ïxtra Nummer. fcSr. I CL van Deinse. N*. 834. Zaterdag 8 Juni 1901. Achttiende jaargang. EN A. Vorsterman van Oyen. E. A. van der Bent. J. H. O. Dominicus. W. F. li. Lenshoek. G. Zuijdweg. /erkiezing Tweede Kamer. J. C. POT, Zij die zich van heden af op t blad abonneeren ontvangen de tot JULI a.s. te verschijnen nummers RATIS. TWEEDE KAMER. z PROVINCIALE STATEN, BINNENLAND. Vaii onze berichtgevers. Gemengd Nieuws. Ei 'ia zi icll zu rri rei ig? ne Stl 5 1 sta IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, aan it Itlapi van oesterteelt, lihtiiv, enz. Dit blad rerschijnt eiken Zaterdag. Priji per S maanden, franco per post 85 centa. Voor het buitenland 90 cents. Ineezeaa.s stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND let bureau te TI e I e n ot v66r DONDERDAGMIDDAG bi Bij de stemming voor de TWEEDE KAMER p 14 JUNI a.a. bevelen wij aan: Voor liet district GOES en heer Voor het district HONTENISSE n heer En voor de ietrict GÖES, op DINSDAG II JUNI, de heeren: ,25 ci# In ons nummer dat Vrijdag Terscheen, ver leidden wij het door den heer Vorsterman van 2; )jente Goes gesprokene, ontleend aan deMidd.crt. ie( Eenige aanvulling, naar aanleiding van de l,j oordracht, door dezen candidaat voor de Tweede lamer te St. Maartensdijk gehouden, achten lij, in het belang der zaak wenschelijk, en sten wij daarom volgen Na door den heer L. J. Dorst, burgemeester au Stavenisse te zijn ingeleid, behandelde de eer Vorsterman van Oven zijn politiek program, Grondwetsherziening zegt spr. zal de invoering an vele wetten, die dringend noodig zijn vooral ip sociaal gebied, allicht nog verscheidene jaren le erug houden, en er zijn nog meer dan genoeg ndere zaken aan de orde. Dit neemt niet weg at hij kan meegaan met de uitbreiding van iet kiesrecht. De schoolstrijd kan als geëindigd beschouwd 'orden. De bijzondere school is gelijk gesteld iet de openbare, zelfs wordt de eerste nog loven de laatste bevoordeeld daar de vrije- en irdeoefeningen op bijz. scholen niet behoeven inderwezen te worden. En dat de regcering geen inderscheid maakt tusschen beide scholen blijkt a. uit de samenstelling der examen-commissies, aarin meestal veel bijz. onderwijzers zitting lebben. Spreker zegt een voorstander van leerplicht zijn, maar niet van de leerplichtwet, omdat die tn platte lande zeer verkeerd werkt. De boeren- irbeiders kunnen het geld dat hunne 10 a ^-jarige kinderen in de zomermaanden verdienen liet missen. Spr. wijdt in den breede over dit üderwerp uit en haalt tal van voorbeelden aan Ingewacht aan onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholis. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt eleohte 2 maal in rekening gebracht. om te bewijzen, dat wie deze wet maakten, de plattelands toestanden niet kenden. De vcrgunningswet, met de beste bedoelingen natuurlijk gemaakt, is een wet, die juist het omgekeerde heeft uitgewerkt van hetgeen bedoeld werd. Het drankverbruik is er niet door ver minderd, het aantal herbergen met vergunning is wel afgenomen, maar daarentegen zijn er zeer veel z g. bierhuizen ontstaan, die zonder vergunning dikwijls veel sterken drank ver- koopen. Bovendien is de wet oorzaak, dat som tijds winstgevende zaken verloopen en huizen zeer in waarde verminderen, n.1. wanneer bij den dood van een herberghouder de vergunning wordt ingetrokken, omdat het aautal vergunningen het maximum te boven gaat. Daarom dient een andere regeling te worden getroffen, die beter doel treft en eerlijke menschen niet hunne broodwinning ontneemt. Een pensioenwet voor arbeiders acht spreker dringend noodig. Waar de arbeider tot op hoogen leeftijd heeft gewerkt, daar moet hij op zijn ouden dag veelal gebrek lijden, en waar ixiilli- oeuen verknoeid worden om zoo noodig menschen dood te schieten, zou dit geld beter besteed kunnen worden om den werkman een gelukkigen ouden dag te bezorgen. Tiendrecht moet afgeschaft worden. Dit zal eerst geschieden wanneer de landbouw beter in de Kamer vertegenwoordigd is. Weg met de tienden en het jachtrecht! De eersten houden verbeteringen op landbouwgebied tegen, hetgeen spr. met voorbeelden bewijst. Gok de afkoop van het jachtrecht moet gemakkelijk gemaakt worden, hetgeen door spreker duidelijk wordt uiteengezet. Over de protectie zegt de heer V. v. O. dat hij vrijhandel het beste acht. Er zijn evenwel toestanden waarin het noodig kan zijn de nood zakelijkheid van beschermende rechten te over wegen. Landbouw heeft geen protectie noodig, wel steun op andere wijze als onderwijs, sub- sidiën voor veefokkerij, enz. Spreker wijst verder op de overdreven uit gaven van leger en vlootdit geld kan veel nuttiger besteed worden. - Ten slotte bespreekt de heer V. v. O. de zelfstandigheid der gemeenten, en zegt dat iu vele gevallen de gemeenten te weinig invloed hebben bijv. op de benoeming van een burge meester. Bij zulk een benoeming moeten geen naam of protectie, maar wel de capaciteiten den doorslag geven. Spreker werd zeer toegejuicht. Na afloop dankte de heer Dorst de heer V. v. O. en besloot met eene opwekking aan de kiezers om op 14 Juni a.s. trouw ter stem bus te komen en hunne stem uit te brengen op den heer Herbenoemd tot burgemeester van Poortvliet de heer P. Daane van Stapele. IERSEKE. De mazelen-epidemie heeft zich sedert de vorige week verbazend uitgebreid. De scholen zijn tot ongeveer een derde ontvolkt, zoodat er minstens 450 schoolkinderen ziek liggenhet aantal zieke niet-schoolgaande kin deren is moeilijk te gissen. De menschen zijn van nature geneigd tot klagen. Zoo ziju er nu ouders die mopperen omdat de scholen niet gesloten worden, vroeger deden ze het omdat ze het wel gedaan werden. Wij durven geen uitspraak doen wie meer gelijk hebben, de eerst- of de laatst bedoelden. Maar dit achten wij voor zeker, dat, zal zulk een maatregel helpen, het bij 't begin der ziekte moet geschieden, vóór deze nog epidemisch geworden is. Deze week in den nacht van Dinsdag op Woensdag brak een koe uit de weide en ging een wandeling door het Schuttershof maken. Zij vond dit blijkbaar zóó prettig, dat zij de wandeling eenige malen herhaalde, tot zij ein delijk ergens met haar horen door de ruiten terecht kwam. -De zangvereeniging zal op Donderdag 27 Juni een uitstapje maken naar Breda, (dus ges- rijtoer door Zuid-Beveland.) In Mei zijn op het telegraafkantoor alhier behandeld 244 telegrammen, waarvan 81) ver zonden en 155 ontvangen. In de postspaarbank is ingelegd 1218,50 en teruggenomen 2410,80. Afgegeven 4 nieuwe boekjes. Met de candidatuur-Klenke werd in ons bericht van verleden week bedoeld diens can- didatuur voor lid van het hoofdbestuur van het Ned. Oud. Gen. THOLEN. De uitslag van den wielerwedstrijd, gisteren alhier gehouden door de wieirijders- vereeuiging „Voorwaarts" is als volgt I. Langzaam rijdenle prijs Jac. Smout, 2e Antheunisse, 3e Simous, allen van Bergen op Zoom, 4e L. Moelker, Tholen. II. Potlepel rijden met eieren: le prijs L. Moelker, 2e Crusio, Bergen op Zoom, 3e J. Hekkert, en 4e Jhr. van Vredenburch, Tholen. Een 10-jarige knaap is te Amsterdam bij het zwemmeu verdronken. Te Zierikzee is een koe iu den winkel van een banketbakker gedrongen en heeft daar alle roomtaartjes opgegeten. Met moeite moest deze snoepster verwijderd worden. Nabij Purmercnd is uit het kanaal het lijk opgehaald van een 17-jarig meisje, dochter van den spoorwegwachter. Zij werd sedert een dag vermist, Te Botterdam wordt weder een kind ver mist. Een 6-jarig jongetje is sinds eenige dagen spoorloos verdwenen. Bij een bruiloft te Koewacht werd volgens oude dwaze gewoonte, geschoten ter eere van het jonge paar. De bruigom kreeg daarbij een schot in een zijner voeten en een der omstanders werd in de buik getroffen. Het bruidje viel van schrik bewusteloos neer, zoodat deze bruiloft droevig eindigde. In Oostenrijk is de hitte ondragelijk. Reeds 26 gevallen van zonnesteek kon men de laatste dagen constateeren, meest met doodelijken afloop. Naar aanleiding van eenige gevallen van darmaandoening van kinderen die te Bedfort zijn voorgekomen, wijst de Lancet op het glas poeder op snoepgoeddat vergiftige bestauddeeleu bevat. Ofschoon het nog niet veel voorkomt, is het nuttig hierop te wijzen eer het gaat als met de biervergiftiging, die, toen ze bekend werd, reeds veel slachtoffers had gemaakt. VERGADERING van den GEMEENTERAAD van IERSEKE op Donderdag 6 Juni 19011 des namiddags 6 uur Tegenwoordig alle leden. Voorz. de burgemeester. Ingekomen zijn de goedkeuring van verschillende raadsbesluiten en van het kohier van den Hoofdelijken Omslag, en een gunstig antwoord op het verzoek om het wettelijk maximum van de vergunningen drankwet tot 1 Mei 1904 tot 11 te verminderen. Tegen de verordening op het herhalingsonderwijl hebben Geil. St. geen bezwaar. Omtrent hel raadsbesluit waarbij de jaarwedde van een te benoemen onderwijzeres aan school 2 in de vacature-mej. Reijngoudt-Deurloo op f 500 werd be paald, merken Ged. Staten op, dat volgens een raadsbesluit van Dec. 1896 de jaarwedde van onder wijzeressen is vastgesteld op f 500 inet 2 verhoogingen van f 25. Daar dit besluit nog van kracht is, is de jaarwedde van f500 een afwijking van den regel. De voor?, zeg». lot opheldering, dat het besluit van 1896 wei st.' ~kt van onderwijress*?», maar dit kwam alleen omdat c» toen juist hcee onderwijzeressen tegelijk moesten benoemd worden. Het gemeente-verslag 1900 wordt daarop den Raad aangeboden. Het kobier voor de hondenbelasting, waarop voor komen 64 honden inet een gezamenlijke» aanslag van f 181,25, wordt vastgesteld. Zonder discussie en met alg. st. worden inge willigd af- en overschrijvingen en wijzigingen der gemeente-begrooting 1900 en van de begrooting van het Burg. Armbestuur voor 1900 en 1901. Van dit bestuur is een aanbeveling ingekomen voor de Nwoeming van een lid in de plaats van den beer A. Sandee, bestaande uii de heeren P. Filiua en J. Hieftje. De eerste wordt benoemd met 7 st; (4 op den heer Hieftje). Nu is aan de orde de benoeming van een onder wijzeres aan school 2. Daarvoor is de volgende voordracht opgemaakt: le mej. E. S. van der Burght te lerseke, 2e mej. F. Baetens te Groningen, 3e inej. F. Doornbos te Den Ham. Het rapport van het hoofd der school en het advies van den arrond.-schoolopziener worden voorgelezen. Daarna wordt mej. van der Burght tegen 1 Juli be noemd met alg. st. (1 blanco). Tot leden der Commissie van Schoolverzuim worden benoemd de heeren J. Bol en J. A. van Sprundel beiden met 8 stemmen. Met hen waren aanbevolen de heeren J. Schipper en H. Vette. Nu worden verschillende slembureau's benoemd. Voor de Tweede Kamer de heeren: Van Harmeien en Polderman; plaatsvervangers de hh. De Schipper en Sauer. Voor de Prov. Staten de heeren: Sauer, De Schipper en Hartoog; plaatsvervangers de hh. Sandee, Muller en Wesdorp. Voor den Gemeenteraad voorz. de heer van der Burght, leden de hh. Wesdorp, Muller en Schipper; plaatsvervangers de hh. Sandee, Hartoog en Sauer. Het eerste der genoemde leden is telkens tevens waarnctnend voorzitter, het derde het zoogenaamde half zes uur-lid. In behandeling komt een verzoek van den onder wijzer J. Oom om verhooging van zijn salaris met f 50 ten einde dit in overeenstemming te brengen met dat van zyn medeonderwijzers. By een vroeger dergelijk verzoek werd hem inwilliging in uitzicht gegeven zoodra de kas.het toeliet; nu na het ver trekken van mej. Deurloo het salaris van haar op volgster met f 50 is verminderd, meent adressant dat er een post is vrijgekomen, die hem ten deel kan vallen. De voorz. zegt, dat de begrooling door andere oorzaken wel minder gunstig is geworden, maar toch erkent het Dag. Best. het biilyko van het verzoek. Het stelt daarom vcor inet ingang van 1 Juli f25 verhooging toe te staan, terwyl by de nieuwe be grooting opnieuw een vei hooging met f25 in aan merking kan komen. De bh. Polderman hadden liever f 50 toegestaan maar berusten in de gedeeltelijke inwilliging. Deze wordt met alg. st. goedgekeurd. Nog wordt besloten de zijkanten langs de Dam straat alwaar de slooten zijn gedempt, tot een opper vlakte van 830 Ma., met de aanwezige en de bij de vernieuwing der Lepelstraat vrykomende oude

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1