TfitUlaH mi aan t lielanpn tii aesterlaelt, lamlboDW, enz. w. Jo. 1288. Zaterdag 5 Februari 1910. Zeven en twintigste jaargang. Eerste Blad. ndhgidsc mis J. C. POT, [910, Publicatiën. ESPERANTO. MjOEiNLAiND. Van ouze berichtgevers. IERSEKSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijs per kwartaal f 0,65met Geïllustreerd Zondagahlad f 1.025, franco jst f 1,10. Voor het buitenland 90 cents. Konden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het tureau te T h o I e n ol_.66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER Taottï. GEZE nam! Gemeentehuis. >e Secretaris, A. AVÉ. ALPHABETISCHE LIJST D;de in deze Gemeente metterwoon gevestigde Eigenaars of Beheerders van Paarden. irgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen jen ter algemeene kennis, dat de, ingevolge art. 17 het Koninklijk beslait van 16 December 1902 isblad No 222), opgemaakte alphabetische lyst, lende de namen der in deze Gemeente metterwoon tigde eigenaars of beheerders van één of meer rprdering aan te bieden paarden, gedurende de d Februari, voor een ieder op de Secretarie Gemeente ter inzage is nedergelegd. toïen, den 3i Januari 1910. Burgemeester en Wethouders voor noemd, De Burgemeester, M. G. VAN STAPELE. De Secretaris, H. J. LABAN. ^Burgemeester der Gemeente Tbolen brengt by ter kennis van de Ingezetenen, dat by hem ngen en aan den Ontvanger der Directe Be- gen ter invordering is verzonden, het Kohier ie Personeele Belasting no. 6 voor het dienstjaar met uitnoodiging aan een tegelyk wien zulks *t, om, na bekomene kennisgeving van zynen tg, ten spoedigste het door hem verschuldigde rjjlen, met herinnering te\ens, dat de bezwaren, tij dienaangaande mochten bestaan, binnen zes I na heden behooren te worden ingediend, toïen, den 29 Januari 1910. "^Burgemeester van Tholen et op Art. 15 der wet van 26 Mei 1870 iblad no. 82) tot regeling der Grondbelasting, fngt ter kennis, dat de door hem ontvangen van de uitkomsten der meting en schatting enz. vengeraeid artikel bedoeld, heden gedurende 30 op de secretarie der gemeente ter inzage zyn plegd en dat aau ieder, wiens eigendommen in iten vermeld zijn, eene kennisgeving zal worden ►len, den 2 Februari 1910. INRICHTINGEN, fgevaar, schade o f hinder kunnen veroorzaken gemeester en Wethouders der Gemeente Tholen n ter openbare kennis, dat verzoeken van de happij tot détail verkoop van petroleum „de •at te Rotterdam en van M. Groenewege, om op de perceelan, kadestraal bekend in E, Nos 48 en 49 en Sectie E no. 39, ieder •waarplaats van petroleum te mogen oprichten len zyn ingewilligd. len, 31 Januari 1910. De Burgemeester voornoemd M. G. VAN STAPELE. - vreugde kunnen wij constateeren, dat de pionale hulptaal Esperanto in den laatsten i alle landen als 't ware met reuzenschreden ffwaarts gedrongen, en dat men ook in ons irbij niet geheel ten achteren bleef, danken een groot deel aan de pers, die zorgt dat liek langzamerhand van de groote beteokenis )eranto doordrongen wordt, irende de maand December kwamen niet dan 159 artikelen en berichten over Esperanto 'erschillende Nederlandsche bladen, waarvan 3 zelfs reeds een vaste Esperanto-rubriek voor. Het scheen mij niet ondienstig te zijn, lezers van dit blad eens op het nut dier internationale hulptaal attent te makeu. Bij 'burend grooter worden van het internationaal dat den tegenwoordigen tijd kenmerkt, gevoelt men steeds meer en meer het hinderlijke van nauwe taalgrenzen. Eertijds was het Latijn de omgangstaal voor de geleerden van alle landen, doch het is te moeilijk om waarlijk als wereldhulptaal te dienen. Ook geen der bestaande talen is daartoe te verkiezen, al was het alleen maar om politieke of f nationale redenen. Sedert lang is men het er dan ook over eens, dat een kunsttaal veel logischer en eenvoudiger kan zijn daD een natuurtaal. En onder die kunsttalen verdient het Esperanto, samengesteld door den Russischen dr Zumenhof, de voorkeur. De taal is zeer gemakkelijk en kan in korten tijd, ook zonder meerster, geleerd worden. De woordenschat van het Esperanto is onverbeterlijk, daar steeds de wortels genomen zijn, die voor het grootste aantal beschaafde volken dadelijk verstaanbaar waren. De woordvorming is zeer rijk en sluit geheel aan bij de meest verbreide elementen. Zoo is b.v. onderwijzen-instrui. Nu wordt het beroep gevormd door achtervoeging van ist.(o) dus onderwijzer is instruisto „in" vormt het vrouwelijk geslacht; bijgevolg is instruistino-onderwijzores. „11" vormt het werktuignu is naaien-kudrikudrilo is dus een werktuig om te naaien is een naald. In het Esperanto eindigen alle zelfstandige naamwoorden op o, alle bijvoegelijke naamwoorden op a, alle bij woorden op e en de onbepaalde wijs van alle werk woorden op i. De grootste voordeelen van het Esperanto zijn het verwonderlijk klein aantal taalregels en het volstrekt ontbreken van uitzonderingen daarop, de eigenschap dat elk stamwoord rioit, hetzij door afleiding, jrerbuiging of vervoeging eem>e veranderin»- ondorgaat; en dat in de" uitspraak voor dezelfde klanken slechts één spellingswijze is. De practische waarde van het Esperanto is reeds op verschillende congressen bewezen. In de a s. Paaschvacantie zal te Parijs een internationaal congres van katholieken worden gehouden, waar uitsluitend het Esperanto als taal gebezigd zal worden. De groote fabriek van fotoartikelen R. Hüttig en Zoon te Dresden ver tegenwoordigers voor ons land Ivens en Co. gaf een geïllustreerden catalogus uit geheel in Esperanto gedrukt. Gedurende dezen winter werden er ook in ons land lal van Esperanto-cursussen opgericht, of clubjes gevormd o.a. in Middelburg, Abeele, Aarden burg en Heiukenszand. Van groot belang is ook onze hulptaal voor den minder bevoorrechte. Hij toch kan geen kostbaren tijd en geld besteden tot het aanleeren van vreemde talen, doch Esperaöto is gemakkelijk in korten tijd en daardoor ook goedkoop te leeren en heeft bovendien het voordeel dat het niet in één, doch in alle landen begrepen zal worden. Reeds bestaan er internationale Esperanto-vereeni- gingen van onderwijzers, studenten, juristen, dokters en apothekers. Dit alles is wel een bewijs van de waarde onzer taal. „Nu ja, dat geef ik toe," zal wellicht een lezer van dit stukje zeggen, „maar waarom zou ik een andere taal leeren, ik kom toch niet in het buiten land en onderhoudt geen buiteulaudsche relaties. Dat kan heel goed waar zijn, maar al gaat gij niet naar het buitenland, daarom is toch nog de mogelijkheid niet uitgesloten dat gij met buitenlanders in aanraking komt en wat buitenlandsche betrekkingen betreft, juist omdat gij geen andere taal kent dan uw, moedertaal zijt gij in de onmogelijkheid die aan te knoopen. Mij is een geval bekend, dat iemand trachtte in relatie te treden met een handelaar in land- en tuinbouwartikelen in Engeland, doch daarvan af moest zien door het taalverschil. Wel beproefde de Engelschman de correspondentie in het Hollandsch te voeren, doch het taaltje dat hij schreef was een mengelmoesje van Engelsche, Duitsche en Hollandsche woorden en dus voor iemand die slechts Nederlandsch kent volstrekt niet te begrijpen. Is men bovendien lid van Univorsala Esperanto Asocio, waarvan het lidmaatschap, slechts 44 cent per jaar bedraagt, dan heeft men de gelegenheid over do geheelo wereld kosteloos inlichtingen in te winnen. Men bedenke boyendien, dat de Esperanto-beweging in het buitenland nog veel grooter omvang heelt genomen den hier te lande. In Antwerpen b.v. heeft reeds een commissie zich bezighouden met het voorstel Esperanto in de hoogste klassen der gemeentescholen in te voeren en deze commissie bracht over dat voorstel een zéér gunstig rapport uit en besloot eenstemmig het bij den Gemeenteraad te zullen steunen. Weldra zal de ticheldestad gefeliciteerd kunnen worden met de invoering onzer taal in het leerprogramma van het openbaar lager onderwijs. Dat ook in ons land de onderwijzers van het nut van Esperanto overtuigd zijn, bewijst wel, dat „de Bode", het orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, zijn kolommen voor het Esperanto heeft opengesteld en daarin een schriftelijken curcus begonnen is. Wenschelijk ware het, dat thans alle leerlingen van Normaal- en Kweekscholen het Esperanto vrywillig onder hun studievakken opnamen. Heel veel tijd zouden zy Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; grooter letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleohta 2 maal in rekening gebracht. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. er niet ann behoeven te besteden. Zij zouden daarmee niet alleen de maatschappij van dienst zijn, doch waarschijnlijk ook zich zeiven bevoordeelen, daar bij do gestadige toeneming van het Esperantisme gebrek aan cursusleiders ontstaat, want alhoewel, zooals ik reeds opmerkte het voltrekt geen bezwaar is zich de taal door zelfonderricht eigen te maken, zouden toch vele personen, die heizij de noodige ontwik keling, hetzij de energie tot zelfstudie missen, wel genegen zijn het Esperanto te leeren, zoo zij een cursus kenden volgen. Bovendien beslaat de mogelijk heid ook dat vroeger of later onze taal onder do leervakken der lagere school zal opgenomen worden. Mochten er personen zijn, die nog nadere en meer uitvoerige inlichtingen weasohten, hetzij omtrent studie boeken enz. heizij omtrent Esperanto vereeni- gingen, dan ben ik daartoe postzegel voor antwoord insluiten s.v.p. gaarne bereid. Hoe meer me gevraagd zal worden, hoe beter voor/ onze zaak. C. C;iR. DROOGENDIJK, Gediplm. Esp. On Stavenisse Febr. 1910. Leening Provincie Zeeland. Voc de leening van ten hoogste f 100.000 ten laste der provincie Zeeland zijn bij Ged. Staten inschrijvingen gekomen tot een bedrag van f 848.500 tegen de koersen van 96J/j tot 38 pGt. I)e ^anhevelingslijst voor kantonrechter te -inoieii bestaat uitmr E Bonn, ia ril. Kuijpera eu un N. G. Servatius, allen griffier successievelijk bij de kantongerechten te Middelburg, Bolsward en Gorinchetn. Naar het Vaderland verneemt zal binnen enkele dagen de Staatscommissie tot voorbereiding der Grondwetsherziening worden benoemd en zal minister Heemskerk als voorzitter daarin optreden. De Minister van Landbouw is voornemens ten spoedigste een wetsontwerp in te dienen ter be scherming van een kaasmerk, dat evenals het rijksmerk, uitsluitend bestemd zal zijn om door ot vanwege aangeslotenen bij een kaascontröle- statiou, dat zich ouder rijks toezicht heelt gesteld, te worden aangebracht. RIJ KSPOSTSPAAR BANK. Aan het postkantoor Tbolen eu de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Januari 1910, ingelegd f35912,58, terugbetaald 1' 22443.78. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje, draagt het nummer 7388. RIJKSPOSTSPAARBANK. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algeineene kennis dat alle spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand Februari, en waarop de rente over het algeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven, zoo spoedig mogelijk, ter verificatie en rentebysclirijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan gebruik ge maakt worden van omslagen met gedrukt adres, kosteloos aan de kantoren der Posterijen ver- 1 krijgbaar. Afgifte der boekjes, tot voornoemd doel aan die kantoren, geschiedt tegen bewijs van ontvaugst. Jacz. secretaris M. P. Duijzer, 2de secretaris N. Goedegebunre Az. penningmeester, Abr. Goedegebuure Az. Jr. 2e penningmeester Johs. van Dijke. In de jl. Woensdag gehouden vergadering van den Gemeenteraad werd tot hoofd der O. L. school alhier benoemd de heer H. G. Odink te Cats en wel meï 6 stemmen. De fieer Chr. Bnzink te Vrijhoerèn Cappel verkreeg 1 stem. De benoemde zal mèt 1 Mei a.§. in dienst moeten treden. Verder werd met algemeene stemmen tot Gen.es-, Heel-, en Verloskundige, belast met de Wfeezed-Armehpractijk over 1910 benoemd de heer D. Qnakkelaar alhier. Nog werd met eenige wijziging goedkeuring veleend aan bet door het Weezeu-Armbestuur ingezonden, plan voor het bouwen van een woning Voer het !lioofd der school en vergunning ge geven aan de opgerichte Scherpsohutters-vereeni- ging „Prinses Juliana", om voor de leden vergaderingen gebruik te maken van een der schoollokalen. IERSEKE. Onze vroegere dorpsgenoot de heer J. A. C. Nonhebei te Hilversum, zal Donderdag a.s. in .Eben Haëzer een lichtbeelden, avond houden met interessante mededeelingea over Parijs en het Berner Oberland. We tiüijeleh niet of deze avond z»l leerrijk en aangenaam zijn. In Jannari zijn op het post- en telegraaf kantoor behandeld 1844 telegrammen, waarvan 172 verzonden en 1672 ontvangen: Op het telefoonkantoor zijn behandeld 163 gesprekken 9 oproepberichten. Op de postspaarbanf is" ingelegd f 9840,04 en terubetaald t 8642.SB. Afgegeven 11 nieuwe boekjes. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag ia een vissctórsvaartuig van lerseke in de Val van Zierikzee doop- den storm aan lagerwal geraakt en geneel vernield. De opvarenden konden zich doof overboord te springea gelukkig redden. De milicien korperaal P. van Dijke, van lerseke in garnizoen te Vlissingen, heeft met gunstig gevolg het examen van sergeant afgelegd. ST-MAARTENSDIJK. Voof de betrekking,, van onderwijzeres aan de openbare soheo! alhier hebben zich 2 sollicitanten aangemeld. STAVENISSE. Door den Dijkraad der Water- keering van den Calamiteuzen Ond-Kemponz- hufstedepolder alhier is besloten om aan de beide dijkwerkers N. Potappel en C. Dorst ieder etsjL pensioentje van f 50, jaarlijks te verleenen. De 24-jarige werkmand. d. B. alhierj bezig zijnde aan de/ oeyerwerken vóór den /polder Oud-Kempenztfofstede had het ongeluk door de gladheid uifjé glijden, te vallen en 2 ribben te Kpolran Si-ANN AL AND. In het laatst der vo week werd in de herberg van den heer 4»- van Luyk alhier eeae bijeenkomst gehondéh om te spreken over de oprichtiug eener' Scherp- schutters-vereenigi$g. Deze byeenk^st werd geleid door den lifter J. J. Polderman Jz., die het doel van dergelijke vereenigingen aangaf. Ter vergadering #ias mede "tegenwoordig de heer J. J. Polderman Nz. van St-Maartensdijk, voorzitter van de daar bestaande vereeuiging ^Koningin Wilhelaiina4'. Deze gaf verschillende inlichtingen aangaande de oprichting en stelde ook in het licht het nut van zoodanige vereeuiging Het resultaat dezer bijeenkomst was dat tot de oprichting Wérd besloten en 32 personen zich als lid opgaven. De vereeuiging zal den naam dragen van irPriöses Juliana" terwijl men vermoedelijk zal toe treden tot den Zeeuwschen Schietbond en tot de vereeuiging „Allen weerbaar". Gekozeu werdeu de heeren tot voorzitter J. J. Polderman Jz., vice-voorzitter C. Slager SCHERPENISSE. In de maand Januari werd met 122 inlagen een bedrag van f 6411.23 in de Rijkspostspaarbank belegd, "ter-* «n 3$ inleggers een bedrag van f 4017,98 V rng- betaald. vj 3' Aari hetzelfde kantoor werdetf verhandeld 85 telegrammen t.w. 38 verz. en w7 ontvangen. Zaterdagavond vergaderden op de achterzaal van het gemeentehuis alhier de leden der ver eeuiging „Draagt elkanders lasten". Nadat door den voorzitter, den heer C. A. Geuze, de 41 opgekomen leden werden bedankt voor hunnp opkomst, werden de notulen der vorige vergadering na voorlezing onveranderd vastgesteld. Nu werd door den secretaris den heer Chr. Hartog het jaarverslag uitgebracht. Door de- 64 leden waren 103 varkens verzekerd, waarvan 62 werden ingeënt. 4 varkens moesten onteigend worden, daarvoor werd ontvangen f108 30, waardoor een schade werd geleden van f105.35. Hierna werd rekening en verantwoording gedaan door den penningmeester, den heer v. d. Velde. Voor het contróleeren van een en ander werden aangesteld de leden P. Tichem en G. Andriesse. Ujt het verslag van den penningmeester bleek, dat er voor de onteigende varkens contributie was ontvangen en op de Rijkspostspaarbank waa ingelegd samen f 426.10 en dat er was uitgegeven j naideelig saldo 1908, op de spaarbank gebracht

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1910 | | pagina 1