tkHM, pyp aai ie Helanpi ra oeslerleelt, laeiloei, nz. N*. 837. Zaterdag 29 Juni 1901. Achttiende jaargang. EN J. M. C. POT, Lf V te veel handleidingen. EEUJUETOB. TMASKERD. 'en tri Publicatie n. Tr ,"1N flEJïLA ND. „Mevrouw, u roept mij aaa het ziekbed va» RECHTZAKEN. Van onze berichtgevers. IERSEKSGHE idi HOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijs per S maanden, franco per post 65 cents. ior het buitenland 90 cents. nineriM stukken, enz. worden elterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan _bureaiHe_Tjijnje_n_ot_v66r_DONOERDAGMIDDAQ bi| onzen medewerker te lerseke. j dit nummer behoort een bijvoegsel. UITGEVER Thomn, Stemming voor den Gemeenteraad. lurgemeeiter der gemeente T h o 1 e n, brengt inbare kennis, dat op Vrijdag den 5 Juli »de, van des morgens.acht tot des namiddags n, de stemming zal geschieden ter vervulling plaatsen in den Gemeenteraad, wegens perio- Itreding van 2 leden en aanvulling ingevolge iia der gemeentewet met 4 leden, iandidaten, in alphabetische volgorde, zijn UK, J. L. GE, C.Mz, J. IPER, Az. P. S, (VAN DER) J. E. «ooi LKER, w. RMAN, B. A. L.USSE, P. J. IT, Janz. B. W. iEMAKER, J. M. rlfTHO, C. A. H. ITHO, J. W. 9: is wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 Wetboek van Strafrecht, luidende ■jdie opzettelijk zich voor een ander uitgevende ^^e krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven ng deelneemt, wordt gestralt met gevangenis- t ten hoogste een jaar." 1 e n, den 29 Juni 1901. Se Burgemeester voornoemd M. G. VAN STAPEI.K. om er over te klagen of den spot meê ren, maar uitsluitend uit lust om tecon- n, willen wij op het verschijnsel wijzen, ons tegenwoordig in het leven op sommige ii zoo uiterst gemakkelijk wordt gemaakt. IH) ™aar geld hebben, zorgen allerlei des sin voor de rest. Wij behoeven ons niet BI maken met overwegen, nadenken, proeven met onzen geest en ons hart, wij behoeven orgelijke uurtjes van angstig wikken en |neer te slijten; voor alle dingen van het Worden ons recepten voorgediend, hand- n die we maar koopen en te volgen om geregeld de beste resultaten te zien. bi ligen op allerlei gebied schrijven gede- itigi e werken, voorzien van een alphabetisch ii die alle denken overbodig maken, bi 5011 met kookboeken, die, met vele uit- ge 111 °ver het hygiënisch belang van zuivere, nco n'en meegedeelde voedselbereiding, van jn.' «kens vervelende verblijven van mislukte, e, te zoute, te ongare baksels en koosels en alle heerlijke ervaring van in kook- ,'gegroeide vrouwelijke veteranen tot nul Irden. „kinderopvoeding", waarerapel geen nd; daar is een heele reeks peadagogen, (hunne ervaringen, geclassificeerd en zeer toebereid, voorzetten. We hebben niets Uit het JDuilsch. diep medelijden met haar. Zij moest en was er niet voor geschikt. Dat Iers leven bedreigd werd, wist zij en ziJ er niets tegen doen. was ik maar dood met mijn vader", j snikkend uit. Augusta, moed gehouden. Laten we ■len, eer het te laat is. Wij moeten ■er halen en dadelijk met hem naar in heer gaan.1' ilrnde zij, als met zichzelf in strijd en naar mijn vrouw. |3 je plicht Guus," zeide mijn vrouw. 15 mijn plicht," herhaalde zij langzaam 'oeihjk, maar het moet. Men kan het slecht vinden, wat ik uit liefde voor lf doe," te doen dan onze kinderen het leven te geven, met handleidingen doen wij de rest. Neem ge zondheid, huishouding, kraamvrouwen, verpleging, tanden, haren, dienstboden, wandelingen, natuur onderzoek, verzamelingen-aanleggen, neem wat ge wilt, er zijn handboeken over geschreven, met alphabetisch register. Schaf u een stel aan, lees en herlees zoo'n handleiding. Vraag niet of de raadgevingen en opvoedkundige lessen op uw kinderen kunnen toegepast worden; of 't voor uw kinderen met verschillenden aanleg en evenveel verschillend temperament, niet beter zou zijn een anderen weg te volgen. Niet noodig. Ge hebt niets te denken ot te vragenge brengt de handleiding in praktijk en alle zorg is van u afgenomen. Was 't maar waar, doch de ondervinding leert wel anders, en wij zijn overtuigd dat boeken over de opvoeding van kinderen, waarin lepel voor lepel, met omschrijvingen en wiskunstige berekeningen wordt beeijfetd wat er voor elke omstandigheid noodig is, dikwijls zeer verderfelijk zijn. Zeker, men kan ze met verstand raadplegen, eruit nemen wat men nuttig acht, afwijken, waar dat gepast voorkomt, maar is het wel zoo na tuurlijk, dat lieden, voor wie deze boeken dan toch geschreven werden, zooveel oordeel en gevoel van onafhankelijkheid hebben, dat zij ze inder daad zóó gebruiken P Is het gevaar voor slaafsche volging niet ontzag'lijk groot en zal een jonge iiiucdfii of vader wel den moed hebben iets aan het recept te wijzigen, dat toch zoo netjes be rekend lijkt? Nietwaar, men heeft vertrouwen in een kookboekenschrijver en een peadagoog, of men heeft het niet! Zoo'n opvoeding uit de verte, als deze hand leidingen toch feitelijk bedoelen, hebben sprekende gelijkenis met consult over ziekten per corres pondentie, waaraan toch niet veel lui hun hachje wagen. Het algemeen slaafs volgen van handboeken, dat hoe langer hoe meer in zwang gaat raken, maakt van de menschen automaten en van onze maatschappij een kazerne. Nu zullen wel heel veel jongeren, naar systeem opgevoed, door eigen intelligentie later huu weg zoeken naar eigen idee; voor de vele anderen, die in 't systeem verstijven, zijn de handleidingen helaas niet voor niets geschreven. Het brave-Hendrik-geslacht, dat door de frissche litteratoren en phylosolen van het begin der vorige eeuw in volkomen verval is gebracht, begint ouder het licht van liet handboeksysteem weer droogjes te herleven. Wij zijn volmaakt overtuigd, dat de schrijvers der receptenboeken te goeder trouw zijn; toch, het resultaat stelt ons meestal te leur. Waar de besle dingen in ons menschzijn, onaf hankelijkheid, wil en eigen kracht worden ver slapt in recepten, moet er uit den aard maar heel weinig van overblijven. Daarom is het noodig, dat deze plaag van het vroeg twintigste-eeuw- leven nu eens behoorlijk aan den kaak wordt gesteld. Letterlijk niets meer wordt aan eigen ervaring en eigen initiatief overgelaten. En nu 10 Advertentiën: van 1 tot 4 regels 40 cents; ieder# regel meer cents; groote letters naar plaatsruimte. Elk# adv«rtenti«, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt elooht# 2 maal in rekening gebracht. moge bet waar zijn, dat, bijzonderlijk in hat vak „opvoeding", jonge ouders veel te leeren hebben eis dus receptenboeken voor educatie goed kunnen wezen, de arrongante en besliste wijze, waarop de raadgevingen worden verstrekt, zal ze voor de meeste lieden meer verderfelijk dan nuttig maken. De volgelingen worden, slaafjes, dor en bang. Er is weer pas een nieuwe handleiding ver schenen, een boek over de huishouding, bij Van Looy te Amsterdam uitgegeven. Dit werk maakt nu alweer alle door eigen vlijt verkregen huis moederlijke ervaring overbodig. In dit boek, door een heer met medewerking van een dame geschreven, wordt alles wat de huishouding betreft v jorgerecept, van het opstaan af tot het uitblazen van de lamp toe. Hoe men moet stof- afneinen, kachel aanmaken, de wasch in 't eerste sop zetten, mangelen, theezetten, natte parapluies opbergen, 't huishoudboek bijhouden, alles is er uitvoerig in medegedeeld. Ook daarvoor behoeven jonge huismoeders geen zorg meer te hebben. Trouw, koop handboeken, en klaar zijt ge. Wat zouden onze voorouders, die zoo goed de kunst verstonden om huu kinderen een uit stekende opvoeding te geven, en hun huishouden voortreffelijk te beslieren, wel van al die hand leidingen gezegd hebben? it» >er, En merkwaardig kalm ging zij met mij naar buiten. De dokter, een bejaard man, troffen wij gelukkig thuis. Ik vertelde hem in korte woorden, wat ons nog zoo laat tot hem bracht. „Dus 'tis voor uw vader, mevrouw Olmen." zeide hij. „Onlangs heb ik hem in den tuin gezien, toen de knecht hem in een rolstoel reed. Hij had toen 't pootje werd gezegd, en daar is nu zeker een kleine verlamming bij gekomen „Ik vermoed het," antwoordde Augusta, „maar zeker weet ik het niet." Ik haastte mij te verklaren dat Olmen zijn vrouw den toegang tot de zieke geweigerd had, „Jawel, dat begrijp ik, maar mag ik even vragen, onder wiens behandeling de heer Henning is Augusta kleurde en daar zij geheel van streek geraakte, antwoordde ik: „tot nog toe werd geen doktershulp door Olmen ingeroepen. „Wat zegt gij daar? Heeft Olmen hem dus alleen zoover gebracht, ik vreesde dat hij een handlanger had" en rustig liep hij de kamer door en bleef voor Augusta staan. Rij Kou. besluit is benoemd tol dijkgraaf van den Hollarepolder, de heer G. J. de Graaff, Az. te Oud-Vossemeer. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is aan H. Nieveen te Lemmer vergunuing verleend tot liet leggen van spoorstaven langs de openbare wegen van de gemeenten Borssele, Ovezande, Kloetinge, Goes, 's-Heer-Arendskerke naar Wolf- aartsdijk. Na den uitslag der herstemmingen is de Tweede Kamer der Staten-Generaal thans samen gesteld als volgt: 27 liberalen, 25 Roomsch- katholieken, 23 anti-revolutionairen, 8 vrijz. demoeraten, 8 vrije anti-rev., 7 sociaal democr. en 2 christ. hist. De kerkelijke partijen hebben dus te zamen een meerderheid van 16 stemmen. Ongetwijfeld is nu spoedig de ontslag aanvrage van het tegenwoordig kabinet te verwachten. Het gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeelde Donderdag Dr. A. J. de Koek, vroeger arts te Bruiuisse, wegens door schuld veroorzaken van den dood zijner echtgenoote, tot negen maanden gevaugenistraf, met last tot onmiddellijke in vrijheidstelling. IERSEKE. Bij de verkiezing van gemeenteraads leden alhier zijn candidaat gesteld de volgende uw vadergeeft ge mij volmacht, datgene te doen, wat ik, de omstandigheden in aanmerking nemende, noodzakelijk acht vraagde hij ernstig. „Ja, dokter." „Zeg mij nog even of ge ook weet wat uw man uw vader ingaf." „Medicijnen, die hij zelf nog had, en daarbij liet hij vader altijd zwaren wijn drinken, dat is al na oiue verloving begonnen, en hoewel ik mijn vader dikwijls aanraadde, liever een dokter te raadplegen, wilde hij er niets van hooren en stelde het volste vertrouwen in mijn man." „Het is wel, ik zal even iets klaarmaken en ga aanstonds mee." Daarop verliet hij de kamer. Het was Augusta te machtig. Opnieuw barstte zij in tranen uit en wanhopig smeekte zij. „Blijf toch bij ons, want ik voorzie de grootste twist." „Kom houd je nu goed Guus, onweer zuivert de atmospheer denk daar aan. De dokter is hink, iaat alles maar aan hem over. Zorgt gij nu vooral dat ge kalm en waardig optreedt tegenover je man." Juist kwam de dokter terug en raadde mij aan niet mee in huis te gaan, daar dit te veel 10 heeren D. Bom, P. Dijkwel, D. Glerum, M. van Harmeien, (aftr.) P. van Liere, Cz., P. van Liere, P.Cz., G. Moerdijk, A. M. Polderraon, (aftr.) J. de Schipper (aftr.), J. Sinke, Jz. (aftr.) De stemming is bepaald op 2 Juli en de herstemming, zoo noodig, op 12. Juli. Bij de herstemming voor de Tweede Kamer zijn hier uitgebracht 433 steramen, waarbij 9 van onwaarde. Het aantal kiezers volgens de kiezerslijst bedraagt 514, waarvan enkele vertrokken zijn. Op den heer Mr. J. G. van Deinse werden uitgebracht 337, op den heer P. E. Fruijtier 87 stemmen. lerseke is dus weer krachtig voor den heer Van Deinse opgekomen, doch heel wat minder dan in 1897, toen de steinmen-verhouding was Van Deinse 450, Walter 58. Dit verschil moet evenwel ten deele daar aan toegeschreven worden, dat er toen 84 kiezers meer waren. De door de Iersekenaars betoonde ijver heeft evenwel niet mogen baten de heer van Deinse is gevallen met een minderheid van ruim 200, ln 1897 had hij een meerderheid van 274. De heer Fruijtier werd gekozen met 2601 stemmen, terwijl op den heer van Deinse 2377 stemmen werden uitgebracht. De eandidaatskeuze van de. Katholieken mag zeer gunstig genoemd worden, want de heer Frnijtier is in zijn omgeving zeer bemind en populair. Er heerschte hier bij de herstemming deu gauschen dag een hooge mate van belangstelling, zelfs eenige geestdrift. Van weerszijden is krachtig gewerkt. Een niet gering getal kiezers, die als voorstanders van deu heer Van Deinse beschouwd werden, zijn met rijtuigen gehaald of zonder bezwaar van hun beurs naar lerseke ontboden. Drie kiezers te Rotterdam werkzaam, zijn op aansporing van hun patroons en met toezegging van vrij reisgeld en vergoeding voor verlet naar hier gekomen om hun kiezersplicht te vervullen. Door het uitglijden van het paard viel hier vandaag een kar met een viertal personen, die een rijtoertje maakten, omver. Allen kwameu op de straat terecht, doch alleen eene vrouw bekwam een geringe wonde aan den arm. OUD-VOSSEMEER. Bij de periodieke af treding der heeren J. Aarnoudse en J. L. Lindhout, senr. als leden van den gemeenteraad, zijn candidaat gesteld, behalve de aftredenden, de^ heeren J. C. Koolaard en A. C. de Wit. Door den Raad is een besluit genomen waarbij een nieuwe regeling wordt vastgesteld voorde heffing van den hoofdelijken omslag, terwijl een besluit werd genomen tot wijziging der begrooting voor het Weezen-Armbestuur in verband met het verleenen vau presentiegeld aan de leden van dat Bestuur. Tot heden hadden de gemeenten waar een telefoonkantoor gevestigd is het recht van elk besteld telegram 10 cent recht te vorderen opzien zou verwekken. Zwijgend liepen wij tot voor den tuin, hier nam ik afscheid, Augusta nogmaals moed in sprekend. Langzaam liep ik langs het ijzeren hek, dat Henning s bezitting van de straat afscheidde. Er was geen enkel raam verlicht, zoodat het scheen of allen reeds in de rust waren. Wie zou gedacht hebben dat in dit huis met een menschenleven gespeeld werd. Of was wellicht mijn argwaan zoowel als die van Augusta slechts verbeelding Was de heer Henning misschien natuurlijk ziek en Olmen voor hem een goede verpleger Het was toch bijna ondenkbaar dat in dit huis een duivel zijn lichtschuwenden arbeid dagelijks voortzette. En hoe zou 't nu op dit oogeublik zijn, nu hij als 't ware over vallen of betrapt werd Ik nam mij voor hier te blijven tot de dokter terugkwam en liep het groote hek langs heen en weer. Zoo was ongeveer een half uur voorbij gegaan, toen ik de deur hoorde en de dokter uit het huis zag komen. Ik wachtte hem op, en zwijgend liepen wij voort tot voorbij het hek, toen vraagde ik„Hoe gaat het

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1