«trtllai, K»ii aai ia Maip Tan oesterteelt, laaübonv, enz. N°. 854. Zaterdag 26 October 1901. Negentiende jaargang. EN J. K G. POT, rol van de Peru-Guano bij de bemesting. PBUILÏ.ETOS. De Gouddelver. let BINNENLAND. Van onze berichtgevers. Gemengd Nieuws. IOQ IERSEKSCHE frHOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, priji per S maanden, franco per post 65 cents. Foor het buitenland 90 cents. [ingszonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan 1 hureau te T h o I e n of v66r DONDERDAGMIDDAG bi onzen medewerker te lerseke. UITGEVER Tholis. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt eleehts 2 maal in rekening gebraoht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Peru-Guano kan, zooals de zaken op 't iblik staan, niet meer worden, wat zij ;er geweest isde eenige en uitsluitende «meststof. De vraag is echter, of zij om li gelukkige samenstelling, om de innige en matige vermenging van de voornaamste inde bestanddeelen der planten, toch niet een rol moet spelen, zij het dan ook niet :rste en voornaamste. alle planten is een eerste vereischte, dat aad zoo kort mogelijk in den grond ligge, het dus zoo spoedig mogelijk ontkieme. rerder, dat zij de planten na hare enting alle stoffen in den bodem vinden, tij voor haar groei behoeven. Met deze punten voor oogen is de Peru-Guano een geëigende meststof. Door haar vocht- ekkend vermogen hondt zij de bonwvoor en behoorlijken staat van vochtigheid, ook roog weer, waardoor dus het zaad spoediger emen zal. joral dus bij die planten, waarbij het al of opkomen van het zaad het zwaartepunt is, bij do suikerbieten, dient men met deze aardigheid der Peru-Guano rekening te sn. Vooral in verband met haar eigenschap, j® niet zoo spoedig door te zakken, m. a. w. r 1 ren te gaan. Daar zij verder de drie hoofd- !e8 enten: stikstof, phosphorzuur en kali bevat, j ook in staat de jonge plant te voeden. eru-Guano is voor de jonge plant, wat de is voor het kalf. Wanneer zij straks onder en sneller moet groeien, kan zij steviger krijgen. st schijnt deze redeneering te zijn, die de d «louwers in België er toe gebracht heett, 8 b.v. de suikerbieten gedeeltelijk met Peru- te bemesten. Kort vóór den zaai wordt op vele boerderijen 250 KG. Ohlendorffer oste Peru-Guano per HA. goed ingeëgd, i men te voren ongeveer 500 KG. super- ihaat heeft gegeven. Bij wijze van over- sting geeft men van 200 tot 250 KG. •salpeter. Deze bemestingswijze kost niet Ier dan de onze en het suikergehalte en gewicht der bieten is daar zeker niet Ier dan hier. V. 0,< 3, ,lar :n aankoop van Staatsfondsen ter tijdelijke Mi ging van kasgeld ongewenscht achtend, laafde de Koningin het besluit van Gede- irde Staten van Zeeland, waarbij geweigerd de goedkeuring van de beslissing van anden van het waterschap Oud-Yossemeer Uil iet üuilsch. irtin herinnerde zich Don Caesar niet meer. [el zijn geheugen was teruggekeerd, wist ich toch niets meer te binnen te brengen van nstandigheid die er de aanleidende oorzaak ;t ®ias geweest. beo it uitzondering der oogenblikken, waarin "ver zijn huiselijke omstandigheden sprak zijn boekhouder, wijdde Wulrady zich nn 1 eu al aan het geldverdienen. Het was erlijkhoewel hij volstrekt geen goed lier was, en soms wel eens een tegen- end_ 'tje had, bracht hij het er meestal kostelijk Met groote onkosten liet hij een anderen boren op een plaats, waar het hem sterk de beste mijningenieurs werd afgeraden, erkelijk vond hij den put, die zooveel water erde, dat hij er niet alleen zijn eigen groeve kon bewerken, maar het ook aan minder tot belegging van de kasgelden in obligatiën of certificaten Neder 1. Werkel. Schuld. Bij het examen in de vrije- en orde oefeningen der gymnastiek zijn o.a. geslaagd te Botterdam rnej. C. J. Rijnberg te Ond-Vosmeer, de heer L. van Tiggelen te Poortvliet en de heer M. Quakkelaar te St. Maartensdijk. PROVINCIALE STATEN. In de najaarzitting van de Prov. Staten zullen o.a. de volgende voorstellen van Ged. Staten worden behandeldde toekenning van een subsidie van f 300 voor één jaar aan W. W. Moelker c.s. te Tholen, ten behoeve van hunnen wagendienst TholenSt. Maartensdijk tot afwijzing van de adressen van den Raad der gemeenten Veere en St. Philipsland om een subsidie in de kosten van huishouding voor 1901. IERSEKE. Gedurende het tijdvak van 16 Sept.16 Oct. werden alhier aan de haven aangevoerd 1.136.784 Kg. suikerbieten en 237.490 Kg. pulp. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat een jaapjesbiet 8V4 Kg. woog. De collecte voor „Trouw aan Koning en Vaderland" bracht hier f 13,71 op. Een jongen moe9t zich wegens hevige pijn in den arm bij den dokter aanmelden. Deze constateerde bloedvergiftiging, doch kon door zijn behandeling erger gevolgen voorkomen. De klokluiders te Qoes hebben ook ver hooging van salaris gevraagd, maar niet gekregen. Laten zij beginnen met niet behoorlijk op tijd te luiden, of iets dergelijks, dan krijgen zij misschien beter verhoor, evenals hun collega te Kruiningen. Verleden week is hier een Jan van Gent geschoten. Een tweetal fietsers reed des avonds over den Varkensdijk. Hoewel zij brandende lantarens hadden, zagen zij niet tijdig genoeg een stil- staanden kruiwagen, omdat deze zich bij een draai van den dijk bevond, met het gevolg, dat een hunner op den kruiwagen reed en heel wat schade aan zijn fiets bekwam. Hij zelf bleef gelukkig ongedeerd. Dezelfde week had nog een ander ongeluk plaats, dat evenwel óók erger had kunnen afloopen. Een met suikerbieten geladen wagen geraakte op denzelfden dijk op hol, doordat de paarden schrikten. De wagen rolde van den dijk en kwam met zijn last in een sloot terecht. Gelukkig alleen raaterieele schade, want de paarden ver braken de strengen en kwamen een eind verder tot staan, en de voerman was toevallig niet op den wagen, toen de paarden er van door gingen. Er is te lerseke bij de oesterteelt heel wat politie2 rijksveldwachters, die met door de kweekers aangestelde naehtswachts aan den gelukkige buren roet groot voordeel kon ver- koopen. Een vierkante mijl dichtbegroeid bosch, waarvoor hij aan de erfgenamen van Don Ramon een ontzettend hoogen prijs had betaald in de onderstelling, dat er goud was te vinden, was het meest geschikte terrein tot uitbouwing der stad, en hij verkocht dien grond zonder eenig verlies. De zonderlingste plannen vormde hij, en de vreemdsoortigste ondernemingen zette hij op touw. Men lachte om zijn dwaasheden en toch nam men aandeelen. Sommigen, die hem eenvoudig als geldman beschouwden, waren reeds tevreden, als ze zijn naam konden werven voor de eene of andere onderneming. Hij werd gevleid en bewonderd, doch deze damp steeg hem gelukkig niet naar het hoofd. Hij werd overal uitgenoodigd en was door zijne positie als directeur of president van het een of ander menigmaal genoodzaakt deel te nemen aan de geijkte feesten, doch bij zulke gelegenheden at hij zeer matig en bleef hij bij zijn oude gewoonte, om steeds een kop koffie te drinken. Zonder bepaald afschaffer te zijn, dronk hij toch uiterst weinig voor een omgeving, waar sterke dranken een zeer groote rol speelden. In zijn wal waken, en verscheidene eveneens door de kweekers bezoldigde zeilende wachten, die na tuurlijk hoofdzakelijk te water hun plicht te vervullen hebben. Toch wordt er gefluisterd, dat er nog voortdurend oesters ontvreemd worden, en als 't maar half zoo erg is, als er geklaagd wordt, dan is 't nog erg genoeg. Daarom zal wel met belangstelling en vol doening vernomen zijn, dat er Zaterdag proces- verbal is opgemaakt tegen 2 personen, als verdacht van oester-diefstal. Deze waren namelijk bezig hier bij den wal oesters te spoelen. Een drietal pachters, die dat zagen, meenden dat die oesters wel van hun perceel in de Zandkreek konden zijn, waarom zij de politie waarschuwden. Het ingesteld onderzoek leidde er toe, de oesters, geschat op een waarde van 50 a 60 gld., in beslag te nemen, en de verdachten te arresteeren en naar Middelburg te brengen. Na verhoor door de justitie werden zij echter weer vrij gelaten. Zij beweren de oesters van een hun onbekenden visscher gekocht te hebben. Een hunner had aan de politie bekend, doeh trok te Middelburg die bekentenis weer in. ST. MAARTENSDIJK, 24 Oct. In de heden gehouden buitengewone vergadering van Inge landen van het Waterschap, die hoofdzakelijk belegd werd omdat was ingekomen eene kennis- gevit g van het overlijden van den heer C. J. van st, oud-waterbouwkundige, werd met groote meerderheid van stemmen, op initiatief van de lteeren J. de Jonge, J. C. Quakkelaar en W. de Wilde besloten, het in 1896 aan den heer Van Oost verleende pensioen ad f 365,voor de weduwe te bestendigen. Het Bestuursvoorstel was het verleenen van eene jaarlijksche uitkeering van f 200, Dit humane besluit zal zeker algemeene belangstelling verwekken en is te beschouwen als eene warme hulde aan den overledene, die in den tijd dat hij als Waterbouwkudige bij ons Waterschap werkzaam was, zijne beste krachten opofferde voor het welzijn van de polders, en die door zijne groote opofferingen in den dienst, zijne gezondheid knakte. Aan het slot der vergadering werd door de heeren W. de Wilde voornoemd en den burge meester, in warme bewoordingen, hulde gebracht aan de vergadering voor het uitnemende be sluit om de laatste levensjaren van de weduwe te veraangenamen. De heer J. Oudesluijs, onderwijzer met hoofdacte te Krabbendijke, heeft voor zijne be noeming alhier als zoodanig bedankt. OUD-VOSSEMEER. De heer C. Beaufort, oud-strijder van 1830, versierd met het metalen kruis, herdacht deze week zijn 91sten geboortedag. Dinsdag 11. liep alhier het gerucht dat van de Brabantsche zijde een bende Zigeuners naderde, die ook wel plan scheen te hebben het eiland Tholen met een bezoek te vereeren; het bleek echter, dat ze wel waren gezien aan spreken was hij nooit onkiesch, nooit ruw. De ondeugden, die de beschaving ook met zich brengt, waren hem even vreemd als de deugden. Dat zulk een man voor den omgang met dames ongeschikt was, begrijpt men. Hij was zeer eenzelvig. Iutusschen vloden de dagen. De eerste zes maanden van zijn overvloed liepen ten einde, en in dien tusschentijd was zijn kapitaal meer dan verdubbeld. Het regenseizoen begon vroeg. Ofschoon nu de wolken stofs werden weggevaagd, zette de regen het landschap toch in het eerst weinig schoonheid bij en scheen het slechts te moeten dienen, om den primitieven staat der beschaving in deze streek scherper te doen uit komen. De vervelooze, houten huizen, die dropen van den regen, begonnen te glimmen van leelijk- heid. Het gemis van alle ornamenten viel nu nog duidelijker in het oog. Overal door dringende modder. Modder in de salons, in de herbergen, in de kantoren. Modder op de laarzen, op de kleeren, op de bagage. Soms vertoonde zich de modder op geheimzinnige wijze in roode klodders op den muur, zonder dat men wist, hoe zij daar kwam. Het stof van den Rijksweg tusschen Tholen eu Bergen op Zoom, maar niet aan het Veer te dezer plaatse en dat ons eiland van het bezoek zou verschoond blijven. Onwillekeurig zal door velen gedacht zijn aan den tijd dat het op het einde der zeventiende eeuw in een plakkaat der Staten luidde „landloopers, vagebonden en bedelaars, onder den naam van Heidenen, Egyptenaars, Gypsies, Bohemers of anderszins, die voor namelijk ten plattelande in zeer grooten getale bij den anderen vergaderden en van de eene naar de andere plaats passeeren, en onderwege, of waar zij blijven liggen, vele moedwilligheden, dieverijen en publiek geweld bedrijven, en dat zij dikwijls met schiet- ol zijdgeweer gewapend zijnde, den huislieden allerhande overlast aan doen, hen dreigen te zullen brandstichten en hun op die wijze geld, eten, drinken en andere zaken afdwingen." Een zoon van de wed. S. Lievense, eigenares der molen te Nieuw-Vossemeer, had het ongeluk met een der voeten tusschen de in beweging zijnde raderen te geraken, waarbij de voet bijna geheel verpletterd werdgenees kundige hulp van hier werd verleend. STAVENISSE. Voor de herhalingsschool alhier hebben zich 7 mannelijke leerlingen aangemeld. In de heden alhier gehouden vergadering van den gemeenteraad werden benoemd voor genoemd onderwijs de heer W. C. Crucq als liootd en de heeren H. W. P. A. de Jongh en J. W. H. F. Buijze als onderwijzers. Als lid der commissie tot wering van schoolverzuim werd benoemd de heer C. Broodman, lid van den gemeenteraad. THOLEN. Op Zaterdag a. s., des avonds 6 uur, zal in het vóórlokaal der bewaarschool eene tentoonstelling gehouden worden van de teeke- ningen, vervaardigd door de leerlingen der „School voor Hand- en Bouwkundig teekenen" alhier. Uitreiking der prijzen ten 8 ure. Door den heer C. A. H. Wagtho alhier is aangifte gedaan, dat drie stuks vee op zijne hoeve lijdende zijn aan mond- en klauwzeer. Te Hilversum schrikte het paard van een rijtuig waarin vier personen zaten, zoodanig voor een automobiel, dat het dier op hol ging, het rijtuig omsloeg en de daarin aanwezigen er uit vielen, die gelukkig met den schrik vrij kwamen. Het paard sprong daarop over een ijzeren hek met scherpe punten, waardoor'het diepe wonden bekwam. Een arbeider te Bergen op Zoom, die bezig was hout te lossen, viel plotseling neer. Hij werd bewusteloos opgenomen en naar huis gedragen, waar de ontboden dokter slechts den dood kon constateeren. Aldaar werd een 4-jagig kind door een rijtuig overreden, met het treurig gevolg dat het eenige uren daarna overleed. zes maanden, dat zich had saamgetast op de lijsten der huizen, veranderde onder den ge- stadigen regen in een geel drabbig vocht, dat neerdruppelde op de voorbijgangersde grond was drassig en slijkerig. Overal hoorde men het geluid van druppelend, spattend, kabbelend water. Het nieuwe huis der Wulrady's zag er be- valliger uit dan ooit, zooals het daar afstak tegen de loodkleurige lucht, en met zijn groote, niet door blinden gesloten vensters als wijd- opengespalkte oogen over den weg staarde, en alles behalve den indruk gaf, dat daarbinnen geen vuur -of warmte te vinden was. Toch brandde er vuur in het kantoor van den heer Wulrady op zekeren middag in December, doch het was rookerig en moeilijk aan te lfouden, zoodat de millionnair en zijn boekhouder, die er nog warett blijven zitten na het vroege vertrek der klerken, er slechts matig door gekoesterd werden. Den volgenden dag was het Kerstmis en met het oog op dit feest was er aan de ondergeschikten een halven dag vrijaf geschonken. „Sommigen willen nog wel eens 'graag van avond wat geld stukslaan, en anderen willen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1