U, toen Gij de loftrompet over het kalimeel staakt, van alle kanten brieven gezonden heeft. Zoo dikwyls wordt maar wat gezegd, meestal direct of indirect door belang hebbenden. Uit de „Prov. Drenlsche en Asser Crt." van 26 Juli halen wij het volgende aan uit het verslag van een landbouwvergadering, op 23 Juli te Smilde ge houden „De voorzitter las een schrijven van den heer J. Molema te Bovensmilde, waarin een groot aantal landbouwers genoemd worden, die hun tevredenheid zouden betuigd hebben over het gebruik en de uit werking van het kalimeel. Aanwezige leden, die ook proeven met kalimeel genomen hebben, ver klaarden daarentegen, dat bij hen niets van een gunstige werking van kalimeel te merken was. Ook kwamen in den brief van den heer Molema namen van landbouwers voor, dieter vergadering aanwezig verklaarden, heelemaal geen tevredenheid te hebben betuigd over het kalimeel." „De Veenbode" vau 26 Juli schrijft uit Oranjedorp „Alhier zijn eenige proeven met kalimeel genomen op nieuw aangemaakien dalgrond, eerste vrucht. Volgens voorschrift is 300 KG. genomeu tegon 100 KG. patentkali. Van 't begin of waren de aardappels in kalimeel veel donkerder groen, later, ongeveer eind Juni, bleven ze in loofontv^ikkeling achter. Nu kenmerken ze zich door spoediger geel worden en afsterven. Toen gisteren de heer W. Erieling eenige stammen optrok, bleek, dat het getal knollen vrij goed was, maar do dikte liet veel te wenschen over, zoodat slechts een halve opbrengst verwacht mag worden, 't ls jammer, dat het kalimeel zoo onwerkzaam blijtt, daar een concurrent van kalimoststoffen hoogst welkom zouden zijn. Waar men op oud land goede resultaten meent te hebben verkregen, zij men voorzichtig in 't oordeelen. De voorraad kali, van vroegere be mestingen nog aanwezig, maakt daar de proef onduidelijk. Slechts na een jarenlang voortgezette proef op hetzelfde land zal men daar met grond een oordeel kunnen uitspreken. Men zij dus voor zichtig voor proeveu in 't groot is de tijd nog niet aangebroken." (Juist: T. A.) Voorloopig nemen we afscheid van den heer De Weerd. Nu 'tmet het kaligehalte van het kalimeel niet al te best in orde schijnt, wil hij dat toeschrijven aan de afwezigheid van magnesia in kalimeel. Hier over binnen niet al te langen tijd nog eens wat.. Of de heer De Weerd nu aan zijne lezers zal ver tellen, wat wij boven schreven (w. g.) Ter Haar. Eveneens werd vastgesteld de rekening van de Weezeu-Armen over dat jaar, bedragende in ontvang f 10146,90b en in uitgaaf f 10061,83*. Goed slot f 85,07. Verder werd aangeboden de gemeente-begrootiog voor 1911, tot een bedrag in ontvang en uitgaaf op een gelijke som van f 18780,615. IERS EK E. Een Ierseksch visschersvaartuig, dat met andere naar de Zuiderse gesleept werd, liep bij ongeluk op de sleepbpot, waardoor de stuurboordsboeg totaal werd ,i^^drukt. De heel C. J. Bom, kiprk bij aeposterij en en telegrafie^ te Gjoes, vromer te lerseke, was aangewezen Ivoor .herplaatsing naar Rotterdam, doch opi verzoek is dit tot nadere beschikking uitgesteld,^ V^VENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ^ HoofdkautóKr te Amsterdam, Keizersoircht 292 chappelijk Kapitaal EEN M l'tj. I OEN SULDEN. Door de verzekèKgg eena^ladelijk ingaande lijfrente maakt men dft öQ^arigen leeftijd 7,5%, op 55-jarigen leeftijd op 65-jarigen leeftijd 11,3 en 7 0 jarigen leeftijd 13,5% rente van zijn gesj^ft kapitaal, Inlichtingen eirtarieten verkrygbaar aan het Hoofdkantoor ^n bij H.H. Agenten: de H.H. C. M. VAN R1JSSEL, te TAolem P. M. v. u. EtiOE, te Oud- Fossemeernotaris H. J. VANyifOUHUYS te Zierikzec; J. BAKKER DE^fiilN DE te Bergen op Zoom j Mr. H. Ö8LE te^tioes. ST-ANNALAND. Door den Gemeenteraad werd iu zijne Vergadering yan den lilden dezer met algemeene stemmen voorloopiggfKitgeateld de rekening der gemeente oyk^*909 en wel in ontvang op f 29359-pjj -en in uitgaaf op t?"4.87 3|5, aljoo port een batig saldo van ^872,24'. De kosten van bet onderwijs be droegen f7584,4* en die der schoolverbouwing r)110,285, POORTVLIET. Dinsdag 16 Augs jl. werden op last van burgemeester en wethouders van Poortvliet te Strijenham, gemunte Poortvliet, twee onbewoonbaar verklaarde Kotiingaj gerfech- telijk ontruimd door den/lgSjPeeBtr* eu onbe- zoldigden rijksveldwwcbter dejser gemeente, bij- gespan »-door dei» brigadecommandant der r ij Isa vKidJU acht Sff den brigadier-titulair te Tholen, iu tegenwoordigheid van. den burgemeester eu een der wethouders, fr Het 5e ziokatjfc werd Jüffsdag jl. nier- gelaten aan den zeedijk van itn Klaas van Steen- landpolder. Hei geheel lieptvlot van stapel. Door het holptelegraafmnloor alhier werden gedurende de maand Julifbehandeld 91 tele- giammen, verz. 45j en ontvingen 46. Door het hulptelefooukantoorVwerdenAotaal behandeld 35 gesprekken. STAVENISSE. In de vacptursk Pag^p is tot voorzange^ bij de N. H. Gemeente «luW be noemd dé heer Adr. de Graif. THOLEN, 17' Augustus! Leed en vreugde wisselen elkaar op dit ondermaansche steeds af. Dit ondervond ook ouze gemeente. Nog slechts kort geleden was iedereen ont roerd over den brutalen moordaanslag gepleegd op onzen algemeen geachten burgemeester, die gelukkig herstellende is en tot heden geen na- deelige gevolgen van dezen euveldaad heeft ondervonden. En heden was een groot deel der ingezetenen in opgewekte stemming des avonds bij het aan schouwen en genieten van het schitterend vuur werk dat in den tuin van Jhr Van Vredenbnrch werd afgestoken ter viering van diens 10-jarig verblijf in Tholen. Het personeel had den voorgevel van het huis versierd met guirlanders en bloemen en bood den jubilaris een bloemstuk aan, smaakvol ge rangschikt door den bloemist P. J. Blaas. Om dit stuk is eea lint gestrengeld waarop staat Uit dankbaarheidf het personeel van Buitenzorg Jhr Van Vredenbnrch bedacht allen, samen 38 personen, die bij hem werkzaam zijn en liet tot aandenken een photo vervaardigen van zich omgeven door zijn personeel. Het fanfaregezelschap „Concordia" zond zijn beschermheer en voorzitter een telegram van gelukwenscb, tevens den wensch bevattende, dat betn nog veel jaren, onder de gelukkigste levens omstandigheden, mogen gegeven zijn, mede tot heil der gemeente Tholen. Des avonds was de tuin langs perken, paden en vijvers prachtig verlicht, hetgeen een mooi effect maakte tegenover het donkergroen der hoogopg&ande hoornen en den zwaar bewolkten hemel. Het was bladstil, waardoor ook het vuur*

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1