N°. 859. Zaterdag 30 November 1901. Negentiende jaargang. EN J. M. C. POT, De Wintergranen en de Peru-Guano. FEUILLETON. De Gouddelver. Publicatie ii. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan het bureau te Tholen oi v66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholsn. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedero regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. NATIONALE MILITIE. Zitting van den Militieraad. urgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen ngen ter kennis van belanghebbenden, dat de ililieraad in Zeeland voor de lichting van het jaar ®02, op Vrijdag den 20 December 1901 des voor- ddags te 10 uur te Zierikzee in het Gemeentehuis laar zitting zal houden om uitspraak te doen om- nt de verschenen vrywilligers voor de militie en itrent alle lotelingen dezer gemeente dat voor den Militieraad moet verschijnende eling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke steldheid of gebreken, of gemis van de gevorderde jgte dat zij, die wegens ziekte of gebreken niet in staat n om voor den Militieraad te verschijnen, daarvan oj tusschenkomst van den Burgemeester hunner lonplaats moeten kennisgeven aan den Militieraad, der o\erlegging van een geneeskundige verklaring meldende den aard van de ziekte of van het gebrek; vestigen uitdrukkelijk de aandacht van hen, die jstelling wegens broederdienst of als eenige wettige im verlangen, op hun belang om persoonlek in vengemelde zitting van den Militieraad te booren Ike uitspraak omtrent hen is gedaan en wijzen de lotelingen, die gebreken hebben of •enen te hebben, op hunne verplichting, voor zoo- el zij daartoe in staat zijn, en onverschillig welk mraer zij hebben getrokken, om voor den Militieraad erschynen, ten einde geneeskundig te worden derzocht. Tholen, den 27 November 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. G. VAN STAPELE, Burgemeester 1'. LABAN, Secretaris. B. GERST. Behalve als voedsel voor deu mensch pelde gerst, gort en als inestvoer voor nderen en varkens wordt een groote hoeveel id van deze graansoort gebruikt tot bereiding in bier. Ik wil ditmaal alleen over zoo- naamde brouwersgerst spreken. Aan zulke rst worden de volgende eischen gesteldzij oet uit volle, in vorm en grootte gelijke prrels bestaan; deze korrels moeten een helder le kleur hebben en een dunnen, uitwendig gerimpelden bast. Een roodbruine kleur jst op sterke broeiing in den hoopeen doffe, elgrauwe kleur op het beregend zijn en een uffe reuk op slechte bewaring. In al deze nallen ontkiemt (bij liet mouten) de gerst ibrekkig of ongelijk. Daar de waarde van het er vooral afhankelijk is van het alcoholgehalte de alcohol uit zetmeel ontstaat, wordt bij gerst veel prijs gesteld op een hoog zetmeel- halte en het daarmede gepaard gaande hoog LS ltunegewicht. Men verlangt voor brouwersgerst eel Uit Duilsch. «Bedaard wat, oude man, bedaard wat," Wulrady kalm, terwijl hij zijn jas aantrok, ij krijgt de mijn, als zij je eigendom is; is dat niet, dan houd ik haar. Als zij je ;endom is, dan kunt ge je kinderen eens legenheid geven, om te toonen wat zij zooal neen doen, nu zij eensklaps schatrijk zijn worden, evenals ik dan aan de mijnen gelegen- ld geef, om te toonen hoe zij teleurstellingen nnen dragen. En ik denk dat zal ons g wel meevallen:" Martin keerde zich om en deed de deur en. Het gemoed schoot hem vol: eensklaps «p hij de hand van Wulrady en bracht die 1 zijn lippen. Wulrady lachte, terwijl hij ditjes zijn hand losmaakte. Met een: „Kom, n, oude man, vrees nu niet zoo opgewonden I" td hij de deur achter zich toe en ging naar il nli iel ov ëi shc een heetolitergewicht van ongeveer 67 Kg. De .korrels moeten verder goed murw zijn en bij het doorsnijden zuiver wit en melig op de breuk. Ook in de beste brouwgerst is dit laatste slechts met een deel der korrels het geval, doch hoe meer de melige korrels de overhand hebbeo, hoe beter. In goede brouwgerst vindt men 1015 °/0 zuiver melige, 5575 °/0 halfmelige en 1025 °/0 spekkige korrels. Wat moet nu de landbouwer doen, oin zoo veel mogelijk gerst te verkrijgen, die aan boven genoemde voorwaarden voldoet? Wat moet hij doen, om uitstekende brouwgerst te ver bouwen en zoodoende voor zijne waren de hoogste marktprijzen te kunnen bedingen? In de eerste plaats zorge hij er voor, dat de bodem, die voor de gerst bestemd is, goed bewerkt en losgemaakt is. Zooveel mogelijk wordt het land eenige malen geploegd en men moet dus de gerst bij voorkeur telen na die gewassen, welke vroeg het veld ruimen. En in de tweede plaats zorge hij voor een doelmatige bemesting waarmede men bij de brouwgerst niet te voor zichtig zijn kan. De bekende landbouwkundige G. Reinders teekent bij de cultuur van gerst aan„Eene overbemesting van Chilisalpeter moet voor brouwgerst zooveel mogelijk vermeden worden, daar de korrels vaak te rijk aan eiwit worden." Men mag er dus bij de gerst in 't geheel niet aan denken, in 't voorjaar, al» het gewas te schraal is, een overbemesting te geven van snelwerkende stikstofmeststoffen. Het is dus een vereischte te zorgen, dat de grond vruchtbaar is en rijk aan meststoffen, die alle voedingsstoffen bevatten en niet te snel werken, zóó dat ook in bet voorjaar en in den zomer nog voedsel in den bodem aanwezig is. Voor dat doel ken ik geen betere meststof dan de Peru-Guano. Wanueer men per H.A. 400 a 500 Kg. Peru-Guano geeft, is er alle reden om te veronderstellen, dat liet gewas aan de hoogst gestelde eischen kan voldoen. Op het gebied van bemesting van brouwgerst hebben Prof. Maerclier te Halle en dr. Martin-Ullmann te Hamburg zeer veel proeven genomen. Zij hebben de Peru-Guano (zij namen daarvoor de opgeloste Peru-Guano van Ohlendorff) vergeleken met andere mestsoffen en zijn tot resultaten ge komen, die deze ineststot een zekere superioriteit geven voor het genoemde gewas. Het gewicht per H.L., de hoeveelheid melige korrels, het weinige protiëne-gehalte, alles was bij de met Peru-Guano bemeste gerst gunstiger. Wanneer men de overzichten van de verschillende proef velden leest, die Maerclier heeft aangelegd en de berekeningen nagaat, ziet men ook, dat, in aanmerking genomen de hoogere opbrengst door beter gewicht en kwaliteit, de bemesting met Peru-Guano niet duurder is. Zoo heeft men clievalier gerst verbouwd, die met Peru-Guano bemest, niettegenstaande frs. 54 meerdere uit gaven, frs. 127 per H.A. meer winst gaf. V. buiten, in de flauwe ochtendschemering. Want de sterren verbleekten langzaam, met uitzondering van die eene, die met schitterenden glans blonk boven de groeve, die de oorzaak van zijn fortuin was geweest. Hij had een gevoel alsof hem een zware last van de schouders was gerjllen nu hij met forsehen tred voort stapte dij dacht reeds niet meer aan den een- zaïnei 2(nan daar aehter hem, hij daeht slechts aan zirt vrouw en dochter, en aan zijn eenzaam ongelukkig leven. Hij ging naar huis en schreef een brief aan zijn vrouw waarin hij haar meldde dat hij door ongelukkige speculatiën waar schijnlijk zijn geheele vermogen zou verliezen, dat hij zou trachten door matig leven en harden arbeid er weer bovenop te komen en dat hij hoopte dat zij en Marie hem hierin zouden helpen. Een dergelijk schrijven richtte hij tot zijn zoon, waarna hij eenige uren rust nam om over alles wat Martin hem had meegedeeld kalm na te denken. Toen Wulrady uitgerust was, voelde hij zieh niet meer zoo eenzaam. Of het kwam door de gebeurtenissen der laatste uren, of omdat hij Bank-Octrooi. Dc St.-Ct. No. 279 bevat een Kon. Besluit van 16 November jl., inhoudende opzegging van iet aan de Nederlandsehe Bank verleende octrooi. „Overwegende, dat het in 's Lands belang niet wenschelijk is, dat het aan de Nederlandsehe Bank verleende octrooi na het einde van het loopende tijdperk, zijnde 31 Maart 1904, stil zwijgend worde verlengd en dat mitsdien dat octrooi behoort te worden opgezegd; „Hebben goedgevonden te verstaan „h-1 aan de Nederlandsehe Bank verleende octrooi, ingevolge art. 1, 2de lid, der wet van 7 Augustus 1888 Staatsblad No. 122) op te zeggen. Tweede Kamer. De Tweede Kamer is nog bezig aan de Indische begrooting. Doch waar deze hooge vergadering soms zoo weinig belangstelling in deze zaak toont, dat zij Maanoag wegens onvoldoende opkomst niet op tijd kon beginnen, dat de leden soms eenmaal zelfs met den heer Van Kol incluis wegloopen en de minister soms heelemaal niet naar desprekers luistert, maar zich tydens de zitting met auibtszgken onledig houdt waar alzoo de mannen van 't vak het langs hun koude kleeren laten loopen, daar is het te vreezen, dat v n een gewoon Nederlandsch onderdaan de be- langrn 't vriespunt staat. We zullen er dus maai "niet veel van zeggen. De socialisten en onder deze vooral de heer Van Kol, Indisch specialiteit, weten de debatten nog al te peperen, anders was er voor een gewoon mensch heelemaal niets aan. Donderdag was hij zóó scherp, dat hij Dr. Schaepman een weinig boos maakte. De heer Van Kol had het over de zending gehad en daarbij zijn vrees te kennen gegeven, dat het opereeren op hetzelfde gebied van roomsche en protestantsche zendelingen, die in 't geloof als water en vuur tegenover elkander staan, de rust en orde onder de iulandsche bevolking zou verstoren. En om te bewijzen dat de verstandhouding tusschen die twee soorten van. zendelingen moeiljjk vredelievend kon zijn, las hij voor wat in pauselijke encyclieken zoo al over 't protestantisme gezegd wordt, o.a. dat dit laatste de pestziekte voor het christelijk geloof is. De heer Schaepman ontkende dit den volgenden dag; hij had er zeifs zijn uitgave van de encyclieken nog eens op nageslagen, en hij zag in den aanval van den heer Van Kol een poging om tweedracht tusschen de twee groepen der rechterzijde te zaaien. Zooals Dr. Schaepman dit eigenaardig uitdrukte Van Kol had een knuppel in het kippenhok gesmeten. Met dit gezegde kreeg Dr. Schaepman de lachers aan z(jn zijde. Maar wie het laatst lacht, lacht hel beste. De heer Van Kol las uit een Hollandsche uitgave de gewraakte, voor protestanten zoo weinig vleiende uitdrukking en andere van dien aard voor, en toen lachten niet de heer Van Kol, want die is daartoe te ernstig maar de anti-revolutionaire kamerleden. Wij voor ons rnecnen dat Dr. Schaepman hier een gek figuur maakte, dat, als de protestantsche vrienden van 't verbond eens aan 't napluizen van die ency clieken (o.a. die van 8 Dec. 1861, uitgegeven bij Van Langenhuijsen te Amsterdam) gingen, dit wel in zijn gedachten zich zijn huis weer voorstelde terwijl vrouw en kinderen bij hem woonden, maar ditmaal onder gunstiger teekenen, was niet te bepalen. Als een echt, practiseh man vart zaken had hij zich onmiddellijk in zijn nieuwe vooruitzichten geschikt. Daar hij vast besloten was, zich slechts te laten leiden door zijn gevoel van recht en billijkheid, was hij van plan, de zaak van Martin met de meeste nauwgezetheid en het grootste geduld te onderzoeken. Het was al het minste wat hij kon doen, om zijn willig geloof aan het verhaal van Martin te rechtvaardigen. Toen hij nog in de schemering aan zijn lessenaar een paar aanteekeningen had gemaakt, zocht hij den sleutel weer en klom de trap op naar de plaats, die de tastbare herinneringen aan vroeger dagen bewaarde. Hij was nog altijd onder den invloed zijner overpeinzingen, doch dacht er nu in een geheel andere stemming over. Was het mogelijk, dat al het oude weer nieuw kon worden? Zijn koel verstand zeide: neen, al wenschte hij nog zoo vurig dat het anders ware. Een kille huivering voer hem door de leden, hij begon zieh nu een voor eens ongewenschte gevolgen voor de regeerings- partijen kon hebben. Over 't geheel komen de socialistische leden, maar ook andere krachtig op voor de belangen der iu landsche bevolking. Zoo bepleitte de heer Van Kol de slichting van sanatoria en hetere verloskundigu hulp en beweerde dat op Java tengevolge daarvan jaarlijks 16000 vrouwen sterven. Hij stelde een motie Ier veroordeeling van eiken landroot (zooals die op Nieuw-Guinea) voor, die verworpen werd, en kreeg verlof de regeering te interpelleeren of zij stappen wenscht te doen om een einde te maken aan de gruwelen van den Zuid-Afrikaauschen oorlog, De heer Van der Zwaag wilde vredesonderhande lingen aanknohpen met de Atjeh-hoofden. BELASTINGEN. Wij herinneren het belasting betalend publiek, dat op 1 December a.s. moet aangezuiverd zijn den laatsten termijn van de personeele en de grondbelasting, en op den laatsten December den derden termijn van de bedrijfsbelasting. Donderdagmiddag werd in een der zalen van de Soeieteit De Vergenoeging te Middelburg eene algemeene vergadering gehouden van de afdeeling „Zeeland" van den Ned. Bond van gemeenteambte naren, die ook voor niet-leden toegankelijk was. Door den heer A. de Vulder van Noorden alhier werd ingeleid eene bespreking over het pensioensvraagstuk. De volgende motie werd aangenomen „Lïe vergadering, gehoord de voordracht van den secretaris der Nederlandsehe vereeniging voor Gemeentebelangen betrekkelijk het pensioen- vraagstuk, waaruit blijkt dat de pogingen, dien aangaande door het bestuur dier Vereeniging in het werk gesteld, strekken om de Rijks- pensioneering zooveel mogelijk nabij te komen van gevoelen dat die pogingen, gesteund door de regeering, niets anders dan de oplossing van het pensioenvraagstuk kunnen bevorderen; noodigt het hoofdbestuur van den Nederlandsehe!i bond van gemeenteambtenaren, alsmede de af- deelingen in andere provinciën uit, bij hunne propaganda voor de oplossing van het pensioen- vraagstuk de gemelde pogingen van het bestuur der Nederlandsehe Vereeniging van Gemeentebe- te steunen." De vergadering was zeer goed bezocht. Midd. Crt. ST. ANNALAND. Door Gedeputeerde Staten is aan deze gemeente voor den tijd van vijf jaren ontheiïïug verleend van de verplichting tot het geven van onderwjjs in de vrije- en orde oefeningen aan de openbare lagere school alhier. Herbenoemd tot ouderling der Ned. Herv. gemeente alhier de heer A. Soeters en tot di aken de heer A. Duijzer. IERSEKE- In het begin van de week be vatten verschillende bladen een bericht uit stelling te vormen van de ontzettende ver andering, die naar alle waarschijnlijkheid aan staande was. Hij zelf schikte zich vrijwillig in de nieuwe orde van zaken; maar zijn vrouw en kinderen zouden dat nooit. Zij zouden elders heengaan, ver, ver weg, waar de herinnering aan vroegeren rijkdom of vorige armoede niet meer bij hen opgewekt zou worden. Marie zijn Marie zou ongetwijfeld nooit meer willen wonen in de blokhut, die dan verlaten zou zijn door de dochters van Martin. Neen En waarom zou ze dat ook? Alleen om die dwaze, krankzinnige droomen van een oud, wraakzuchtig man? Eensklaps bleef hij staan. Terwijl hij in gedachten verdiept grabbelde in een stapel oude kleeren, dekens en schoenen, kwam zijn hand aan tegen een oud houweel hetzelfde dat hij in de groeve had gevonden, het houweel dat hij zorgvuldig bewaard en daarna ver geten had. Waarom had hij daar niet vroeger aan gedacht? Hij ontstelde, niet alleen omdat hij het bewijs, dat hij zocht, eensklaps voor oogeu had, maar hij schrikte ook van zijn eigene noodlottige vergeetachtigheid. Waarom

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1