iN°. 852. Zaterdag 12 October 1901. Negentiende jaargang. EN J. H. C. POT, FEtfULETOS. 'e Gouddelver. i opgeloste Peru-Gnano, liaar waarde en haar gebruik. Van onze berichtgevers. IERSEKSGHE THOOLSCHE COURANT, iKttlil, [tip au ie hlanci ra oesterteelf, landhaai, enz. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per S maanden, franco per post 65 cents, foor het buitenland 90 cents. Ing.zorisn stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan it bureau te T h o I e n ot vóór DONDERDAGMIDDAG bi) onzen medewerker te lerteke. UITGEVER: Tbolis. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleehts 2 maal in rekening gebracht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. de Peru-Guano, zooals die uit Amerika t aangevoerd, is de stikstof aanwezig in vorm van uriuezuur, guanin, enz.; stoffen, eerst in ammoniak en later in salpeter- moeten omgezet worden, alvorens de stik- aan de planten tot voeding kan dienen. ruwe guano, zooals zij genoemd wordt, dus eerst in den grond veranderingen rgaan en kan dus het beste gebruikt worden najaarsbemesting. De ruwe guano wordt >m in de fabrieken met zwavelzuur bewerkt, r den naam van opgeloste guano in den el gebracht en de samenstelling, die daarbij gelijk gemaakt wordt, wordt voor een ald gehalte gegarandeerd. Door de be ding met zwavelzuur wordt de ammoniak nden en de phosphorzure kalk wordt oplos- gemaakt. Tevens wordt het vochtaan- :end vermogen der Peru-Guano door de ideling met zwavelzuur grooter. Hierdoor de Peru-Quano bij droog weder, zekerder dan andere meststoffen. Het zijn vooral abrieken der Anglo- Continentale-Guano- ;e te Antwerpen, die de ruwe guano tot 'te guano verwerken en het is daar, dat .te opgeloste Ohlendorffer Peru-Guano s t wordt. Het is waar en reeds meer- U berekend, dat de stikstof, het phosphor- en de kali in de opgeloste Peru-Guano der is dan die respectievelijk in Chili-sal- superphosphaat en kaïniet bv. wanneer iie waarde berekenen en daarbij alleen in erking nemen, de hoeveelheid der voedende nten, die in die verschillende meststoffen izig zijn. Doch er moeten bij die be- ing andere factoren in aanmerking genomen n, die tot heden over het hoofd zijn gezien, zou namelijk in de eerste plaats bij de ie-berekening in aeht moeten nemen, het ut van de gebruikte meststoffen, dat in ng komt, dat inderdaad door de planten ikt wordt en wanneer wij dat doen, dan ik met zekerheid te kunnen zeggen, dat 5 (dit is de tegenwoordige prij3 van de idorlfer opgeloste Peru-Guano, zooals die conlróle der Rijksproefstations staat) een ■e dure prijs is voor 100 Kg. Peru-Guano. loeveelheid stikstof, phosphorzuur enz. die Peru-Guano weggespoeld wordt, zal be dijk zeer gering zijn. Verder is de Peru- o gewoonlijk (de Ohlendorffer is zeer fijn en) zeer goed strooibaar. Over hare werking lt Prof. Dr. H. Heinrich„De Peru- o werkt iu de eerste plaats op veelzijdige voedend. Haar gehalte aan stikstof, horzuur, zwavelzuur, kalk, magnesia en vormt een volledig voedingsmengsel voor anten. Deze omstandigheid, alsmede de innige vermenging van al deze bestanddeelen, haar betrekkelijk gemakkelijke opname door de planten, is de oorzaak, dat Peru-Guano bijna steeds werkt. Als Peru-Guano met zwavelzuur is behandeld, bevat zij ook gips en bezit zij dezelfde bodem-oplossende kracht als de super- phosphaten." De Peru-Guano wordt volgens haar samen stelling voornamelijk voor halmgewassen, olie- planten en hakvruchten met gunstig gevolg gebruikt. V. Uit het Duilsch. Caesar stond haastig op. Zij wilden Jwel zijn beleefde groeten overbrengen aan [vader en hij zou nog probeeren hun Ir te Red Dog te kunnen spreken. Hij pat helaas noch vader, noch moeder, noch maar indien zij zijn tante den volgenden 5 wilden ontvangen, wanneer zij van de terugkwam, zouden zij haar daarmee on- Nd groot genoegen doen. Hij had al zijn peersohing noodig om deze beleefdheid |ijn lippen te krijgen, eer hij afscheid nam st toen hij weer goed eu wel in den Izat, gaf hij lucht aan zijn woede, ergernis P' tegen alles, wat maar eenigszins in be- Pg stond tot Marie. De meisjes bespeurden lat hij uit zijn humeur was, maar begrepen |dat zij er eenig deel aan hadden. Zij zoo ondeugend om het gesprek zoo lang KANTONGERECHT te THOLEN. 5 October 1901. Door den heer Kanton rechter te Tholen zijn heden veroordeeld, wegens Het tappen van sterken drank zonder vergunning A. v. M., huisvrouw van M. G. te St. Philipsland, tot f 10 boete of 4 dagen hechtenis. Visschen zonder acte en zonder vergunning J. G. te Tholen, tot 2 boeten ieder van f2 of 1 dag hechtenis voor iedere boete, met verbeurdverklaring van het-,, niet in beslag genomen netuitlevering daarvan, of te betalen f 2, of een dag hechtenis. A. C. E. te St. Philipsland, tot 2 boeten ieder van f 1, of 1 dag hechtenis voor iedere boete met verbeurd verklaring van het niet in beslag genomen net; uitlevering daarvan, of te betalen f 0,75 of 1 dag hechtenis. A. v. A. te Scherpenisse. tot 2 boeten ieder van f 0,50, of 1 dag hechtenis voor iedere boete, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen net en de paling uitlevering daarvan, of te betalen f 0,50 voor het net en f 0,15 voor de paling of 1 dag hechtenis voor elk. Pogingen doen om wild te bemachtigen G. J. P. te Oud-Vossemeer, tot fl boete of 1 dag hechtenis, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen eend; uitlevering daarvan, of te betalen f 0,10 of 1 dag hechtenis. Straatschenderij B. K. en A. R. te St. Annaland, ieder tot f 3 boete of 3 dageo hechtenis voor ieder hunner. L. H. E. te St. Philipsland tot fl, boete of 1 dag hechtenis. Het laten staan van trekdieren op den open- baren weg, zonder de noodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen tegen het aanrichten van schade F. V., koopmap. te Poortvliet, tot fl boete of 1 dag hechtenis. Het verwekken van rumoer of burengerucht, waardoor de nachtrust kan worden verstoord K. K. te Stavenisse, tot f5,— boete of 3 dagen hechtenis. Loopen over grond, die bezaaid is, zonder daartoe gerechtigd te zijn, 4' S-, A. C. S., allen te St. Phi lipsland, ieder tot f 1,—boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. W. v. d. B. te St. Philips land tot f 0,50 boete of 1 dag hechtenis. Loopcn over hooiland in Juli zonder vergunning. W. J. v. d. H. te Tholen, tot f 1,— boete of 1 dag hechtenis. Visschen zonder consent. D. V., 37 jaar te Ierseke, tot f2,boete of 1 dag hechtenis. Niet zorgen, dat op zijn visschersvaartuig de afstand tusschen letterteeken en nummer niet minder is dan 25 centimeter. P. L., visscher te Philippine, tot f 2,— boete of 1 dag hechtenis. Het uitbrengen van een anker in een waler- keerenden dijk. J. J. d. B. te Poortvliet, tot f 2,— boete of 1 dag hechtenis. Het als geleider van een voertuig op een ten dienste van het algemeen bestemden weg, zich, niet steeds bij zijn voertuig bevinden. W. L. J. te Scherpenisse, tot f 2,boete of 1 dag hechtenis. Zijn honden niet voorzien hebben van muilkorven. F. F., scharenslijper te Nijmegen, tot fl, boete af 1 dag hechtenis. Vuur branden op minder dan 45 meter afstand van den openbaren weg. A. G. te Stavenisse, tot f 2,boete of 1 dag hechtenis. Het zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen over eens anders grond, waarvan de toegang op een vcor hem blijkbare wijze door den recht hebbende is verboden. I. D., J. v. D., J. v. S., L. E. v. S., A:£ allen te St. Philipsland en G. B. te ..«.la.itnsd.jk, ieder tot f 1,boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. Openbare dronkenschap en nachtrumoer. L. T. te St. Annaland, tot 2 boeten, ieder van f 2,of 1 dag hechtenis voor iedere boete. Openbare dronkenschap. A. M. S. te St. Annaland, tot f 3,boete of 2 dagen hechtenis. mogelijk te rekken en deden hem uitgeleide tot in den tuin. „Als u niet al te veel haast hebt", zei Emmi eindelijk „dan zou ik u willen voorstellen, even den tuin door te loopen en naar vader te kijken. Hij zal daar wel ergens bij het bosch zijn en we laten hem niet graag lang alleen. Clara en ik hebben hier nog allerlei dingen te doen, maar als er iets met hem aan de hand is, roep ons dan maar. Tot straks!" Don Caesar stond op het punt om zich te verontschuldigen door te zeggen dat hij haast had, doch hij was getroffen door de hulpeloos heid van den ouden man in deze zelfzuchtige omgeving. Hij boog toestemmend en sloeg een pad tusschen twee lange rijen boonenstaken in. De meisjes keken hem na, totdat hij uit het gezicht was. „Nu," zei Clara, „als die geen blauwtje heeft geloopen bij Marie Wulrady, dan weet ik het niet I" „Uat kan wel zijn, maar je behoeft hem nu niet te laten merken dat je het begrijpt. Elke beleefdheid van onzen kant zou hem dan in den waan brengen, dat wij niet ongenegen zijn om aan te nemen wat zij voor ons overliet," IERSEKE. Verleden week is hier een begin van brand ontstaan. In een schuurtje waren behalve andere brandstoffen ook een hoop schaafkrullen bijeengebracht en in een onbewaakt oogenblik had een klein knaapje deze krullen in brand gestoken. Nog juist in tijds kwamen de ouders er aan te pas, die den brand in zijn eerste ontstaan konden blusschen. POORTVLIET, 8 October. Heden werd aan den nachtwaker J. van de Repe alhier, door den Algemeenen Politiebond, de bronzen me daille voor tien jaren getrouwen dienst toegekend. STAVENISSE. De storm der laatste dagen heeft, zoover thans bekend is, alhier weiuig of geen schade aangericht. Aan de waterkeering van den polder werden slechts eenige vierkante meter Vilvqordsche steenglooing beschadigd. Bij een barometerstand van 736 niM. (welke lage stand in geen jaren alhier was waar genomen) kreeg men binnen de twee etmalen alhier 46 mM. regen. Het havenplein stond bij hoogwater circa 1,30 M. boven gewoon antwoordde Emmi, terwijl de beide meisjes weer in huis gingen. Intusschen wandelde hun bezoeker met sombere gedachten door den ouden moestuin, die hem vroeger, in de dagen der eerste liefde, zoo poëtisch had toegeschenen. Nu vond hij het toch maar een prozaïsch stuk gronds, beplant met kool en bepoot met aardappelen. Een zonderling gevoel bekroop hem. Het was hem alsof zijn liefde voor dit meisje van lager stand hemzelven had verlaagd. Hij bereikte het eind van den tuin zonder eenig spoor te ontdekken van den hulpeloozen grijsaard. Hij keek overal heen zonder eenig gevolg. Er was een vrij nieuw pad, dat door een opene plek tusschen de pijnboomen on getwijfeld leidde naar het kleine paadje, waar langs Marie en hij eenige weken geleden van den straatweg gewandeld waren. Als de oude man hierheen was gegaan, had hij zonder eenigen twijfel te veel van zijn krachten gevorderd, en er bestond dus een reden te meer om de na sporingen te vervolgen eu zoo noodig hulp te verleenen. Daarbij kwam nog iets, dat hem deed besluiten dien weg in te slaandit pad hoogwatertij geheel blank, zoodat er niets geladen of gelost kon worden. De nachtpost naar en van Zierikzee had natuurlijk eenige vertraging in het overvaren, terwijl de tramboot, die over dag de Zierikzeesche en Hollandsche correspondentie vervaart, ook een paar malen niet aan den steiger kon komen, terwijl het den veerschipper eveneens onmogelijk was, om met de boot of den hoogaars aan boord te komen. Aan den dijk spoelden 3 vaten, waarschijnlijk geladen met katoenzaadolie aan. Ze zijn gemerkt Summer, pellow OhioCotting Seed Oil. De strandvonderij heeft ze opgeborgen. UITSLAG der loting voor de nationale militie te Tholen. Getrokken nummer. 1. Johannes Beukelaar 15 2. Johannes Bout 29 3. Willem Bout 5 4. Leendert J. Christiaanse 27 5. Marinns M. Cornelisse 2 6. Adriaan Deurloo 13 7. Anthony Deurloo 20 8. Jacobns Deurloo 12 9. Jan H. Donken 22 eenige zoon. 10. Cornelis L. Geluk 8 11. Jan Geuze 26 12. Maris J. Goosens 10 13. Willem J. v. d. Hoofd 18 14. Pieter van Houte 11 br. dienst. 15. Johannes L. Jar.sen 21 16. Pieter J. van Keulen 14 17. Willem M. de Korte 7 18. Willem R. Kwist 9 19. Jacob Moeliker 1 20. Matth. A. Naerebout 28 21. Laurens Nelisse 23 eenige zoon. 22. Matthias van Oeffelen 25 23. Mattheus Roggeband 16 24. Arend Schot 19 br. dienst. 25. Jan M. Schot 6 id. 26. Hendrik J. van der Stel 17 27. Jacobus C. Verkerke 24 28. Marius Verpoorte 3 id. 29. Levinus J. van Vessem 4 in dienst. In de Woensdag jl. gehouden leden vergadering der Vereeniging „Door Oefening Volmaakter" werd de rekening over het dienst jaar 1900/1901 vastgesteld in ontvang met f272,59, in uitgaat met f 241,12, alzoo sluitende met een batig saldo groot f31,47. Daarna werd voorzien in de vacatures ont staan door het uittreden van de heeren A. Luijendijk, Jhr. J. van Vredenburch en W. P. van West, respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester, en werden in hun plaats gekozen als voorzitter de heer L. K. van Dijk, als secretaris de heer W. C. G. Kosters en als penningmeester de heer J. Hekkert. De vaststelling der begrooting werd op voor stel van den voorzitter, aangehouden tot de volgende vergadering, daar de nieuw-gekozen bestuursleden deze nog niet hadden kunnen liep bepaald op den hollen boomstam uit, en wie weet of de oude Martin niet wat met dien geheimzinnigen brief uitstaande had. Al spoedig bevond hij zich in het woud, en juist zooals hij verwacht had, zijn pad kruiste het andere, dat naar den boomstam leidde. Wilde men daar komen, dan moest men rechtsaf slaan. Ging men links, dan bereikte men den straat weg, die duidelijk zichtbaar was tusschen de boomen, evenals de steen, waarop hij onlangs Marie met den jongen Martin had zien zitten. Vergiste hij zich, of zat daar niet iemand Ja, het was een man, en, naar zijn gebogen houding te oordeelen, de man dien hij zocht. Hij bevond zich weldra bij den vreemdeling. Deze zat met de handen op de knieën en staarde met strakken blik naar den heuvelrug, waar nu de machinekeet en de schoorsteen stonden, die de plaats van Wnlrady's put aan wezen. Hij schrikte even en zag op, toen Don Caesar vóór hem bleef staan. De jonkman was verwonderd, nu hij zag dat de ongelukkige man volstrekt niet zoo oud was, als hij wel gedacht had en dat zijn gelaat een kalme en tevreden uitdrukking vertoonde.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1