N*. 838. Zaterdag 5 Juli 1901. Achttiende jaargang. EN J. C. POT, le .ONTMASKERD. FEUILLETON. BINNENLAND. JM ■1 911 Van onze berichtgevers. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, id, I I lil 11r Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, rijs per 8 maanden, franco per post 65 cents, oor het buitenland 90 cents. taalzonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND ingewacht aan bJreau te T h O I O n ol vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER lij dit nummer behoort een bijvoegsel. pk ini □di tuil leden na onderzoek door den voorzitter beëedigd Tholïn. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; ieders regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt «leekte 2 maal in rekening gebraoht. M kon. besluit is benoemd tot ontvanger der bel. en acc. te Breskens W. G. S. L. de letter, thans ontvanger te St. Maartensdijk. OVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. de zitting \an Dinsdagavond 11. werden de een en nieuw gekozen geloofsbrieven complimenteerd. \la\ dedeeling wordt o.a. gedaan van een brief van uw de weduwe Bolle, geb. van Vessem, in- nde kennisgeving van het overlijden van haren noot, den heer mr. J. A. Bolle, in leven lid 'aai|taten van Zeeland. De voorzitter herdenkt de nsten van den overledene, ekomen adressen van burg en weth. van Cortgene j ibiidie ten behoeve van den veerdienst Cortgene lfaartsdijk en van W. Moelker, c.s, om een ische bijdrage ten behoeve van hunnen wagen- Tholen—St. Maartensdijk, v. v., worden 1 in handen van Gedeputeerde Staten, •rts worden aangenomen de voorstellen van Staten o. a. om diligent te worden verklaard inzien van het adres van den raad der gemeente riJ2 hilipsland om een subsidie ad 1 375 in de harer huishouding voor 1901 en aan te eenige adressen van gemeentebesturen en >tenen van Zuid^Beveland betreffende het ver- van subsidie in de kosten van aanleg, enz. ttn t toomt ram BorseJeGoesWolfaarlsdijk, de aanvraag om subsidie zal zijn ingekomen oo het adres van C. van der Bent te Middelburg inteloos voorschot en subsidie voor een paarden- van Hansweert naar Ylake, totdat de stoomtram- in Hulst naar Walsoorden tot stand gekomen Hpn. ■1 de zitting van Woensdagmorgen werden als van het gedeputeerd college herkozen de fen W. A. graat van Lijnden, P. J. Siegers en Kar. E. A. O. de Casembroot, successlvelyk met 9 en 23 stemmen, de laatste tegen 17 stemmen in heer M. de Jonge, die daarna met 24 stemmen en werd tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Het aftredend lid, de heer J. M. Kakebeeke, edurende een reeks van jaren deze functie ver- verkreeg slechts 15 stemmen, de trekking voor de aldcelingen werd de nde bijeenkomst bepaald op Dinsdag 16 Juli des voormiddags 10 uur. BEI LANDBOUW en VEETEELT. de vergadering van het hoofdbestuur der schappij tot bevordering van Landbouw en :elt in Zeeland, Dinsdag te Middelburg ge en, werd de heer L. J. M. Koert bij accla- i, onder nadere goedkeuring van den minister bihnenl. zaken, benoemd tot zuivel-consulent ze provincie. algemeene vergadering van leden dezer ichappij werd Woensdag, mede te Middelburg, iden, onder voorzitterschap van den heer C. J, Hennequin, die in zijne openings den toestand der Maatschappij besprak. Het tal, hoewel met 15 °/0 in de laatste 10 toegenomen, is nog te gering en veel meer nog in het belang van den landbouw gedaan Fabi p- Uit het Duitsch. 100! leid 106 sr ONE kunnen worden, indien alle landbouwers zich daarbij aansloten, waartoe de geringe contributie toch geen beletsel kan zijn. Dit jaar wordt voor het eerst een keurten- toonstelling gehouden, welke, afgaande op het groot aantal ingeschreven dieren, alle kans van slagen heeft. Uit die tentoonstelling zal blijken dat door verstandige fokkerij, zonder dwang, ook uitstekende resultaten te verkrijgen zijn. Hij hoopte dat deze tentoonstelling een beeld zou geven van de ontwikkeling der paardenfok kerij in deze provincie. De wintersohool gaf zeer goede uitkomsten, evenzoo de wintercursus, welke in 17 plaatsen in deze provincie gegeven werden en waaraan te zamen 196 leerlingen deelnamen. Verder besprak hij den steun, aan onderwijzers verleend tot het behalen der acte landbouw, welke taak thans door de regeering is overgenomen. Aan het onderwijs in hoefbeslag namen 97 leerlingen deel, waarvan er 51 slaagden. Waar thans een voldoend aantal gediplomeerde hoef smeden over de provincie verdeeld is, zal de Maatschappij zich verder hieraan onttrekken. Ook het zuivelonderwijs had veel succes, dank zij de lnst en den ijver, hiervoor aan den dag gelegd door den zuivel-consulent den heer L. J. M. Koert. Bij het melklijsten-concours leverden 18 in zenders goede lijsten inde uitgeloofde f 100 zal onder hen worden verdeeld, terwijl dit jaar weder een concours zal uitgeschreven worden. Cursussen in paardenkennis zullen in het najaar worden gehouden. De proefvelden werken goed. Uitbreiding zal hieraan gegeven kunnen worden indien de provincie hiervoor een subsidie toestaat, hetgeen waarschijnlijk is. Het rundvee in deze provincie is nog niet zoo goed als in andere deelen van het rijk. Spr. hoopte dat de tijd hierin verbetering zou aanbrengen. Verder besprak de heer Hennequin de varkens teelt, als zijnde van groot belang voor onze provincie, de regeling van de contracten met leveranciers van meststoffen, enz., de wenschelijk- heid van het ijken van weegbruggen en bas cules, enz. Met onverdeelde aandacht werd deze rede gevolgd. De rekening over het afgeloopen dienstjaar werd goedgekeurd in ontvang op f 15.377.07®, in uitgaaf op f 15.199.565, goed slot alzoo f177.51. Vervolgens hield de heer Koert een voor dracht over de inrichting en het nut van melklijsten. Na eenige bespreking, ook over dit onderwerp, sloot de voorzitter de vergadering. Aan de rijtoer werd door ruim 200 personeD deelgenomen. De afdeelings- zoowel als dekeurtentoonstelling, op Donderdag, werden zeer druk bezocht; men schat het aantal bezoekers op ongeveer 10,000. Onder de bekroonden komen voorle prijs C. O. Harrison te Rilland Bath, voor een hengst, minstens 3 jaar oud; J. D. Elenbaas te 's-Heer Arendskerke, 2e prijs voor merriepaarden, minstens 3 jaaf* oud; E. van Houtegem te Kruiningen, le prijs voor merriepaarden geboren in 1899; J. J. Arenthals te Hansweert, le prijs voor span werkpaarden, minstens 4 jaar oud. J. 31ok te Rilland Bath, le prijs voor spring- stieren geboren in 1899 ot vroegerJ. L. Groene- wege te St. Maartensdijk, 2e prijs voor stieren geboren in 1900; H. J. Dorst te St. Annaland, le prijs voor minstens 3 stuks melkkoeien, le prijs voor 2 stuks idem, mits ingeschreven in het Ned. rundvee stamboek, le prijs voor melk koeien, enkelvoudig aangebracht, idem. Wed. J. C. Massee en Zoon te Goes, le prijs voor de volledigste verzameling der nieuwste en verbeterde landbouwwerktuigen, 2e prijs voor idem, Franken en Goemans. J. Cappon te Heinkeuszand, le prijs voor het schoonst en doelmatigst eigenhandig ver vaardigd landbouwgereedschap. Onder de bekroonden der keurtentoonsteliug komen voor C. A. H. Wagtho te Tholen, 3e prijs voor hengst, minstens 3 jaar oud. W. Kakebeeke te Goes, 3e prijs voor merrie, minstens 3 jaar oud, met veulenCh. G. Harrison te Rilland-Bath, 2e prijs voor merrie in haar tweede jaar3e prijs idem M. C. Steendijk, Az. te Stavenisse. Door de agenten der Bibby koek-, meel- of rooi" jirvanger waren voorts verschillende prijzen uiig .'old v-Jat de beste stieren, vaarzen, melk koeien, groepen kalvers en kalvers alleen, welke minslens de twee laatste maanden als kracht- voeder uitsluitend met dit product gevoed en op zichzelf bekroningswaard zijn. Door de jury, bestaande uit de heeren de Graaft', veearts te Scherpenisse, J. Koert te Wolfaartsdijk en-A. de Loof te Colijnsplaat, werd o.a. voor □en besten éénjarigen stier f25 toegekend aan J. L. Groenewege te St. Maartensdijk. eens stonden wij stil, wij waren zonder te weten tot bij het station genaderd, n de stad. Al pratende hadden we in verstrooidheid den verkeerden weg in- ;en. De laatste trein was juist aangekomen, ioor wij bemerkten, dat het niet ver van fO0|lernacht was lastig keerden wij ons om en besloten door te stappen om nog vóór twaalf uur te zijn. Reeds waren wij een zijstraat igen, toen een man ons achterop kwam lep„Zeg jelui, loop niet zoo hard, hoor liOlf even." 'willekeurig bleven wij stilstaan en zagen zeeman voor ons met zijn zuidwester en ezenbuis. Hij was vreemd in de stad en een nachtkwartier zooals hij zeide. Of de heeren nu zoo goed wilden zijn hem logies te wijzen, waar hij van nacht slapen kon. De dokter zag mij glimlachend aan en zeide „Ga maar zoo ver met ons mee, we zullen je wel in een goede haven brengen. Je hebt zeker 'n paar vrije dagen, die je in de stad komt doorbrengen P" „Dat nu juist niet meneer", gaf de man ten antwoord. „In de stad worden we meestal uitgeplunderd en bestolen. Op de eene plaats netjes, op de andere ruw. Neen, wat dat aangaat, had ik beter in de haven kunnen blijven, maar ik heb hier zaken te doen." „Zoo vriendje 1" schertste ik, „zeker bij 'n oud liefje van je." Met een voor ons onbegrijpelijke woestheid barstte de zeeman uit„Waarachtig niet meneer Neen ik heb hier heel wat anders te doen ik zoek hier een oude bekende met wien ik een znur appeltje te schillen heb, al is 't zaakje bijna verjaard. Gisteren hoorde ik toevallig, dat iemand, die juist zooals hij heet, hier heel rijk getrouwd is en als 'n groote meneer leeft, 't Is 'n schurk eerste klas, die mijn gezicht waarschijnlijk vergeten heeft, „Maar ik zal hem ST. ANNALAND. In tegenwoordigheid eener groote schare, waaronder velen van elders, werd Donderdag 27 dezer het nieuwe orgel in de Ned. Herv. kerk alhier, alvorens eenige dagen te voren door deskundigen te zijn onderzocht en goedgekeurd, in gebruik gesteld. Nadat vooraf Ps. 84 vs. 1 zonder begeleiding was gezongen, deed de consulent der gemeente, Ds. J. A. Schouten, predikant te St. Philipsland, een hartelijk dankgebed en een sehoone vooraf spraak, waarbij hij o.a. het kerkbestuur, ook namens de gemeente, dankzegde voor al hetgeen dat bestuur gedaan had tot verkrijging van het sehoone gebouw, waarin men sedert 1900 kan bijeenkomen, terwijl de aanbrenging van het orgel nu de kroon op het werk zette. De gemeente zong daarop, thans onder begeleiding van het prachtige instrument, Ps. 150 vs. 1 en 2. Voor zijne verdere rede had de spreker tot onderwerp gekozen Colossensen 3 vs. 16. Deze wel herkennen", ging hij met gebalde vuist voort, al heb ik ook maar tien dagen met hem op een lijkkistschoener gevaren." Deze uitdrukking van den man herinnerde mij aan de Sigurd, het schip dat Olmen had doen zinken en waarvoor de uitdrukking lijkkist schoener buitengewoon teekenend was. Als deze man eens op de Sigurd gevaren had en bij haar laatste noodlottige reis tot de equipage had behoord Deze gedaohtengang bracht er mij toe om te vragen „Is het misschien kapitein Olmen, dien ge zoekt; op hem is je beschrijving nog al passend." Verbaasd bleef onze zeevarende vriend plotseling staan: „Wat zegt ge meneer, 'tdoet me pijn als ik den naam van dien schurk hoor, de oude wond wordt als 't ware weer opengereten. O, meneer u weet niet wat ik heb ondervonden van dien ellendeling. Kent u hem misschien „Alleen bij naam," antwoordde ik. Met bizondere gevatheid had de dokter de beteekenis van deze onverwachte mededeeling begrepen. Even stilstaande zeide hij „Dat treft slecht, ik zie dat het huis waar ik je wilde rede werd met stille aandacht aangehoord en verder afgewisseld door het zingen van Ps. 33 vs. 1, 2 en 11, Gez. 2 vs. 1 en 5, terwijl tot slotzang Gez. 96 werd aangeheven. Het instrument werd bespeeld door den ver vaardiger, den heer J. F. Kruse, fabrikant van kerkorgels te Leeuwarden, een man, die op dat gebied zijn sporen verdiend heelt en zich als uit stekend musiens voortreffelijk van zijn taak kweet. Heerlijk ruischten de tonen door het kerk gebouw, vooral de liefelijke muziek van de Viola di Gamba, het lievelingsregister van den heer Kruse, maakte diepen indruk. Het geheel munt uit door een sierlijke en solide constructie, door de zuiverheid van intonatie, vollen, liefelijken en krachtigen toon en doet den vervaardiger alle eer aan. De dank die den heer Kruse aan het eind voor een en ander door den geaehten spreker, Ds. Schouten, namens kerkbestuur en gemeente werd toegebracht, was dan ook ten volle verdiend. Moge dit nieuwe orgel lang aan zijne be stemming beantwoorden en mede een middel zijn om de gemeente voortdurend op te wekken tot al wat goed is. Op het hulpkantoor alhier is gedurende de maand Juni in de Rijkspostspaarbank gebracht 13266,34 en terugbetaald f 6168,71. Uitgegeven werden 2 boekjes. Door het Rijkstelefoonkantoor werden behandeld 63 telegrammen, t.w. ontvangen 32, verzonden 31 stuks. Door Ingelanden van den calamiteuzen Suzannapolder is tot hun vertegenwoordiger in den Dijkraad van den polder benoemd de heer J. Polderman, Cz,, en zulks in de plaats van den heer H. Scherpenisse, die door zijne be noeming tot lid van het Bestuur ophield ver tegenwoordiger te zijn. IERSEKE. Dinsdag 2 Juli heeft hier de stemming voor den gemeenteraad plaats gehad. De 514 op de kiezerslijst voorkomende kiezers hebben 386 stemmen uitgebracht, waarvan 5 van onwaarde. Volstrekte meerderheid 191. Herkozen zijn de heeren M. van Harmeien met 295, J. Sinke, Jz. (burgemeester) met 223, en A. M. Polderman met 192 st. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. De Schipper, (aftr.) die 186, en D. Bom, die 146 st. op zich vereenigde. Verder kregen de heeren P. Dijkwel 109, P. van Liere, Cz. 107, P. van Liere, P.Cz. 70, G. Moerdijk 85 en D. Glerum 23 st. Her stemming op 12 Juli. De heer F. H. Klenke, onderwijzer te lerseke, zal de afd. Krabbendijke van 't N. O. G. op de algemeene vergadering van 11 en 12 Juli vertegenwoordigen. ST. MAARTENSDIJK, 4 Juli. Bij de 3 dezer gehouden herstemming voor een Notabele bij de Ned. Herv. gemeente alhier (vacature C. Hage, Dz.) is als zoodanig gekozen de heer L. A. Bentschap Knook, met 89 stemmen. De heer C. van Hoek, Mz. verkreeg 84 stemmen. De aftredende leden van den gemeente raad, de heeren P. Charpentier en Chr. Hoek, die op nieuw werden candidaat gesteld, zijn als zoodanig den 25 Juni 1901 gekozen verklaard. brengen, reeds gesloten is en de menschen nu nog op i- 'rommelen, dat gaat niet. Weet je wat, daklooze zeeman, wanneer gij je met een zolderkamertje behelpen wilt, kunt ge wel met mij meegaan." Zoo echt vriendschappelijk had de dokter deze woorden gesproken, dat ik zelf, ware ik in des zeemans plaats geweest, geen bedenking zou gehad hebben, de aangeboden gastvrijheid te aanvaarden. ,/tIs bizonder vriendelijk van u, zei de zeeman, en ik dank u bij voorbaat duizendmaal. Ik neem uw aanbod gaarne aan, want om u de waarheid te zeggen, ik ben verduiveld moe, en ik ben niet lastig in de kooi, waarin men mij stopt." Een rijtuig, dat ons leeg voorbij reed, werd door den dokter aangeroepen, wij stegen in en reden naar huis. Wordt vervolgd.}

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1