iiiHlai, t»iH m ili! Mam m iKtirtccJt, lattin?, tu [No. 1295. Zaterdag 26 Maart 1910. Zeven en twintigste jaargang. Eerste Blad. Herleven. „H 0 L L A N D." pr Zij, die zich van heden af dit blad abonneeren, ontvangen de I April a.s. te verschijnen nummers IS. Publicatie n. J. B. C. POT, RECHTSZAKEN. BINNEN LAN O. EEN MILLI0EN GULDEN. Van ouzo berichtgevers. 0 N D E R W IJ s. Wemengd Nieuws. IERSEKSÜHE THOOLSCHE COURANT lij i ii r» Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, hijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagsblad fl.025, franco lost f 1,10. Voor het buitenland 90 cents. jszoftden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te Tholon et vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke VASTSTELLING dep KIEZERSLIJST. Mgeraeester en Wethouders der Gemeente Tholen en bekend dat de op heden door hen vastge- ièj kiezerslijst voor het jaar 1910—1911, benevens tjphabeiische lijsten der namen en voornamen ken, die met betrekking tot eene of meer der iezingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop gebracht, van den 23sten Maart tot en met den April a.s. op de Secretarie der Gemeente voor ter inzage worden nedergelegd en, tegen >g der kosten, in afschrift of afdruk verkrijgbaar gesteld. i met den 15den April a.s. is een ieder bg het Gemeentebestunr verbetering van de jenoemde kiezerslijst te vragen, op grond dat |élf of een ander, in strijd met de wet, daarop imt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt, verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden len, den 22sten Maart 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, M. G. VAN STAPELE. De Secretaris, H. J. I/ BAN. UITGEVER Tiolik. dat ook wij moeten brengen aan zoovelen, die door smart of zorg terneergebogen moedeloos in de toekomst staren, O, indien wij dezulken ontmoeten, laten we hen niet onverschillig voor bij gaan, maar trachten hen te troostén of te helpen, opdat zij weder herleven, opdat geloof en hoop weder terogkeeren; laten we niet verzuimen hun na en dan een bewijs van vriendelijk aandenken op 't eenzame pad te leggen, opdat zij weten dat ook voor hen deelnemeode harten kloppen. Predikt niet elk jaar het Paaschfeest, waaraan zoo droeve herinneringen voorafgaan, ons de leer dat de mensoh niet mag vertwijfelen, maar met nieuwe levenslust bezield op de toekomst mag vertrouwen De ontwaking der lente, die haar hoogtij met Paschen viert, fluistert ons toe: Helpt elkander, in liefde, want de zegen der liefde keert terug tot hem, die haar beoefent en het hart dat zich aan goed en edel werk wijdt, wordt zelf veredeld. Herleven, dat is opstaan, denken en werken, met nieuwen moed en heilige geestdrift bezield te trachten de Christelijke liefde in toepassing te brengeD. Laat dit onze Paaschgedachte zijn. 10 Ad7ertw'ëQ: -Van totJ re8el® cn,ts; iedere regel meer 10 centsgrooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven wordt slnnht. 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. P. Notenboom, E. C. van Rijssel, K. M. Schot en M, C. Uytdewilligentwee leerlingen werden afgewezen. De onderwijzer Joogsraa, die weigerde te voldoen aan een opdracht van het hoofd der schooi te Koedijk, om bij een schoolfeest het Wiec Neerlands bloed en het Wilhelmus te laten zingen, is door den gemeenteraad met algetneene stemmen, op voordracht van den schoolopziener, ontslagen. Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag 2 a.s., des middags te J 2 uur, ten Raadhuize EEN HOOP COMPOST, i verkoopen. 'oorwaarden van den verkoop liggen van heden lezing ter secretarie, iederen werkdag des ddags van 912 uur. en, den 24 Maart 1910. De Burgemeester voornoemd, M. G. VAN STAPELE. leven schalt in 't lied der dalen, Verleven klinkt in 't diepst van 't hart leven glanst in 't zonnestralen Verleven ook in 't huis der smart. is een goede gedachte geweest van de Christenheid, om het Paaschfeest in de i vieren. De sohoone lente toch herinnert i opstanding, wedergeboorte, herleving 1 leote, die baar intocht houdt, lokt ons iten. De heldere verwarmende zonnestralen, e zachte lentelucht, de lieve viooltjes, haif gras verscholen, haar welriekende geur idend, alles getuigt van herleven. heeft iets bekoorlijks iets wat aan kracht, en leven herinnert. De laatste verwelkte n> die nog aan de takken der hoornen maken plaats voor groene knopjes, die me hulsels jonge blaadjes bergen. Een zacht groen verspreidt zich over alles, d en beschermd door de glinsterende [alenlangs veld en woud, op bergen lalen, overal zien we alles mooier worden lentezon en wij verblijden ons over het clkens weer nieuw wonder der herleving ■latuur. tel Paaschfeest, dat zoo schoon met het «t samenvalt spreekt ons van levens- ff'Dg. Wie hierover goedt nadenkt zal mefte gevoelen aan vernieuwing van zijn want niemand zal kunuen beweren, dat getrouw was aan het beste aan het cn edelste dat in hem leeft, dat hij altijd was aan de waarheid. En al willen wij de, al trachten wij beter te worden, 't altijd gemakkelijk onze fouten zelf goed aen en te verbeteren. KondeD we onze onze hartstochten, onze liefdeloosheid sgwerpen, hoe spoedig zou het lichter om r<fen. Hoeveel beter zouden we leeren n en daardoor vergeven, met hoeveel ijver we medewerken aan het groote gebouw - e en liefde en ia dien arbeid geheel leggen. eerst zouden wij het Paasfeest recht ers aan, het feest der hoop, verkondigend winning van het leven op den dood. "ebfeest verkondigend het nieuwe leven De heer B. A. Overman te Tholen, is herbe noemd als kantonrechter-plaatsvervanger. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid van het college van regenten over de Rijkswerkinrichting te Hoorn Mr J. Plet, kantonrechter aldaar. Nog is op zijn verzoek asn Mr J Plet met ingang van 1 April eervol ontslag verleend uit ziju betrekking van plaatsvervangend lid der Kamer van toezicht over notarissen en candidaat- notarissen, gevestigd te Tholen en in zijn plaats benoemd Mr E. Bonn, aldaar. Bij Ministerieel Besluit is de heer D. N. Visser, opzichter van den Rijks-Waterstaat te' Scheveningen, met ingang van 1 Mei a.s. als zoodanig verplaatst naar Hoek van Holland. De alphabetische aanbeveling voor rechter iu de rechtbank te Zierikzee bestaat uil de heeren mrs R. F. C. H. baron Bentinok vao Schoon- heten, J. C. H. Prikken en A. Visser, allen substituut-griffier, respectievelijk bij de Rechtbank te Middelburg, 's-Gravenhage en Tiel. THOOLSCHE BANK THOLEN. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft vrijge sproken van diefstal van oesters C. B., schippers knecht te lerseke. LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ Hooidkantoor te AmsterdamKeizersgracht "292 Maatschappelijk Kapitaal J? Door de verzekering eener dadelijk ingaande lijfrente maakt men op 50-jarigèn leeftijd 7,5%, op 55-jarigen leeftijd 8,5. op 65-jarigen leeftijd 11,3 eu op ^9 j'arigen leeftijd 13,5% rente van zijn gestortfjfcpitaal. Inlichtingen en tarieven verkrijgbaar aan het Hoofdkantoor en bij H.H. Agentende H.H. dia" RlJSSEL, te TholenP. M. v. D. ENDE, te Uud- Jl<»e.meernotaris H. J. Sf^HDYS te Zierikzee) l «AKKER si-nitS DE te Bergen coOiL i.r ulLl/È te Gdds. STAVENIS8E. AU liju werker der Rijkstele- grafie, in de sectie-Staveniase, is benoemd H. W. Zachariasse alhier. Door de leerlingen der openbare school alhier is in het schooljaar Maart 1909/1910 in de Rijkspostspaarbank gespaard tot een bedraz van f 143.j 8 Door eenige ingezetenen alhier I besloten tot de ppnefting vao een -«referginggvoor den js| dóe woning bende de r 'holen" van het ie stemmen de volgende In de op 23 Maart 1.1. gehouden vergadering van aandeelhouders werd de heer J. M. de Graaf? Azn. te Ond-Vossemeer als commissaris herkozen en onderstaande balans, winst- en verliesrekening goedgekeurd en vastgesteld. Balans op 31 December 1909. IERSEKE. Aan de ambachtschool te Qoes is van de le naar de 2e klasse overgegaan C. A. Bakker, en heeft het diploma verkregen C. Sinke. beiden van Tpruota Kassa Promessen Debiteuren Coupons Diversen Prolongatie Meubilair Vr. bank m 4249,965 775, 39002.18 683,42 325,31 281500,— 10,- 429,04 Totaal 1326974,915 W inst- e Onkosten Diversen Saldo Wiost te verdeeien Gratificatie Saldo nieuwe rekening. Belasting (Aandeel houders 8 0/q dividend) St.Tantièmes Reserve Crediteuren f 298430,105 Aandeel ff 20000, n 3781,045 ft 4486,095 houders Reserve Winst Binnenl. Kassiers 277,67 Totaal 1326974,915 Verliesrekening op 31 December 1909 f2627,71 2163,29 800. 21.31 40.— 1600.— 805.83 1218,955 4486,095 Totaal 14486,095 Totaal 1 9277,095 Provisie f 3093,02 Rente 5542,82 Diversen,, 641,255 Totaal 1 9277,095 Tot de Rijksnormaallessen te Tholen zijn toegelaten L. Blaas, A. P. van Damme, C. M. Isla, C. N. Krijger, L. J. van Nieuwenhnijzen, N. van Nieuwenhuijzen, A. Paape, I. J. Stoutjes- dijk, R. Spoor, J. M. van Westenbrugge en I. A. de Wilde. Tot de voorbereidende klasse C. G. Haeck, C. vin Houdt, M, de Jonge, A. Eindhout, R. Sinke, beiden van lerseke. Op de christelijke normaalschool te Goes van lerseke toegelaten tot de le %1. Johs. Bo- gaarts en Willem Eckhardt én Ts van de le naar de 2e kl. overgegaan Jan Bol. Een leerling ajvan schóól 1, alhier R. Rijk, Cz., van Kruidingen, is geslaagd voor toe lating op de BisseSi.^pelijke kweekschool voor onderwijzers te Oudjnbosch. Een boerenknecht alhier had deze week het ongeluk met zijn linkerhand in den moes molen van éija baas te geraken, waardoor eeo paar vinger» ernstig gekwetst werdengelukkig zijn het imsluitend vleeschwonden. JA een inwoner dezer gemeente werd een rijwiel weggenomen, maar kennelijk niet om het zich toe te eigeneu, want het werd later uit de vate bij school 2 opgedregd. Meo denkt aan een wraakneming. st maar-Pens dijk. Mej.L. j. l'oeWa,„P,.r, tijdelijk onderwijzeres alhier is benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openb. school te Oude-Tónge f OUD-VOS^EMEER. In de laatste Vergadering van het gezelschap Eendracht, dat zjju bestaan mocht gedenken'^ werd rekening en verantwoording gedaan ovqt. het ifgfcloofien jaar de ontv^igs|eiK bedroegen |ttè,245 de uitgaven f 92,82, al«oo^eeq goed <fl0t vau f 39,925. Na behandeling fc*n vyerscTiillende huishoudelijke zaken, hield d^r heer Wiskerke eene lezing over //Vogelbescherming", die met zeer groote belang stelling werd gevolgd. ST-PHILIPSLAND. De uitkomsten der 9de tienjaaïlijksche Volkstelling in deze gemeente zijn als volgt: het aantal^Dwoners op 1 Januari 1910 was 2060 personen, waarvan 1057 mannelijke en 1003 vrouwelijke. In het dorp, wijk A, wonen 4(90 in. en 518 vr. Samen jij) 08. In het land, wijk B, wonen 198 m en 132 vr. Samen 380. In den Anna dacobapolder wonen 369 m. en 303 vi. Satnen /6p2. Van hit elrstgeuoemde cijfer behoorden tot de Ned. (HerVormden 691, tot de Christelijk Afgescheiden 1122, tot de Christelijk Gerefor meerde Kerk 2d6, tot de Evangelisch Lutherschen 7, en tot de Ruomsch Catholieken 2, terwijl «r 2 waren, die tot geen Kerkgenootschap behporjen. SCHERPEN1SSE. Benoemd tot ci der brievenmalen te Rotterdam onze dorpsgenoot J.D. van deri Graaff, zoodr ig werkzaam te Breda. uitsluite Éhuj ifdèi gem van het N. O. G. spreekt t het openbaar Lager onderwijs dienstbaar blijve gemaakt aan de bevordering van de Christelijke en maatschappelijke deugden en van den algemeeuen uationaliteitszin. THOLEN. Dinsdagnacht iade postkar tusschen Bergen op Zoom en Tholen door twee persouen aangebonden, die, voorgevende ambtenaren te zijn trachtteo het paard tot staan te brengen. Toen de de koetsier hieraan niet spoedig genoeg voldeed gaven ze het paard een slag tegen den kop, het dier schrikte hierdoor en sloeg op hol »aarDa de aanranders de vlucht namen. He koetsier wist echter het paard spoedig tot staan te brengen en kwam dus met den schrik vrij. Door het strenge optreden in den laatsteu tijd vau over heidswege, hoorde men weinig meer van onveilig, held in Brabaut, doch het schijnt dat de gesurveilleerde stresen worden gemeden én hu Westelijk Noord-Brabant met een bezoek zal worden vereerd. Maandagmiddag had te Zierikzee de ter aardebestelling plaats van den helaas te vroeg gestorven Ür H. C. Mooleuburgh. Een groote menigte van alle rang en stand was op den doodenakker tegenwoordig o.a. liet lid der Tweede Kamer Mr Patijn en de Commissaris der Koningin in Zeeland Mr Dijckmeester, die den overledene in gevoelvolle woorden herdacht als den algemeen geachten en beminden burgemeester, wien hij ook namens alle ingezetenen van Zierikzee aan deze groeve een laatste groet en hulde bracht. Nog werden woorden van waardeering gesproken door Mr van der Vliet als oudsten wethouder Dr Dutilh als vriend, notaris Van Weel en door den heer C. A. H. Wagtho die namens de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland een krans op het graf legde. Mr Moolenburgh, van Bussum, broeder van den overledene dankte, allen namens de familie voor de betoonde belangstelling. Het comité van de Nationale Tentoon stelling voor Huisvlijt, die van Juli—September van dit jaar te Scheveningen zal worden gehouden, vestigt de aandacht, dat huisvlijt de huise lijkheid bevordert en alzoo de welvaart kweekt, vooral in gezinnen, waarvan de leden in groote verleiding komen, om in de kroeg of op de straat hun heil te zoeken. Zoo zal deze tentoonstelling een krachtig middel van propa ganda kannen worden voor het werk der drank bestrijding in het algemeen, en voor dat van den Volksbond tegen Drankmisbruik in het bijzonder. Tevens zal getracht worden een verplaatsbaar museum op te richten ten dienste der huisvlijt. Maar zal het doel bereikt worden, dan is de steun noodig niet alleen van inzenders, maar, met het oog ook op de groote kosten, den hnancieelen steun van allen, die in eene degelijke en practische ontwikkeling van het volk belang stellen en de verleiding tot drankmisbruik met ons willen tegengaan. Het comité wendt zich daarom tot allen die sympathie voor deze zaak gevoelen met een ver zoek hen te steunen en dit kan op tweeërlei ®'izegeschieden ten eerste door te teekenen in het Waarborgfonds der Tentoonstelling, bedoeld om eventueel verlies te dekken en verdeeld voor aandeelen van f 100.en door toetreding als begunstiger tegen een jaarlijksche contributie vau f 2.50. AaDgifte kan steeds geschieden bij den heer D Kwaak, secretaris van den „Volksbond" te Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1