nitllii, piiii au ie hlaipi ra intertuit, lanfltiiiw, enz. )F 840. Zaterdag 20 Juli 1901. Negentiende jaargang. EN NTMASKERD. ■li 3VE El )0 9 11 Publicatiën. rIJ i), J. 15. Ca POT, BINNENLAND. ton i Ho mai irp ste r Van onze berichtgevers. EEUILLETQH. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijs per S maanden, franco per post 65 cents, lor het buitenland 90 cents, iszoatsn stukken, enz. worden alterlljk tp DONDERDAGAVOND ln|ewaeht aan reaa te T k o I e n et vtér DONDERDAGMIDDAG bi' uit, ;eP ipe, kl| ;emeester en Wethouders der gemeente Tholen, artikel 219 der gemeentewet, brengen bij sr kennis van de ingezetenen, dat de rekening inkomsten en uilgaven dezer gemeente, over 1900 aan den Raad is overgelegd, en die Loelj ,an den 18 Juli tot den 1 Augustus 1901 secretarie dar gemeente, voor een ieder ter zal liggen, alsmede dat tegen betaling der alschrilten van haar kunnen worden verkregen. 1 e n, den 18 Juli 1901. hl tgs Ga ;emeester en Wethouders van Tholen brengen, ge art. 83 der algemeene politie-verordening, nnis van de ingezetenen dezer gemeente, dat «■voer van secreetmest kan plaats hebben ge- den nacht van sjr dag 23 Juli op Woensdag 21 Juli. nsdag 24 Juli op Donderdag 25 Juli. derdag 25 Juli op Vrijdag 26 Juli. EL|> 1 e n, 20 Juli 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. 1'. LABAN, Secretaris. onzen medeworkor te lerteke. UITGEVER; ÏE011K. Advertentiënvan I tot 4 regels 40 cents; iedero regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsrtihnte. Elk» advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohts 2 maal in rekening gebraoht. iet Staatscourant bevat de statuteo van de (weerbaarheids-) vereeniging St. Philips- e St. Fhilipsland. laagd voor de hoofdacte te 's-Hertogen- dp heer M. Bal, van Tholen, onderwijzer gee isweert, r het toelatingsexamen aan de Rijks Hoo- J™. Burgerschool te Bergen op Zoom zijn ge- de jongeheeren A. Bolier, van Scherpenisse Croïn, van Tholen. gemeenteraad van Aardenburg heeft aan eer G. A. Vorsterinan van Ojren met in- van 1 September, eervol ontslag verleend >ofd der openbare school, onder dankbe- voor de langdurige en goede diensten t onderwijs in die gemeente bewezen, oemd tot onderwijzer met akte teekenen school No. 2 te Amsterdam de heer tn, J.Mzn. te Amsterdam. levei Ber IVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Ie Dinsdag en Woensdag jl. gehouden ver- ®ng werd o.m., na breedvoerige discussies, 29 tegen 8 stemmen aangenomen het Lantsheer c.s. om een subsidie ad 0 te verleenen voor een tram van lburg over Koudekerke, O. en W. Biggekerke, Meliskerke, Zoutelande, Happelle en Aagtekerke naar Domburg, EI sn zijtak van Koukekerke naar Vlissingen. gewijzigd voorstel van Gedep. Staten om |/i/ ieuw artikel (lOlits) op te nemen in het "ent op de wegen en voetpaden in Zeeland, met 31 tegen 6 stemmen aangenomen. :tikel luidt thans aldus „Elke vélocipède moet voorzien rijn van eene een signaalhoorn, waarmede waarichuwingi- „signalen kunnen worden gegeven, welke op een „afstand van 50 meter duidelijk hoorbaar zijn, en .daarenboven, van een half uur na zonsondergang tol een half uur vóór zonsopgang van eene aan de „voorzijde van de bereden vélocipède bevestigde „naar voren helder licht uitstralende lantaarn." 2. „De geleider van een rij- of voertuig is bij „het tegenkomen van een vélocipède verplicht, zoo „de breedte van de rijbaan dit toelaat, rechts uit te „wijken, zoodat de wielrijder kan voorbij rijden. „Hij is daartoe eveneens verplicht wanneer een van „achteren aankomende wielrijder door signalen tijdig „zijn verlangen te kennen geeft, om voorbij te tijden. 3. „De wielrijder is verplicht bij het tegen komen van een rij- of voertuig rechts, bij het van „achteren voorbijrijden links uit te wijken. 4. „Het houden van of het deelnemen aan „wedstrijden met vélocipède» op openbare wegen is „verboden. Door Gedep. Stalen kan dispensatie van „dit verbod worden verleend." Met 25 tegen 11 stemmen werd besloten tot calnmiteus-verklaring van den Zimmermanpolder, nadat de heer Heimequin, hierover het woord voerende, had medegedeeld dat blijkens het rapport van den hoofdingenieur de gezamenlijke kosten bijna 7 ton zouden beloopenen dat voor 170 Hectaren, d. i. ongeveer f 5000 per H.A. Het voorstel van Gedep. Staten om aan de Zeeuwsche Spoorbootmaatschappij gedurende 10 jaar een subsidie toe te kennen van ten hoogste f 24000, werd met 28 tegen 8 stemmen aangenomen. Op het verzoek van ingezetenen van het eiland Tholen, om de booten ook te doen aan leggen aan het steiger te Stavenisse, werd zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming af wijzend beschikt. Alleen in de afdeelingen werd betreurd, blijkens het uitgebracht rapport, dat aan dit verzoek niet kon worden voldaan. Waarom niet Is het niet meer dan billijk dat wij, die toch ook onze provinciale belasting betalen, althans eenigszins deelen in het genot der middelen van vervoer, zoo ruimschoots door de provincie gesubsidieerd Rechterlijk ellendig ingedeeld bij Zierikzee, worden wij verstoken van de gelegenheid, van uit Stavenisse van die booten gebruik te maken, wanneef wij voor die rechtbank moeten ver schijnen. Wij kunnen dit nu alleen langs een duren omweg over Catsche veer doen. Worden wij, Tholenaars, niet reeds genoeg stiefmoederlijk bedeeld Naar onze meening heeft' het traject Middel burgCortgene veel minder recht van bestaan, maar daartegen hadden de heeren volstrekt geen bezwaar en geen onzer drie afgevaardigden in de vergadering verhief zijne stem tot steuning van het billijk verzoek. Nog wordt aangenomen het voorstel van Gedep. Staten tot het verleenen van eene jaarlijksche bijdrage van ten hoogste f 11,500 aan Smit V, Diepenveen en van der Bent voor liet uitvoeren van een stoomboot- en wagendienst VlakeWalsoordenHulst. Op het voorstel tot afwijzing van het verzoek van L. G. Over- beeke om subsidie voor een wagendienst Wolfaartsdijk veerGoes, stelt de heer De Jonge, na toelichting voor, de gevraagde sub sidie ad f500 toe te staan. Na discussie wordt dit voorstel met 28 tegen 8 stemmen aan genomen. Aan de commissie belast met het toezicht op de proefvelden in Zeeland werd voor 1902 een crediet geopend tot een maximum van f 100 voor den aanleg van proeftuinen. Uit hel Duitsch. ',£Ji Zilvtfkt, int ge meegaan riep de dokter mij toe. 'tapte in en vraagde wat er gebeurd was. weet nog niets", gaf hij teu antwoord, zooeven heeft Robers om mij gezonden." wat denkt gij nu rrees dat Olmen een poging heeft gedaan werking der natuur bij Henuing te sten, want alleen voor het geval dat er ouders voorviel zou Robers mij laten roepen." ige minuten later hield het rijtuig voor igs huis stil. ers had reeds den eersten dag, dien hij rpleger in het huis van Henning door gezien dat het er vreemd toeging. Het lersoneel, dat nog al goed met elkaar om te gaan, maakte't zich vrij gemakkelijk, uiddagmaal werd op een bepaalden tijd maar overigens was 't met alles zeer ST. ANNALAND. In de op 17 dezer ge houden raadsvergadering werden onderzocht de geloofsbrieven van de herkozen leden, de heeren A. J. Bierens, Jr. en B. Kodde en tot hunne toelating besloten. Verder werden benoemd tot leden van het Wcezen Armbestuur de heer B. Kodde en E. J. Gunst, de eerste om in dat college zitting te hebben als Lid uit, de tweede als Lid buiten den Raadtot ambte naar van den Burgerlijken Stand de heer E. Geluk en zulks in de plaats van wijlen den heer H. Poldermantot vervangend wethouder de heer D. Quakkelaar; tot keurmeester van vleesch, enz. de heer J. Boogaard in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer M. Lanooii. Aangeboden werd verder de gemeente-rekening over 190U, die tot onderzoek werd gesteld in handen eener commissie van vier leden. IERSEKE. De volgende jongelieden van Ierseke, leerlingen aan hoogere burgerscholen zijn bevorderd te Goes van de le tot de 2e klasse C. J. Polderman (met herexamen Fransch) en W. van Harmeien, van de 3e tot de 4e kl. J. C. van der Burght. Te Tiel van de 3e tot de 4e kl. A. Nicolaï. Tot de le kl. te Goes is toegelaten L. S. Baiinet Zaterdagnacht ontsnapte een paard van een landbouwer alhier uit de weide en werd na lang zoeken bij zijn vorigen eigenaar te 's Heer Hendrikskinderen teruggevonden. Zaterdagavond, tijdens een langdurige en hevige donderbui, is er in een schuur op het dorp een begin van brand geweest onder zulke geheimzinnige en verdachte omstandigheden, dat een onderzoek is ingesteld. Naar wij vernemen, heeft dit evenwel tot geen uitkomst geleid. De brand is in zijn allereerste begin gestuit. Niettemin heeft nog even de alarmklok geluid. Donderdagavond hield de Zeilvereeuiging „Ierseke" alhier een algemeene vergadering. De penningmeester deed rekening en verant woording. Ontvangen was f426,09 en uitgegeven f 219,21, goed slot f 206,88. De zeilwedstrijd van verleden jaar heeft gekost f218 ruim, waar onder f 135,50 aan prijzen en belooningen. Met het oog op de geringe deelneming van ongeregeld. Wat Olmen den geheelen dag deed begreep hij niet. Dikwijls kwam hij op geruischlooze pantoffels in de ziekekamer om even naar den patiënt te zien. Eerst sprak hij niet tegen den verpleger, maar na een paar dagen zeide hij „'t Gaat nog niet veel vooruit, broeder Bernardus," (aldus was hij voorgesteld) „hoeveel gelukkiger zijt gij dau deze verlamde man." „Ja meneer," dat is zoo, gaf Robers kort ten antwoord, terwijl hij ziju vuisten balde achter de tafel, vol woede op den gluiperigen schelm, die zoo goed comedie wist te spelen. Zondags bracht Olmen hem een flesch port. „Drink zoo nu en dan eens van deze oude port," zeide Olmen, „ge hebt een moeielijke taak, zoo'n kleine verkwikking zal je goed doen en we hebben nog voorraad in den kelder." Robers begreep het plan van Olmen en nam de flesch aan, bekeek dien van alle kanten en zeide toen: „Dank je wel meneer, maar zou die wijn niet te zwaar voor me zijn „Zwaar, hoe kom je er bij. 't Is wijn voor zieken, zeer versterkend en lichteen kind kunt ge dezen wiju ingeveu, dus drink ze gerust," „Dan zal ik ze eens probeeren," zei Robers geruststellend. Maar heimelijk maakte hij plan de flesch 's avonds leeg te gieten, en te doen alsof hij alles gedronken had en slaperig was. Zoover kwam het evenwel niet. 's Middags vertelde de bediende aan Robers dat mevrouw ongesteld te bed lag en mijnheer was gaan wandelen. Hij kwam vragen of hij broeder Bernardus ook van dienst kon zijn, door een poosje op den zieke te passen, als hij soms wilde uitgaan. Robers, die groote lust had om een luchtje te scheppen, nam zijn voorstel aan, doch aan de voordeur komende bedacht hij zich, keerde om en ging naar den tuin, waar hij een der stoelen nam en onder het raam van de zieke kamer, dat open stond, ging zitten. Heerlijk genoot hij van de buitenluchtmet zijn kort zeemanspijpje zat hij in een ge- makkelijken stoel te rooken en dacht aan het heerlijke vrije leven op zee. „De drommel hale het leven, dat ik nu lijden moet om dien huichelaer te ontmaskeren," pruttelde hij in zichzelf, „had ik den dokter maar niet ontmoet dau zou ik fd lang met dien gladden schurk verleden jaar en de ook verder gebleken geringe belangstelling, werd besloten dit jaar geen zeil wedstrijd te houden en het kasgeld rentegevend te beleggen. Het aantal leden is steeds dalende, maar be draagt toch nog 39. Dit jaar zal geen contri butie geheven worden. De aftredende secretaris, de heer K. J. Blok van Laer, werd met algemeene stemmen op 1 na herbenoemd, welke benoeming ZEd. aannam. ST. MAARTENSDIJK, 18 Juli. Op de heden gehouden veemarkt waren 6 stuks rundvee aangevoerd. Weinig handel werd ge dreven, slechts een kalf werd verkocht voor f 40. Vermoedelijk zal de groote warmte wel oorzaak ziju van den geringen aanvoer en handel. OUD-VOSSEMEER. Eenige der landbouwers, die dit jaar karwij hebben verbouwd en dit zijn er niet weinig, hebben gebroken met de gewone wijze van dorschen, daar dit anders geschiedde met vlegel of machine en thans liet ouderwetsclie ngeeselen' er voor in de plaats is gekomen; men verzekert ons dat spoedige en doelmatige be werking der karwij bij deze wijze van handelen zeer gebaat zijn.; Bij den landbouwer C. van Dalen op de hoeve de „Karnemclksyut" i; een tn;g paarden met wagen in de daarbij gelegen kreek geloopen gelukkig wist eeoht en een 'Gr arbeider- door tegen woord _ueid van geest te voorkomen, dat de diereu verongelukten zonder schade kwam men vrij, ofschoon het geval zich zeer ernstig liet aanzien. Eene arbeidersvrouw trad deze week met haar voet in een broodmes op zoo ernstige wijze, dat geneeskundige hulp moest ingeroepen worden. Bij de herstemming voor een lid van den Raad tusscheu J. L. Lindhout, Sr., aftr. wet., en J. C. Koolaard, is de eerste verkozen met 100 stemmen, legen 66 op den anderen eandidaat. POORTVLIET. Een zonderlinge jacht. Donderdagavond 8 uur kwam een bijna vol wassen haas heel parmantig het dorp inloopen, en bracht niet weinig opschudding onder oud en jong te weeg. Het dier niet wetende waar een uitweg te vinden, en vrijwel voldaan over zoo'n uitstapje liep de bakkerij van den heer H. Jansen binnen. Daar werd het weldra gevangen en der politie ter hand gesteld, die het spoedig de vrijheid teruggaf, echter niet zonder de vooraf afgelegde belofte, dat het aanstaande najaar in den jachttijd en in hetzelfde jachtveld terug te zullen komen. STAVENISSE. LI. Woensdag herdacht het echtpaar J. Wesdorp alhier, het gouden huwelijks feest. Veel bewijzen van belangstelling, waar onder ook stoffelijke, vielen den oudjes ten deel. De algemeene wensch is, dat het wel oude, maar nog krasse, brave echtpaar nog vele jaren in gezondheid geschonken mogen worden. afgerekend hebben. Nu moet ik wachten tot ik hem betrapt heb, eerst dan mag ik mij bekend maken, o, ik snak naar het oogenblik van wraakneming." Op eens werd hij in zijn gedachtenloop ge stoord, door een vreemd geluid. Hij stond op en luisterde. „Ga nu maar naar de keuken, ik zal wel voor den zieke zorgen, hij moet juist innemen." Het was Olmen's stem. Robers hoorde dat de knecht zich verwijderde en Olmen de deur achter hem sloot. „Nu zullen we 't hebben," dacht Robers, „de patiënt heeft niets in te nemen voor van avond, ik ben benieuwd wat hij hem nu geven zal." Hij hoorde een flesch opentrekken daarna iets inschenken en aan de zieke geven, die een zacht gekreun deed hooren. Als een kat klom Roberts tegen de venster bank op, en met een sprong was hij in de kamer. Olmen, die juist bezig was zijn vader een tweede glas toe te dienen, keek verschrikt achterom en eer hij het beletten kon had Robers een flesohje, dat naast de wijnüeseh stond en hem verdacht "uurkwain, in ziju zak gestoken,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1