mfflal, pwijl aai ia htlaipi ra oestertedt, laiihan, 6 iniisöar N°. 858. Zaterdag 23 November 1901. Negentiende jaargang. EN J. M. C. POT, FEUILLETOÏÏ. De Gouddelver. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. Gemengd Nieuws. t7(i mi IERSEKSGHE THOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan el bureau te Tholen ol vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER Thou». Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebraeht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Inder de mestmengsels is zeer zeker am- liaksuperphosphaat een van de meest ou- tldige en, kan men het niet rangschikken er de kwakzalversmiddeltjes, zooals aard- Imest, roggemest, havermest, knollenmest, toch is het een mestinengsel. Men moet zich over verbazen, hoeveel landbouwers in ineening verkeeren, dat ammoniaksuperphos- ït bestaat uit Chilisalpeter en superphosphaat. ,rom zij hier nog eens herhaald, dat ammoniak - rphosphaat uit een mengsel van zwavelzuren aoniak en superphosphaat beslaat. 'Zoo beeft aminoniaksuperphosphaat met 7 °/0 stikstof 9 °/0 phosphorzuur. Hiervoor is noodig Vi. 33 KG. zwavelzuurammoniak en pl.m. KG. superphosphaat van 16 °/0. De ont- cende KG. tot 100 worden aangevuld met gips. Vij zijn tegen alle mestmengsels, omdat men mengen zelf wel kan doen en, omdat men r de meststoffen afzonderlijk aan te koopen, ir rekening kan houden met'de behoeften de verschillende gewassen. Bovendien zijn van ineening, dat de zwavelzure ammoniak voordeel kan vervangen worden door het ™i lisalpeter m. a. w. in plaat9 van annnoniak- erphosptiaat te gebruiken, afzonderlijk aan :oopen Chilisalpeter en superphosphaat. Vij achten dit beter, omdat de uitwerking Chilisalpeter in 't algemeen veel zekerder D®an van ammoniak. Ammoniak toch is voor plant niet direct opneembaar doch moet rvoor omgezet worden in Salpeterzuur. Dit biedt, wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan n de eerste plaats is het noodig, dat de etn voldoende hoeveelheden kalk bevatte, de „Stikstofvoeding der Landbouwcultuur- assen," zeggen de heeren Mansholt, over lisalpeter en zwavelzuren ammoniak sprekende, volgende Een opmerkelijk verschil tussehen de uit- king van eene bemesting met Chili-salpeter zwavelzuren ammoniak bestaat er ten opzichte het kalkgehalte des bodems. Terwijl eene resting met Chilisalpeter op veengrond zonder king de volle uitwerking had, bracht eene resting met zwavelzuren ammoniak het slechts 28 °/0 van de Chilisalpeterbemesting. Ook kleigrond werd hetzelfde waargenomen, m. w. naarmate het kalkgehalte geringer was, de amtnoniakbemesting geringer uitkomsten." behoeven aan deze bewering van bij uitstek otische mannen zeer zeker niets toe te voegen, a de tweede plaats is de werkzaamheid van q tvelzuren ammoniak in hooge mate afhankelijk de temperatuur des bodems. Iu koude voor- t zien wij onze wintergewassen een gele Uit het Duilsch. Martin zag dat Wulrady hem in de rede wilde len, doch hij weerhield de opmerking, door zijn hand te wuiven. „Ze zeggen, dat ze bewusteloos van den grond optilden, waar neergevallen was, toen ik het nieuws vernam ik herinner het mij niet meer ik herinner niets, dan alleen, dat zoowat drie weken >rna eensklaps mijn zoon voor mij stond, als reporter voor een krant, een bezoek het hospitaal bracht en mij toevallig aan naam en uiterlijk herkende. Hij hield mij krankzinnig of idioot. Ik liet hem in dien *n. Ik vertelde hem de geschiedenis van de niet, want ik wilde mij niet door hem ro uitlachen, of wat nog erger was, misschien oorzaak zijn (wanneer ik tenminste bewijzen geven, dat het mijn groeve was), dat het ld zijn ondankbare handen overging. kleur aannemen. Dit is allen practische land bouwers en in 't bijzonder die op kleigrond zeer goed bekend. De oorzaak hiervan is gebrek aan opneembare stikstof. Het uitstrooien van Chili salpeter is voor deze kwaal zeer doelmatig. Waarom wij nu in tijd van nood, zullen wij maar zeggen, op de klei onze toevlucht nemen tot Chilisalpeter en niet direct bij de eigenlijke bemesting, is ons nooit recht duidelijk geweest. Waarom iu plaats van ammoniaksuperphosphaat geen Chilisalpeter en superphosphaat, vragen wij in ernst In de derde plaats is de uitwerking van den ammoniak afhankelijk van de meerdere of mindere vrije toetreding van de lucht. Een goede grondbewerking is dus iu hooge mate bevorderlijk aan de goede werking van am moniak. Hierin ligt ook hoofdzakelijk het nut van braken. We hebben in 't kort willen aantoonen, dat Chilisalpeter zekerder moet werken dan zwavel zure ammoniak, zooals wij zoo straks beweerden. Om deze waarheid proefondervindelijk aan te toonen werd in 1899 bij den heer M. Land, landbouwer te Godlinze, een oud-leerling van een wintercursus, een proefveld voor mangel- wortelen aangelegd op middelmatig zware klei. Het geheele veld was groot 22 Aren, en werd verdeeld in 8 veldjes van 23/4 Are. Voor ons doel is het voldoende de perceelen 3, 4, 5 en 6 onderling te vergelijken. Perceel. Bemesting. Opbrengst. 200 KG. Zwavelz. kalimagn, 3 500 Superphosphaat 1983 KG. 300 Zwavelz. ammoniak 200 KG. Zwavelz. kalimagn. 4 500 Superphosphaat 2165 KG. 400 Chilisalpeter 200 KG. Zwavelz. kalimagn. 5 800 Slakkenmeel 2131 KG. 400 Chilisalpeter 200 KG. Zwavelz. kalimagn. 400 Chilisalpeter. Volledigheidshalve deelen wij hier mee, dat het onbemeste perceel 780 KG. en het stalmest- perceel 1825 KG. opbracht. Ten opzichte van de stikstof bemesting kwam de proefnemer tot de conclusie: „De Salpeterstikstof heeft beter gewerkt dan de ammoniakstikstof." Verder zien wij, dat elke combinatie stikstof phosphorzuur de werking van ammoniaksuperphosphaat over treft. Doordat er in den loop van het proefjaar een kleine wijziging in 't oorspronkelijk plan werd gebracht, werd de ammoniak iu twee keer uitgestrooid en wel 20 Februari en 12 Maart. Het Chilisalpeter werd uitgestrooid op 21 Juni en 7 Juli. „Den 22 Juni," zegt de proefnemer, „werden de planten onder zeer gunstige weers gesteldheid gepoot en kwamen op alle perceeltjes regelmatig te staan." Bovenstaande cijfers hebben „Neen, ik zei niets. Ik liet mij door hem hier heen brengen. Minder kon hij al niet doen, dat eischte zijn fatsoen wel van hem." „En welk bewijs zoudt gij wel kunnen geven, om te bewijzen dat gij de groeve ontdekt had P" vroeg Wulrady op ernstigen toon. „Als ik dien brief maar had als ik Masters maar kon vinden," begon Martin, ter wijl hij weer droomerig rondkeek. „Hebt gij eenig vermoeden, waar de brief kan zijn, of wat er van dien Masters is ge worden?" vervolgde Wulrady, met een ernst, alsof hij de gewichtigste handelszaken besprak. Zijn vraag scheen Martin nog prikkelbaarder en verstrooider te maken. „Ik weet het niet soms denk ik wel eens" Hij zweeg, ging weer zitten, en streek met de hand over zijn voorhoofd. „Ik heb dien brief later nog eens ergens gezien. „Ja," ging hij eensklaps op heftigen toon voort, „ik weet het, ik heb hem gezien! Ik" Hij fronste zijn wenkbrauwen, zijn gelaat trilde, eensklaps lei hij zijne verlamde hand half geopend op de tafel neer. „Ik wil me herinnoren, waar." „Bedaard, oude man, bedaard. daardoor zooveel te meer waarde. Bovendien werd de proet met de grootste zorgvuldigheid uitgeroeid. V. Benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger te Goes dt heer W. F. J. Wagtho, burgemeester van Kloetinge. Bij beschikking van den Minister van Water staat, Hendel en Nijverheid is de heer D. N. Visser, te Zijpe, benoemd tot buitengewoon op zichter bij den bouw eeuer brug over de Maas bij Spijkenisse. Het d<Or onderstaande gemeenten in Zeeland te dragen aandeel in de lichting voor de natio nale militie van 1902, is door Gedeputeerde Staten vastgesteld als volgt: St. Annaland 8, Goes 15, 's Heer-Arendskerke 6, 's Heerenhoek 3, Heinktnszand 4, Iersekel 0, Kapelle 6, Kats 1, Kattendijke 2, Kloetinge 3, Kortgene 4, Krab- bendijke 4, Kruiningen 8, St. Maartensdijk 4, Oud-Vossjmeer 2, St. Philipsland 4, Poortvliet 3, Rilland-B;th 4, Scherpenisse 3, Schore 2, Stave- nisse 3, '('holen 6, Wemeldinge 4, Wissekerke 8, Wolfertsdijk 3. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken be kend, dat van 21 November tot en met 11 December a.s. ter inzage van belanghebbenden in het ->eentehuis te Ril land-Path is nedc - gelegd een aanvraag om vergunning tot bedijking van schorren en slikken onder genoemde ge meente, ter oppervlakte van ongeveer 216 hect aren, met bestek en teckeningen. Bezwaren tegen deze voorgenomen bedijking kunnen veertien dagen na dien tijd schriftelijk worden ingediend. Tweede Kamer. De openbare behandeling der Indische begrooting in de Tweede Kamer is aangevangen. Naar 'l geen tot heden is gezegd er zyn nog maar enkele leden aan 't woord geweest zou men afleiden, dat van de linkerzjjde geen stelselmatige oppositie is te wachten, behalve van den socialistische!) afgevaardigde Van Kot, die evenwel vroeger even scherp het liberale ministerie bestreed. Hij keurde sterk at de railitairis- tische politiek van uitbreiding van gezag, die dit ministerie van het vorige heeft overgenomen en ver wachtte van de zending (waarover ook andere leden het woord gevoerd hadden) alteen heil, wanneer die zich minder met dogmatiek en proseiietenmakerij, doch meer met onderwijs en medische verzorging bezig hield. Dan kwam misschien de kentering uit Indië van zelf. De in de Troonrede belooide herziening der Zondagswet zal aldus schrijft de Regeering in haar antwoord op de algemeene beschouwingen der Tweede Kamer over de Staatsbegrooting - niet leiden tot de invoering der Kngelsche Zondagsrust. Wij kunnen dit niet anders dan verstandig noemen, maar of het meerendeel der kiezers, die het huidige kabinet op het kussen gebracht hebben, ook zoo zullen oordeelen is een andere vraag. Ja wij zouden wel durven zeggen, dat dit de eerste illusie der „Ik herinner me flauw, dat er eens een man me dien brief heeft laten zien. Ik heb hem toen uit zijn handen gerukt en hem ge opend, en toen wist ik, dat het de mijne was, door de stukjes goud, die er iu waren. Maar waar of wanneer of wat er toen gebeurde, dat weet ik niet meer. Maar ik zal er wel opkomen zeker het moet." Hij richtte zijn blik op Wulrady, die hem met een ernstigen en nieuwsgierigen blik aan keek, en op bitteren toon zei hij „Gij denkt dat ik krankzinnig ben. Dat weet ik. Dat moest er nog bij komen." „Waar is die mijn?" vroeg Wulrady, zonder op die opmerking te letten. Ijlings staarde de oude maa weer naar den grond. „Is het dan een geheim?" „Neen." „Hebt ge er met iemand over gesproken?" „Neen." „Ook niet met den man, die nu de mijn bezit." „Neen." „Waarom niet?" „Oindat ik ze hem niet zou willen ontnemen." regeeringspartij is, die in rook vervliegt, 'tls of de regeering dit ook voelt, want zij gaat tot geen minder gezaghebbend stuk terug om dit te verdedigen dan de handelingen der Dordtsche Synode van 1618 en 19. Of dit daarom de strenge calvinisten overtuigen zal, zal te bezien staan. Erger teleurstelling dan deze zal misschien wezen, dat de ouderdomsverzekering er vooreerst nog niet is. Dit zal niemand verwonderon die weet, wat aan zoo'n instelling vast is, maar waar deze zoo sterk als verkiezingsleuze is geëxploiteerd, zijn zeker vele goedgeloovigen in den waan gebracht, dat zoo'n ding zoo maar op stel en sprong in 'lieven is te roepen. De ondervinding zal anders leeren. Eerst moet het tarief van invoerrechten worden gewijzigd en aan genomen dan wil de Regeering nog een ziekte verzekering doen voorafgaan en eindelijk wil zij aan de ouderdomsverzekering nog een uitbreiding geven door ook niet-werklieden daarin op te nemen. Als men nu weet, dat de verleden jaar aangenomen ongevallenwet nog niet eens tot uitvoer is gebracht, dan zal men begrijpen wat een reuzentaak dit kabinet op zich genomen heelt en zal men dankbaar mogen wezen, indien de ouderdomsverzekering er in dit vierjarig tijdvak nog komt. De droogmaking der Zuiderzee en de oplossing van het kiesrecht-vraagstuk is van deze regeering niet te wachten en vooreerst geen wijziging ot inirekking van de leerplichtwet. Wel gevoelt zij sympathie voor beperking van den vaccinedwang helaas mogen we wel zeggen. IERSEKE. Het lijk van-den iu October te Mainz verdronken A. van Steveninck, varens- gezel, te lerseke woonachtig, is gevonden niet ver van de plaats waar hij is te water geraakt. Tot notabele bij de Ned. Herv. Gein. is Vrijdag 11. gekozen de heer P. Filius, ter ver vanging van den heer P. van de Werke, die tot kerkvoogd is benoemd. OUD-VOSSEMEER. Alhier is bij de bieten campagne 1901 totaal afgewogen ruim 13 millioen KG., bieten, terwijl nog bij raming 2 millioen KG., van landerijen van Oud-Vossemeer afkomstig, naar de haven in Tholen werden vervoerd. SCHERPENISSE. Een werkman alhier, die op de haven, met nog andere personen een wagen bij het schip brachten, ontving met den dissel boom, doordal er tegen een paaltje gereden werd, met zooveel kracht een slag tegen het lichaam, dat hij met een bloedende wond aan het hoofd en bewusteloos opgenomen werd. Te Waalwijk is een 71-jarig man bij het grassnijden voorover in een sloot gevallen en verdronken. Nabij Assen is een man, door de duister nis misleid in een greppel geraakt en er leven loos uitgehaald. „Waarom niet?" „Omdat gij zelf die man zijt!" Iu de diepe stilte, die op deze woorden volgde, konden ze hooreu hoe het eentonig getik van den regen op het dak had opgehouden. „Dus al dat goud was in mijn land, en de ader, die ik meende ontdekt te hebben, was dezelfde, die ge drie jaren geleden in uwe groeve ontdektet? Dat wilt ge er mee zeggen „Ja." Welnu, dan weet ik niet, waarom ge er geen rechten op zoudt doen gelden." „Ik heb u reeds gezegd, waarom ik dat goud niet voor mijn kinderen wensch. Mijn vrouw is, tetwijl ik hier hard werkte, thuis ziek ge worden en overleden, en ik vrees dat mijn kinderen ook voor haar niet hartelijk en lief geweest zijn. [k ga nu zelfs wat verder, en zeg u, Alvin Wulrady, dat het mij volkomen kond liet, toen ik zag, dat uw kinderen het verkwistten, zooals ze nu nog doen. Mij is dat goud een vloek geweest, en voor hen kon het niets anders zijnmaar ik dacht dat gij u vol komen gelukkig voeldet, hoewel gij zaagt dat het niets dan zelfzucht en ijdelheid kweekte.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1