mtllafl, [mui aai ie klaipi m aesterteeil. laMIwi. enz. s b. c. por, Zaterdag 14 September 1901. Negentiende jaargang. J. FEUHLEIOH. Gouddelver. - Zij, die zich van heden af blad abonneeren, ontvangen de October a.s. te verschijnen ars GRATIS. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. 1 Gemengd Ni eu ws. pHOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, per 3 maanden, franco per post 65 cents. het buitenland 90 cents. •zerien stukk.n, «nz. word.n aitarlijk op DONDERDAGAVOND In.twicht ias ir.i. te T h o In el vtór DONDERDAGMIDDAG bij anz.n m.d.w.rke' I. I.rtsk». dit nummer behoort een bijvoegsel. les Z< iANTONGERECHT te THOLEN. ptember 1901. Door den heer Kanton- te Tholen, zijn heden veroordeeld, we<?ens te W( n 'S r irik UITGEVER: Tholih. Tholen, zijn heden veroordeeld, wegens zonder acte en zonder vergunning J., werkman te Oud-Vossemeer, tot 2 ieder van f 3,of 2 dagen hechtenis r lere boete, met verbeurdverklaring van t in beslag genomen geweer met bevel vering daarvan of te betalen f 10,subsi- dagen hechtenis. Rapen van kreukels i. en A. B,, te St. Philipsland, ieder 50 boete of 1 dag hechtenis voor ieder M. G., sjouwerman te St. Philipsland, - boete of 2 dagen hechtenis. Straatschenderij d. W. te Tholen, tot f 0,50 boete of lechtenis. Nachtrumoer P., 2. J. C. A., 3. M. M., 4. C. P., J. K., allen te Tholen, no. 1 en 5 f 5,— boete of 3 dagen hechtenis, ren ieder tot i S,boete of 2 dagen voor ieder hunner. uilvliegend pluimgedierte laten loopen op grond, die bezaaid is. R. te Poortvliet en A. G. te Scherpe- ler tot f 1,boete of 1 dag hechtenis ïr hunner. iten loopen op grond, die bezaaid is. en M. P., beiden te Poortvliet, ieder boete of 2 dagen hechtenis voor nner. op grond, die bezaaid of beplant is A. J. L. en A. J. L., allen te Oud- r» A. Q. Lz., en P. G., beiden te lipsland, ieder tot fl,boete of 1 tenis voor ieder hunner. maand Mei loopen op weiland zonder vergunning D. G. en C. G. allen te St. Annaland, f 1»— boete of 1 dag hechtenis voor mer. 'geniooordig zijn bij het beproeven der ndbluschmiddelen te Scherpenisse G., K. d. R., L. v. d. H., J. d. G. allen te Scherpenisse, ieder tot f 1, 1 dag hechtenis voor ieder hunner. rschen 's avonds '10 uur en s morgens uur ophouden in een herberg B., H. D., W. M., M. v. d. B., J. :n te Stavenisse, ieder tot f 1,— boete - „-^"htenis voor ieder hunner. :kt "der van aangespannen honden, deze doen stilstaan bij het tegenkomen van paarden koopman te Wijk bij Duurstede, C. d. B., koopman te Steenbergen en J. M. N. koopman te Bergen op Zoom, ieder tot f 1,— boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. Zitten op een met honden bespannen kar in de kom der gemeente H. v. N., te Rotterdam, tot f 1,boete of 1 dag hechtenis. Openbare dronkenschap A. d. W. en J. v. S., te St. Maartensdijk, J. D. te Zierikzee en P. C. d. K. te Nieuw- Vosmeer, ieder tot f2,— boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. Ontslagen van alle rechtsvervolging F. J. A. te Oud-Vossemeer en A. d. R. te Steenbergen. 10 Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt «leehte 2 meel in rekening gebreoht. Op Vrijdag 20 September a.s. zal de „Bond van Waterbouwkundige ambtenaren in Zeeland, te Goes eene vergadering houden in bet koffie huis „de Prins van Oranje." Onder de geslaagden voor klerk-telegrapUist bij de Staatsspoorwegen, behoort de heer .van Mastbergen te Vlake. Hem is Oudewate. als standplaats aangewezen. Bij de nieuwe regeling der onderwijzerssaia- rissen in de gemeente Waarde is aan een ouder wijzer met landbouwakte, uiciiegenstaaun deze geen recht had op verhooging, toch ook f 50,— toegekend. Men wilde niet dat hij alleen niet zou genieten van de mildere bepalingen der wet. Hij heeft nu f 100 boven het wettelijk minimum. )Sl| Ouitsch. Sh iesar en Marie sloegen den weg in 'e pijnboomen, die boven den hollen 'ueeltelijk ook op den heuvel groeiden, fj rad/s mijnput zich bevond. Een uit- >d voerde van den straatweg het woud E g eindelijk geheel en al onder het I i verloren. Het was een uitgezocht les Tef'iefden en verliefden waren ze, 8 jonkman veel te deftig en het meisje 8 was om in een alles vergetende liefde fflij van daag in het bijzijn van Uw zoo indringerig hebben aangesteld," Laesar met een trotsche nederigheid, -on niet uit uwe moeder wijs worden, n waart, en evenmin, of mijn bijzijn was- Daarover wou ik juist eens met Marie. Iu den laatsten tijd is je SI. ANNALAND. Zondag 8 dezer werd onze nieuwe predikant, Ds. J. de Voogd, van Cats naar hier gekomen, in den voormiddag bevestigd door Ds. Schouten, van St. Philipsland, consulent der gemeente, naar aanleiding van Handelingen 4 vers 29, 2e gedeelte. Des namiddags verbond hij zich aan de gemeente, naar aanleiding van Handelingen 2 verzen 4247. Voor deze gelegenheid was op verzoek van het kerkbestuur overgekomen de heer J. P. Kruse, van Leeuwarden, vervaardiger van het nieuwe kerkorgel, die door zijn meesterlijk spel, de plechtigheid zeer verhoogde. Gedurende de maand Augustus is op het hulpkantoor alhier in de sRijks-postspaarbank gebracht f5564,79 en terugbetaald f 2977,72. Er werden 5 nieuwe boekjes uitgegeven. Door het Rijks-telephoonkantoor werden be handeld 104 telegr. t.w. ontvangen 62 ver zonden 42. Op 4 Sept. jl. werd door de vereeniging „Landbouwbelang" alhier aanbesteed de levering van 13100 Kg. Superphosphaat, 1000 Kg. Am moniak Superphospbaat en 700 Kg. Thomas- phosphaat. moeder zoo vreemd tegenover mij, ze spreekt bijna niet over onze liefde, en, als ze het doet, loopt ze er luchtjes over heenen ik verbeeld mij dikwijls, dat ze, precies als van daag, alle mogelijke moeite doet, dat we elkaar niet alleen te spreken krijgen. Zij was teleurgesteld, toen je uit Sacramento terugkeerdet, waar zij je veel liever had zien blijven, naar ik hoor, totdat je op reis zoudt gaanen sedert je terugkomst heb ik je nog maar twee keer gezien. Misschien begrijp ik de Amerikaansche moeders niet. Wie weet misschien heb ik wel in het een of ander opzicht tegen de etiquette ge zondigd. Maar toen je me verteldet, Marie, dat het niet noodig was, eerst met haar te spreken, en dat dit in Amerika geen gebruik was" Marie keek ietwat onthutst en kleurde. „Ja zeide zij haastig, „zeker, maar moeder is in den laatsten tijd zoo wonderlijk. Misschien is ze wel van meemug ge weet wel dat sedert -sedert we over zooveel geld beschikken, we haar wel in den arm hadden moeten nemen". „Laten we dat dan dadelijk doen, kindlief! En wat dat geld aangaat, lieve hemel, laat ze Ingeschreven was door: P. J. van Aardenne, Dordrecht, Superph. f2,67, Amm. Superph. f 6,98 en Thomasphosph. f 2,62. Internationale te ZwijrdrechtSuperph. f 2,70, Amm. Superph. f 6,80, Thomasphosph. f 2,60. J. Hage, Pz., St. Maartensdijk, Superph. f 2,585, A. Theunisse, St. Annaland, superph. f 2,59, Amm. Superph. f 6,64. De levering van de Superphosphaat en Am moniak Superphosphaat is gegund aan A. Thennisre en van de Thomasphosphaat aan de Internationale. IER8EKE. Woensdag werden de werklieden van een der voornaamste oesterkweekers alhier verrast door een ruim onthaal met hunne ge zinnen op tulband, boter, suiker en chocolade. De bedoelde werkgever had in het huwelijk zijner dochter aanleiding gevonden om zijn mensche een aangenamen avond te bezorgen. - Ii. deze gemeente is de betrekking van gt .tentiweger vacant, salaris f9,'s weeks. I; on nacht van Zondag op Maandag kwam h.i oen onweersbui voor, die zich ken merkte c.'mr slechts édn bijzonder hevigen slag de overi; slagen waren meestal zwak. Op i telegr sfkantoor ontstond eenige stoornis de geleiding. ••'••••■..nirsc die het kinderfeest op Koning! n le-jaardag organiseerde heeft zich niet ontbonden, maar besloten permanent te blijven. Zij bestaat uit de heeren Van der Peijl, Bles, Wagner, Zuidweg en Gebraad. De burgemeester heelt welwillend het hem aangeboden eere- oorzitcerschap aanvaard. In ons vorig bericht vergaten wij tot onzen spijt te vermelden, dat de deelnemende kinderen (ongeveer een 200-tal) onthaald werden op krentekoeken en een stuk chocolade. ST. MAARTENSDIJK.win de op 3 Sept. jl. gehouden Raadsvergadering werden beëedigd de op 25 Juni jl. benoemde leden van den raad, de heeren Chr. Hoek Mz. en P. Cbarpentier. De lieer Cbarpentier werd herbenoemd als ambte naar van den Burgerlijken Stand. OUD-VOSSEMEER. Een 3'/2 jarig zoontje van den landbouwer A. van Tilbeurgh op de hoeve Oost-Leguit aan het Boschhooid, is Woensdagavond te water geraakt en verdronken. SCHERPENISSE. Voor de aanbesteding van de straatverlichting alhier van 1 October^OOI tot 1 April 1902, zijn 2 biljetten ingeleverd, waarvan de hoogste D. Opree voor f 9S,en de laagste J. Suurland voor f95,Aan den laagsten inschrijver is het gegund. Voor de levering van den olie voor de school en verder gemeentegebruik is ingekomen 1 biljet van K. Suurland voor f 0,08 per liter. Voor den bond van suikerfabrikanten zullen gedurende de a.s. bietencampagne niet minder dan ongeveer 40 personen uit deze gemeente werkzaam gesteld worden. Eenigen zijn reeds vertrokken en Maandag a.s. gaan ze voor bet grootste deel naar hunne standplaatsen. daarmee doen wat ze wil. De heiligen ver hoeden dat een Alvarado zich met zoo iets ooit zou bemoeien. Wat kan bet ons eigenlijk schelen Je kunt er zeker van zijn, dat Dona Alvarado het niet minder goed zal hebben dan de rijkste bruid, die ooit hier is gekomen." Marie was nog niet vergeten, dat zij uog geen drie maanden geleden, zelfs al had zij den man naast haar niet meer liefgehad dan zij nu deed, toch verrukt zou zijn geweest op het hooren dezer woorden I Ook nu was zij getroffen daar zij zich bewust was dat zij vroeger nooit gedroomd had van den rijkdom eener bruid der Alvarado's. „Ja, mijn beste", fluisterde zij, met een half kinderlijke vreugde, die haar gelaat en oogen deed stralen. „Ja, mijn beste, maar we moeten er nu niet te veel over praten. Zoo zouden we moeder misschien tegen ons krijgen; ik ben er zeker van dat zij er niets van zou willen hooren, dat we nu trouwdenzij zou misschien onze verloving afbreken." „Maar je gaat immers op reis „Ik zou toch eerst naar New-York moeten gaan," antwoordde zij naïf, „zelfs al was de Te Schagen is aan vliegende tering over leden de vroeger zoo bekende Izak de Vries, bijgenaamd „de vreter". In zijn jonge jaren kon hij ongeloofelijke hoeveelheden voedsel tot zich nemen, zóó zelfs, dat hij eens eenigen tijd aan een specialiteiten- theater te Amsterdam werd verbonden, ten einde het publiek te vergasten op bet gezicht van een onverzadelijken veelvraat. Lang duurde zijn engagement niet, want deze specialiteit was inderdaad „te duur voor den kost". Een rauwe roode kool met een zesponder brood plus een heele worst met 50 pruimen kon De Vries met gemak verorberen, eveneens een heel bos schar met wat zouten haring en een lang wittebrood. Te Haarlem werd bij uit een hotel op straat gezet, nadat hij de ontbijttafel had schoongegeten en weigerde te betalen, omdat hem nog niet wat broodjes werden verstrekt. Op een sociëteit aldaar legde hij dusdanige proeven van bekwaamheid in het eten af, dat de toeschouwers het „beestachtig*' vonden. Even bulten Rijswijk is een schipper over boord geslagen en verdronken. Te Groningen is een 60-jarige schilder, die op een ladder stond, daaraf gevallen door dien een beladen wagen langs de ladder ging, waardoor deze uitgleed. De man werd dood opgenomen. Te Waal re viel een metselaar van een stelling en overleed spoedig aan de gevolgen van dien val. Een fruitwinkel te Rotterdam kondigt het volgende aan„Peerren die rood stoofven agt zend de kieloow." - Door de stoomtram te Beerta is een 6 jarig knaapje, dat uit school kwam overreden. Geheel vermorseld werd het opgenomen. Bij dokter B. te Prinsenhage kwam gisteren de barbier om hem te scheren en tevens poeders mee te nemen voor zijn kind. Ongelukkig nam de barbier een verkeerd doosje mee dat morphine bevatte, waarvan hij zijn kind ingaf, dat weldra in slaap viel. Toen de dokter de vergissing bemerkte, snelde hij per rijwiel naar de woning van de barbier, maar kwam reeds te laat, want hoewel de ouders meenden dat het nog sliep, was het reeds overleden. Te Prinsenhage heeft een stiefmoeder getracht haar dochter door phosphorisvergif van liet bet leven te berooven. Gelukkig is het nog intijds ontdekt en de moeder, die intusschen door de politie ondervraagd is, heeft alles bekend. Ie Berkel is een 7-jarig knaapje door een automobiel aangereden en zoodanig gekneusd, dat het nog dienzelfden dag overleed. zaak volkomen in orde. Ik moet toch een uitzet koopen En dien kan men hier niet goed krijgen, daarom ga ik met moeder op reis". En terwijl hij dacht aan het rose japonnetje, dat zij aanbad toen zij hem voor de eerste maal hare liefde had bekend, zeide hij „Maar je ziet er allerliefst uit. Je kunt er in mijn oog niet liever uitzien. Als ik tevreden met je ben, zooals je bent, laten we dan maar saampjes verder gaan, en dan kan je japonnetjes krijgen om anderen te behagen." Deze plagerij had zij niet verwacht. Ja, als hij zoo begon, was het maar beter dat ze met Martin verloofd was; die zou haar ten minste begrepen hebben. Die was verstandiger en in elk geval meer een man van de wereld. Als Martin haar als een kind had behandeld, dan had hij dat gedaan met de aardige goedigheid van een bewonderaar, die haar meerdere was, en niet met schoolmeesleiaclitige wijsheid. Zij sprak deze gedachte niet uit en haar oogen lieten bet ook niet merken, zooals eeD oogeu- blik te voren, in hare korte boosheid op Martin. Zij zeide eenvoudig„Ik had gedacht, dat jullie mannen altijd graag hadt dat je vrouw

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1