«[Mal pvjji mi li Waini (ai iesML lnilni, 101. No. 1312. Zaterdag 30 Juli 1910. Zeven en twintigste jaargang. EN Eerste Blad. J. H. C. POT, Tehuis voor Blinden. Publicatiën. BINNENLAND, Van onze berichtgevers. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.025, franco post f 1,10. Voor het buitenland 90 cents. ■•zenden stukken, enz. worden uiterlijk ep DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T h o I e n el vóór DONDERDAGMIDDAG bi onzen medewerker te lerseke. Loting voor de Nationale Militie. ^rgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen, fg engen ter kennis van belanghebbenden dat de loting der in deze gemeente voor de ie ingeschrevenen zal plaats hebben te Tholen et Gemeentehuis op Vrijdag, den 26 Augustus l te beginnen des namiddags te 4 uur i. dat op Maandag, den 29 Augustus 1910, voormiddags van 9 tot 1 uur in het Gemeente door of vanwege de lotelingen bij den Burge ter aanvraag kan geschieden voor de getuig den ter bekoming van vrijstelling wegens derdienst bedoeld in de 2de zinsnede van art. 51 militiewet dat zy, die op zoodanige vrijstelling aanspraak op laatstgemelden dag in het gemeentehuis eo verschynen, vergezeld van twee bij den omeester bekende meerderjarige ingezetenen en zij, die vrijstelling wegens broederdienst verlangen, eu medebrengen uittreksels uit de geboorte- ters betrekkelijk hun zeiven en hunne broeders, yens het paspoort of ander bewys van ontslag, eo uittreksel uit het stamboek of een bewys van .elyken dienst van den broeder of de broeders, iriens of wier dienst zy hunne reclame gronden wtis-en uitdrukkelijk de aandacht van beland- benden er op, dat de hierboven vermelde opgaven handelingen niet voldoende zyn om zich de ge- gde vrijstelling te verzekeren, maar dat hun og medebrengt- om bovendien persoonlijk de vry- ing aau te vragen in de zitting van den Militie die op een later bekend te maken tydstip te len zal worden gehouden kn wyxen de lotelingen, die gebreken hebben of Innen te hebben, op hunne verplichting om on- Tchillig welk nummer zy hebben getrokken, in ■genoemde zitting van den Militieraad te verschijnen, einde geneeskundig wordet onderzocht, holen, den 30 Juli 1910. UITGEVER: Tholen. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleohta 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. NATIONALE MILITIE. argemeeste; en Wethouder der gemeente Tholen Met op art. 21 der Militiowet 1901; Irengeo bii deze -er kennis van belanghebbenden at het register van de in dit jaar voor de nationale tie ingeschrevenen, benevens de daaruit opgemaakte labetische lyst. voor elk op de secretarie ter Qg sullen nederliggt:< van den 23 Juli tot en 1 Augustus 1910, dat tegea register,eu lyst, binnen tyd der neder!igging, bezweren kunnen worden tracht by den Commissaris der Koningin in de incie, door middel van een door de noodige ..■■«takken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld 'ti', ondertoüüw. 1 ot haar, die ze inbrengt it verzoekschrift moet worden ingebracht by den jfcmeester tegen bewys van ontvang, holen, den 23 Juli 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, M. G. VAN STAPELE. De Secretaris, H. J. LABAN. LANDWEER, irgang van het Leger naar de Landweer. e Burgemeester der Gemeente Tholen «zien het 3de lid van 12 der Landweerinstructie I; Jrengt ter kennis van belanghebbenden o. de dienstplichtigen by de militie te land, die den loop van dit jaar een achtjarigen dienst bij militie hebben volbracht of alsdog zullen vol- -|>gen, dat zyn in het algemeen zy, die behooren Bde lichting van 1902, zullen op 1 Augustus a.s. - gaan naar de Landweer, met uitzondering van 11 die: behooren tot een der bereden korpsen of tot ot het Korps Torpediaten op 31 Juli a.s. in het genot zyn van ont- og van den werkel ijken dienst, om het even of ontheffing werd verleend als geestelyke enz., dan wegens kostwinnerschap of cm eeoige andere m van byzonderen aard de dienstplichtigen, die uitstel hebben genoten eerste-oefening of van verblyf onder de wapenen, evenveel jaren later naar de Landweer over Ui uitliet beeft geduurd vroeger genoten ont- heffing rekent echter mede als diensttijd en brengt alzoo geen vertraging in den overgang naar de Landweer 3. zij, die overgaan naar de Landweer en binnen het ryk eene bepaalde woonplaats hebben, moeten zich vóór 31 Augustus a.s. in persoon aanmelden bij den Burgemeester hunner woonplaats en by deze aanmelding inleveren hun zakboekje met daarin ge- hechten verlofpasterwijl zij, die naar de Landweer overgaan en na hunnen overgang daarby geene be paalde woonplaats binnen het Rijk hebben, of wel buiten het Ryk verblijf houden, zich niet in persoon behoeven aan te melden, doch alsdan verplicht zijn hun zakboekje met daarin gehechten verlofpas by aangeteekenden brief waarin hun adres daidelijk en volledig moet worden vermeld toe te zenden aan den Burgemeester hunner laatste woonplaats binnen het Rijk 4o. zy die op 1 Augustus a.s naar de Landweer overgaan, zyn van dien datum af onderworpen aan alle voorschriften voor de Landweer gegeven Tholen, den 25 Juli 1910. De Burgemeester voornoemd M. G. VAN STAPELE. Het zal nu ongeveer 9 jaar geleden zijn dat bij de bestuursleden van „Nationale BI inden zorf\^ afdeeling 's-Hage, (waaronder ook de b president) een ernstig voornemen bestond tot het oprichten van een pension of tehuis, (géén gesticht,) voor die blinden welke op ongeveer zestigjarigen of oudereu leeftijd, door zwakte of gebrek, onbekwaam zijn geworden tot het langer uitoefenen van het op 't Blindeninstituut te Amsterdam geleerd hand werk of vak, welk instituut zij op 18 jarigen leeftijd verlieten, en die nu, tenzij er familie is, geldelijk in staat hen een onderdak te verleenen (wat meestal niet 't geval is,) een treurige, bange toekomst tegemoet gaan. Voor dit op te richten Tehuis nu, waar zy rustig ec niet bezorgd voor een onzeker donkere toekomst, kosteloos hun levensavond zouden kunnen doorbrengen., en waar ook blinden die j een kleinigheid als vergoeding kunnen geven, worden opgenomen, is steunende liefde en hulp 1 noodig. Door de bestuursleden werd i-eeds veel in die jaren bijeenverzameld door yofiiardenden ijver en thans is con stak grond te Wolfhezen ten geschenke i ontvangen voor het goede, mooie doel. 2i66f met vereende krachten en naastenliefde, I is men reeds zoover genaderd tot het doel, dat voor het plaatsen van het gebouw de gelden I welhaast toereikend zijn. maar voor het bedrijfs- I en werkkapitaai is nog veel, heel veel noodig, 1 en daarvoor wordt de liefdadigheid van ieder ingeroepen. Als wij bedenken hoe onnoemelijk veel levens vreugde onze blinde medemenschen moeten ontberen en hoe zij toch steeds nattig werkzaam zijn in de maatschappij dan voorzeker zullen velen wel lust gevoeleu een steentje bij te brengen om dit lieflijk y tehuis voor blindente doen verrijzen en in stand te houden. Zoo min Jezus, den grooten menschenvrieud hij uitnemendheid, ooit vroeg aan de ongelukkigen en hulpeloozen die op zijn goddelijk mededoogen en grenzenlooze liefde vertrouwden: „wie zijt ge", of „wat gelooft ge", zoo min geldt ook deze vraag voor de zaak der blinden, waarvoor wij uwe belangstelling vragen, want blinden van allerlei gezindten worden door de vereenigiug „Nationale Blindenzorg", met liefde en deernis opgezocht en verzorgd. Nu is men voornemens in October of November al naarmate de verkoop der loten vlot van stapel loopt, een nationale verloting te houden voor bovenvermeld doel. De prijs van de loten, welke nu reeds verkrijg baar zijn, bedraagt 0.25 cents per stuk. Vijf en twintig cent 1 dht is nog eens te doeneen gulden, waar men èèas kans voor heeft, valt lang niet iedereen gemakkelijk maar een kwartje. och, onwillekeurig neemt men er twee, of meer, niet waar? De hoofdprijzen zijn als volgt: „een salon ameublement, een rijwiel, een volledig eetservies, een pendule, een beeld, een prachtwerk, een bouiloir, een gouden horloge, een ets, een perzische cache-pot, een barometer. Behalve deze, zijn er tal van gewone prijzeu van den meest verschillenden aard, zooals boeken, vazen, platen, chocolade, salonkussens, fraaie handwerken enz. enz. alles belangeloos afgestaan door fabrikanten, en door liefdevolle handen voor dit doel vervaardigd. Komaan, lezers en lezeressen, gevoelt ge ook last of behoefte mede te werken tot het in vervulling komen van een zoo lang en vurig gekoesterden weDSch, die aan zeer velen welke zooveel in hun leven moesten misseu, wat ons dagelyksch door ons „zien kunnen" ten allen zijde geluk verschaft, een goed, gezellig tehuis met zorgvuldige verpleging belooft, na, met ontbering van véél onschuldig genoegen ver richten levensarbeid Al uwe steeDtjes, klein en groot, znlleo medehelpen een gebouw van liefde op te trekken, en mocht het een oogenblik in U opkomen, dat ge met slechts ééu lot aan te vragen, het goede werk niet beduidend steunt, dat uwe gift geen voldoende waarde heeft, denk dan aan 't penningske der wednwe, dat werd gegeven met liefde en met opoffering. Zo-"dt gij dus niet iets willen afstaan voor aen minden Droeder en zuster, voor wie zonne licht en sterrewonder, kleurenspel, boomen en bloesem kortom, Alles wat ons ziénden dagelijks in verrukking doet komen, een gesloten paradijs is, voor welks ingang zij in 't duister, steeds in 't duister moet blijven wachten, tot voor hén het oogenblik daar is, waarop de ziel haar stoffelijk kleed zal afleggen, en de oogen huns geestes de schoonheid der hemelen zullen aan schouwen. Een kwartje is gauw op iets uitgespaard, eD gevoel iets goeds te hebben gedaan, bevat reeds geluk, vrede en belooning in zichzelf. Komt dus allen die meer of minder hebt te ssen, en zendt uwe aanvrage (die tegelijk legift is,) voor hen, die oneindig veel kinder- ij-3, reine levensvreugde moeten ontberen, of ■r nog, die nooit gekend hebben. Moge de bede om hulp met gunstigen uitslag bekroond wc>: den. Jwe aanvraag om een of meerdere loten (een uzegel voor toezending en duidelijk opgave adres) zal zoo spoedig mogelijk worden voldaan door GRETHA KLUNDER. Huize *Quo Vadis". Bosch weg, Apeldoornof Bureau van dit blad. Bij Kon. besluit van 22 Juli is tot voorz. van den Voogdijraad te Zierikzee benoemd, mr. D. van der Vliet, aldaar. Volgens de laatste opgaaf bedroeg op 1 Januari 1910 het bevolkingscijfer van ons land 2,926,629 mannen en 2,971,800 vrouwen, samen 5,898,429 zielen. ST.ANNAL4.ND. «slaagd voor het 2de ge deelte vaa hot Notarieel Staatexamen de héek A..J. Bierens geboren alhier. ■TERSEKE. Voordracht voor de benoeming van een onderwijzeres aan school 21. Mej M. C. de Korte te Ondewater. 2. mej.' C. P, HekkertVau Rijssel te Tholm, 3. jfej. W. de Koster te lerseke. De vorige weejt hield df lSndbouwvereeo. .Helpt en leert elkander'' haar Te jaarvergadering. Het ledental steeg van 59 tot 62. Aangekocht zijrf 2IY051 K.G. kunstmest stoffen voor f87117, en 1851/, K.G. klaverzaad. De ontvangsten bedroegen f 9366,675 de uitgaven f 9355,95. In de plaats van den heer C. Rijk werd tot commissaris gekozen de heer W. Bakker. Zaterdagavond zon „Mozart" haar 2e zomerconcert geven, doch de weersgesteldheid belette dit. Het fanfaregezelichap „Ons Genoege n" te Kapelle, directeur de beur A. W. v. Dijke.be haalde te Domburg déy 2en prijs. Da heer C. Hartoog is herbenoemd als lid van 't college van zetters bij 's Rijksbelastingen. De loting voor de nationale militie zal hier plaats hebben op 1 Sept. in school 2. Verleden week beeft hier een grondonder zoek plaats gehad in den Burenpolder op een stak land, dat (voorloopig) bestemd is voor den bouw eener gasfabriek. ST-MAARTENSDIJK. Bij de deze week ge houden vergadering van den gemeenteraad werd de rekening over 't dienstjaar 1909 vastgesteld in ontvangst op f 24128,955, in uitgaaf op f21772,64, goed slot derhalve f2356,315. De rekening van het algem. weezen armbestuur werd vastgesteld in ontvangst op f 13412,50, in uitgaaf op f 9862,935, goed slot derhalve f 3549,56s, onder de uitgaven dezer corporatie komt voor een post van f 1500, wegens afkoop tieuden en extra aflossing. De voordracht voor leden v»n het college van zetters werd opgemaakt aH fólgt Chr. Hoek (aftr.) J. Stontjesdijk (aftr.) Jb. Hage en J. Bastiaanse. Op voorstel van den hem Rijnberg werd nog besloten de straatverlichting te doen aanvangen de tweede helft van de maand September. Voorts werd aan de orde gesteld de toelating van het nieuw gekozen raadslid de heer J. W. Roskes, 4 van de 7 raadsleden konden zich niet met de conclusie van 't stembureau vereenigen, wat betreft de ongeldig verklaring van twee stembiljetten. Al trachtte de voorzitter de heeren al te beduiden, dat z.i. de kiezer op andere wijze, volgens de kieswet, zijn bedoeling moet kenbaar maken, dan op deze briefjes is geschied, 't mocht niet batende heeren M. P. Groenewege, A. Kloet, W. Kloet en J. Bastiaanse stemden legen de toelating, voor toelating stemden de b.h. Chr. Hoek, W. M. Rijnberg en Jb. Hage. De heer Roskes werd alzoo nog niet toegelaten, en het Gedeputeerd college zal derhalve moeten beslissen. Door den Burgemeester, alsook door het Raadslid dhr. Rijnberg en 'door. dhr. Roahts zijn btj HIfQedi Stagen bezwaren ingediend tegen het besluit Van den gemeenteraad om dhr. Roskes niet top te l^fen als raadslid, en derhalve aan genoemd college verzocht dit besluit te willen vernietigen. ST-PHILIPSLAND. In de op 15 Juli j.L gehouden Raadsvergadering werd voorloopig vastgesteld de rekeuing van Inkomsten en uit gaven dezer gemeente over 1109. De ontvangsten bedragen f 18496,59. D« uitgaven f 17653,06. en hetigoedslot bedraagt f 843,53. In die vergadering werd opgemaakt een voor dracht voor' de benoeming van 2 leden van het College van Zetter. T)p die voordracht werden geplaatst ;de heerenW. Meijer, H. Padmos, C. Clariss» en ,3. van Spluntor. Op ®0 Juli 1910 is voor het algemeen verkeer opengesteld het hulptelefoonkantoor in het dorp en wordt op 3 Augs. e.k. dat te Anna Jacobapolder opengesteld. OUD-VOSSEMEJ1R. De pachteiyvan het jacht- terrein onder dezaf-gemeente, de heer Jurgenste Antwerpen, hwarf dezer dagen met nog een geweer ter ernranjacht in den Hollarepofdef, waar 15 eenden gesohoten- werden. Waar het waterwild in deze streek over het algemeen van geen bejeekenis is, was men over dien jachtdag zeer te 'vreden. De Raad /heeft in zijn oensdag 1,1. gehouden vergadjking, waarin de gémeenterekenrag werd aangeboflèn, o.m. een voordracht voor zetters der dirdete belastingen opgemaakthierop zijn geplaatst: le. M. C. Polderman en 2e C. Westmaasle. M. A. Douw 2e. J. A. Dors»

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1