intlM, pijl au li talaip m oesterteelt, lailon, m. S'o. 1300. Zaterdag 30 April 1910. Zeven en twintigste jaargang. EN J. K C. POT, Eerste Blad. - Publicatie n. BlJOENLAim Van onze berichtgevers. 0 N D E R W IJ S. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, js per kwartaal f 0,65 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1.025, franco jst fl,10. Voor het buitenland 90 cents. jzonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het hureau to Tholen ot ióór DONDERDAGMIDDAG bi} onzen medewerker te lerseko. UITGEVER Teolkx, lijvend gedeelte bij de onbereden korpsen. ^Burgemeester van Tholen brengi by deze ter bare kennis, dat de hieronder genoemde verlol- kb der lichtingen, korpsen en korpsonderdeelen, ir hunne namen vermeld, zich op den achter «H naam gestelden datum naar hun korps moeten ren tot het verrichten van den dienst voor het ;nd gedeelte, waartoe zy gehouden zyn. eter Johannes Ooms lichting 1909 3e Regement terie, 2 Bat. 16 Juni 1910, te Middelburg Overbeeke .lichting 1908 3e Regement Infanterie,' al. 16 Augustus te Bergen op Zoom. Cornelis aua van Dijke lichting 1908 3e Regiment Iofan- le Bat. 16 Augustus te Bergen op Zoom. Fopgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen, y zich, op den achter hunnen naam aangegeven in uniform gekleed en voorzien van hun vei lof- zakboekje/ alsmede van al de by hun vertrek ■oot-verJof medegenomen voorwerpen van jg en uitrusting, by hun korps aanmelden, en namiddags vóór vier uur. verlofgangers, die, op grond van kostwinner- [vermeenen in de termen te verkeereu tot het i van ontheffing van bovenbedoelden werke- [ieu*t. of van eene geldelijke vergoeding, wordt den hun verzoek daartoe by voorkeur ongeveer ten vóór hunne opkomst aan de Koningin te 'at verzoek kan op ongezegeld papier worden iven en moet rechtstreeks aan Hare Majesteit gezonden. Fraokeering is niet noodig. Op wijze moet worden gehandeld met aanvragen, *>tn ontheffing, hetzy om eene geldelijke ver- Wenscht men echter alleen voor eene lyfce vergoeding in aanmerking te komen, dan deze bij ongezegeld en ongefrankeerd verzoek- t aan den Minister Van Oorlog worden gevraagd, gens wordt ten deze verwezen naar de afzonderlijke "ntie betrekkelyk „kostwinners" en kunnen zoo nadere inlichtingen mondeling worden gevraagd meentesecretarie, eiken werkdag tusschen 10 [uur voormiddag.*, m, den 23 April 1910. Burgemeester der Gemeente Tholen maakt dat eene Openbare Vergadering van den Itueraad is belegd tegen Maandag den 2 Mei des namiddags ten 2 ure. Punten van behandeling ingekomen stukken. Wijziging begrooting voor 1910. Aanbieding jaarverslag over 1909. Benoeming vasten werkman. Verordening tut bestryding van den Arneri- «aanschen kruisbessen-meeldauw. ,len Voorts wordt bijzonder gewezen op de in art. 12 2, 2e lid, lo d, aan de ingezetenen van het Rijk verleende bevoegdheid, om zich, bij de aanstaande beschryving, de uitreiking van een beschrijvingsbiljet B te verzekeren, door vóór of op 15 Mei a.s. het verzoek daartoe schriftelijk te richten tot den Ontvanger der directe belastingen over hunne woonplaats. Tholen, den 23 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. G. VAN STAPELE. De Secretaris, H. J. LABAN. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 c-uts; ieder, regel mee iü cents; grooter letters naar plaatsruimte. 1"". ••'vertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleohta 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. den 28 April 1910. Se Burgemeester voornoemd, At. G. VAN STAPELE. imeester en Wethouders van Tholen brengen ïnuis, dat het kohier van den Hoofdei ijken in deze gemeente, voor 1910, in afschrift nde vijf maanden, op de secretarie der gemeente, en ieder ter lezing is nedeigelegd. leo den 25 April 1910. BESCHRIJVING voor de iting op Bedrijfs- ©n andere Inkomsten. imeester en Wethouders der Gemeente Tholen ;en hiermede ter algemeene kennis, dat door •er Commissaris der Koningin in deze Provincie Hd, dat net de uitreiking van de beschryvings- 1 voor de belasting op bedryla- en andere en, over het dienstjaar 1910-1911, een aanvang ien gemaakt op Maandag, den 2 Mei aanstaande, de aanslagsregeling voor dit jaar den 26 1910 moe' zijn ten einde gebracht; terwyl tng van aanslagen, weike niet uit de beschrijving eien, ot die otn eeue andere reden zyn aan moeten worden, moet zyn afgeloopen binnen tnd, nadat de Commissie van Aanslag ot het van Zette» door den Voorzitter daartoe zal Kroegen, De kali-bemesting in den tuin. Wat ia patentkali zult ge zeggen. Eigenlijk dienen alle menschen, die groenten verbouwen, dat te weten en das zeker de tuin lieden, want het is in den laatsteu tijd door tal van proeven overtuigend bewezen, dat er bijna geen groenten zijn, waarvoor patentkali niet eeu uitstekende meststof is, die en de kwaliteit en de kwantiteit verbetert, maar laat me eerst zeggen, wat patentkali is. Zooals ge natuurlijk weet, moet ge door uw bemesting voornamelijk drie voedingsstoffen in den grond brengen n.i. kali, phosphorzuur en stikstof. Welno, patentkali bevat een dier drie, de kali voor tuiniers, die op lichten grond groenten telen, en daarbij nog al veel gebruik maken van beer zeker de voornaamste der drie, daar lichte gronden (en ook beer) juist weinig kali in zich hebben. Verder is patentkali eeu gezuiverd en geconcen treerd kalizout, dat uit kaïnit wordt bereid, door verwijdering van chloornatrium en chloormag- nesinui. Het bevat ongeveer 50,4 pel. zwavelzure kali 4 pet. zwavelzure magnesia, 2,5 pet. chloor natrium en 11,6 pet. water. Het wordt dan ook wel genoemd zwavelzure kali magnesia of patent kali maguesia. In 100 KG. patentkali is ongeveer 26 a 27 KG. kali en het kost ongeveer 1 6,50 per 100 KG. Aangezien in de tuinen op de verschillende groenten de hoeveelheden aiwisselen tusseheu 3 en 6 KU. per Are ot 100 M2, kost de heele kahbemestiug gemiddeld 80 ceuts per 100 Al2. Als men hierover goed nadenkt, ziet men dus, dat de kalibetnesling in een tutD, op elk bed 5 M2 (en dat is een fatsoenlijk groenten- bed) anderhalven cent kost. Dat is toch waar schijnlijk niet te veel; natuurlijk moet men niet enkel patentkali geven, er hoort ook chili en super bij maar ook dan nog is het gebruik van kunstmest in den tutu zeer goedkoop. Als men sterk bemest, b.v. met 10 KG. cliili 5 KG. super en 12 KG. patentkali per 2 Are (zie onderstaande proef) dau nog kost een Are hoogstens f 1 en dat is das 1 cent per M2 en dan heeft men alles, wat men hebben moet. Sommige tuiniers gebruiken mengsels dezer meststoffen. Zoo lezen wij bijv. in de verslagen van een rijkstuinbouwieeraar lo. „Deze proefnemer kreeg een mengsel van 2 KG. chilisalpeter, 4 KG. super en 3 KG. pateutkali om op goed tuiulaod een proef te nemen tegen eeu stalmestgave voor komkommers. Hij schrijft daaromtrent, dat de komkommers op den kunstmest zeker ruim zooveel opbrachten, als de andere op stalmest." 2o. „Het proefveld diende voor koolbemesting en was 6 Are groot. De inrichting geschiedde al9 volgt. Perceel 1 2 Are. 10 KG. chili, 5 KG. super, 12 KG. pateutkali, opbrengst 475 KG. Perceel 11 2 Are. 10 KG. chili, 5 KG. super, 16 KG. patentkali, opbrengst 540 KG. Perceel 111 2 Are, stalmest, opbrengst 437,5 KG. Ziedaar een proefveld, waaruit men ten duide lijkste kan zien, dat kunstmest en met name patentkali in deu tuin onmisbaar is. Niet alleen bij komkommers en kool, doch ook bij alle vroege groenten zooals raapstelen, spinazie, worteltjes, kropsalade, ook aardbeien en asperges kan en moet men pateutkali als kaiibeuiesling gebruiken. Prinses Jnliana ontvangt op haar eersten jaardag als geschenk van Hare Koninklijke Ouders een kleine dogcart. De twee ponnies, die dezer dagen op het Loo aankwamen, znllen als bespan ning dienst doen. Het bericht dat de minister van Justitie, mr. A. P. L. Nelissen, wegens gezondheidsredenen eervol ontslag zon vragen, terwijl als zijn op volger mr. E. B. Eedeboer in aantnerkiug zou komen, wordt door de u Maasbode" beslist tegen gesproken. Aan de heer J. C. P. J. Yorster, arts te Staveuisse is op zijn verzoek door den Commis saris der Koningin eervol ontslag verleend als lid Ier Gezondheidscommissie te Tholen. VISSCHERIJWET. Naar wij vernemen, ondervindt de samenstelling van de in de ni Visscherywet voorgeschreven algemeene maatregelen van bestuur zooveel moeilijkheid, dat vau het in werking treden der genoemde wet nog in de eerste maanden geen sprake zal kunnen zijn. Gelijk men weet, is eenigen tijd geleden 1 Juli als datum vau in werking treden der wet genoemd. Het schijnt, dal deze datnm niet onbelangrijk zal worden overschreden. 5S;,.v«g tusschen Zeeland en Noord Brabant. Ten raadhuize te Vlissingen werd Dinsdag middag, op initiatief der vereeniging «Vlissingen Vooruit", eeu vergadering gehouden van een comité, gevormd door verschillende autoriteiten uit verschillende deelen van Zeeland en Noord brabant, ter verkrijgiug van een rijweg tusschen Zeeland en Noordbrabant. Tot voorzitter werd benoemd jbr. mr. E. A. O. de Casembroot, lid van Ged. Staten van Zeeland. Besloten werd, overeenkomstig een voorstel van den heer Hom- bach, te laten onderzoeken, of 't rijk genegen is, aan de zuidzijde van deu spoorwegdam tot in poldering over te gaan, waardoor 300 hectaren prachtige grond wordt verkregen, en waarvoor slechts een dijk van 2 kilometer moet gemaakt worden en dau vanzelf een verbiuding tusschen Zeeland en Noord-brabant lot stand komt. De Commissie bestaat nit de heerenJhr. mr. E. A. O. de Casembroot, A. W. Berdenis van Berlekom, te Middelburg, H.jJ. Tichelman, W. H. Martin te Vlissingen, W. Kakebeeke te Goes, J. N. Elenbaas te Krabbendijke. H. G. Hamtnacher te Groede, G. A. Vorstermau van Ojen, F. O. H. Hombach te Hulst, J. J. van Gorsel Hz. te ltilland Bath, A. Molltuk, B. J. Huishot en W. J. 1Juten te Bergen op Zoom, VV. Koning Wz. te Eilland, W, Hioolen te Middelburg, W. L. Winkelman en J. G. van Niftrik jr. te Vlissingen. Weggeld Noord-Brabant. De volgende gunstige bepalingen, zeker ook voor onze lezers van belang, brengen we nogmaals onder de aandacht. Vreemdelingen d.w.z. zij, niet in Noord- Brabant wonende, kunnen in plaats van op 2, in het vervolg op 15 dagen vau het belastingjaar validen provincialen weg met een rij- of trekdier, rijwiel of motorrijtuig kosteloos gebruik maken, mits zij zich vooraf hebben voorzien van een (witte) rijkaart, welke op het oogenblik, waarop zij gebruikt wordt, behoorlijk (zooals aan de keerzijde der kaart zelve is aangegeven) moet zyn ingevuld. Deze rijkaart wordt kosteloos verstrekt op aanvraag, ter provinciale griffie en bij de in Noord- Brabant gevestigde ontvangers der directe be lastingen. Tevens zijn voor de z.g. vreemdelingen ver krijgbaar lo. voljaarskaarten (evenals voor ingezetenen); 2o. tweemaandsrijkaarten en 3o. viermaandsrijkaarten. Wiskerke, van Oud-Vossemeer, leerlingen der R. N. L. te Tholen. Benoemd tot hoofd der Kath. School te Oud- Vossemeer de heer M. Eobertz, te Leiden. De afd. Tholen en St-Philipsland van den Bond van Nederl. Onderwijzers zal Donderdag 5 Mei a.s. blijkens achterstaande advertentie te Scherpenisse een propaganda-vergadering houden waar als spreker zal optreden de heer P. K. Peerlkamp te Middelburg. O.m. zijn nitgenoodigd burgemeesters en raads leden der gemeenten op Tholen en St-Filipsland en schoolantorileiten. Te Middelburg is heden Vrijdag de Christelijke Kweekschool voor Zeeland geopend met een rede van den voorzitter der schoolcommissie, den heer en mr. P. Dieleman. Geslaagd te Mtddelüurg voor de acte lager onderwijs de dames J. M. Ampt en K. K. M. ST-ANNALAND. Door de Vereeniging Land bouwbelang werd op 26 April jl. aanbesteed de levering van 48800 KG. chili-salpeter en 4000 KG. rijstvoedermeel. Ingeschreven was voor do chili-salpeter, door Iman J. van der Have Botterdam gemalen f 10,58 ongemalen f 10,48 A. M. Gever» Bergeu op Zoom gein. f 10,45 ongein. 110,20, W. Bulier Poortvliet ougem. f 10,32, Dordtsche Kunst- mestaatsohappij gemalen f 10,50 ongemalen f 10,40 A. Snelleman Dinteloord gem. f 10,25 ongem. f 10,05, Maatschij. Hulpmest. Dinteloord gem. f 10,42 ongem. f 10,27, Gebr. Theunisso St-Annaland ongem. f 10,38. Glerum en Co. Hansweert ongem. f 10,44 Schippers Oud-Vos semeer id. f 10.19, Firma Schippers Kamperland ongem. f 10,03. Gegund aan A. Snelleman te Diuleloord voor gemalen h f 10,25. Voor het rijstvoedermeel W. Heijboer St-Aunalaud f 8,17, gehalte 26 I. J. V. d. Have, Rotterdam f 3,40, 26 Ge br. Dek kor, Koog a/d Zaan f 3,2 0, 29%. M. Verheul, Rutterdam f8,245, 27%. Gebr. Theunisse, St-Aaualaud f3,225, gehalte 27 Gegund aan laatstgenoemde. In de jl. Maandag gehouden raadsver gadering werden aangebodenhet gemeente verslag over 1909 het verslag ingevolge art. 52 der Woningwet over dat jaar, alsmede die vao^ het onderwijs op de O. L. school alhier. levens werden benoemd de leden van het stembureau bij eventueele stemming voor leden der Provinciale Staten. Op het verzoek vau H. Polderman Pz. tot aaökoop van een strookje gemeente-grond tot verbouwing van zijn woonhuis werd gunstig be schikt en die grond aan den publieken dienst onttrokken. IERSEKE. Nog is in den gemeenteraad van Maandag 1.1. met alg. st. in beginsel besloten lot oprichting van een gasfabriek van gemeente wege. Verleden week slaagden van lerseke voor de onderwijzersakte A. Luteijn, na 2 jaar studie en S. J. Bannet, na 1 jaar en 8 mnd. studie. Beiden genoten huu opleiding geheel van den heer Rietveld de Hondt, hoofd van school I alhier. Tot de voorbereidingsklasse der rijksnor maallessen te Goes werd toegelaten Marinus Hooodert. Van de le naar de 2e klasse gingen over Tannetje D. M. van der Vliet enJohs. E. Harthoorn, van de 2e naar de 3e kl. Mara. C. J. Rietveld de Hondt, van de 3e naar de 4e kl. Johanna Franco s en Phills J. Bom, allen te lerseke. De heer P. Sandee, klerk bij de poste rijen en telegrafie te Yzendijke, vroeger te lerseke, heeft eervol ontslag uit die betrekking gevraagd en gekregen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1