k 882. Zaterdag 1 Juni 1901. Achttiende jaargang. B. C. POT, EEDIL1ET0S. ONTMASKERD. wordt tleohti dbouwbrieven over Bemesting. tt; d. mi MA rde vaa BINNENLAND. Van onze berichtgevers. RECHTZAKEN. er zijn „Niets, niets, ik ken hem niet maar in t lERSEKSCHE HOOLSGHE GOUR&NT m regels 40 cents; iedere regel meer Advertentiën groote letters naar plaatsruimte maal tar plaatsing opgegeven advertentie, 2 maal in rekening gebraeht. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, per 3 maanden, franco per post 65 cents. het buitenland 90 cents. itzeadss stukken, tnz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND IngewJOklian te T h o I e n ot vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Th oi bk. XVI. en [CK1 M. jED CO' het viertal volmaakt te maken, voegen de behandeling van de Gerst bij Tarwe, haver en gerst hooren in zekeren zin ander. In dezen brief willen wij echter over de wintergerst spreken. De in ons eest gebruikte soort is de gewone winter- 'dc Zeeuwsche, de Groninger enz.), die Maart uitgezaaid wordt- en dan Maarte- heet. De wintergerst wordt geteeld na id, boonen, erwten en ook wel na haver aergerst, die in de plaats van het een of mislukt zomergewas gekomen is. Ook ,a, dederzaad en witte klaver kan men [gerst verbouwen. Wat den grond betreft, neu in 't algemeen aannemen, dat daar, tarwe en haver verbouwd kan worden, •erst kan groeien. Kalkhoudende zavel- en zijn echter voor dit gewas het meest kt. Zomergerst kan men beter op zandige ronden telen, terwijl de wintergerst beter hoort op de kleiachtige zavelgronden. De wordt voor verschillende doeleinden ge- t. Ten eerste wordt zij als menschen- el gebruikt. Daartoe wordt zij gepeld en zij als gort of parelgort in den handel, laarbij afvallende dust of bolster wordt als eder gebruikt. Ten tweede dient de gerst ■cvoeder. Tot meel gemalen, wordt zij als roer voor runderen en varkeus gebruikt, derde wordt een groot gedeelte van de in land verbouwde gerst gebruikt als brouw- dus tot het bereiden van bier. irst, verbouwd met het doel om ze te doen :n als menschen- en veevoeder, mag meer tof bevatten dan die, welke geteeld wordt brouwgerst. Bij deze laatste zorge men i>m altijd, als men een over-bemesting van a 200 Kg. chilisalpeter per HA. noodig dat men tegelijkertijd een even groote eelheid phosphorbemesting geeft in den i van superphosphaat en Thomasslakkenmeel. •igens kan van de bemesting hetzelfde gd worden als van de andere graangewassen, gerst heeft minstens evenveel behoefte aan als de roggevoor alle lichtere gronden is ruime kalibemesting sterk aan te raden, al als de gerst na eenig knolgewas wordt louwd. De behoefte aan phosphorzuur is minder groot, zoodat men voor gerst per kan geren 300—400 Kg. slakkenmeel en —600 Kg. chloorkalium. Voor brouwgerst men een lichte bemesting van chilisalpeter 100 5 200 Kg. per HA. Wanneer de t voor een ander doel verbouwd wordt, kan hoeveelheid gerust verdubbeld worden. In - gemeen slaagt de gerst het best op een [IE' 1 bewerkten en daardoor goed losgemaakten men haar dus bij voorkeur na die gewassen, die men vroeg van het land kan halen, om zoodoende de gelegenheid te hebben het land nog tijdig te bewerken. Bij de keuze van het zaad valt hetzelfde op te merken als bij andere graangewassen. Nu en dan ontbiede men zaad uit andere streken en neme dan zware, groote, goed gezwollen, beukige korrels. Voor brouwgerst neme men zaad, dat op de breuk zeer melig is. Dit zaad bevat gewoonlijk meer zetmeel. De hoeveelheid zaaizaad bedraagt ongeveer 1,8 a 2 HL. per HA., bij rijenteelt 1,4 5 1,6 HL. Soms neemt men nog minder. Voor en na het zaaien wordt geë"d. Wanneer men met de machine zaait, kan men met eggen na het zaaien volstaan. die door de rechtbank te Zierikzee tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens mis handeling met doodelijken afloop gepleegd op zijn ecl.tgenoote, zal 29 Juni voor het gerechts hof te 's Gravenhage in hooger beroep worden behandeld. De behandeling van de kindermoord te Tilburg blijft op 12 Juni bepaald. LANDBOUW en VEETEELT. Bij Kon. besluit is tot lid van het Bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen, voor het district Bergen op Zoom, benoemd de heer W. ten Bokkel, inspecteur der registratie en domeinen aldaar. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Zierikzee, standplaats Renesse, de heer W. F. del Campo, genaamd Camp, cand. notaris te 's Gravenhage. Te Zierikzee heeft een adres gecirculeerd aan de Provinciale Staten van Zeeland, waarin wordt aangedrongen op de inwilliging van het verzoek der Zeeuwsche Spoorbootmaatschappij, om, daar de termijnen voor de aan haar verleende subsidie, ten bedrage van hoogstens f 24000 {zegge vier entwintigduizend gulden) 's jaars, ultimo December 1901 verstreken is, dien met 10 jaren te verlengen. Die stoombootverbinding wordt „voor Zeeland van onberekenbare waarde" genoemd, 't Kan zijn, maar voor zoover het eiland Tholen betreft, valt hierop wel iets al te dingen, tenzij tevens het verzoek van vele ingezetenen van Stavenisse, St. Annaland, St. Maartensdijk, enz., aan ge noemd college, ingewilligd worde, door n.1. die boot geregeld te Stavenisse te doen aanleggen, waardoor het verkeer vooral met Zierikzee ten zeerste gebaat zou zijn. Een groot belang is dit tevens voor hen die voor de rechtbank aldaar moeten verschijnen. VERKIEZINGEN. De liberale kiesvereeniging „Vooruitgang" te Goes heeft tot candidaat gesteld voor de a.s. verkiezing van een lid der Tweede Kamer, de heer G. A. Vorstermau van Oije, te Aardenburg. Naar onze meening een zeer goede keuze, die alleszins steun verdient. De candidatuurKlenke wordt ook in Groningen, waar de heer Klenke vroeger in functie was, krachtig, en ongetwijfeld voldoende gesteund, om ze te doen doorgaan. In de maand Februari 11. beloofde de Bel gische minister van landbouw in de Kamer, dat, wanneer het mond- en klauwzeer in Neder land verminderde, hij het tijdelijk geheel openzetten der grenzen voor den invoer van Hollandsch vee in ernstige overweging wilde nemen. Sinds dien tijd is het mond- en klauwzeer in ons land sterk verminderd en het heerscht thans hier in zeer geringe mate, vergeleken bij België. -ii Gedurende de maand April waren in geheel ons land slechts 10 erven besmet, terwijl in de eerste helft van Mei in België het mond- en klauwzeer op 321 erven werd vastgesteld, verdeeld over 190 gemeenten, in alle deelen des lands gelegen. Het sterkst heerschte de ziekte in Brabant, het minst in de provincie Antwerpen, waar het F ederlandsch vee juist het meest gezocht is. ANNALAND, 3S! ad ;hi ooveel mogelijk wordt daarom het land, dat gerst bestemd is, eenigc malen geploegd Uit het Duitsc/i. De zaak van den arts de K. uit Bruinisse, ST. ANNALAND, 29 Mei 1901. In de heden gehouden raadsvergadering werden onder zocht de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid den heer B. Kodde en tot diens toelating besloten. Tevens werd bepaald "dat aan de commissie tot wering van schoolverzuim een presentiegeld zal worden verstrekt van f 50. IERSEKE. Aan de vereeniging en wedstrijd, op het turnfeest 11. Maandag te Goes gehouden, is ook door de gymnastiek-vereeniging „Vooruit gang zij ons Streven" van lerseke deelgenomen. Hoewel V. z. o. S. niet onder de bekroonden viel, heeft zij toch, ook naar het gevoelen der jury, een goed figuur gemaakt en volgde on middellijk op de bekroonden. Er is ergens in ons land een Protestanlsche Tuinbouwlieden-vereeniging opgericht. De M. Crt. bespreekt de dwaasheid die ge legen is in de zucht om overal het geloof bij te halen, o. i. terecht. Er zijn toch geen Gere formeerde boonen of Roomsche peentjes of Joodsche slap We vonden het al wat gezocht om een fanfaregezelschap „Christelijk" te doopen, maar het bovenstaande gaat nog een stap verder. Voor de vacature van onderwijzeres aan school 2 hebben zich 8 sollicitanten aangemeld, waarbij 2 uit Groningen, 1 uil Overijssel en 1 uit Noord-Holland. m Bij het boogschuttersconcours op den 2en Pinksterdag te Kapelle gehouden, is de vaste hoofdvogel, prijs f 10, gewonnen door den schutter C. Westdijk van Claudius Civilis te lerseke. Een ander lid dezer sociëteit, de schutter J. van Willigen, moest met een ander kampen om den tweeden hoofdprijs f 10,— voor een lossen hoofdvogel, terwijl laatstgenoemde nog een der kallen, prijs f2.50, schoot. Maandag is hier ring gereden door de vereeniging „Koningin Wilhelmina". 12 paarden namen daaraan deel. Hoewel er vele Iersekenaars naar Goes en elders getrokken waren, bleven er nog genoeg belangstellenden over. De mazelen hebben zich sedert het eind der vorige week plotseling sterk uitgebreid en heerschen nu bepaald epidemisch, al meenen sommigen, vrij onnoozel, dat deze ziekte met meer als besmettelijk beschouwd wordt, omdat zij uit de wet op de besmettelijke ziekten is geschrapt. De zaak is eenvoudig, dat alle maat regelen tegen den voortgang der besmetting vruchteloos bleven. Er zijn reeds ruim honderd kinderen aan deze ziekte lijdende. OUD-VOSSEMEER. Alhier werd Donderdag van wege de vereeniging tot veredeling van het paardenras in het eiland Tholen eene keuring gehouden van tweejarige merrieser waren ter keuring aanwezig 19 dieren, waarvan de qualiteit over het algemeen uitstekend was en waaruit blijkt dat het letten op beter fok- materiaal in de laatste jaren goed werkt. Uit geloofd werden 5 prijzen, die behaald werden a.v. le pr. J. M. Wagemaker, Tholen, 2e pr. A. J. Akkermans, St. Annaland, 3e pr. M. C. Steendijk, Stavenisse, 4e pr. A. C. de Wit, Oud-Vossemeer en 5e pr. D. van der Maas, Tholen. Als plaatsvervangers werden aangewezen een tweetal merries van de heeren J. Hendrikse te Tholen en van A. de Rijke, Ez. te Oud- Vossemeer. Bij verschillende landbouwers onder deze gemeente heerscht de kippen-cholera, er zijn er die reeds meer dan 100 stuks dood hebben, terwijl, naar het luid, er zelfs een is, die geen enkel dier meer overhoudt. Van den veldarbeider C. de Jonge is deze week het varken aan vlekziekte gestorven. Dit is het eerste exemplaar dat in 1901 met deze ziekte in onze gemeente voorkwam. Meer dan vorige jaren is in onze polders kool- en karwijzaad uitgezaaid, thans, nu deze akkers in vollen bloei staan, leveren zij een eenig gezicht op. Over het algemeen is men over den stand dezer gewassen vrij wel tevreden. De proef met den uitzaai van blauwmaanzaad is dit jaar niet herhaald. ST. PHILIPSLAND. Zaterdag 1 Juni, her denkt de heer M. van Bendegom zijn 25-jarig secretarisschap der gemeente St. Phiiipsland. lp een Zondagmorgen zat ik met mijn vrouw de ontbijttafpl, toen de postbode schelde ons dienstmeisje mij de brieven overhandigde. Vlugtig zag ik alles na en vond onder de rrespondentie ook 'n vierkant couvert, waarvan idres blijkbaar door een dameshand was johreven, en daar 't aan ons beiden geadres- ird was, overhandigde ik het aan mijn vrouw X de woorden„Zeker een verlovingskaart zal jou wellicht meer belang inboezemen In mij." Anna deed de enveloppe open, haalde de lart er uit en riep opgewonden „Augusta inningdus eindelijk verloofd 1" Zeg Frits, mt ge je dat meisje nog herinneren f Jawel, een leelijk blondje met blauwe oogen, wij verloofd waren en er een visite maakten. „Neen, toen kwam zij van kostschool thuis en gmg met haar vader reizen, die inmiddels een groot kapitaal had geërfd, 'tls nu drie jaren geleden. „Ed wie is de gelukkige die dit rijke meisje ten huwelijk vraagt „Het schijnt een buitenlander te zijn, ten minste de naam komt mij onbekend voor, Robert Olmen, gaf mijn vrouw ten antwoord. Bij het hooren van dien naam sprong ik van mijn stoel op en nam mijn vrouw de kaart uit de hand om dien naam zelf te lezen. Ja waarlijk, daar stond hetRobert Olmen. Een huivering beving mij bij de herinnering aan een voorval, waarvan ik voor jaren getuige was geweest, een voorval waarbij een zekere Olmen een geheimzinnige rol had gespeeld. Maar er konden meer personen van dien naam zijn. Het was toch niet denkbaar, dat de duivelsche Robert, dien ik destijds had leeren kennen, thans de bruidegom van Anna's vriendin kon zijn. Mijn vrouw zag mij zwijgend aan„Kent ge dien man," vraagde zij, of wat is er? eerste oogenblik kwam me dien naam toch bekend voor, doch ik heb me zeker vergist." Anna was gerustgesteld, maar toch zeide zij na een poosje,,'t Is vreemd dat deze kaart mij zoo onverwacht wordt toegezonden, zonder dat Augusta mij vooraf geschreven heeftik moet dat vandaag eens informeeren, als ik haar tante bezoek, die zal er alllicht meer van weten.' „Daar heb je gelijk in vrouw, en ik zal met veel belangstelling hooren wat je aangaande die verloving te weten komt. 's Middags ging mijn vrouw uit en ik slenterde naar het kantoor om daar eenige zaken af te doen, maar die fatale naam vervolgde mij on ophoudelijk en liet mijn gedachten geen rust. Robert Olmen, duidelijk zag ik hem weer voor mij met zijn bleek spookachtig gelaat en ingevallen oogen, de mau die aan boord in een hut naast de mijne sliep en in zijn slaap zulke vreeselijke dingen zeide. T-J:- waar ik Als jongmensch op reis naar Indië, op een plantage zou geplaatst worden, zagen wij op een morgen een kleine boot drijvende, waarin wij eenige beweging meenden waar te nemen. Terstond werd een sloep uitgezet en de boot binnen gehaald, waarin een man lag, geheel bewusteloos. Nadat hij een paar glazen wijn en wat voedsel had gebruikt, vraagde men zijn naam en afkomst. Hij zeide dat hij kapitein Robert Olmen was en zijn boot eenige dagen door een plotselinge windstoot was omgeslagen. Het was hem alleen gelukt zich met de boot te reddende bemanning van het schip was in de golven verdwenen. Niemand had reden aan de waarheid van dit verhaal te twijfelen. De zeelieden maakten er eenige aanteekeningen van. Zij wisten dat reeds menig schip op dezelfde wijze was te gronde gegaan en hadden veel medelijden met den schipbreukeling, die een hut kreeg naast de mijne, met den wensch dat hij door een flinken slaap van zijn doorgestane vermoeienis zou herstellen. Toen ik mij ter ruste begaf, hoorde ik mijn buurman geregeld adem halen, en telkens als ik wakker werd was 't evenzoo. In den vroegen morgen hoorde ik hem roepen, en in de meening dat hij wat noodig had, sprong ik uit mijn kooi en begaf mij in zijn hut. Hij lag ala verstijfd, meer dood dan

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1