N°. 855. Zaterdag 2 Novemfer 1901. Negentiende jaargang. J. K C. P Kali op de weiden. FEUILLETOH. De Gouddelver. oc r 1,1 JV lit BINNENLAND. Van onze berichtgevers. Gemengd Nieuws. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingizonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan gf iet bureau te T h o I e n ot vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzon medewerker te lerseke. irv fISEKSCHE UITGEVE., Tholsn Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Fanneer in het najaar het vee naar den stal igkeert, is het tijd om de weide voor den ter te verzorgen. De meening, dat de weide n verzorging en geen voedsel (bemesting) dig heeft, begint langzamerhand plaats te een voor een heel ander en gezonder oordeel, jrg erwegen ziet men tegenwoordig meer zorg iteden aan de graslanden, zoowel aan de weiden, aan de hooilanden. En daar een doelmatige lesting van de graslanden niet alleen op de veelheid, maar ook op den aard der grassen loed uitoefent, de hoedanigheid van het gras nelijk zeer verbetert, heeft die bemesting in- cl ook weder invloed op de hoedanigeid van vee. Dat inderdaad de graslanden soms te nig voedende bestanddeelen bevatten, is ge- ken in Frankrijk, waar van de 125 onder- hte graslanden er slechts 45 waren, die in )0 KG. meer dan 5 KG. kalk bevatten, 56, irin genoeg phosphorzuur voorkwam en slechts met genoeg potasch. Ik wil in dit opstel een en ander mededeelen omtrent de rol van Kali in den weidegrond. 'or lusschen de talrijke planten op een grasland rdt een strijd om bestaan gevoerd. De krachtige sterke planten onderdrukken de zwakkere, irdt het grasland nu bemest, dan wordt in algemeen de groei der planten bevorderd, ar daar de verschillende meststoffen niet op ijke wijze op de verschillende planten werken, zal het aantal planten verminderen. Volgens ïrnemingen van Lawes en Gilles, verdwijnen het grasland alle klavers, alle vlinderbloemige aten, wanneer men eeuige jaren achtereen :hts met stikstof houdende meststoffen bemest kali, kalk en phosphor aan de weiden ont- tdt. Omgekeerd, bij bemesting alleen met kali-, k- phosphorhoudende meststoffen zullen grassen gaandeweg minder worden en de vers en andere vlinderbloemigen toenemen, ar het nu voor elke weide noodzakelijk is, èn goede grassoorten èn klavers en andere nderbloemige er in groeien, zoo is daardoor noodzakelijkheid van de kalibemesting voor weide aangetoond: zonder kali geen klaver, ch er is meer. Indirect werkt een bemesting it kali ook op de hoeveelheid stikstof in den ind. De vlinderbloemigen leggen de stikstof de lucht vast in den grond. Die stikstof mt een kapitaal, dat straks, na het scheuren weiden, zal aangesproken worden. Het is duidelijk, dat alleen dan, wanneer voor een Idoende kalibemesting gezorgd is, die hoeveel- d stikstof niet kan tegenvallen. Het nadeeligste onkruid onzer graslanden is moeraspaardestaart, ook Hermoes, Lidruske, ohol, Kwadenaard enz. (Equisetum Arvense) Ai leeten. Nadeelig vooral ook, omdat het de Uit het Dvilich. Het vertrek dat Wulrady binnentrad, was slechts rommelkamer, die maar half afgewerkt was. schriller contrast met al het moois in het fl uwe huis vormde echter nog de stapel voor- en, die in dit vertrek bewaard werden, was een zonderling mengelmoes van oude ubelen en oude kleeren die nog over waren den tijd, toen de blokhut bewoond werd. Wulrady zag al die dingen, welke aan vroegere stiller leven deden denken, niet srne en had ze daarom naar de meest ver- rgen schuilhoeken van het nieuwe huis ver ten, in de stille hoop, dat ze daar op de Qe of andere geheimzinnige wijze mochten fdwijnen. Daar had men de oude wiegen, l arin Marie en Abner hadden geslapen, oude ICpegels, waarin zij hun glimmend gewasschen dichtjes hadden bekeken en Marie's besten melk der runderen na het gebruik, ook als het in het hooi voorkomt, slijmig en blauw en soms bitter maakt en aanleiding geeft tot allerlei ziekten bij het rundvee, zooals: het afzetten van het kalf, bloedpissen, buikloop, opblazen van den darm enz. Misschien is het gemakkelijkste middel om zulke weiden te verbeteren een sterke kaïniet- bemesting; in elk geval is het in de laatste jaren bewezen, dat bij overvloedige aanwending van kaïniet het Hermoes verdwijnt. Wij kunnen dus de rol van de kali op de weiden resu- meeren als volgt: 1°. De kali geeft aan alle weideplanten een onontbeerlijk voedsel. 2°. Zij vermeerdert de klaver en andere vlinderbloemige gewassen. 3°. Zij vermeerdert daardoor den voorraad stikstof in den bodem. 4°. Zij doet de schadelijke onkruiden uit het grasland verdwijnen. Bij het op 4 en 5 Sept. 11. te 's Gravenhage gehouden derde of schriftelijk gedeelte van het notarieel staatsexamen is geslaagd, en mitsdien bevorderd tot candidaat-notaris, de heer J. C. Dalebout te Tholen. IERSEKE. Een 3-jarig paard van een land bouwer alhier geraakte deze week in een sloot, hetwelk niet ontdekt werd voor den volgenden ochtend. Toen was het te laat. Het dier werd nog wel levend op het droge gebracht, doch stierf kort daarna. Van 16 Oct.31 Oct. zijn hier aan de haven aangevoerd 1,329,876 K.G. bieten en 375,602 K.G. pulp. Voor het herhalingsonderwijs hebben zich 10 leerlingen aangemeld, die allen toegelaten zijn, De cursus voor de meisjes begint 1 Jan. Ip de algemeene vergadering van Ierseke's Weerbaarheid werd besloten den leden en be gunstigers een soiree aan te bieden. Een jachtopziener alhier schoot Woensdag (dus op een dag) vier ganzen. Deze week ontstond een begin van brand door het vlam vatten van een pan met spek. Hij werd echter nog juist in tijds gebluscht. Te Hontenisse zal een rijks-landbouwcursus opgericht worden, waaraan o.a. zal les gegeven worden door den heer A. Th. Plasschaert, onderwijzer alhier. Dat de belangstelling in Onze strijdende stamgenooten in Zuid-Afrika steeds onverzwakt blijft, blijkt op verschillende wijzen, en zij bepaalt zich niet tot woorden. Zoo opende het Tilburgsche sub-comité van het Middelburgsche Dames comité een loterij, waarvan de lootjes strooien hoed, uit den tijd toen zij nog heel klein was, een oude naaimachine, die in den dienst versleten was, oude lappendekens, een oude harmonica, bij wier langgerekte tonen Marie gewoon was gezangen te zingen, oude prenten, boeken en speelgoed. Kijk, daar lag de pop nu was dé kop er af die hij indertijd eens aan Marie op Kerstmis had gegeven. En daar was het oude gespikkelde hobbelpaard, dat Abner eens .van hem had gekregen. Abner, die morgen zeker op een harddraver reed I Wat al ver anderingen I Wat waren ze vooruit gekomen in de wereld, en toch en toch hoeveel prettiger had het kunnen ziju, wanneer ze nu allen hier bij elkaar waren geweest. Doch zouden zij het dan wel veel gezelliger gehad hebben Och neenMaar dan zou hij ten minste niet zoo alleen zijn geweest, en zou hij wat te doen gehad hebben. Nu ja maar hij had immers wat te doen Moest hij dan niet zorgen voor zijn onmetelijk vermogen Wat kon hij meer wenschen, nu hij in staat was zijn vrouw en kinderen alles te geven, wat zij maar verlangden slee'. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. 7Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts maal in rekening gebraoht. een dubbeltje kosten. In een paar dagen hier en te Tholen ruim driehonderd van die lootjes geplaatst. Het sub-comité van Alciiria ondervindt ook zeer bevredigenden stel.). 1 de k.erlr.der Nede-Jfi. Herv. Gem. huilen we '.ondag weer een Transvaalavond. Toen trad nau dijk als spreker op de heer P. J. Kloppers, gew zen onderwijzer te Krügersdorp, die in een boei rnde, schoone rede, zooals wij er hier nog geei, gehoord hebben, de schandelijke handelingen der Engelschen (vooral der officieren) braud- mer ;te en de verwachtingen voor de Boeren schetste. Wat dit laatste betreft, was spreker vol 'loop. De heer Breed zou ook spreken, maar was verhinderd mee te komen. Als schadeloos- helling hiervoor gold, dat de heer Steenekamp, de held van Stormberg optrad, en een en ander van zijn aandeel in den krijg meedeelde. Ook bij deze gelegenheid bleek, hoe iedereen met. dezen oorlog meeleeft. De kerk was propvol en bevatte zeker een duizendtal menschen. De collecte, natuurlijk voor de Boeren, bracht f53,72 op. In verband met het vermoeden van oester- diefstal, in ons vorig nommer vermeld, is de wachter bij de oesterperceelen in de Zandkreek bedenkt. D-VOSSKMEER. Door de politie is alhier, naar het luidt, een weegtoestel (bascule bij het bietenwegen in gebruik) in beslag genomen, dat op een terrein aan den weg Bergen op Zoorn- Tholen, was verdwenen. Bascules vinden is geen alledaags werkje. In den Hollarepolder zijn Donderdag door een vijftal heeren 27 hazen geschoten, een zeer gering getal als men weet dat meermalen iu vorige jaren tot 100 stuks werden buitgemaakt. SÏAVENISSE. De werkzaamheden aan de suikerbieten geven alhier nog aan vele Randen werk. Het is een heen en weer rijden en draven van belang, met geladen en ledige wagens naai en van het havenplein, want daar er gebrek aan scheepsruimte schijnt te bestaan, worden ontzaggelijk groote hoeveelheden bieten op weiden en andere plaatsen opgestapeld. Natuurlijk moeten deze later weer naar het havenplein worden ver voerd, wat nog aan verscheidene handen werk geeft. De opbrengst van genoemd gewas is niet tegengevallen over het algemeen. Het suiker gehalte, waarop veel landbouwers alhier geheel of gedeeltelijk hun bietenoogst gecontracteerd hebben is, hoewel niet zoo hoog meer als voor een paar weken, toch nog bevredigend. THOLEN. De tentoonstelling van teekeningen, vervaardigd door leerlingen van de „School voor Hand- en Bouwkundig teekenen" alhier werd Zaterdagavond 11. door velen bezocht. Het was over 't algemeen een mooie verzameling, zoowel wat de teekeningen als het marmerschilderen betreft. Na eene toespraak van den voorzitter, den heer J. W. Wagtho, werden de bekroningen bekend gemaakt. Deze zijn als volgt: le klasse. Ie Simon Bal, schilder 2e Jac. Vercouteren, timmerm. 3e Johs. Janss-^, ^^e1 ac Vmlfira: kB^iz. aundhout M.Lz., timm. 2e L. W. Blaas, 3e L. Jansen, schilder 4e Corn. Avé, 5e W. L. Lindhout M.Lz., timm. f 1, 3e klasse, le niet toegekend. 2e H. Zachariasse, timmerm. 3e W. Avé, schilder 4e klasse, le P. Lindhout M.Lz., timm. 2e H. van Houte, schilder terwijl aan S, de Korte Az. voor eenige keurig uitgevoerde teekeningen, buiten mededinging in gezonden, f 4,werd toegekend. In den tuin aan den Singel, van J. Quist, is deze week een jaapjespee gebot, een gewicht hebbende van 16,5 K.G. f2,50 f2,— fl 50 f^- f3, f 2,50 f 1,50 f2,50 f 1,50 f4,- f3,- Het gekletter van den regen drong weer door tot zijn ooren, toen hij de trap afging, doch het was, alsof hij dit geluid met zijn andere gedachten buitensloot, toen hij de deur van zijn kantoor weer dicht deed. Hij ging ijverig aan het werk, totdqf hij gestoord werd door zijn Chineeschen knecht, die hem mededeelde dat het avondeten klaar stond. Werktuigelijk begaf Wulrady zich naar de eetkamer, maar toen hij er binnentrad, bekroop hem een onaangenaam gevoel bij het zien dier weinige schotels op een groot, wit tafellaken. Zelfs wanneer het vertrek zich op zijn voordeeligst voordeed, zag het er met zijn donker mahoniehouten buffet en dito stoelen reeds weinig opwekkend uit, en vandaag, nu de regen langs de ruiten droop en het lamp licht verduisterd werd door de donkere glimmende wanden, was het er allersomberst. „Breng alles maar in mijn kantoor," zei Wulrady eensklaps „Ik eet daar." En hij at daar, met zijn gewonen gezonden eetlust, dien hij altijd bewaarde, ook zonder menschen om zich heen. Hij had juist gedaan, toen zijn keukenmeid de eenige vrouwelijke bediende in het huia hem om e 3 uitgaans- Te Weerdingerveen is een 5-jarig kind levend verbrand. Terwijl de ouders uit waren schijnen de kleertjes van het kind vuur gevat te hebben, want 't arme kind kwam brandend de deur uitvliegen en riep om moeder. Het kind liep al schreeuwende voort en eer men het hulp kon bieden zakte het ineen en werd dood opgenomen. Te Rotterdam overleed een 18-jarig jong- meusch, die bij een voetbalwedstrijd op een terrein te Oud-Delftshaven tusschen twee 2e klasse-clubs een trap tegen den buik had gekregen. Op zijn sterfbed heeft hij verklaard, dat geen der spelers schuld had aan het ongeval. Van opzet of poging tot mishandeling is dan ook niets gebleken. De Westlandsche stoomtram heeft nabij Leugenbrug een man, die dronken tusschen de rails lag, overreden en onmiddellijk gedood. Op het Y bij Amsterdam kreeg een schipper bij het strijken van den mast zulk een slag tegen het hoofd, dat hij dood achter over viel. Te Rozendaal is Dinsdagavond een 80- jarige grijsaard door de duisternis misleid, in een sloot geraakt. Nabij Spaarndam is het zoontje van den sluiswachter in een kolk gevallen en levenloos opgehaald. Te Hom heeft een arbeider een moord aanslag gepleegd op zijn vrouw. Hij heeft haar, 's avonds dronken thuis komende, met een revolver midden in de borst geschoten, en levens gevaarlijk gewond. Hoewel hij de vlucht nam, is hij toch door de politie ingehaald en aan het gerecht overgeleverd. dag kwam verzoeken. „De familie is toch zeker morgen niet thuis, mijnheer? En ziet u, mijne familie wou graag hebben dat ik overkam." „Waarom vraag je niet, of ze hier willen komen?" zei Wulrady, terwijl hij een ingeving volgde. Je moogt ze op mijn kosten onthalen". »Dat 's erg lief van u, meneer! Maar u begrijpt toch wel, dat we ons hier in zoo'n mooi huis niks op ons gemak zouden voelen, en vooral niet op zoo'n dag". Dit was zóó waar, dat Wulrady een zucht onderdrukte, toen hij het gevraagde verlof ver leende, zonder te zeggen, dat hij het plan had gehad thuis te blijven. Hij kon zelf wel voor zijn eten zorgen, dit had hij wel meer gedaan, en zoo zou hij wat bezigheid hebbeu. Hij werkte voort totdat het donker begon te worden. Toen was hij genoodzaakt, zijn boekeu en pape rassen weg te leggen. Het was nu harder gaan regenen, soms met hevige stortbuien, en van tijd tot tijd werd de regen door de voegen der ruiten naar binnen gejaagd. Die aanhoudende regen, dat tikken tegen de vensters, alsof er kindervingertjes tikten, maakten hem onrustig

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1