uittilt, pijl aai ia btlaapi aai intertuit, laaibaiv, au. «as KA A D E EI IJ O l ONTMASKERD. N* 886. Zaterdag 22 Juni 1901. Achttiende jaargang. EN J. B. C. PGT, aats^È»2fd£)M bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, FEUILLETON. Mr. J. G. Van Deinse K TArD^Sni E E LIN G „THOLEN" DEE ÉZij die Ad abonnee LI a.s. te IS. zich van heden af op abonneeren ontvangen de tot verschijnen nummers 'P ie< b| Pubticatiën. Loting voor de Schutterij. .A BINNENLAND. DE ZEEUWSCHE SPOORBOOT. lERSEKSGHE ITHOOLSCHE courant, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'nis per S maanden, franco per post 65 cents. roor het buitenland 90 cents. Insszsaisa stakkss, sas. werden stierlijk «s OONBERBAGAVONB ls|sw«ekl aas bartas te T k 111«I «Air BONBERBAGMIBBAQ bl| enren msdewerksr It Itrstkt. UITGEVER: Tkoiih. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; ieder* regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 meel ter plaatsing epgegeven, wordt eleehte 2 meel in rekening gebrteht. WOENSDAG den 26en JUNI a.s., des namiddags ten 12'/2 ure, bij den heer B. J. QUIST it. Philipsland. 9990 PUNTEN VAN BEHANDELING Verslag afgevaardigden. Aanwijzing van de plaats waar in het na- de cursus in paardenkennis zal gehouden len. N.B. Deze vergadering zal ook toegankelijk zijn voor NIET-leden. De Secretaris, VAN GORSEL. Bij dit nummor behoort een bijvoegsel. Pa u bij de eerste stemming voor de Tweede er in het district Hontenisse Mr. Heemskerk, egenstaande vele katholieken in Zeeuwsch aderen op hem gestemd hebben, is uit- llen, komt de heer Van Deinse voor de c maal tegenover een katholiek te staan, beslissing ligt aan de anti-revolutionairen andere protestantsche kiezers, voornamelijk 'uid-Beveland. Zal hun protestantsch hart boven komen? roensdagavond 25 Juni zal de heer De 1-Malefijt komen spreken ten gunste der idatuur-Fruijtier. :n zwerm van anti-revolutionaire redenaars Zuid-Bereland overstroomen om dien stantschen zin te onderdrukken. Met alle it zullen zij de candidatuur van den olieken Fruijtier aanbevelen, an harte hopen wij, dat zij op rotsen jen zullen, en men kan er zeker van zijn, zij de leden der Ned. Herv. Kerk over 't neen niet zullen omzetten, sarom hebben we goeden moed voor den heer DEINSE. Maar dan moeten zijne vrienden die heeft hij hier veel) niet thuis blijven de ruim 1000 kiezers die op 14 Juni zijn irgebleven, tel stembus komen, is het niet ih >ei Uit het Duitsch. 1 afloop van het concert namen wij bij den 1*1 mg afscheidde Hennings gingen links, |0 net de familie Baldan, die met hen gekomen :nb rechts. De dames liepen vooruit en terwijl langzaam achteraan kwamen, zeide Baldan ouwelijk.Zeg, hoe denk je over die Olmen?" k heb 't uiet op hem begrepen," antwoordde ortaf. !n ik heelemaal niet, want ik geloof, dat en een min persoon is, tot alles in staat; chuilt meer achter, dan wij vermoeden. Of niet opvallend, dat de oude heer Henning en laatsten tijd moreel zeer achteruitgegaan Die avonturier doet met hem, wat hij wil. dan Augusta. Zij ziet niet, wat om haar P' gebeurt, zij is inderdaad een goed meisje, jegens iedereeu welwillend gezind is. Jammer moeilijk den heer VAN DEINSE de over winning te bezorgen. Daarom geen moeite ontzienanderen aan gespoord eh zelf trouw opgekomen Te wapen voor den man, die reeds zooveel voor zijn district gedaan en zoo ijverig en trouw de landsbelangen gediend heeft. Zijne belagers, nog wel protestanten als hij zijn verdubbeld, laat [dan de ijver vele malen verveelvoudigd worden. Onze is het waard. Ieneke, Juni 1901. of omstandigheden mochten bekend zijn, die op dezelve nog zonden behooren te worden «angeieekend ot daarvan te moeten worden weggelaten, zulks aan het Bestuur, kennelijk Ie maken. Dat (e loting voor de Schutterij zal plaats hebben ten I: adhuize dezer gemeente, op Maandag den 1 Juli css middags ten 12 nre precies; wordende de belanghebbenden bij deze gelast, zich ter plaatse en op dato vermeld te laten vinden, teneinde aldaar voor den dienst der Schutterij te loten, of znlks door behoorlijke, bij de gedachte commissie bekende, gemachtigden te laten doen, zullende voor hen, die persooulgk afirezend mochten blijven en zich niet op vorenstaande wijze, hebben doen vertegenwoordigen, door een der leden van de commissie worden getrolt'en. Gedaan te T holen den 13 Juni 1901. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen, ingevolge art. 83 der algemeene politie-verordening, ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het vervoer van secreetmest kan plaats hebben ge durende den nacht van Marndag 24 Juni op Dinsdag 25 Juni. Dirsdag 25 Juni op Woensdag 26 Joni. Woensdag 26 Juni op Donderdag 27 Juni. Tholen, 22 Juni 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. 1'. LABAN, Secretaris. Eene herinnering Vier jaar geleden, toen de eerste stemming voor de Tweede Kamer had uitgemaakt, dat de heeren Walter en Van Deinse met elkaar moesten kampen, kwam hier (Ierseke) de heer Pompe om de gemoederen ten gunste van Walter om te zetten. Hij vervoegde zich het eerst bij den oudsten onderling der N. H. Gein., den heer Van der Endt, om hem te raad plegen, maar deze zei .Mijnheer, mag ik U een goeden raad geven .Keer maar stilletjes weer naar huis terug, want U kunt hier niets uitrichten." Aan dien wensch werd voldaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen maken bekend, dat de alphabetische naamlijsten van de ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zullen liggen op het Raadhuis dezer gemeente, van Woensdag den 19 Juni tot Donderdag den 27 Juni daaraanvolgende, teneinde een ieder in staat zoude zijn, om, ingeval hem eenige personen dat zij deze man leerde kennen; ik vrees, dat het slecht zal uitkomen." Gaarne had ook ik mijne meening gezegd. Het brandde mij op den tong, om te vertellen, wat ik wist, doch als het bekend geraakte, zou ik den naam krijgen van een lasteraar. Daarom zeide ikEr worden zoo vaak zonderlinge huwe lijken gesloten en achter zoo menig bruidsluier ligt een duister geheim. Daarbij kunnen wij er niets aan doen, het is een schrale troost, maar 't is nu eenmaal zoo. Wel Frits, wat waart ge van avond on uitstaanbaar," zeide mijne vrouw, toen wij thuis waren. .Ik geloof, dat je kwaad op Olmen zijt, omdat hij dat verhaal van die boot deed. En wat was dat toch een onhandig gezegde van die assurantie Je hebt 't waarlijk al te erg gemaakt." „Zoo vrouw, dank je zeer voor al de com plimentjes, die ge daar maakt, 't Schijnt me toe dat je dien avonturier heel aardig vindt. Hij is dan ook in zijne verhalen de type van een held, waarmee de vrouwen altijd dweepen. Van een eerlijk man, die voor zijn gezin werkt en in kleinen kring zijn plicht doet, wordt ge» Bij Kon. besluit is benoemd tot rechter- plaatsvervanger in de arrondissements-rechtbank te Middelburg jhr. mr. E. A. O. de Casembroot, thans kantonrechter-plaatsvervanger aldaar. Eerste Kamer. In de gisteren gehouden zitting der Eerste Kamer is de wet tot subsidieering van het bi zonder lager onderwijs, met verbetering van de positie der onderwijzers, aangenomen met 40 stemmen tegen 1. Het ontwerp-militiewet werd met 34 tegen 18 stemmen en dat op den landweer zonder stemming aangenomen. Provinciale Staten. Op de agenda voor de zomervergadering komen o. m. de volgende punten voor: Benoeming van leden van Gedeputeerde Staten, tengevolge der periodieke aftreding van de hh. De Casembroot, Van Lynden en Siegers. Behandeling voorstel Gedep. Staten, ten aan zien van het adres van den raad der gemeente St. Philipsland, om een subsidie ad f375 voor de kosten harer huishouding over 1901 diligent verklaard te worden en om de behandeling van gemeentebesturen en ingezetenen in Zuid-Beve land, betreffende het verleenen van subsidie in de kosten van aanleg en exploitatie van een stoomtram BorseleGoesWolfaartsdijk aan te houden, totdat de aanvraag om subsidie zal zijn ingekomen. Nader voorstel van idem tot wijziging van het reglement op de wegen en voetpaden. woonlijk weinig notitie genomen. „Nu ja," zeide mijne vrouw onverschillig, .Olmen is misschien een schaduwmensch, maar hij vertelt toch aardig en overigens zuilen we er nu maar niet meer over spreken." Anne kreeg evenwel geen gelegenheid meer om de verhalen van Olmen te bewonderen. Augnsta Henning kwam ons bezoeken, maar zonder haar aanstaande, hetgeen mijne vrouw zeer onaardig vond en mij telkens verweet, dat ik er de schuld van was, doch ik liet haar maar praten, oyertuigd dat het 't best was, als Olmen niet in onze woning kwam. Op een middag kwam mijne vrouw thuis met het bericht, dat het huwelijk bepaald was over enkele weken. Het jonge paar zou een groote buitenlandsche reis maken en onderwijl zou een der nieuwe huizen in de voorstad voor hen in orde gemaakt worden, maar de heer Henning had zich daartegen verzet en er' op aan gedrongen, dat zijne kinderen in het ouderlijk huis zoude blijven. Augusta wilde dit ook liever, zoodat Olmen eindelijk had toegegeven. .Hij is waarlijk een goedhartig man", oor deelde mijne vrouw. Voorstel van idem calaliteusverklaring Zim- mermanpolder. Voorstel van idem tot het verleenen eener jaarlijksche subsidie van ten hoogste f24,000 aan de Zeeuwsche spoorbootmaatschappij gedu rende 10 jaren, waarbij gevoegd zijn adressen van belanghebbendenmet voorstel tot wijziging van dit verzoek, ingekomen van ingezetenen van het eiland Tholen, betreffende het aanleggen van de spoorboot te Stavenisse. Enkele maanden geleden werd door 213 be langhebbende bewoners van het eiland Tholen per request aan Gedeputeerde Staten dezer pro vincie verzocht om, bij het eventueel vernieuwen van een subsidie ad f 24,000 per jaar aan de Zeeuwsche spoorbootonderneming Zierikzee-Mid- delburg, het daarheen te willen leiden, dat de morgenboot uit Zierikzee en de avondboot uit- Middelburg te Stavenisse aan den provincialen steiger zouden aanleggen. Blijkens het advies van genoemd college aan de Provinciale Staten is men niet geneigd gunstig op dit o. i. zeer billijk verzoek te beschikken. De directie van genoemde onderneming verklaart hieraan niet te kunnen voldoen omdat het aan leggen te Stavenisse een uur verlenging van traject zoude opleveren en bij mist en ijsgang de dienst niet geregeld zoude kunnen plaats hebben. Waar Schouwen-Duiveland reeds zooveel uit de provinciale fondsen heeft genoten men lette op de jarenlange subsidie van f 12,000 en f 24,000 aan bedoelde stoombootdienst en aan de f 250,000 subsidie aan de stoomtram-onder nemingen, die aan de opheffing van het isolement dier streek moet tegemoetkomen is het zeer te bejammeren, dat Gedeputeerden niet willen medewerken om door een betrekkelijk kleine uitbreiding van een bestaanden dienst, die jaar lijks niet minder dan bijna een, kwart ton gouds uit de provinciale fondsen geniet, ook het eiland .Tholen te doen profiteeren van deze uitgaven Het is zeer te wenschen, dat de afgevaardigden van ons district in de a.s. zitting der Provinciale Staten hun stem zullen doen hooren, in het belang hunner kiezers. Waar zeer dikwijls de reizigers, uit Zierikzee komeude, toch reeds te Katscheveer moeten af stappen, om te Goes den trein te kunnen halen, ook in de richting Midde.lburg-Vlissingen, is het duidelijk, dat het doorvaren der boot naar Middelburg eigenlijk weinig of geen reden van bestaan heeft. De meest rationeele oplossing zou o.i. zeer zeker zijn om den dienst geheel te wijzigen en, daar toch alle bewoners van Zeeland aan de hooge jaarlijksche subsidie van f24,000 moeten helpen betalen, den dienst zóó in te richten, dat er zooveel mogelijk door velen van gepro fiteerd zou kunnen worden. Een dienst Zierikzee- Middelburg is uitgezonderd misschien voor .O zeker", antwoordde ik ironisch. Zijuo toegevendheid is buitengewoon. Misschien brengt hij nog wel meer offers en neemt ten slotte zijn schoonvader nog op de huwelijksreis mee. Wat ik schertsend gezegd had, werd be waarheid. Na de voltrekking van het huwelijk ging het jonge paar op reis, den volgenden dag vertrok de heer Henning en hoorden we al spoedig, dat het drietal weer samen was en de reis met elkander zou voortzetten. Eenige weken waren voorbijgegaan. Ik waande de reizigers iu den vreemde, toen ik op een avond langs de rivier wandelende, een man zag, die over de borstwering leunende naar het water keek. Op het kraken van mijn voet stappen, keerde hij zich om en ik zag Olmen voor mij. Zonder eenige verrassing te doen blijken zeidfe hij „U had me hier zeker niet verwacht „Ik waande u nog op de huwelijksreis, maar dat daargelaten, zou ik u -nooit op deze plaats verwacht hebben, daar deze streek zeer een zaam is." .Deze streek riep Olmen minachtend, „ik let er niet eens op, maar verwijl met mijne

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1