Zaterdag 7 December 1901. Nrt. 860. Negentiende jaargang. EN J. M. C. POT, HET AVONDJE. FEUILLETQH. De Gouddelver. m tHF* Zij die zich van heden af 8 dit blad abonneeren, ontvangen de 11 Januari a.s. te verschijnen nummers ATIS. r- Publicatiën. - BINNENLAND. Van onze berichtgevers. ie islam y« oeslerleelt Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te T k o I e n ol v66r DONDERDAGMIDDAG hij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER T H O L N. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; ieder» regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleehta 2 maal in rekening gebraoht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. NATIONALE MILITIE. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen, en£elet op de Militiewet 1901; maken bekend: n w dat het register van inschrijving voor de lichting van de Nationale Militie van 1903 van de hieronder bedoelde personen, die in 1883 zijn geboren, zal »erecd liggen op de gemeente-secretarie alle werk dagen, van den lsien tot en met den 31sten Januari 1902, van des voormiddags 9 tot 12 en des namiddags van 4 tot 6uren; 2e. vestigen de aandacht van belanghebhenden op 3c bepalingen, voorkomende in de aitt. 13, 14, 15, 16, 18 en 166 van bovengenoemde wet. Tholen, den 7 December 1901. Burgemeester en Wethouders van Tholen gelet art. 5 der verordening op bet lager onderwijs in se gemeente, brengen ter kennis dat ouders, )gden of verzorgers, die op 15 Januari a.s. ideren tot de openbare school wenschen toegelaten zien, daarvan aangifte moeten doen bij het hoofd ir school, die daartoe in een der localen der open- re school zitting zal houden op 7 December a.s. avonds van 68 uur. 'holen, den 5 December 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. 1*. LABAN, Secretaris. Zeer nadrukkelijk moeten wij erkennen, dat lezer hier van ons geen nieuwe inede- blingen te wachten heeft. Wat wij te zeggen Ibben weet hij evengoed. Doch er komen in Iregelde volgorde tijdstippen, waarop wij juist die hoogst eenvoudige dingen elkander kinneren willen. Waarom? Dat is moeilijk te maken, ten minste niet zoo, dat het voor Ie gevallen past. Dat doet er evenwel niet f, als de Decembermaand een paar dagen oud komt er wat teekening in onze toebereidselen wij maken ons gereed tot het voor ons echt kderlandsch, echt gezellig en bovenal echt liselijk St. Nicolaasfeest. Echt Nederlandsch in de eerste plaats, en is zeer opmerkelijk. Want in een deel van giiscliland moge de bisschop van Myra, de rroon der zeevaarders, in hooge vereering |an, in Rusland moge hij onder de Heiligen den Griekschen kalender een voorname its innemen, alleen in Nederland en daar. lar uitwijkelingen uit den Nederlandschen stam lli gevestigd hebben, is hij het voorwerp van fe warme sympathie, .die reeds in de liederen In het stamelende .kind zich weerspiegelt, Uit het Duitseh. Vulrady hield woord, doch tevens liet hij zich J>r Martin diens vriend Masters zoo volledig ■gelijk beschrijven, als zijn gebrekkig geheugen Izijn nog gebrekkiger kennis van dien ouden 'urman het toelieten. Deze beschrijving stelde p benevens eene groote som gelds, en met belofte van een nog grootere belooning, in Men van een vertrouwbaar persoon, met den H, indien hij kon, den man op te sporen, pn dit gedaan was, ging alles weer den wonen gang, doch met één uitzondering. J brieven van mrs. Wulrady en Marie, huiselijke Igelegenlieden betreffende, waren niet langer 1 onderwerp van gemeenschappelijk gesprek, Ihare rekeningen gingen niet langer door de Men van zijn boekhouder. Er verliepen drie Banden. Het regenseizoen was over. De Jivelea rond Wuirady's goudgroeve waren weer en alleen daar blijft de gewoonte gehandhaafd, om op zijn naamdag elkaar kleine geschenken aan te bieden. En dan is het niet de kerkheilige, dien men huldigt, al zet ook het bisschoppelijk gewaad aan zijn beeltenis een bijzonderen, een min of meer geheimzinnigen luister bij, maar de aangename, op guitenstukjes en verrassingen beluste weldoener van kleinen en van grooten die weet binnen te dringen waar niemand anders zich toegang kan verschaffen, die verborgen zaken aan den dag brengt zonder ooit van onbescheidenheid te worden verdacht, en die wel het toppunt van belanggeloosheid heeft bereikt, dat binnen de grenzen onzer waar nemingen valt. Gelukkig is nog niet beproefd hem tot een symbool te verheffende kinderen wier speciale vriend hij wil zijn, kennen hem van aangezicht tot aangezicht, en eigenlijk kan het hun weinig schelen wie en wat hij is; de zonderlingste anachronismen in zijn wonder baarlijke geschiedenis nemen zij even geloovig aan als een rechtgeaard Engelscliman de ge censureerde. overwinningstelegrammen uit Zuid-. Afrika. Toch huldigen allen in hem het bijna vleesch en bloed geworden zinnebeeld van de liefde tot de naaste betrekkingen. Ook dat is iets wat de aandacht verdient, inzonderheid in onze dagen, nu zooveel gesproken wordt van algemeene raensclienmin, en er ook wel daden verricht worden, die getuigen, dat het niet bij spreken blijft, maar de ondank, die men dikwijls ondervind, noopt menigeen zich maar stil terug te trekken tot eigen om geving, en de goedgeefschheid maar niet verder uit te strekken dan tot den kleinen kring van familieleden. De aloude bisschop moge zich verdienstelijk gemaakt hebben door te geven overal waar zijn gaven welkom waren, wij vinden het heter dat elk voor zich maar aan de zijnen deukt, dan krijgt toch ieder een beurt. Bovendien is de feestviering van Sint Nieolaas in eigen kring eerst eclit gezellig, 't Is maar voor weinige uren; overdag hebben wij onze gewone werkzaamheden, de avond is voor ons en onze kinderen. Want niets kan ons meer aantrekken, dan de aardige bezigheid, die zulk een avond geelt, en den morgen die er op volgt, wanneer de kleinen verheugd huu schoentjes of klompjes nazien, en de vreugde geen einde neemt. Verschillende vormen heeft het St. Nicolaasfeest in den loop der eeuwen reeds aan genomen er is zelfs een tijd geweest dat de schooljongens langs de huizen gingen om gaven in te zamelen, die zij dan gemeenschappelijk omzetten in koek en in bier; het feest wijzigt zieh naar de eischen des tijds en blijft zoo zijn aantrekkelijkheid, zijn gezelligheid behouden. Ongetwijfeld, er kan niet altijd leest zijn de vierdagen zijn gering in aantal. Maar als in het huisgezin een goede geest heerscht, dan is het feest overal, waar ouder3 en kinderen genoeg- met bloemen getooid. Het gelaat van den braven kapitalist vertoonde echter in het minst geen blijde of gelukkige uitdrukking, integendeel de laatste twee weken was hij verstrooid en zenuwachtig, en de gewone kalmte, die hem kenmerkte, ontbrak geheel en al. Men schudde het hoofd. Men fluisterde iets van mislukte speculaties. Men begreep in elk geval, dat er iets niet in den haak was. Op zekeren morgen, na kantoortijd stond Martin, die het bekommerde gelaat van zijn patroon steeds had gadegeslagen, eensklaps op. „Wij hadden elkander beloofd", zeide hij met een stem die trilde vau ontroering, „nooit weer terug te komen op dat gesprek van dien avond véér Kerstmis, tenzij we nog meer be- wijzeu hadden voor wat ik u toen meedeelde. Wij hebben er nog geen; ik geloof niet dat wij er ook ooit een zullen vinden, het kan mij ook niet schelen en toch verbreek ik mijn geloften nu, omdat ik het niet kan aanzien dat ge ongelukkig zijt, en omdat ik weet dat deze. zaak er de reden van is." Wulrady maakte een afwerend gebaar, doch de oude' man vervolgde lijk hijeen zijn. Dan zullen ook de avonden, ofschoon niet door „verrassingen" opgeluisterd, groeikracht geven aan duizenden ontluikende menschenlevens die later steunpilaren worden van onze maatschappij. Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft de Indische begroo ting zonder hoofdelijke stemming aangenomen ên is daarna aan de Staats-begrooting begonnen met een politiek debat. 't Is verbazend wat een tijd daar weer aan besteed wordtJt Is of er geen opkomen aan is, en of men niet jaarlijks ondervindt dat door dien overvloed van welsprekendheid ten slotte heele hoofdstukken in een onbehoorlijk korten tijd afgehamerd moeten worden. En het ergste is, dat zooveel door-de verschillende sprekers herhaald wordt, en dat zooveel gezegd wordt, wat eigenlijk onnoodig is, o.a. omdat het in verschillende variaties bij de verkiezingen al gezegd is. Waartoe dienen bijv. die herhaalde verzekeringen van de oppositie, dat zij wel met deze rvgeering wil samenwerken, en de beschou wingen of het kabinet al dan niet aan de op gewekts verwachtingen beantwoorden zal De i.eer Muller zeide, dat de leus waaronder dit icri; opgetreden is, het bijna onmo gelijk maakt, sommige godsdienstige kwesties buiten het debat te laten. Dit blijkt waar te zijn, want bij herhaling wordt het theologisch terrein betreden, wat te minder te verwonderen is, omdat er meer dan een gewezen predikant in dè Kamer zit. Niet iedereen doet het evenwel met zooveel succes als de heer Van Kol de vorige week. Minister Kuijper ondervindt bij herhaling, dat, wie veel zegt veel te verantwoorden heeft, en dat zijn gedurig veranderen van koers, vooral zijn vroegere beoordeeling van de katholieke partij, den opponent beter afgaat, dan den re geerder. Maar Z.Ex. zal het zich tegenover alles wat men hem dienaangaande voor de voeten geworpen heeft, zoo gemakkelijk mogelijk maken, want hij' heeft bij de beantwoording van de sprekers al dadelijk gezegd, dat hij niet wenscht te antwoorden op alles wat gevraagd en gezegd is naar aanleiding van hetgeen vroeger door hem geschreven is. De socialisten hebben zich klinkklaar opposant verklaardzij houden niet van geven en nemen. Opzien baarde de houding van den heer Staalman. Hij had met genoegen de over winning der Christelijke partijen begroet (hij gaat trouwens door voor anti revolutionair), maar hij opperde zooveel twijfelingen, of zijn ver wachtingen wel beantwoord zullen worden, dat hij den heer De Waal Malefijt den angstkreet ontlokteOch hemel, is dat nu een geest verwant 1 Prachtige illustratie van het bekende Van zijn vrienden moet men het maar hebben „Ge zijt ongelukkig, Wulrady. Ge zijt on gelukkig, omdat ge aan uw dochter een bruid schat beloofd hebt en omdat gij geen gebruik wilt maken van het geld, dat misschien het mijne is." „Wie heeft er over een bruidschat gepraat?" vroeg Wulrady, terwijl er een blos van toorn op zijn gelaat verscheen. „Uw zoon heeft het aan mijn dochter verteld." „Dus daarom heeft hij mij na zijn terugkomst steeds ontweken I" viel Wulrady eensklaps uit, en in zijn toon straalde een zekere kleingeestige boosheid door, „eenvoudig met het doel om het praatje uit te strooien, dat Marie Caesar niet wou hebben. Mijn vrouw had wel gelijk, toeu zij mij voor dien landjonker waarschuwde". Die uitval lag zoo weinig in zijn aard en teekende zooveel bekrompenheid, dat het ge makkelijk te bespeuren was, hoe hij dit oogen- blik volkomen onder den indruk was van hetgeen zijn vrouw hem-had geschreveu. „Laat hem nu maar rusten", zeide de oude man haastig: „ik wilde alleen maar zeggen, dat ik alles aan en de uwen overlaat. Er L)e heer Van der Zwaag maakte een op merking, die ook bij niet-socialisten instemming zal vinden. Voor bekostiging van sociale her vormingen zei hij, wordt versterking van in komsten noodig geacht (nog wel door bescher mende rechten maar voor snelvuurkanonnen acht men dit niet noodig, daarvoor neemt men liet geld er maar af. Bijzonder scherp was de aanval van den heer Goeman Borgesius op het kabinet. Bij de be antwoording door minister Kuijper zullen wij wel gelegenheid hebben hierop terug te komen. Ten slotte zij vermeld, dat de heer Van Kol zijn interpellatie hield over de concentratiekampen. Hij vroeg of de minister van Buiteul. Zaken bereid is aan de Engelsche regeering aan te bieden, de vrouwen er. kinderen uit die kampen naar Europa te brengen en of hij bij de groote mogendheden daarvoor steun zal vragen. Het antwoord zal komen bij hel hoofdstuk Buitenlandsche zaken. IERSEKE. In November zijn op het telegraaf kantoor behandeld 1866 telegrammen waarvan 1620 ontvangen en 246 verzonden. In-de postspaarbank is ingelegd f 229760 en teruggenomen f 1247,27. Aangevraagd 2 nieu-we hoekjes. In verband met de lezing van Dr. Hoek te Zierikzee is hier, zonder op de beschouwingen van den geleerden spreker te willen afdingen, toch gewezen op het dezen winter samentreffen van een laag zoutgehalte van het Scheldewater en de buitengewoon goede kwaliteit der oesters, 't Is daarom toch nog niet zeker, dat beide in oorzakelijk verband met elkaar staan. Rilland-Bath krijgt nu ook zijn predikant: de candidaat J. C. Fouteijn heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. aldaar aangenomen. Daarmee vervalt de laatste vacature in den ring Kruiuingen. Eenige jaren geleden kon men in dien ring van een predikantennood spreken. De vacature te Rilland-Bath bestaat sedert 1880. Tot heden heeft het schoolverzuim alhier nog geen processen-verbaal ten gevolge gehad (hoewel er genoeg reden voor was), maar de vorige week hebben verscheidene ouders hun laatste waarschuwing thuis gekregen. Dit heeft ten gevolge gehad, dat enkele der ergste ver- zuimers weer op school zijn teruggekeerd. ST. MAARTENSDIJK. Zaterdag 30 Novem ber 11. werd te Scherpenisse geopend de cursus in paardenkennis, een gevolg van de bemoei ingen van het bestuur der Afd. Tholen van de Maatschappij van Landbouw in Zeeland, welke bij afwezigheid van dat bestuur, met een geïm proviseerde toespraak van den vice-voorzitter, (Burgemeester van St. Maartensdijk) werd geopend, en die in deze toespraak het doel en de strekking zijn geen bewijzen, er zullen er nooit meer zijn, dan die wij reeds kennen. Maar ik zweer u, dat, indien wij ze nog mochten binden, ik ze voor uw oogen zou vernietigen, nadat ik ze u had laten zien, om u te overtuigen dat ik geen leugenaar en geen gek ben. Houd het geld, en doe er mee wat ge wilt. Maak uw dochter gelukkig, en door haar uzelven. Gij hebt mij gelukkig gemaakt door uw goedheid maak me niet ongelukkig door uw al te groote bescheidenheid." „Luister eens, Martin", zeide Wulrady, terwijl hij opstond en er in zijn toon en manieren een zonderlinge mengeling vau openhartigheid en schaamte doorstraalde, „ik zou heel graag dat geld voor Marie betalen, en haar een gravin of jonkvrouw laten zijn, als ze daardoor ge lukkig werd. Maar ik wil dat kapitaal niet aanroeren, tenzij gij liet me wilt leenen. Als ge een schuldbekentenis van mij wilt aannemen, op voorwaarde dat ik die voldoe wanneer alles uw eigendom wordt, zou ik u dankbaar zijn." „Nu, als dat u genoegen doet," zeide de oude man lachend, „dan zult ge uw zin hebben. Maar als ik de schuldbekentenis verscheur,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1