ba 5 ïn, N°. 857. Zaterdag 16 November 1901. Negentiende jaargang. EN J. M. C. POT, FEUILLETOB. De Gouddelver. E. -ID, )0 Publicatie n. Vanneer inoet men kali geven op de weide en hoeveel. Elk* advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleohts 2 maal in rekening gebraoht. Van onze berichtgevers. 1. W1 irt. 27, >TE 'iOMKi l, CO ciën verse ST THOOLSCHE COURANT, roHM, pijl aan fle Itlanpa tan oesterteelt, lanltai, tiz. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per S maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden itukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Insewachl aan i.l bureau Ie T h o I e n of »66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER Tiolin. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. lurgemeeater en Wethouders van Thoïen brengen, volge art. 83 der algemeene polilie-verordening, kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat vervoer van secreetinest kan plaats hebben ge- ende den nacht van S'oensdag 21 op Donderdag 22 November, )onderdag 22 op Vrijdag 23 November, rijdag 23 op Zaterdag 24 November, holen, den 16 November 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELF), Burgemeester. P. LA BAN, Secretaris. 3 li fier de verschillende weideplanten, gras- en andere zijn er vele, die meer dan één bestaan. Zeer veel grassen zijn overblijveud, bijna alle beemdgrassen, het vlokgras, het nkgras, het gewone raaigras en nog vele ere. Daarenboven liggen er in den bodem een grasland of weide talrijke zaadjes van verschillende planten, die in den zomer ge lid bebben en welke zaadjes in het voorjaar vraag mogelijk ontkiemen. Voor de ovor- vende gewassen in een grasland, die gedu- de den zomer zooveel mogelijk voedsel aan grond hebben onttrokken, doordat zij, om geschoten zijnde, telkens weder van haar <t ®igels en bladeren werden beroofd, is het aurlijk noodig, dat zij, in den herfst reeds ier nieuw voedsel in den grond vinden, hetzij dat in de wortelstokken of onderaardsohe ngels op te hoopen, teneinde in staat te zijn, het voorjaar zoo vroeg mogelijk nieuwe scheu- te geven, hetzij om nog voor den winter uwe takken en bladeren te vormen. Ook de kljes, die reeds vroeg ontkiemen zullen, moe den bodem wel bereid vinden en men mag niet van honger laten omkomen. Om deze énen moeten wij dus als algemeenen regel inemen, dat de bemesting van de weide reeds den herfst moet plaats hebben. Als algemee- I regel zeg ik. Want het is mogelijk, dat er sondere redenen bestaan om pas in den na der, in het voorjaar de weide te verzorgen, t is namelijk niet raadzaam, om de weiden bemesten in den herfst in laagliggende onge- lineerde landen, als het water er veel af- Domt en in die streken, waar het land in winter geheel overstroomd wordt. Doch in >ger gelegen plaatsen, waar men des winters t veel last van het water heeft, kan men de ibemesting het best in den herfst geven. kali wordt toch door den bodem geabsor- rd, dat wil zeggen „opgeslorpt en vastge- aden" door den gewonen regeu dus niet jespoeld. Deze herfstkalibemesting moet in Uit het Duitsch. 'Martin stond overeind en hield zioh aan de al vast. Blijkbaar had de wijn hem zijn zelf- 'eersohing doen verliezen en verbrak hij nu stilzwijgen, dat de oude man zich in de tste maanden had opgelegd. De prikkelende nk had eensklaps een wonderbare kracht ehonken aan zijn bloed en ziju zenuwen. gelaat was hooggekleurd, doch niet ver ingen, zijn oogen schitterden, doch stonden akelig strak. Hij keek, zooals hij Masters op dien bewusten heuvel had aangekeken, jaar te voren, toen hij nog in zijn volle icht was. uLuister, Wulrady", zei hij, terwijl hij met kelende oogen zich vooroverboog tot den 'er' „Luister, zoolang ik Dog hersenen heb 1'e denken en kracht om te uiten, waarom Advertentiënv»n 1 tot 4 regels 40 cents; ieder* regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. den vorm van kaïniet gegeven worden en wel op veengrond, humusrijken grond en moerasgrond het meest. Weiland, dat nog niet bemest is geweest, kan men met goeden uitslag 1200 Kg. kaïniet op de hectare geven; die hoeveelheid kan teruggebracht worden na eenige jaren tot 800 Kg. Van de andere grondsoorten moeten de zandgronden de meeste Kaïniet hebben, daarna volgen eindelijk de kleigronden, aan de eerste geve men 800 Kg., aan de laatste 400 5 500 Kg. Op zavelgronden zal de hoeveelheid tusschen deze twee inliggen. Wanneer de weiden om bovengenoemde redenen iu het voorjaar bemest moeten worden, kan men het best chloorkalium geven. Deze meststof is met betrekking tot haar ^«A'gehalte, arm aan chloor. De hoeveelheid, die men van deze stof noodig heeft, hangt af van het kaligehalte, doch in het algemeen kan men zeggen, dat men on geveer het vierde deel noodig heeft van de boven genoemde hoeveelheden. Al de meststoffen, die men op de weide gebruikt, dus ook de bovengenoemde, moeten goed fijn gemaakt worden. De verschillende kalizouten zijn nog al vochtaantrekkend en vormen zoo doende nog al eens harde klniten. De kunstmest- breker kan hierbij goede diensten doen. Eenige uren, voordat men de kalizouten uitstrooit, kan men ze vermengen met kalk of met het voor de weide bestemde slakkenmeel. Daardoor worden ze droog en heter strooibaar. Nadat een en ander gelijkmatig is uitgestrooid, zorge men er tevens nog voor, dat men in het voorjaar de weiden goed egt. De lucht treedt zoodoende in den bodem en doet dan de meststoffen beter tot haar recht komen. V. IERSEKE. Door de vereeniging „Dorcas" is een collecte gehouden voor de Boeren, welke f70,65 opgebracht heeft. Deze som zal aan Alcmaria worden opgezonden. Woensdagavond hield hier de heer A. G. de Zeeuw, gewezen officier in het leger der Boeren, een lezing over zijn wedervaringen in den oorlog. Wat hij vertelde was interessant genoeg en had hier en daar het prikkelende van een roman, maar dit laatste en de hooge cijfers der gesneuvelde Engelschen, veel hooger dan die de nieuwsbladen hebben vermeld, wekte bij sommige zijner hoorders zeer bepaald de verdenking van overdrijving en jacht op effekt. Het getal zijner hoorders was niet groot. Deze week ontstond weer brand door het vlam vatten van bradend spek. Er was slechts een meisje van 12 jaar in huis, doch de buren schoten tijdig toe om den brand te blusschen. Deze week moet hier de volgende curieusc vergissing begaan ziju. De knecht van een kolen handelaar moest bij iemand steenkolen bezorgen. Ge denkt, dat ge mijn geschiedenis kent. Welnu, hoor dan de waarheid dezen avond van mij, en vraag dan niet meer, of ik er reden toe heb." Hij zweeg even en drukte de vingers en den naar binnen gekeerden duim zijner ver lamde hand tegen zijn mond, alsof hij zich- zelven wilde kalmeeren. Drie jaren geleden was ik gouddelver, maar niet zoo'n gouddelver als gij I Ik bezat ervaring, wetenschappelijke kennis, een bepaalde theorie en het geduld en de energie om ze ten uitvoer te brengen. Ik koos een plek uit, die aan al de vereischten voldeed, ik begon te graven en werkte er zonder hulp veertien maanden lang. Ik gunde mezelven rust noch duur en had nauwelijks voedsel genoeg om te blijven leven. Welnu, ik vond goud, niet zooals gij, Wulrady, niet door dom toeval ik maak er u geen verwijt van natuurlijk neen, het was volkomen de bevestiging van mijn theorie, de belooning voor mijn werk. Het was een echte ader, die ik ontdekt had, en ik vond een fortuin I Ik had er nooit een recht besef van gehad, hoe ik had gewerkt, dan op dien morgen, ik Daar hij niemand thuis vond, bracht hij ze zelf maar in het kolenhok. Den volgenden dag bleek, dat hij den welput voor een kolenhok had aangezien. Bij de stemming voor 3 leden van het hoofdbestuur van 't N. O. G. in de afdeeling Krabbendijke, kreeg voor de vacature Zeeland de heer Klenke alhier 17 stemmen en de heer Rank 0; voor de vacature Amsterdam de heer Schuok 17, de heer Andriesse 0 voor de vacature Noord-Holland de heer Van Daalen 9, de heer Porte 8 stemmen. De visscherij-vereeniging lerseke hield deze week haar 3e jaarvergadering. Tpt voorzitter werd gekozen de heer M. Wesdorp, in de plaats van den heer Sinke, die bedankte. De heeren D. Glerum, vice-voorz., en P. Versehuure, secretaris, werden herbenoemd. Nog werd de heer W. van der Endt tot commissaris benoemd. De rekening wees een batig slot aan van f 168,71. Een in Maart jl. genomen besluit tot aan sluiting bij den Nederlandsohen Visschersbond werd met bijna algemeene stemmen ingetrokken. De werkinansrereeniging „Eendracht maakt Macht" gaf een krachtig bewijs van hare gezindheid voor de Boeren, door te besluiten f 50 te, bestemmen voor het boycotplan. Tevens zat j vooj hetzelfde doel een collecte in de gemeente houden. In de Dinsdag gehouden jaarvergadering van het fanfaregezelschap Mozart bleek opnieuw de min gunstige finantieele toestand van het gezelschap. De rekening toch had een kwaad slot van f28.95s. Deze achteruitgang ontstaat door de ver mindering van het aantal donateurs. Daarom zal een rondgang bij de voornaamste ingezetenen gedaan worden om nieuwe donateurs te winnen. Uitgeloot werd aandeel no. 43 (van de wed. den Boer). 't Is te hopen, dat de pogingen om hernieuwde belangstelling te wekken, zich uitende in daden, gevolgen zullen hebben. Velen zouden het betreuren, indien deze vereeniging te niet moest gaan. Een landbouwer moest deze week een rund verliezen doordat «dit in een sloot was geraakt. De boodschapper, die deze treurmare kwam aanbrengen voegde er bij, dat hij het dier reeds den vorigen dag, en toen nog levend in de sloot had gezien. Als dit waar is, was een tijdiger bericht zeer aanbevelenswaardig geweest. ST. MAARTENSDIJK. Bij Kon. besluit dd. 11 October 11. no. 26. is goedgekeurd de regeling van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, waarin als altrek voor noodzakelijk levensonder houd is gesteld f 300,benevens f 25,voor elk kind beneden den 13-jarigen leeftijd. In de gemeente Wissenkerke werden dezelfde had nooit geweten welke ontberingen ik me had getroost, dan op dat oogenblik toen ik zoo gelukkig was. Ik kon bijna niet denken! Ik kon mij bijna niet bewegen 1 Ik liep als een dronkeman. Het eenige levend wezen in de buurt was een teleurgestelde delver, een zekere Masters, die dicht bij mij een groeve had. Ik zorgde er voor, dat ik hem mijn geluk en mijn zwakheid niet liet merken, want ik vertrouwde hem niet ik vertrouwde niemand, en toen hij dien dag heenging, dacht ik dat ik mijn geheim kon bewaren totdat hij weg was. Ik was duizelig in mijn hoofd, maar ik herinner me wel, dat ik een brief schreef aan mijn vrouw, waarin ik haar mijn geluk meedeelde en vroeg, of ze nu overkwam, en ik herinner me ook nog, dat ik Masters heb zien heengaan. Meer herinner ik me niet. En toen hebben ze mij op den weg gevonden, bij dien steen, zooals ge weet." *Ja, dat weet ik", zei Wulrady, wien het nog helder voor den geest stond, hoe de koet sier der diligence hem het verhaal van de ontdekking had gedaan. nrZe zeggen", ging Martin met trillende stem sommen in de verordening gebracht, doch deze werd niet goedgekeurd. Op de veemarkt waren Woensdag jl. aan" gevoerd: 40 runderen en 167 biggen. Van de laatste werden 130 verkocht, tegen f 6,-5 f 10,- per stuk. Voor het rundvee was matigen handel. De prijzen waren: graskalvers f40,A f 50, jaarl. 150a f60,2-jarige ossen f75,5 f 90,2y2-jarige f 100—f 1203-jarige f 140- f160; vare koeien f 100f130; melkkoeien f150—f 160. Iemand op een stoel staande en een spijker uit een muur willende trekken, tot het ophangen van een droogrek, viel doordien de stoel brak door de ruiten van een naastgelegen woning, waardoor hij zoodanig aan de pols werd gewond, dat onmiddelijk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. OUD-VOSSEMEER. Een werkelijk grappig geval deed zich deze week aan het overzetveer van Oud- op Nieuw-Vossemeer voor, dat even wel treurig zou kunnen afgeloopen zijn. Een persoon, zeker wat al te veel geofferd aan Baehus, toonde zich wat verontwaardigd, dat hij, komende van de zijde van Nieuw-Vossemeer, geen boot of pont vond, die hem direct zon overbrengen. Evenwel geen nood! Zich ont- kleeden en in het koude Noveinber-nat der Eendracht storten, was een werk, dat bijzonder weinig tijd vorderde. Thans moest de veerboot werkelijk te pas komen, anders had hij aan krabben, kreukels enz. kunnen verhalen van de weinige haast die gemaakt werd om hem naar de overzijde te roeien. Wij twijfelen niet of het bad zal wel afkoelend gewerkt hebben. De heer J. Aarnoudse is herbenoemd tot lid van het Algemeen Armbestuur, terwijl mede hij periodieke aftreding werd herbenoemd tot lid van het „Fonds Huijssen van Katlendijke" de heer M. A. Vermet, arts. SCHERPENISSE. Een jongeling, die op een stuk land aan. den zeedijk werkzaam was, sprong over den sloot om naar een voorbijvarend vaar tuig te kijken, doch hij had daarbij het ongeluk zijn been aan de knie te breken. Onder hevige pijnen is hij eerst per kruiwagen van het land gebracht en daarna per rijtuig naar de ouder lijke woning. In de deze week gehouden gemeenteraads zitting is tot telefonist voor het alhier te vestigen telefoonkantoor benoemd de brievengaarder W. van der Graaff en tot bcstelster Mej. C. A. van der Graaff. De laatste suikerbieten zijn van de week van uit de polders naar het dorp gebracht. Nog verscheidene hoopen liggen op de kade en om het dorp op scheepsruimte te wachten. Werden er in vorige jaren 5 5 6 millioen op de fairbank afgewogen, dit jaar echter klom dit cijfer tot 8'/2 millioen KG. De landbouwers zijn over de opbrengst hoogst tevreden. voort, „dat ik in de volgende drie jaren mijn bewustzijn of mijn denkvermogen niet terug heb gekregen. Ze zeggen, dat ik in mijn ziekte mijn geheugen geheel en al kwijtraakte, en dal ik in het hospitaal precies een klein kind leek. Ze zeggen, dat ik een idioot was, omdat ik niet kon spreken en me niet kon bewegen, en eenvoudig om eten vroeg, als het noodig was. Ze zeggen dat ik mijn bewustzijn niet terug kreeg voor mijn zoon me in het hospitaal vond. Dat zeggen ze, maar ik zeg u van avond, Alvin Wulrady", zei hij, terwijl hij de woorden met een rauwen kreet uitstiet, „ik zeg u, dat dit een leugen isEen week nadat ik in dat ellendig hospitaal was gekomen, had ik mijn volle bewustzijn weer, en ik heb mijn geheugen en mijn denkvermogen behouden al die drie jaren, die ik er doorbracht, totdat Harry met zijn koel, schijnheilig gezicht aan mijn bed kwam, en mij herkende. Begrijpt ge me? Ik, de eigenaar van milüoenen, lag daar voor oud vuil! Verlaten door vrouw en kinderen bekeken door allerlei nieuwsgierigen, een stuk speelgoed voor de doctoren en ik wist dit! Ik hoorde hen disputeeren over de oorzaak mijner

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1