intllai, pijl aai ia htlaipi ?ai «statui!, laiitn», tiz. N°. 841. Zaterdag 27 Juli 1901. Negentiende jaargang. EN J. M. C. POT, FEUI1LET0H. ONTMASKERD. Publicatie n. \n ite BINNENLAND. len Van onze berichtgevers. Gemengd Nieuws. IERSEKSCHE THOOLSGHE COURANT, )elj_ Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. ew rijs per S maanden, franco per post 65 cents, oor het buitenland 90 cents. Inpiss'*" stukkan, enz. werden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ln|ewaeht eau l4j bereee te T h e I e n et v«r DONDERDAGMIDDAG bl enzen medewerker te lereeke. UITGEVER: Tholih. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elk* advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aleehts 2 maal in rekening gebraoht. SCHUTTERIJ. •geraeesier en Wethouders dér gemeente Tholen bekend, dat de commissie uit het gemeente- ir, ingevolge art. 15 der wet, belast met het soek nopens de al ot niet gegrondheid der welke tot vrijstelling of uitsluiting van den Vder schutterij zijn ingebracht, hare eerste e jaarlijksche zitting zal beginnen op Woens- den 31 Juli e.k.. tot onderzoek van hen aan of der redenen waarom in het voorgaande jaar raardelijke vrijstelling is verleend. >rdende de belanghebbende personen ten over- uitgenoodigd, de schriltelijke bewijzen tot ng hunner redenen van vrijstelling, bij de wet lerd, alsnog, voor zooverre, zulks niet alreeds chied, twee dagen te voren ter secretarie alhier leggen. laan te Tholen den 23 Juli 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd (get.) I. VAN GORSEL, lb. Be Secretaris P. LABAN. De Criiii. in- particuliere zijde wordt aan de Haarl. uit 's-Gravenhage gemeld, dal de samen- ,g van het Kabinet thans voltooid is. Alleen bet nog onzeker zijn, wie do portefeuille ihnisiiujLidsche zaken krijgen zal, mr. Heems- Z( )f barou Mackay, vermoedelijk wel de laatste, verdere samenstelling zou zijn als volgt: ilandsche zaken mr. R. baron Mclvil van marine en oorlog generaal Bergansius air. Loeff; financiën mr. Harte van enburg; koloniën jhr. mr. T. van Ascb Wijck; terwijl dr. Kuyper zich zou belasten JE waterstaat, handel en nijverheid. middellijk na het in functie treden van het iet, hetgeen een quaestie vau hoogstens e dagen zijn zal, zou het departement van remier gesplitst worden in „nationale arbeid" handel en nijverheid) onder dr. Kuyper en staat onder den heer mr. J. C. de Marez Oyens. t departement van oorlog en marine met directeuren-generaal zou den naam krijgen [andverdediging. noemd tot onderwijzer aan school No. 2 msterdam de heer A. C. Jansen, J.Mzn. igestein. 30, 19, 55, s.i, ven >rei LANDBOUW en VEETEELT. ïeusdag 24 dezer werd te Cortgene eene leene vergadering gehouden van de af lig Zeeland der vereeniging „het Neder- h Rundveeslamhoeh" de behandeling van eenige huishoudelijke hield de heer E. van den Bosch een racht over „het nut van het fokken van loekvee." Uit het Duitsch. was onderwijl opgestaan en hield ts een portefeulle voor, die hij opende, en i hij een bundeltje bankbiljetten toonde de woorden Hoe denk je er over, er is meer als j» wilt, maar neem spoedig besluit, want we hebben geen tijd te ver- ankje Olmen," ik begeer je geld niet, i het nam zoudt ge wellicht arm zijn, en 'Au je schoonvader moeten vragen. En als Z6I eer Henning je geld weigert, dan zult ge seker, evenals ge mij eenmaal deedt, trach- [jj, vernietigen niet waar Dat is toch maar ■leinigheid voor je. Een dolk, een handig touw en een fleschje bedwelmende reuk ge zeker nog steeds in je zak. Je hebt illes op mij heel aardig toegepast eu me in zee geworpen, overtuigd dat ik nim. Ten één ure Yereenigde men zich aan een gemeenschappelijken maaltijd, waarna de be zoekers vau elders, dank zij de welwillendheid van de leden der afdeeling „Noord-Beveland", iu de gelegenheid werden gesteld een rijtoer te maken naar Colijnsplaat en Cats. IERSEKE. De heer J. Duiukerke, heeft zijne benoeming tot lid van 't Algemeen Arm bestuur aangenomen en reeds als zoodanig zitting genomen. Deze week zijn weer 2 gezinnen van hier naar Noord-Amerika vertrokken, samen 15 personen. Bovendien is het hoofd van nog een derde gezin meegegaan op onderzoek. Al te veel ijver. Deze week moet hier iemand voor een I-Maywrevereeniging (natuurlijk een christelijke) de anti-revolutionaire beginselen ontvouwd hebben. Dat is een krasse onderneming voor kinderen van gemiddeld 10 5 12 jaar. We zouden niet durven aannemen het goed te doen voor menschen, die tot hun volle verstand gekomen zijn. Er circuleert hier een request aan de directie van het Staatsspoor ter vergrooting van de wrehtkaraer le en 2e kl. van het station KruimngenIerseke. e week struikelde en viel op de Dam straat weer een paard voor een rijtuigje. De persoon die er in zat werd tegen den grond gesmakt, doch kwam er evenals zijn paardje gelukkig zonder bezeering of verwonding af. Alleen had hij eenige materieele schade. Dat dit vallen van paarden op gemelde straat nog al eens voorkomt, schijnt zijn grond te hebben in den aard (we meenen de grootte) van de keien. Het eenige wat er tegen te doen is (voor rijtuigen met één paard is dit natuurlijk vooral noodig) is langzaam rijden. Aan de verschillende hoogste bieders (alle?) van de verpachting der Ierseksche oesterbank op 28 Juni is aanschrijving gezonden, dat hun de gepachte perceelen gegund zijn. OUD-VOSSEMEER. Door een aantal land bouwers onder deze gemeente is aan hoeren Ged. Staten van Zeeland vergunning gevraagd om vrijgesteld te mogen worden van het verbod tot het rijden met gekoppelde voertuigen, daar dit gedurende het najaar belemmerend in hun bedrijf werkt. Bij den verkoop van vruchten te velde werd te dezer plaatse tot f120 geboden voor aardappelen per gemet, waarbij nog 10°/0 on kosten komen voor zulke prijzen mag dit najaar de markt wel hoog gestemd zijn en het beschot niet tegenvallen. Te Nieuw-Vossemeer is, dank zij den ijver van den Rijksveldwachter A. Vink te Oud-Vossemeer, een rijwiel opgespoord, dat mer terug zou keeren om de helft van de ver- zekeringssom op te eisehen van de boot, die door ons toedoen moest vergaan. Maar de goden beschikten het anders en thans sta ik als een levende getuige voor je. Zoudt ge nu in staat zijn mij de twintig duizend gulden uit te keeren „Neen, dat kan ik niet, ten minste nu nfet, maar als je geduld hebt Robers." Hier werd het gesprek gestoord door onze komst. De dokter begaf zich terstond naar den patiënt, terwijl Robers vertelde wat er was voorgevallen. Olmen schrikte, toen hij mij zag en zich tot mij wendend zeide hij minach tend „Wel zoo, komt u ook mee, ik dacht wel dat gij ook de hand in 't spel hadt om mij te verraden." Juist keerde de dokter zich om en Olmen vervolgde„Mag ik zoo vrij zijn te vragen, welke voorslagen de heeren mij te doen hebben P" „Hoor nu zoo'n doortrapte schurk eens," zeide Robers. Wij voorslagen doen, nu hij op een moordaanslag betrapt is." Olmen trok zijn wenkbrauwen op. „Nn ja, de heeren zijn toch vrienden van de familie Henning en om schandaal te voorko- door zekeren A. B., te Oostburg, vroeger smids knecht o.a.j te Oud-Vossemeer, aldaar was ver- kochtdit rijwiel was te Middelburg door hem verduisterd en daarom was opsporing in het Politieblad verzochtdezelfde persoon onder ging voor een dergelijk feit reeds drie maanden gevangenisstraf; toen was de dupe een rijwiel handelaar te Bergen op Zoom en werd te Poortvliet de fiets opgespoord. Geslaagd bij het eind-examen aan deR. H. B. S. te Bergen op Zoom, J. A. de Graaff te Oud-Vossemeer en W. C. Jansen, vroeger aldaarbevorderd tot de 2e klasse der R. H. BS. te Rotterdam A. J. de Graaff alhier. THOLEN. Het zomerconeert voor de leden Vrijdagavond onder begunstiging van prachtig weer in den tuin van „Non Semper", door het fanfaregezelschap „Concordia" gegeven onder leiding van den heer A. Berlioz, kan alleszins een succesavond genoemd worden. Het programma werd kenrig uitgevoerd, enkele nummers zelfs zeer verdienstelijk eu mocuten dan ook den bijval van het vrij talrijk publiek in ruime mate verwerven. Zaterdagavond bracht het corps een serenade aan het nieuw benoemd raadslid, den heer J. M. Wagemaker, op Molenvliet. Hoe gevaarlijk de gewoonte is van kin- derer om griffels ia den mond te hebben, bleek dezer dagen weer te Amsterdam, waar een meisje bij de school op straat viel met een griffel in den mond, met het noodlottig gevolg dat deze haar tot de hersenen doordrong. Haar toestand is hoogst ernstig. Een onbekend heer heeft zich aan boord van de mailboot „Koningin Wilhelmina" van de maatsck. „Zeeland" door een revolverschot van het leven beroofd. Zijn lijk werd bij aan komst te Vlissingen naar de algemeene begraaf plaats overgebracht. Te Oisterwijk reden op den hoek van een straat twee voertuigen zéé hevig tegen elkaar, dat de burrie van een der rijtuigen in de borst van het paard van het andere rijtuig drong, met het gevolg, dat dit paard op de plaats dood bleef. Een Hollandsohe boerenknecht, in dienst bij een der landbouwers langs de grenzen, zou een oude boomstronk uit den grond wegruimen. Te dien einde boorde hij een gat in het hout, vulde dit met kruit en stak het met een lucifer aan. Een geweldige ontploffing volgde, waarvan de uitslag vreeselijk was. Het hoofd van den on voorzichtige was letterlijk verbrand. Aan den Eijenoorddijk zijn twee jongens bij het baden verdronken. Te Hoogerheide werd de telephoongeleiding door den bliksem getroffen. Twaalf palen werden men dunkt me „Dat wij je maar vrij moesten laten zeker," viel Robers hem in de rede. „Neen oude rat, wat die heeren met je voor hebben is me on verschillig, maar bouw geen luohtkasteelen meer voor de toekomst, want ik zal eerst met je af- rekenen, wees daarvan verzekerd." Olmen deed alsof hij Robers niet hoorde en wendde zich tot mij, met de woorden„Mag ik nu weten, waarop de verdenking van u ge- grondvest was? Hoe wist gij dat ik met die schipbreuk in verband stond? Ik heb nooit be grepen, hoe 't mogelijk was, dat ge er telkens op zinspeeldet." „Gij zelf hebt mij in je slaap dat vreeselijk geheim verteld. Den nacht, na je redding hoorde ik roepen, ik stond op en begaf me naar je hut en daar hoorde ik zooveel verschrikkelijks, dat ge al droomend verteldet, en waaruit ik de ge- heele geschiedenis kon afleiden." Olmen sloeg zich voor het hoofd. „Nu begrijp ik alles," riep hij uit. „Daarom heb ik steeds gezorgd 's nachts zooveel mogelijk alleen te zijn." „En hebt ge in 't huwelijk daarin geen uit zondering gemaakt?" tot splinters geslagen. Twee meisjes, die in het telephoonkantoor zaten, gevoelden een hevigeu schok. Te Batenburg heeft men Woensdagnacht een geheel huis dat onbewoond was, afgebroken en weggevoerd. Het zou dezer dagen verkocht worden als de notaris geheel op de hoogte was van de eigenaren en erfgenamen. Nabij Dalfsen waren eenige kinderen op het hooi aan 't spelen, toen een hunner, een 4-jarig meisje, een hooivork naar beneden liet vallen met het droevig gevolg dat deze terecht kwam in het hoofd van een broertje dat in slaap gevallen was. De kleine was binnen enkele minuten dood, Te Woensdrecht is de bliksem geslagen in het huis van Overveldt, hetwelk met stal en aanhoorigheden geheel afbrandde. Te Albergen schrikten de paarden van den landbouwer G. door een bliksemstraal en gingen op hol. O. geraakte onder den wagen met hooi en werd zwaar gekneusd, aan de gevolgen waar van hij is overleden. De nationale verloting van landbouw is uitgesteld tot 20 September a.s., om reden het vereischte aantal loten nog niet is geplaatst. Teneinde de houders van loten voor deze ver daging schadeloos te stellen, is bij de verloting als 2e hoofdprijs gevoegd de menbileering van een huis of f' 1200 in contanten en bovendien voor het laatstuitkomend nummer met een prijs, een premie van f 500. Te Nieuw-Beijerland is bij het baden in het Spui een 8-jarig knaapje verdronken. Het lijkje is tot heden nog niet gevonden. Te Aalst was Woensdag een landbouwer op zolder met hooien bezig, toen hij plotseling door een openstaand luik, dat geheel met hooi bedekt was, naar beneden viel. Hij werd dood opgenomen. Nabij Lage-Zwaluwe is het lijk gevonden van een man, die door den nachttrein is over reden. Uit bij hem gevonden papieren bleek, dat het een ontslagen stoker van de Neder- landsche marine was. Te Schoonhoven is een 13-jarig meisje, dat eenige vriendinnen bij zich had en poffertjes bakte op een spiritus-stel, in brand geraakt. Gillend van pijn vloog het meisje de straat op en werd door eenige personen van de kade in liet water gedrongen. Geheel ontveld werd zij daaruit weer opgehaald. Men vreest voor haar leven. Uit de Oude Vest te Leiden is het lijk van een knaapje opgedrechl, dat sinds Dinsdag vermist is, en dat veronderstelt werd, door een kermisklant ontvoerd te zijn. Een draad wol, welken het kind nog in de hand had, doet denken dat het ventje daarmede vischjes heeft willen vangen, en zoo in het water gevallen is. „Mijn vrouw verstaat geen Noorsch," gaf hij ten antwoord. „Ik evenmin, maar toen hebt ge Duitsch gesproken." „Is dat werkelijk zoo O, daarom was Au- gusta steeds zoo vreemd tegen mij, daarom heeft zij mij zooveel mogelijk ontweken. En ze heeft het zeker alles verteld en aan de samenzwering deelgenomen. Bah, nu is alles uitik ben een verloren man en vraag nog als gunst mijn koffer te mogen pakken, dan verlaat ik het land, want de zee roept mij." Reeds was hij de deur genaderd, toen de heer Henning oprees en een onverstoorbaar ge luid uitbracht. Met een vijandigen blik op Olmen gerioht zeide Robers„De zieke zal aan den inhoud van zijn brandkast denken, want hij weet dat Olmen de sleutels in zijn zak heeft." „Geef eerst de sleutels aan den heer Henning terug," gebood de dokter. Olmen haalde de sleutels uit zijn zak en wierp ze op den grond. Vervloekt zijt ge, Ro bers, het spijt me dat ik je voor twaalf jaar niet beter geraakt heb. Mijn handen hadden je

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1