N*. 839. Zaterdag 13 Juli 1901. Achttiende jaargang. EN J. M. C. POT, FEU1LLET0H. ONTMASKERD. Publicatie n. I. RECHTZAKEN. 0 N D E R W li S, BINNENLAND. Ofc Van onze berichtgevers. „En dan vertelde ze mij nog dat Olmen de IERSEKSGHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, 'rijs per 8 maanden, franco per post 65 cents, foor bet buitenland 90 cents. cu ina.ztsdin slakken, enz. worden nlterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan &1. TL.i-- .i ..a. nAuncontnuinniA m onzon medewerker te lerteke. I bur.au Ie T h O I e n ol »6ir DONDERDAGMIDDAG bi ,ij dit nummer behoort een bijvoegsel. UITGEVER Teolis. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaateing opgegeven, wordt «leekte 2 maal in rekening gebraoht. Burgemeester der gemeente Tholen brengt by ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ïgen en aan den Ontvanger der Directe Be ren ter invordering is verzonden, het kohier de belasting op bedtijfs- en andere inkomsten het dienstjaar 1901/2, met uitnoodiging aan een jlt wien zulks aangaat, om na bekomene igeving van zijnen aanslag, ten spoedigste het hem verschuldigde te kwijten, met herinnering dat de bezwaren, welke dienaangaande ten bestaan, binnen zes weken na heden tren te worden ingediend jj tol en, den 6 Juli 1901. Herstemming voor den Gemeenteraad. Burgemeester der gemeente Tholen, brengt ter bare kennis, dat op Donderdag den 18 Juli aande, van des morgens acht tot des namiddags uren, de herstemming zal geschieden ter ver- Jc ng van drie plaatsen in den Gemeenteraad, caadidalen, in alphabelische volgorde, zijn ;luk, J. L. ÏGGE, C.Mz. J. JELKEK, W. 1ULUSSE, P. J. HOT, Janzn., B. W. AGEMAKER, J. M. vens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 hrt Welhoek van Slratrecht, luidende „Hij die lelijk zich voor een ander uitgevende aan eene lens wettelijk voorschrift uitgeschreven ver lig deelneemt, wordt gestraft inet gevangenisstraf P|ten hoogste een jaar.' holen, den 8 Juli 1901. De Burgemeester voornoemd, M. G. VAN STAPKLE. En in de orde van Oranje-Nassau: tot officier Dr. E. C. van Leersum, hoofd en leider der Neilerl.-Russische ambulance; tot ridder L. J. Jansen, arts; I. H. Pameijer, arts en mejuffr. G. J. Beyncn, hoofd der zusters van de Roode- kruis-ambulance. Voorts werd toegekend de eeremedaille in zilver aan de ziekenverplegers Jhr. J. Bowier, EI. Jeltes, R. C. Leonhard en aan de verpleeg sters A. M. Drayton Lee, L. J. Metelerkamp, G. van Sevenhoven en A. E. Schipperin brons aan de ziekenverplegers A. M. C. Geenen, M. W. Schreuders, M. E. Smit, S. G. Smit, A. van Stockum, H. E. Stoffers en C. Cohen. ÏU )CI Moord te Tilburg. Men meldt uit Breda aan de N. R. crt.de officier van justitie bij de rechtbank alhier beeft bij de griffie appèl aangeleekend tegen het vonnis der rechtbank, waarbij Mutsaers werd vrijgesproken. lte 10 I' laar gemeld wordt is aan Dr. A. Knijper rorming van een nieuw ministerie opgedragen, een der bladen lazen wij dat generaal- jor W. L. de Petit, bevelhebber in de 3e taire afdeeling en commandant der stelling het Hollandseh Diep en het Volkerak, in nieuwe Kabinet zal worden belast met de i efeuille van oorlog. ieneraal Kool, de samensteller van de ge- igde militiewet, zal dus uit dankbaarheid tsseerd worden. fa gehouden overgangsexamen aan de Rijks igere Burgerschool te Middelburg zijn aan inlichting o.a. bevorderd de leerlingen A. en J. J. Polderman van St. Annaland van le naar de 2e klasse en de leerling C. J. ogendijk van Stavenisse van de 2e naar de klasse. 'erdiende ridderorden en onderscheidingen, lij Kon. besluit zijn benoemd tot ridder in orde van den Nederlandschen leeuw Dr. G. S. Lingbeek, leider der eerste ambulance in SI-Afrika en Dr. C. J. C. Bierens de Haan, er van den ambulancedienst der Boeren. iat, De heer G. A. Vorsterman van Oyen, hoofd der openbare school voor gewoon en uilgebreid lager onderwijs te Aardenburg, heeft ontslag aangevraagd tegen 1 September ot zooveel vroeger als de Raad oorbaar acht. Dan eindigt een zeer werkzaam leven op dat gebied. Geboren in 1836, haalde de heer Van Oyen den vierden rang in 1852; hij is dus 49 jaar onderwijzer. Hy kwam in 1860 in Aardenburg als hoofd, na eenigen tijd lector in de wis- en natuurkunde geweest te zijn aan het gymnasium te Winschoten. Hij heeft, naast de hoofdakte, akten voor Fransch, Hoogduitsch, Engelsch en Landbouwkunde, de le die in Nederland werd gegeven en bovendien akte voor Hoogduitsch, Wiskunde en Natuurkunde volgens art. 72 (Middelbaar onderwijs). Na verscheidene werken geschreven te hebben op wiskundig gebied, legde hij zich in de laatste jaren met hart en ziel toe op de Landbouwkunde. Hij stichtte in 1877 de Vereeniging Welbegrepen Eigenbelangtot onderlingen aankoop van meststoften, de eerste van dien aard in Nederland. Verder was hij in 1882 de oprichter van de Maat schappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in het IV district, gat hij in 1885 den eersten stoot aan de oprichting eener Vereeniging tot onderlinge ver zekering tegen hagekchade, welke in andere deelen van Zeeland werd nagevolgd, en is hij in die drie vercenigingen steeds als secretaris werkzaam geweest. In den laatsten tijd stond hij aan het hootd van den strijd tegen de suikerfabrikanten. Dat hij in 1892 secretaris werd van de commissie, belast met het toezicht op de proefvelden in Zeeland, en sedert 1893 algemeen secretaris is van de Maat schappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, mag voldoende bekend heeten. En al moge nu met September een deel van zijn omvangryken werkkring worden afgesloten, in andere betrekkingen zal het, naar wij hopen, den heer G. A, Vorsterman van Oyen gegeven zyn nog vele jaren nuttig werkzaam te zyn. Midd. Crt Vil het Duilsch. J )en rolgenden morgen kwam de dokter eren mijn kantoor, om te vertellen dat hij Robers zeeman had overgehaald om als verpleger ,,j gesteld te worden bij den heer Henning, len's schoonvader. Eerst wilde Robers er a van weten, maar toen de dokter hem ®re ielijk had gemaakt, dat hierdoor alleen kans iond om Olmen van nabij in al zijn doen laten te bespieden, had hij eindelijk toe even, en nu had hij hem zoo juist bij het :bed van den heer Henning gebracht, met mg bevel, de kamer niet te verlaten, i. ,Het is goed van u bedacht," zeide ik, maar kan die zeeman nu voor verpleger dienst ir8 m? ,Dat zal meevallen, vriend. Ten eerste zou hem niet meer herkennen zonder baard en k Se baren en in een net fantaiaie pak gestoken. Sï. ANNALAND. Een hoogst treurig 011- gev had jl. Woensdagavond alhier plaats. Bij het vervoer van karwei van den landbouwer Zar ,ee in den Anna Mariapolder, schrokken de voo! den wagen gespannen paarden en sloegen op hol. De op dien wagen zittende 61-jarige arhi idër A. K. geraakte daarbij zoodanig tnsschen den wagen en een boom gekneld, dat zijn linkerbeen totaal vermorzeld werd. Bewusteloos naar zijne woning vervoerd, over leed hij daar spoedig, vermoedelijk door het hevig bloedverlies. Twee personen die zich mede op Aen wagen bevonden, werden daarvan ge worpen en zijn met den schrik vrijgekomen. -- Ten overstaan van den te Zierikzee resi- deerenden notaris J. Franse, werden alhier 10 dezer in 't openbaar verkocht de navolgende landerijen toebehoorende aan den heer l5. van Poortvliet, gelegen onder deze gemeente. 1 perceel weiland en watergang groot 1,15,60 Heet. door H. Slager voor f 850. 1 perc. bouw land en zijkantweg, groot 0,95,38 door A. J. Bierens, Jr. voor t'810. 1 perc. bouwland en zijkantweg groot 0,52,30 heet. door H. Gaakeer, voor f825. 1 perc. bouwland en zijkantweg, gro t 0,17,45 gekocht door J. van Dijke voor 825 1- pere. bouwland en zijkantweg, groot 1 r> hc f gekocht 4oo? J. Quist ve«r f *00. 1 pere. bouwland en zijkantweg, groot 0,37,65 heet. gekocht door J. Verhoole, voor f900. 1 perc. bouwland en zijkantweg, groot 0,22,25 gekocht door A. J. Bierens, Jr. voor f900. 1 perc. bouwland en zijkantweg, groot 0,21,75 heet. gekocht door A. Heijboer, Wz. voor t 950. 1 pere. bouwland en zijkantweg, groot 0,23,55 heet. gekocht door P. Hoek, voor f 950. 1 1 pere. bouwland en zijkantweg, groot 0,23,35 heet. gekocht door Deurloo, voor f950. 1 perc. bouwland en zijkantweg, groot 0,24,15 heet-, gekocht door P. Hoek voor f 975. 1 pere. bouwland en zijkantweg, groot 1,52,40 heet. gekocht door D. Scherpemsse, voor f 992. 1 perceel weiland, gelegen onder Poortvliet groot 1.14,20 heet. aan M. Buijs voor f 625, alles per 39 A. 24 cA. Onkosten 8 °,0. Al de koopers wonen te St. Annaland. 1ERSEKE. Te Utrecht is voor het arts examen geslaagd de heer J. C. Bom aldaar, geboren te Ierseke. De mazelen-epidemie is thans geheel geweken. Dat zij vrij lievig gewoed heeft kan blijken uit den staat van het schoolverzuim. Op school 2 komen in Juni, in welke maand bijna uitsluitend de mazelen-ziekte voorkwam, op de 13090 schooltijden 4511 verzuimen voor wegens ziekte d. i. bijna 34,5 °,0. Hoewel de leerplichtwet het willekeurig schoolverzuim niet geheel heeft doen verdwijnen, heeft zij toch reeds aanmerkelijk verbetering gebracht. Sedert 15 Jan. toch werden op gemelde school 2556 stralbare verzuimen aan- geteekend. Op de 67086 schooltijden, dus slechts 3,8 °/0. Jammer genoeg valt evenwel sedert '1 April een stijging van deze rubriek verzuimen waar te nemen, die voor verreweg het grootste deel voor rekening van de 13- jarigen komt. Yoor de aanbesteding van het vernieuwen der Lepelstraat en het rioleeren van eenige slooten in 2 perceelen op 1 Juli, waren ingeleverd 7 biljetten, nl. P. J. "Visser Hansweert le perceel f1395,2e perceel f468,G. Dekker Slie- dreoht le pere. f1410,2e pere. f570, L. Laban Ierseke le perc. f 1254,2e perc. f 449,F. Duijnhouwer Goes le perc. f 1115, 2e pere. f 579,Adr. Karelse Borsele le pere. f 1270,2e perc. f 620,A. Marteijn Ierseke le pere. f1233,2e pere. f461,C. Nieu- wenhuize Ierseke le pere. f 1485,2e perc. f 4.74,Aan de minste inschrijvers F. Duijn houwer te Goes werd perceel 1 gegund en aan L. Laban te Ierseke het 2e perceel. De levering van 150 M3. grint werd opge dragen aan de firma van Koppenhage Co. te Utrecht voor f 1,54 per M3. voor den wal en de levering van 30 M3. macadam (steenslag) aan den heer K. van IJsseldijk voor f 5,60 per M3. op den wal. Ook de zangvereeniging Zsnglust zal een pleizierreis naar Breda en omstreken doen en wel in de eerste week der Ierseksehe kermis. In de maand Juni zijn op het telegraaf kantoor behandeld 233 telegrammen, waarvan 86 verzonden en 147 ontvangen. Op de postspaarbank is ingelegd f 1719, en teruggevraagd f 2517,32. Aangevraagd 4 nieuwe boekjes. OUD-VOSSEMEER. Door 47 personen is in deze gemeente de reeds in een vorig bericht vermelde kolenbond tot stand gekomen onder den naam „Eendracht maakt sterk". Met den heer P. Ph. Engel vaart, die als secretaris zal fungeeren en tevens belast is met de regeling der aflevering, wordt het Bestuur gevormd door de heeren J. Rijstenbil, A.Jz., W. A. Tack, M. Ooms, A. Lindhout, Jz., T. W. Notenboom, C. de Wilde, Lz. en Ph. Verhees, Abrz. Naar men ons verzekert heeft de heer D. J. Quist, pachter van het overzetveer van Oud- op Nieuw-Vossemeer, bij onderhandsche overeenkomst op nieuw voor 14 jaren het recht van overzetten -gepacht van de Ambachtsheerlijk heid van Ond- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe. Het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente begint zoo bouwvaliig te worden, dat reeds spoedig groote reparatiën noodig zullen worden en wel van zulken omvang dat er sterk over gedacht wordt zoo maar eenigszins de noodige fondsen kunnen verkregen worden door schen kingen, giften of door opname van kapitaal tegen lage rente, daar de gemeente volstrekt Hij heeft zeer nauwkeurig op een briefje hoe hij den zieke moet behandelen, enz., dus ik twijfel niet, of het zal wel gaan en nu nog iets," vervolgde hij „Mocht gebeuren wat wel te verwachten is, omdat ik Olmen niet vertrouw iu deze treurige zaak, mocht, om het maar ronduit te zeggen, de schoonzoon beproeven het leven van Henning te verkorten, en ik kan dit bewijzen, dan heb ik je hulp noodig, zooals ge wel begrijpen kunt". „Ge kunt op mij rekenen bij dag of nacht, steeds ben ik gereed. Toen ik 's middags thuis kwam was mijn vrouw, die ik niets van ons onderhoud had verteld, bij Augusta geweest. Zij was zeer vriendelijk door haar en Olmen ontvangen, en 't was merkwaardig hoe zij zich weer door dien aartshuichelaar had laten bepraten. „Ik begrijp Augusta in ft geheel nietzij had ons waarlijk gisterenavond niet zoo be hoeven te verschrikken. Ik heb er den geheelen nacht niet van kunnen slapen." Dat was nu wel wat overdreven, want Anne sliep gerust toen ik thuiskwam. beklagenswaardige zwakte heeft, om in zijn slaap allerlei vreeselijke dingen te zeggen. Maar dat is zeker een ziekte Frits „ft Is wel mogelijk," gaf ik ten antwoord. „Wees intusschen maar blij, dat ik door die ziekte niet geplaagd wordt." „Zeker, maar Augusta moest medelijden met haar man hebben. En dat hij de oude heer tot onmatigheid heeft gebracht, Frits, dat heb jij verteld, ft is bepaald leelijk van je. Waarom ben je zoo tegen dien man, hij is toch werkelijk niet zoo kwaad als Augusta denkt. Hij was vriendelijk en aardig tegen haar, maar ze was zoo koel mogelijk, zoodat ik werkelijk mede lijden met Olmen kreeg. Hij laat je groeten en hoopt dat je hem ook eens komt bezoeken. Augusta drong er ook zoo op aan, dus heb ik beloofd dat we Zondag samen naar haar vader koinen kijken, en nn hoop ik maar, Frits dat je dan meegaat." Ik heloot ft je vrouw, gaf ik ten antwoord, want ik had zelf lust persoonlijk naar verpleger en patiënt te iutormeeren, dus toen ft Zondag middag was, gingen we samen naar de familie Henning. Olmen en Augusta ontvingen ons en weldra kregen wij een omslachtig verhaal over den vooruitgang van den heer Henning en van den invloed dien de verpleger op den ouden heer had, hoewel het een man was dien Olmen vol strekt niet beviel. „Helpt hij uw schoonvader dan niet goed vraagde ik aan Olmen. „O ja, dat wel. Men kan geen breekbare waar voorzichtiger aanvatten, dan hij mijn schoonvader doet. De dokter heeft dat zonder twijfel geweten, toen hij dezen man hierheen zond. Daarin had Oltnen gelijk. Terwijl we naar huis wandelden, zei Anne triompheerend „Heb je nu ingezien dat je Olmen verkeerd beoordeeld hebt Gevoelt ge er geen spijt van „O, ft spijt me kolossaal," gaf ik ten antwoord. Eenige dagen later tusschen licht en donker, terwijl ik bezig was eenige brieven gereed te leggen voor de post, hoorde ik een rijtuig stil houden. Onwillekeurig liep ik naar het raam en zag het rijtuig van den dokter. Ik greep mijn hoed, sloot het kantoor en liep naar het portier.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1