fl 0°. 851. Zaterdag 5 October 1901. Negentiende jaargang. EN J. M. C. POT, e et Koolzaad. FEUILLETON. )e Gouddelver. O BIN N E N L A N D. Van onze berichtgevers. .et IERSEKSCHE rHOOLSCHE COURANT, iMtllal, pwijfl aai ie belaipa Tan oesterieeit, laailaiï, se Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. ior het buitenland 90 cents. ngezoaden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan bureau te T h o I e n ol vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Teoli». Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elk* advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. j dit nummer behoort een bijvoegsel. lij; n ttegenstaande het koolzaad door velerlei idigheden niet meer zoo veel verbouwd i vroeger, is de teelt ervan in den tijd toch weer zeer toegenomen en de oogst gelukt, is het bij de tegen- e marktprijzen dan ook een zeerloonend Ik zeg, als de oogst gelukt, omdat het ad vaak bevriest. Het is dus een zaak iet hoogste gewicht, dat de planten vóór vinter zoo sterk mogelijk gegroeid zijn, zij tegen de winterkoude bestand zijn. m zijn twee zaken noodig. Ten eerste, it gewas zoo vroeg mogelijk gezaaid worde, i Juli of Augustus en ten tweede, dat een rijke en oordeelkundige bemesting naast een diepe bewerking, inals tarwe, gerst en boonen is het kool een gewas voor kleigronden. Het kan ook op niet al te drooge kalkhoudende onden worden geteeld, mits deze ook oedig bemest worden. Dat er stikstof en lorus in den grond moet zijn voor het ad is algemeen bekend en wordt dan ook gzaam in practijk gebracht. Niet van :ene bekendheid en gebruik is de kali- ;ing bij het koolzaad. Die kalibemesting b bij !wit koolzaad een absolute Dood- kheid wel om vijf verschillende redenen [et kooi. d heeft van alle stoffen een hoeveelheid noodigzoo is liet van al- ne bekendheid, dat stikstof en phosphorus uogen ontbreken. Veronderstel nu, dat de i geen of weinig kali bevatte, dan zouden g^ikstof en de phosphorus ook werkeloos i. Kali is dus noodig om de stikstof en IJZ ihosphorus niet nutteloos te doen zijn. ioowel de stengels, als het zaad van het ad bevatten bij analyse een zekere hoeveel- ali en magnesia, van het eerste ongeveer g., van het tweede 5 Kg. op elke 1000 Een meststof, die kali en magnesia bevat, us zeker niet overbodig genoemd worden, [et is voor het koolzaad van het hoogste it, dat het niet bevriest. De aanwezigheid XE talizouten in den bodem zal medewerken, ie plantjes niet zoo spoedig te doen zen. In 't algemeen bevriezen zoutop- 3en moeilijk; daarenboven zal bij aan leid van kali in den bodem, het verlies erdampingswarmte geringer zijn. Tegen zen der planten valt in 't algemeen niet doen, doch we mogen niets nalaten, om ans van 't bevriezen van den oogst te ideren. Een bemestiug met kali is dus m die reden dringend aan te raden. 4e. sluit zich aan een andere reden voor li-bemesting. Om de stengels vóór den krachtig en stevig te doen zijn, is kali losphor aan te raden. De kans op een goed geslaagd gewas wordt dus grooter bij het geven van kali. 5e. Het is bekend, dat hel koolzaad veel te lijden heeft van aardvloo en andere insecten. Dikwijls gebeurt het, dat men na den winter het koolzaad zóódanig beschadigd ziet, dat men genoodzaakt is, het gewas onder te ploegen. Op vruchtbaren grond, die een volledige bemesting heeft gehad, ontwikkelen zich de planten dan vaak nog zeer goed en heeft men veel minder kans tot omploegen te moeten overgaan. Zoo het niet reeds uit het vorige volgde, dan zij het hier nog eens gezegd, dat de zwavelzure kali-magnesia (patentkali) een uit stekende vorm is, waarin de kali op zwaren kleigrond gegeven kan worden. Bij vele proeven in die richting gedaan, heeft men bevonden, dat bij een bemesting van minstens 200 Kg. kali-magnesia per HA. de oogst van het koolzaad bijna anderhalf maal zooveel opbratiht als wanneer men geen kali gaf. Zaait man koolzaad op lichteren grond, dan geven wij gewoonlijk 400 a 500 Kg. kaïniet per HA. en zorge tevens voor een hoeveelheid kalk. De kalk kan tevens als poeder nagestrooid worden als een veel gebruikt middel tegen insectenschade. IJZ IRAN 101 LANDBOUW en VEETEELT. Voor de rijkskeuring van dekhengsten waren Maandag 11. te Zierikzee 11 dieren voorgebracht, waarvan er één afgekeurd en één wegens on-» gesteldheid naar de voorjaarskeuriug verwezen werdde overige negen werden goedgekeurd en gebrand voor den dienst 1901/2. Te St. Maartensdijk werden acht hengsten goedgekeurd en drie afgekeurd, waaronder een voor cornage. Te Kattendijke waren van de 33 aangegeven hengsten opgekomen 30, waarvan er 20 werden goedgekeurd en 10 afgekeurd, waarvan 2 voor cornage. De keuringscommissie bestaat uit de heeren Punt, majoor van de artillerie, voorzitter, Heidema, Brouwers, Eanël, veeartsen (Commissie A). De heeren Punt, C. A. H. Wagtho en A. Govaert- (Commissie B), terwijl in de regelings commissie zitting hebben de heeren mr. P. C. J. Hennequin, voorzitter en G. A. Vorsterman van Oyen, secretaris, welke laatste met den secretaris der keuringscommissie, Jhr. van den Brandeler, bij de keuringen tegenwoordig zijn. Te Oud-Vossemeer werd Woensdagmiddag ten huize van den heer Ampt eene vergadering ge houden van leden van de afdeeling Tholen der Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland; door den secretaris werd verslag uitgebracht over de tentoonstelling te Middelburg. Hierna werd ter sprake gebracht de sluiting der Belgische grenzen voor de kippen, wegens het heerschen der bekende ziekte onder deze vogels, die ook in onze omgeving zoovele slacht offers eischte. Door deze sluiting wordt de handel in plmmvee ook ten onzent zeer belemmerd en de prijzen zijn gedaald tot ongekende laagte. Daar thans evenwel de ziekte geheel geweken is, werd er op gewezen, dat het wenschelijk zou zijn het Hoofdbestuur der Maatschappij er op te wijzen, dat het doen van stappen om opheffing der sluiting te verkrijgen, niet anders dan hoog noodig is. Een voorstel door een der aan wezigen gedaan in dien geest, droeg unaniem de goedkeuring der vergadering weg. Door den Voorzitter werd er op gewezen, dat middelen moesten gezocht worden om de af- deelingsvergaderingen meer levendig te maken, daar dan misschien de belangstelling der leden ook zou toenemen en nadat was gewezen op het houden van voordrachten, die naar men meende, evenwel ook niet meer „trokken", werd ter sprake gebracht het instellen van een „vraagbus"; vragen van praktischen aard, tijdig ter kennis van de leden gebracht, zouden op de vergade ringen ter sprake kunnen gebracht worden en, hoewel naar sommiger meening het indienen der vragen en inleiden tot beantwoording eigenaardige bezwaren zouden medebrengen, zal toch in deze richti-ig worden beproefd de vergaderingen meer aan are bedoeling en strekking te doen be- antwfcrden. Veder kwam nog ter sprake de aardappel- ziek',, en de besproeiing met bordausche pap. Aan de N. R. Crt. wordt van Westelijk Schouwen gemeld: Het suikerbietenvervoer is thans in vollen gang. Sedert 15 September (eerste datum van levering) zijn alleen aan de haven van Burg- sluis aangevoerd 1,300,000 K.G. bieten. De oogst is zeer bevredigend. Per gemet is de opbrengst gemiddeld 15000 K.G. Uit het Duitich. Caesar hield den brief in zijn hand, die van toorn. Als hij wilde, kon hij hem open en zich van de zaak overtuigen, maar lef was niet aan hem geadresseerd en het van eer, dat zelfs in zijn woede allen d deed gelden, dreef hem er toe, Martin bijzijn den brief te laten openen. Martin pheldering van alles geven en er voor Indien de zaak niets om het lijf had, ou het slechts leiden tot eene volledige ting en misschien zou hij zelfs wel nieuws larie hooren. Maar in elk gevalMartin en zou hij spreken en dat wel dadelijk, ak den brief in zijn zak, zocht zijn paard °p, gaf het dier de sporen en rende den 'eg af, totdat hij de blokhut had bereikt, de familie Wulrady indertijd woonde, herinnerde zich die hut nog heel goed. Zij had echter in den loop van het eerste jaar, dat Wulrady haar in huur had, gaandeweg een vriendelijker aanzien gekregen en nu eT rozen omheen waren geplant en de wingerd tegen de muren opkroop, lag het huisje daar zeer schilder achtig. Wat mrs. Wulrady het meest had bewogen, dit gezellige thuis voor een grootere woning te verwisselen was, dat er aan den eeneu kant nog erwten en boonen stonden. Ook nu nu het huis van bewoners was veranderd verleende nog slechts een pad tusschen de bedden kool toegang tot de woning. Don Caesar boud zijn paard aan het hek vast en naderde met haastigen tred het huis. De deur werd echter gastvrij geopend, toen hij er nog een paar passen van verwijderd was en toen hij den drempel bereikte, zag hij onverwacht twee knappe meisjes voor zich. Blijkbaar waren _het de zusters van Martin aan wien hij volstrekt niet gedacht had. Hoewel hij geheel en al vervuld was van de zaak, waarvoor hij kwam, kreeg hij toch eensklaps een gevoel van verlegen heid over zich. „Wij zagen u aankomen", zeide de oudste ongedwongen, „Gij zijt Don Caesar; mijn In eene Zondag 11. te Zierikzee gehouden ver gadering van brievengaarders in Schouwen Duiveland, Tholen en St. Philipsland werd be sloten tot het oprichten eener afdeeling „Zeeland" van den Bond van brievengaarders in Nederland. De afdeeling bestaat thans uit 17 leden. Het bestuur werd voorloopig samengesteld uit de heeren S. J. Faassen de Heer te Stavenisse, voorzitter, J. M. Kunst te St. Philipsland, vice- voorzitter, C. Hoogland te Ouwerkerk, secretaris penningmeester, W. J. van Waardenburg te Oosterland en M. H. Hubregtse te Renesse, commissarissen. IERSEKE. In September werden op het telegraafkantoor alhier behandeld 1013 tele grammen, waarvan 165 verzonden en 843 ontvangen. In de postspaarbank werd ingebracht f 2892, en teruggevraagd f 1421,01. Uitgereikt werden 4 nieuwe boekjes. broeder heeft reeds over u gesproken." Deze woorden gaven Don Caesar zijn gewone kalmte en hoffelijkheid weer terug. Hij was hier niet gekomen om bij de eerste outmocting met deze bekoorlijke vreemdelingen te twisten, hij moest Martin ergens anders en op een anderen tijd opzoeken. Zij haddden hem zóó vriendelijk ontvangen, dat hij haar zelfs geen deelgenooten van zijn teleurstelling wilde maken en nog veel minder haar er iets van laten merken. Zijn opgewondenheid verdween allengs- kens onder den indruk harer schoonheid. Hij was in staat een paar beleefdheidsphrasen te uiten en dank zij het berichtje in de Record haar geluk te wenschen met de beterschap van haar vader. „O, hij knapt zoo op en in de laatste dagen is hij zelfs zóóveel vooruitgegaan, dat-hij met krukken kan loopen", zei de oudste zuster. „De lucht hier schijnt bijzonder versterkend voor hem te zijn." „En ik geloof bepaald", zei de jongste, „dat hij weer meer erg in alles krijgt, vooral wauueer hij buiten is. Dan kijkt hij overal rond en zijn oogen zien dan zoo opgewekt, net alsof ST. MAARTENSDIJK, 3 Oct. De kermis heeft hier weder entrée gemaakt. In geen jaren was de markt zoo vol gebouwd. Behalve de traditioneele draaimolens van Rijnberg en Janvier, vindt men een Turksche schommel, het circus Blanus niet te verwarren met Barnum een hippodróme, eenige waarzeggers- en fotografie tentjes, 2 wafel- eenige koek- en galanteriekramen. Mocht het weder goed blijven meestal met onze kermis regen dan zal oud en jong, klein en groot gelegenheid te over vinden om zich te vermaken, zich tot last te wezen en om de beurzen te ledigen. Hoe 't mogelijk is, dat bij zoo'n groote massa nog goede zaken kunnen gemaakt worden, is onbegrijpelijk, te meer daar onze kermis, die voor jaren van heinde en verre, massa's be zoekers trok, tegenwoordig vrij wat aan 't aftakelen is. OUD-VOSSEMEER. Deze week had een knaap het ongeluk beklemd te geraken tusschen een paard en den wand van eeu stal, waarbij hij zich zóó bezeerde, dat geneeskundige hulp moest ingeroepen worden; een andere knaap kreeg bij het zoogenaamde „peetjessteken" een wagen met bieten geladen over den voet, zoodanig dat ook hier de hulp van den heelkundige moest ge vraagd worden. Het is zaak, dat de ouders hunne kinderen ten ernstigste waarschuwen, daar dat werkje, zooals bleek, hoogst gevaarlijk is en bovendien niet eerlijk. In den Vanhaaftenpolder werden met vier geweren in één dag 7 hazen, 7 patrijzen en een snip geschoten. In het jachtveld onder St. Annaland bleek reeds veel wild te zijn, daar door heeren jagers, ten getale van zeven, in den tijd van ruim 3 dagen niet minder dan 202 patrijzen en 50 stuks waterwild geschoten werden. SCHERPENISSE. Deze week viel een kleine jongen van omstreeks 4 jaren 's morgens uit de bedstede, met het ongelukkig gevolg, dat hij den schouder brak. Het zoontje van een schipper, die alhier in de haven lag, viel in het ruim van het schip; toen het opgenomen werd en geneeskundige hulp was ingeroepen, bleek dat het een rib gebroken had. Bij gelegenheid van de Zondag 11. ge houden oogstpreek in de Ned. Herv. kerk alhier, is gecollecteerd de som van f 69,18. THOLEN. De kermis behoort wederom tot het verleden. De tenten en kramen zijn succes sievelijk naar elders overgebracht. Alles is ge lukkig in de beste orde afgeloopcn, onder begunstiging van buitengewoon prachtig herfst weder. Hoewel de voorstellingen van Barnum en Bailey op Maandag eenigszins van invloed geweest zijn op het bezoek aan de verschillende gelegenheden tot ontspanning, kunnen de ondernemers toch tevreden zijn. Het circus Blanus werd iederen hij alles hier kende soms fronst hij zijn wenk brauwen en-kijkt dan, alsof hij probeerde zich iets te herinneren." „U weet waarschijnlijk", bracht Emmi tot verklaring in het midden, „dat hij sinds die beroerte zijn geheugen kwijt was tenminste van de laatste drie of vier jaren weet hij zich blijkbaar niets te herinneren." „Dat is soms een gelukkig iets", zeide Don Caesar met een diepen zucht, terwijl hij de fijne trekken van het gelaat der spreekster beschouwde, die hem onwillekeurig aan Marie deed denken. „Dat is geen compliment", zeide de jongste zuster lachend, „want vader herkende ons niet en herinnerde zich onzer alleen als heel kleine meisjes." „Clara I" viel Emmi haar met een bestraffenden blik in de rede en oogenblikkelijk wendde zij zich tot Don Caesar met de woorden „mijn zuster Clara bedoelt, dat mijn vader zich beter her innert wat er gebeurde vóór hij iu Californië kwam, toen wij nog heel jong waren, dan den tijd daarna. De dokter zegt, dat het een zonder ling geval is. Hij gelooft dat, als vader zoo

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1