ititllil, mijt aai ia belaipi ra oesterteelt, laiUnv, m. an N°. 856. Zaterdag 9 November 1901. Negentiende jaargang. f K :e De Gouddelver. J. B. G. POT, Wintergranen en de Peru-Guano. ES ei nd lan cc et FEUILLETQH. ai BINNENLAND. Van onze berichtgevers. JWl IERSEKSGHE THOOLSGHE COURANT, 'ostl Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per S maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingszonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan tt bureau te T h o I e n of vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: T H O L N. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; gToote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. A. TARWE. .lhoewel de teelt van granen in 't algemeen die van tarwe in het bijzonder in den lan',j sten tijd door verschillende omstandigheden afgenomen en aanmerkelijk minder is dan vijf en twintig jaar geleden, zoo kunnen toch in de allerlaatste jaren in sommige .en weer eenige vermeerdering van het met e bezaaide land opmerlicü en het zou ons verwonderen, dat in de naaste toekomst de uur van dit gewas weer aanmerkelijk toenam, kan daarom niet overtollig genoemd worden, neer we op het gebied van de cultuur, -r de bemesting en de grondbewerking ook dit gewas aanhoudend naar beter trachten. heelt met de bemesting van de tarwe in uiige streken al een aardig koersje genomen. ieger was het vooral de tarwe, die met liet ïwenaandeel van den stalmest wegging snwoordig krijgt dat de suikerbiet en ver- wt men tarwe zonder stalmest, doch met istmest. Het is bij de verbouwing van de we natuurlijk in de eerste plaats te doen om groote opbrengst aan korrels. Het is echter vraag of deze groote opbrengst niet nood- elijk moet gepaard gaan met krachtig, sterk >0. De tarwe heelt iu elk geval een zeer chtbaar land noodig. De sterke bemesting het zij dan stalmest of kunstmest heeft iter vaak tengevolge het al te weelderig, het te geil groeien van den halm. Daardoor rden de halmen te zwak en heeft men juist vreezen, wat bij alle granen, doch vooral bij zoo vaak voorkomt, het legeren, het bij rigen wind of bij slagregen omverwaaien. omdat men weet, dat tarwe nog al ge- ikkelijk omvergaat, huivert men den tarwe- »nd te bemesten en daardoor het gewas te te maken. Ik zoek het gemakkelijk ;eren van de tarwe meer in een verkeerde, in een te overvloedige bemesting, alsook in bewerking van den bodem en de wijze van «en. Om tarwe of, in 't algemeen, om graan te kijgen, dat niet legert, dat niet omverwaait, is i t in de eerste plaats noodig, dat het gewas den winter krachtig, met sterke halmpjes schiet. Wanneer de tarweplanten ongeveer a 50 dagen oud zijn, heeft men in haar luien op elke 1000 plantjes reeds ongeveer gram phosphorzuur gevonden. Van een HA. ond haalt een gewone tarweoogst gedurende geheelen groei ongeveer 26 Kg. phosphpr- C nr uit den grond, waarvan ongeveer 10 Kg. het stroo en 16 Kg. in de korrels terecht 'Uit. Dit phosphorzuur geeft kracht en sterkte de halmen. Om geen legerkoren te krijgen het dus noodzakelijk, dat er in den bodem zekere hoeveelheid direct opneembaar phos- Co ledt Iter Of d z f ng, IEE Z0°: 13 ei oe CS Uit kei Duilsch. Voor een oogenblik vergat Wulrady zijn gedachten bij het stomme beeld der slagen hulpeloosheid van den ouden Martin, bleef hij zonder een woord te spreken "op drempel staan. Doch hij wist zich te be- rschen, stapte het vertrek binnen en klopte i ander vroolijk op de gebogen schouders. «Kom, ouwe heer, kijk niet zoo somher heb ik het nu met je Kijk ereis hier, ben door dien regen komen wandelen, alleen je gezelschap te houden." Dat wist ik," zei de oude man, zonder op kijken, „ik wist dat ge zoudt komen". „Wist je dat?" herhaalde Wulrady verbaasd, rwijl hem weer dat zonderlinge gevoel van 'gst beving, waarmee hij altijd te kampen had, anneer Martin zoo afgetrokken was. „Ja ge waart alleen evenals ik phorzuur aanwezig is. Dat nu is het geval, wanneer men een zekere hoeveelheid Peru- Guano, bv. 250 Kg. per HA., vóór het zaaien van de tarwe op het land brengt. In België en in sommige streken in Duitschland, waar men met Ohlendorfsche Peru-Guano beter bekend is, heeft men nog al veel de gewoonte het tarweland een zekere hoeveelheid Peru- Guano te geven en men beweert daar algemeen, dat het al of niet legeren met de wijze van bemesting samenhangt en de Peru-Guano een zeer gunstigen invloed op het graan uitoefent. Het ware in alle geval de moeite waard in dezen geest vergelijkende proeven te doen. Zooveel is zeker, dat de Ohlendorfsche Peru- Guano, die alle voedende stoffen op zeer gelukkige wijze dooreenvermengd, bevat en een betrekkelijk groote hoeveelheid oplosbaar phosphorzuur in houdt, zeer geschikt is, om de eerste hoog- noodige voedingsstof aan de jonge graauplanten te leveren. Doch er is nog iets anders, dat invloed uitoefent op het al of niet legeren. Zeer vaak staat de tarwe te dik. Daardoor krijgen de stengeltjes geen licht. Ze beschaduwen elkander en de cellen der stengels vormen dunne celwanden, die gemakkelijk buigen. Vandaar, dat de- rycnteelt bij de tarwe aan beveling verdient. Zooals we verder weten, heeft de tarwe geen hoofd wortel. De fijne worteltjes blijven betrekkelijk in de bovenste lagen van de bouwvnor. Het is nooditr. dat deze bovenste lagen, behalve, dat zij de noodige voedende bestanddeel en moeten bevatten, door bewerking, ploegen enz. verkruimeld zijn. V. In de heden gehouden zitting der Staten van Zeeland ie de subsidie ad f 300 voor een jaar, ten behoeve van den wagendienst TAolen-St. Maar tensdijk, zonder hoofdelijke stemming toegestaan. Bij Kon. besluit is goedgekeurd het besluit der Staten van Zeeland om den Zimmermanpolder calamiteus te verklaren. Geslaagd voor de acte handteekenen 1. o. de heer W. H. Odink te Poortvliet. LANDBOUW en VEETEELT. Als hel op Allerheiligen vriest zcgl de landbouwer dat de winter vroeg invalt. Zoo vinden we vermeld dat in 't jaar 1511 de vorst op 8 Nov. begon en 14 weken aanhield. Met wagens vol goed reed men toen van Antwepen naar Goes en kwam insgelijks over het jjs met paarden en wagens uil Holland naar Zeeland. In 1517 was het iets minder, althans het loopen over het ü3 der Zeeuwsche sfroomen duurde korter. Reigersbergh zegt in zijn kroniek dat men in geen 50 jaar over de veren geloopen heeft; dat is bijna niet aan te r.emen. Intusschen zullen de groote hopen bieten die overal liggen opgestapeld, veel te lijden hebben nu de vorst zoo vroeg begonnen is. Be meeste landbouwers hebben afgeleverd, dus komt do schade thans geheel voor den fabrikant. geheel alleen 1" „Wel, wat drommel, waarom deed je dan de deur niet open, toen ik klopte zei hij, op gedwongen lossen toon, om te verbergen, hoe weinig hij zich op zijn gemak voelde. „Waar zijn je dochters „Naar een partijtje iu Rough". „En je zoon „Die komt nooit thuis, als hij zich elders beter kan amuseeren". „Je kinderen hadden liever thuis moeten blijven op den avond vóór Kerstmis." „De uwe ook." Dit antwoord kwam er zóó natuurlijk uit, dat het geen zweem van hatelijkheid verried. Wulrady deed echter alsof hij het niet hoorde. „Nu, ik zou niet weten, waarom oude luidjes, zooals wij, het niet buiten hen zouden kunnen stellen," zei Wulrady, nog altijd met dezeltde gehuichelde opgewektheid. „We moeten nu samen eens een prettig uurtje hebben. A propos je hebt toch niemand hier, die je naar mijn huis kunt zenden, nietwaar „Ze hebben den knecht meegenomen," zei Martin kortaf. „Er is hier niemand." Mei meldt ons In den loop van deze maand zal te Scherpenisse een cursus worden geopend In paardenkennis, waarvan de leiding is opgedragen aan den heer J. A. de Graat1/, Provinciaal veearts te Scherpenisse. Dit jaar zal deze cursus te Scherpenisse worden gegeven aan 19 personen, leden der Zeeuwsche Landbouw- Maatachappij of zoons daarvan. Het voornemen is het Volgende iaar een parallelcursus te geven, die dan te Oud-Vossemeer zal gehouden worden, met dien verstande dat de deelnemers thans wonen te Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk en Stavenisse, terwijl een volgend jaar eventueele deel nemers getrokken zullen worden uit St. Annaland, Oud-Vossemeer en St. Philipsland. Met het oog op de groote beteekenis, die tegenwoordig de paarden handel ook voor ons gewest heeft, mag deze cursus zeker wel het recht presteeren van „aan eene behoefte te voldoen. Ned. Paarden-Stamboek De vereeniging „Het Nederlandsch Paarden-stam- buek houdt hare Algemeene Vergadering op Dinsdag 26 November a.s., des namiddags half twee uur, in „Tivoli" (Coolsingel) te Rotterdam. Daarin komen, behalve de gewone huishoudelijke werkzaamheden, o.a. aan de orde Voorstel van de afdeeling Zeeland „Het is voor het vervolg gewenscht veulens, geboren uit in het Nederlandsch Paardenstamboek ingeschreven merriën, gedekt door hengsten ingeschreven in een doof het Nederlandsch Paardenstamboek erkend stam boek, ook in de veulenboeken van het Nederlandsch Pa^enstaroboek te doen opnemen." Voorstel van de afdeeiingen Zeeland en Zuid- Holland „Het is gewenscht dat het Nederlandsch Paarden stamboek het initiatief neme tot het houden eener natio nale Paardententoonstelling te Scheveningen in 1903." IERSEKE. In October zijn op het telegraaf kantoor behandeld 1716 telegrammen, waarvan 214 verzonden en 1502 ontvangen. Op de postspaarbank is ingebracht f2166,25 en teruggenomen f 1346,78. Aangevraagd 7 nieuwe boekjes. Een 30-jarige, ongehuwde varensgezel van lerseke, A. v. S., die op een Duitsche Rijnaak als knecht voer, is te Mainz overboord geslagen en verdronken. Bij het ontvangen van het bericht was zijn lijk nog niet gevonden. Een paard voor een wagen gespannen geraakte op hol, met het gevolg, dat de wagen tegen een huis geslingerd eu gedeeltelijk ver brijzeld werd. Gelukkig kwamen geen per soonlijke ongevallen voor. Gedurende het tijdvak van 31 Oct.7 Nov. werden aan de haven aangevoerd 852,357 Kg. bieten en 114,318 Kg. pulp. Benoemd tot schipper bij de zeilende wacht (in de Zandkreek) W. van de Vrede Uz-, Een vrouw, die de jas van haar man zou reinigen, vond in een der zakken een bankbiljet „Best," zei de millionair op beslisten toon. „Ik zal zelf wel even gaan. Zou je denken, dat je nog wat meer licht zoudt kunnen maken en een lekker vuurtje in de keuken aanleggen, terwijl ik uit hen Zoo'u vuurtje in de keuken was vroeger heerlijk." Hij hielp den ouden man van zijn stoel opstaan en het scheen werkelijk, alsof hij hem iets van zijn eigene flinkheid had medegedeeld. Toen voegde hij er bij „Ga nu zoolang weer op dien stoel zitten totdat ik terug kom", en weer verdween hij in het pikdonker, dat daar buiten heerschte. Na een kwartier keerde hij terug met een zak op de schouders, die menigeen zijner knechts met moeite zou getild hebbeu en legde dien neer voor het vuur in de nu helder verlichte keuken. „Dat is nog een overschotje van een partij, die de ouwe vrouw wou geven, maar de partij is niet doorgegaan. We zullen er ons eens aan te goed doen. Die vervloekte Chinees wou niet met me meegaan", voegde hij er lachend bij, „want, zei hij, hij had vrijaf! Kijk eens Martin, ik heb eiken dag niet minder dan honderdvijftig dollars aan mijn werkvolk te van f 40. Dit was in zoover een buitenkansje, dat de man zich het bezit van dat papiertje niet meer bewust was. Een vrachtrijder alhier had een paard aan een ander in bruikleen gegeven, voor bieten- vervoer in Saeftingen. Na eenige dagen kreeg hij bericht, dat het dier ongesteld was, eu toen hij ging kijken, bleek het, dat het een stuk van de tong miste. Men zegt, dat dit ongeval door ruwe behandeling ontstaan is. Als het waar is, mag het een ergerlijke mis handeling heeten. De collecte voor de school met den bijbel heeft hier f76,91 opgebracht. ST. MAARTENSDIJK. Tot Notabele hij de Herv. gemeente alhier werden jl. Woensdag met nagenoeg algemeene stemmen herbenoemd, de heeren J. Noom Az. en A. Rijnberg. Men stelle zich vooreen boer op een wagen bespannen met 2 vurige paarden. Hem vergezelt een keffertje, dat uitschiet tegen een paar kinderen op den weg, die bang, hard naar huis toe loopen, met: vader, vader, hondje biet 1 Vader driftig buiten, vliegt op den hoer aan, wil hem van den wagen halen en pakt de leid sels; de paarden, verschrikt, schieten door; booze man valt en komt vóór een der voorwielen, dat over de niet dikke beenen van Poot gaat. Behulpzame handen zorgen dat ook het achter wiel niet hetzelfde doet, en dragen den dritligen, boozen, geblesseerden man binnen, die enkele dagen zal moeten rusten eer hij zijn loopstokken weer zal kunnen gebruiken. OUD-VOSSEMEER. Voor eenige landbouwers onder deze gemeente was het geen gelukkige weekvan den heer M. J. Ainpt moest een beest geslacht worden, dat voor de comsumptie werd goedgekeurd; van den heer F. J. Ampt werd een rund geslacht, dat aan houtvuur bleek te lijden en moest begraven wordenvan den heer VV. H. van Gorsel overleed eene koe, die eveneens niet voor gebruik geschikt bleek. In de polders Broek en Vrijberghe werd deze week gedurende een tweetal dagen gejaagd en het resultaat was, dat slechts 15 hazen met vijf geweren geschoten werden; onder deze ge meente schijnt dit jaar het jachtveld al bijzonder slecht van wild voorzien te zijn. Naar aanleiding van het bericht de vorige week gemeld, dat eene bascule werd ontvreemd, kan gemeld worden dat de verdachte persoon op bevel van den Officier van Justitie te Breda in hechtenis is genomen en naar de gevangenis te Breda is getransporteerd. SCHERPENISSE. Behalve enkele kinderen die schoolverzuim hebben wegens veldarbeid enz. waren deze week over de 100 leerlingen op de school afwezig, teugevolge van de mazelen die alhier nog al in vrij hevige mate heerschen. geven, en nu kan ik toch waarachtig dien kerel er niet toe krijgen om me een handje te helpen". „Natuurlijk," zei Martin droomerig. „Natuurlijk, ja, het is ook zoo", antwoordde Wulrady kortaf, ,,'t ls ook hun eenige dag van dev365, en ik kan eiken dag vrijaf nemen, want ik ben hun baas. Het geeft toch eigenlijk weinig, of we al onafhankelijk zijn", vervolgde hij, terwijl hij zijn jas uittrok en den zak begon uit te pakken, het was maar een gewone linnen aardappelenzak. „Als je maar in je eigen gevoel van niemand afhankelijk bent, wat zeg jij er van, Martin Eerst had zijn vroolijkheid opgeschroefd ge schenen, doch nu werd zij ongedwongen. Martin zag, hoe veel opgeruimder hij keek en welk eene frisscher tint hij kreeg van genot, en kon niet nalaten te denken, hoeveel natuurlijker hij nu was dau op zijn kantoor. Een minder af getrokken en scherpzinniger man dan Martin zou in Wulrady's bedrijvigheid den ouden lust in handenarbeid hebben herkend de aard van deu ouden landheer kwam weer boven. „De hemel beware er ons voor, dat wij van onze kinderen zouden moeten afhangen 1" zei

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1