il hi oisterltill, N°. 858. Z& terdag 19 October 1901. Negentiende jaargang. I J. M. C. POT, a ;e Groenbemesting. FEUILLETON De Gouddelver. ra lr »o, rIJ Publicatie n. z< tl BIN2ÏE2ÏLAND. Van onze berichtgevers. IERSE THOOLSG lie§e van den Commissaris der Koningin van 4 1901, no. 2589, 3de afdeelingmaakt dat, blijkens aankondiging in de Staats- van 5 September laatstleden, op alle wegstations in Nederland geen rundvee ten er wordt aangenomen als het bestemd is naar wegh&vens in België, of naar de navolgende landsche stationsSas van Gent, Hulst, Vlake, op Zoom, Roosendaal, Baarle-Nassau, Valkens- 1, Budel, Roermond, Maasbracht, Echt, Susteren, 1, Geleen, Beek-Elsloo, Bunde, Maastricht, veld en Éyiden, tenzij voor elk stuk vee aan beambte of bediende van den Spoorwegdienst ter hand gesteld twee door een geëxamineerden ingevulde en onderteekende gelijkluidende caten, welke niet langer dan 12 uren vóór jdstip der aanbieding ten vervoer zyn afgegeven iet model dier certificaten ten gemcentehuize nzage ligt; vestigt er wijders de aandacht der etenen op dat hun eigen belang medebrengt, anders dan gezonde en onbesmette dieren uit sren. daan te Tholen, den 12 October 1901. rgemeeater en Wethouders van Tholen brengen, olge art. 83 der algeineene politie-verordening, 'ennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat vervoer van secreetmest kan plaats hebben ge- de den nacht van landag 21 op Dinsdag 22 October, _nsdag 22 op Woensdag 23 October, Densdag 23 op Donderdag 24 October. ïolen, den 19 October 1901. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. 'oor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. wordnn uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan bureau te T holen et <6ir DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseko. uit, jij dit nummer behoort een bijvoegsel. oei ep. UITGEVER Tholen. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleehfs 2 maal in rekening gebraeht. Uitvoer van rundvee naar België. Burg eraeester van Tholen, gezien de clr— Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. 1'. LABAN, Secretaris. CE Juli en Augustus is het de beste tijd de groenbemesting, tenminste als men de nbemestiogsplant als stoppeivrucht zaait. de landbouwers tegenwoordig reeds vrij neen weten, verstaat men door groenbe- ing het zaaien van vlinderbloemige gewassen, erwten, lupine, wikken, klaver enz. met doel deze onder te ploegen. Daardoor ver- t men een zekere hoeveelheid humus in grond en een niet te versmaden hoeveelheid tof, daar de vlinderbloemige planten de tof uit de lucht in den bodem vastleggen, deu humus en de stikstof te verkrijgen en beide zoo groot mogelijk te doen zijn, is noodig, dat de groenbemestingsgewassen een groot mogelijk beschot maken en dus derig groeien. Het is, dunkt mij, een zeer serde methode, om dezen oogst te willen ouwen zonder bemesting. Wil men met de nbemesting een groote winst maken, dan Uit het Duitseh. ntrent dezen tweeden aanval van beroerte i men verder niets te weten, dan de korte laring van Don Caesar, dat hij den ouden buiten kennis op den steen had gevonden, scheen volkomen te strooken met de be- 'wingen van den dokter ten opzichte der en toen de jonge Spanjaard den volgenden Los Gatos verliet, liep hij den ijverigen aggever der Record mis en tevens het ge- :n, om in ditzelfde blad den volgenden een berichtje te lezen, waarin met dankbaar- van zijn vriendelijke hulp melding werd akt. Toch seheen de dokter zich vergist sbben de oude heer Martin stierf niet aan B tweede beroerte, doeh hij kreeg zijn ge en niet terug. Het scheen zelfs, dat hij achteruitgegaan, maar één ding vond de Ier een gelukkig verschijnsel, dit namelijk kan men niet anders dan zich ook eenige uit gaven getroosten, dan moet men den bodem voorzien van phosphorus en zeer zeker ook van Kali. Het is over de Kalibemesting bij sommige vlinderbloemige gewassen, dat ik ditmaal een enkel woord wil zeggen. Veronderstel, dat gij een zandgrond hebt, waarop gij Lupine wilt zaaien, als stoppeivrucht, dan moet gij de lupine boontjes maar niet zoo op het omgeploegde stoppelland zaaien, zonder dat dit bemest is. Om een rijken oogst aan lupine te hebben, is het noodig, dat het land in de eerste plaats 400 h 500 Kg. Kaïniet of Karnalliet per HA. krijgt. Deze Kalimest wordt onmiddellijk na het maaien van het koren uitgestrooid. Wanneer dit niet gebeurt, is alle moeite tevergeefs en zijn alle andere gebruikte meststoffen als 't ware weggeworpen. Wij moeten, om dit te verklaren, wijzen op de reeds door talrijke proeven bewezen zoogenaamde minimum-wet, volgens welke de oogst zich schikt naar die stoffen, welke in de geringste hoeveelheid in den grond zijn. Ver onderstel dus, dat de grond overvloedig voorzien is van stikstof en phosphorus, maar de Kali is afwezig of slechts in geringe hoeveelheid aan wezig, dan komt de stikstof en phosphorusmest niet tot haar recht. Alleen dus door het aan wenden van Kali, worden de andere mest stoffen in werking gebracht. Men bedenke daarbij ook, dat wanneer de lupine onder- geploegd wordt, en er dus niets van het land wordt verwijderd, men al deze meststoffen in den grond behoudt en dat deze dus alle ten goede komen aan het volgende gewas. Het kan gebeuren, dat de transportkosten voor de Kaïniet nog al groot zijnmen neme dan in- plaats van Kaïniet 200 Kg. gezuiverde Kali magnesia (in den handel onder den naam van patent-Kali bekend). Deze bevat pl.m. 26 °/u zuivere Kali en is ongeveer vrij van chloor verbindingen. Verder hebt gij bij het gebruik van Kaïniet tevens te zorgen voor een ruime hoeveelheid kalk in den grond. Wat de Lupine is voor de zandgronden, is de Wikke voor de zwaardere gronden. Op lichtere kleigronden vermenge men 100 Kg. erwten en 100 Kg. wikken per HA. Zaait men enkel Wikke, dan kan men volstaan met 150 Kg. zaad. Ook op deze gronden, op zwaardere kleigronden, op leemachtig zand, enz. is een voorafgaande be mesting met Kali- en phosphorznur noodig. Het is een verkeerd denkbeeld, dat de planten op de klei geen Kali gebruiken. Even goed als op andere gronden. Wel bevat de klei naar evenredigheid meer Kali, maar het is toch vrij duidelijk, dat bij de heerschende gewoonte van Kaliroovende verbouwing (bieten, aardappelen, enz.) ook deze voorraad op de meeste gronden uitgeput wordt. Op lichte kleigronden kan men voor de groenbemesting van wikken, erwten enz. volstaan met 300 Kg. Kaïniet; op zwaardere gronden geve men 100 a 150 Kg. chloorkalium, terwijl men op leemachtige bodems goed doet, behalv. kalk een grootere hoeveelheid Kalimest te gev bv. 200 Kg. chloorkalium. V. dat Martin zich volstrekt niets van de beroerte, noch van Caesar's tegenwoordigheid herinnerde. Hierin vond de dokter "Aanleiding, om den patiënt allerlei vragen te doen. „Je herinnert je dus volstrekt niet meer, dat je in den tuin wandeldet vdór je ongesteldheid p" zei hij. „Kom, denk eens goed na. Dat weet je toch wel". Onrustig liet de oude man zijn blik door het vertrek zwerven, doeh hij knikte van neen. „En herinner je je niet, dat je op een steen aan den weg zat De oude man keek strak vóór zich. „Neen zeide hij, op zulk een beslisten toon, als men nooit van hem gewend was geweest. De oogen van den dokter glansden van blijd schap. „Heel goed, oude heer, het behoeft ook niet." Toen hij heenging, nam hij even de oudste zuster terzijde. „Hij wordt weer beter", zeide hij, „hij begint te liegen". „Wel neen, hij zei eenvoudig, dat hij het zich niet meer herinnerde',, antwoordde Emmi. „Dat komt, omdat hij het zich niet wil herinneren", zei de dokter op beslisten toon. Zijn hersenen verwerken den eenen ol anderen Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 16 Noveinner, benoemd tot directeur van het post kan too te Neede, de heer P. J. Aerts te Harderwijk. Ben >emd tot lid der Waterkeering van het Calami éuze Waterschap Scherpenisse de heer C. D. Bolier aldaar. Benoemd tot griffier der arr.-rechtbank te Zierikzee, de heer inr. J. C. Iinmink, thans subsistuut-griffier bij de arr.-rechtb. te Maastricht. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is niet goedgekeurd het besluit van den raad der gemeente Rijnsburg tot opheffing der open bare lagere school aldaar. De opbrengst der rijksmiddelen is in Sept. weer ruim 3ys ton minder dan in Sept. van verleden jaar, waardoor de achterstand in de verloopen 9 maanden in vergelijking met 1900 tot bijna 6 ton geklommen is. De nog restende 3 maanden kunnen het verschil nog goed maken, en zij doen dat ook niet zelden. De Tweede Kamer heeft niet veel pleizier van haar partijdig werk betreffende de voordracht voor n lid van den Hoogen Raad. No. 1 en 2 hebben voor de eer bedankt. Van zijn vrienden moet men het maar hebben. ST. ANNALAND. In de Woensdag alhier gehouden Raadsvergadering werd de Gemeente- 'begrooting voor 1902 in ontvang en in uitgaaf vastgesteld op f 16508,195. De kosten van het onderwijs zijn geraamd op f6791,40. Tevens werden vastgesteld de suppletoire ko hieren van den hooldelijkeu omslag en de be lasting op de honden. Het herhalingsonderwijs werd geregeld en besloten daarvoor 60 cent per lesuur te geven. De gewone winteravondschool zal daarnaast blijven bestaan. De onderwijzersjaarwedden zijn gebraeht in overeenstemming met de nieuwe wettelijke rege ling. Als grondslag werd aangenomen het daarin bepaalde minima. Aan gehuwde onderwijzers boven 28 jaar zal voor vergoeding van huishuur f 50 betaald worden. De jaarwedde van het hoofd der school blijft bepaald op f1000 en de vergoeding voor gemis van vrije woning en tuin op f150. Nog weEd besloten aan Gedep. Staten weder voor den tijd van vijf jaren ontheffing te vragen van de verplichting tot het geven van onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen. Gedurende de maand September is op het hulpkantoor alhier in de Rijkspostspaarbank gebracht f 1574,40 en terugbetaald f8004,53. Uitgegeven werden 2 boekjes. IERSEKE. De zangvereeniging Excelsior heeft den entreeprijs voor het lidmaatschap van 75 tot 25 eent verminderd. Wegens het verminderend aantal leden moest ook het salaris van den direc teur met 10 gld. verlaagd worden. Tot bestuurs leden werden benoemd de heeren A. J. Eekhardt (aftr.) en P. Bos. De in het oosten van Zuid-Beveland be staande afdeelingen van den Bond en het Ned. Ond. Gen. hebben Ged. St. er op gewezen, dat Ierseke van het rijkssubsidie, groot f 940, tot salarisverbetering slechts t 775 uitgeeft, en dat de onderwijzers in het Eranseh voor bijna 400 lesuren extra slechts f75 genieten en de onder wijzeressen voor bijna 200 uren geen cent. Adressanten hebben tevens gevraagd, daarin verbetering te brengen. Ierseke moet de eenige gemeente in den omtrek zijn, die de subsidie niet geheel tot verbetering der salarissen aanwendt. De verbetering der onderwijzersjaarwedden kwam deze week ook in den Terneuzenschen gemeenteraad aan de orde. De heeren weigerden evenwel het ontwerp van B. en W. terstond te behandelen, omdat zij die eerst eens op hun gemak wilden bekijken. Tenzij de leden in de gelegenheid geweest zijn het stuk van te voren te bestudeeren, is dit een niet te misprijzen gedragslijn. Bij voorstellen van zoo ingrijpenden aard behoort wel èenig kalm beraad. Alhier is voor enkele weken een sub comité van de vrouwen-vereeniging Alcmaria tot stand gekomen, dat tot heden niet zonder succes werkzaam is. Het doel is ondersteuning van de vrouwen der Boeren in de concentratie-kampen. ST. MAARTENSDIJK, 15 Oct. In de heden gehouden raadsvergadering werden de onder wijzersjaarwedden in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke regeling. De daarin bepaalde minima werden als grondslag aangenomen. De onderwijzers(essen), die reeds een hoogere wedde genieten dan de wet voorschrijft, werden in 't bezit dier jaarwedde gelaten. De vergoeding voor huishuur werd bepaald op f 50 en is ook van toepassing op weduwnaars met kinderen. Deze vergoeding gaat in op den eersten dag, waarop zij, gehnwd zijnde, den 28-jarigen leef tijd bereikt hebben of bij huwelijk op een lateren leeftijd den eersten dag na hun huwelijk. Voor hel herhalingsonderwijs wordt 60 cent per lesuur betaald. Tot ouderwijzer met hoofdakte werd benoemd de heer J. Oudesluijs te Krabbendijke. Op een adres van schippers, om verplaatsing van lantaarns aan de Zuidzijde der haven, werd gunstig beschikt. De begrooting voor 1902 werd in ontvang en uitgaaf vastgesteld op f20873,415. OUD-VOSSEMEER. Door den pachter van het vischwater in den Hikkepolder bij de zee- indruk, die hem onaangenaam of zoo vaag is, dat hij zich die nog niet goed bewust is. Hij weet dat zelf, $n wil nu ook geen moeite doen om zich dien duidelijk te maken. Deze toestand is veel beter dan die gewone zelfvoldane dofheid". EeDige dagen later kwam de dokter triom fantelijk binnen. Het was door den koetsier der diligence gebleken, dat de oude man dezelfde persoon was, die drie jaren geleden daar ook een beroerte had gekregen. „Nu is de zaak duidelijk", zei hij. „Die tweede aanval is een gevolg van den geweldigen schok die hem trof, toen hij op dezelfde plaats kwam, waar hij den eersten aanval had gehad. Het is een bewijs, dat er nog wel oude her inneringen in zijn brein werkten, maar de schok was te groot, 't Is wel ongelukkig, maar het is toch een goed teeken. „En dus, u denkt dat vroeg Ilarry Martin aarzelend. „Ik denk", zei de dokter, „dat hij wel degelijk beter zal worden." Werkelijk gebeurde dit ook langzamerhand. Toen hij voor de eerste maal eens onder geleide van zijn dokter uitging, en deze met opzet langs den steen ging die er nog altijd lag, dank zij de nuchtere verklaring, welke de koetsier later voor zijn visioen had liooren geven, lette de oude man er volstrekt niet op en wilde er evenmin over spreken. Nog op merkelijker vond de dokter het, dat de gewone dofheid week voor afgetrokkenheid en knorrig heid. Somwijlen ontdekten zijn dochters en zoon zekere achterdocht in zijn blikken en in hunne gesprekken met hem. Natuurlijk schreven zij dit aan zijn ziekte toe, doch buitendien werden zij te veel in beslag genomen door andere dingen, om er voldoende aandacht aan te wijden. De beide meisjes bekleedden nu de plaats, welke vroeger door Marie Wulrady werd ingenomen. Den jongen redacteur der Record was het werkelijk, tengevolge zijner onderstelde intieme betrekking tot de Wulrady's meegeloopen, zooals hij het schertsenderwijze had voorspeld. Uit het plotse linge vertrek van Don Caesar maakte men op, dat hij het veld had geruimd voor zijn mede minnaar, en men vermoedde, dat deze reed3 feitelijk met de dochter van den millionair verloofd was. Een paar malen speculeerde hij

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1