Zaterdag 25 Mei 1901. Achttiende jaargang. J. K C. POT, PINKSTEREN. EEU1LLET0E. Iet Beukenwoud. wsf Publicatie n. Dl 5 Elkt advtrUntif, 3 maal tar plaatsing opgtgtvan, wordt slaokta 2 maal in rekening gebraeht. RECHTZAKEN. binnenland. Ho ritmeester hoorde het: geen enkel geluid THOOLSCHE COURANT wtrtllal, pTiil aan in Mauw m onsliirltslt, laiftni, mi. tv*. ui^j i aM Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Isgszisésii stukken, enz. worden stierlijk es DONDERDAGAVOND Ingewacht aan te T holen ol vóór DONDERDAGMIDDAG bil onzermedVw.rrerr. f.r.e" 5n. VERKIEZING VOOR DE E'cdc Kamer cler Stalen-Generaal en voor de t Provinciale Staten. De Burgemeester der gemeente Tholen brengt mede ter openbare kennis, it op Dinsdag den 4 Juni aanstaande, zal plaats >en de verkiezing van een lid van de Tweede er der Staten-Generaal in het Kiesdistrict Goes, rtoe deze gemeente behoortdat op dien dag, des voorraiddags negen tot des namiddags vier ibij den Burgemeester der gemeente Goes (hoofd- ts van bet Kiesdistrict) kunnen worden in- verdopgaven van candidaten, als bedoeld in el 51 der Kieswet; tl op Dinsdag den 4 Juni aanstaande, zal plaats en de verkiezing van één lid van de Provinciale van Zeeland, in het kiesdistrict Tholen, rtoe deze gemeente behoortdat op dien dag, des voormiddags negen tot des namiddags vier ter Secretarie bij den Burgemeester der gemeente en (hoofdplaats van het Kiesdistrict; kunnen ingeleverdopgaven van candidaten, als in artikel 51 der Kieswet en artikel S der inciale wet. tze opgaven moeten inhouden den naam, do etters en de woonplaats van den candidaat en r rleekend zijn, door ten minste veertig kiezers, rgd tot deelneming aan deze verkiezing. inlevering dezer opgaven moet geschieden onlijk door één of meer der personen, die de ■c hebben onderteekend. De candidaat kan tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt lewijs van ontvangst afgegeven. J rmulieren, voor de opgaven bovenvermeld, zijn ecretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar leden tot en met den dag der verkiezing. Burgemeester brengt hierbij in herinnering art. der Kieswet, luidende als volgt die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 ïrt, wetende dat zij is voorzien van hand koe 1'nSen v*n personen, die niet bevoegd zijn tot eming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering iedt, terwyl zonder die handteekeningen geen end aantal voor eene wettige opgave zou over- en, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten drie maanden of eene geldboete van ten te honderd twintig gulden. gelijke stral wordt gestraft hij, die wetende ij niet bevoegd is tot deelneming aan de ver gt eene voor die verkiezing ter inlevering be- s opgave, bedoeld bij art. 51, heeft onderteekend. olen, den 21 Mei 1901. UITGEVER: Tïohh, Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen, ingevolge art. 83 der algeineene politie-verordening, ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het vervoer van secreetinest kan plaats hebben ge durende den nacht van Dinsdag 28 op Woensdag 29 Mei. Woensdag 29 op Donderdag 30 Mei. Donderdag 30 op Vrijdag 31 Mei. Tholen, 25 Mei 1901. 10 Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 centsiedere regel meer cents; groote letters naar plaatsruimte. Bargemeester en Wethouder» van Tholen, gelet op art. 1 der verordening betreffende het verleenen van verlof ingevolge art. 13 der leerplichtwet; brengen ter kennis van belanghebbenden, dat door hen is bepaald, dat de verloftijd, bedoeld bij boven- aangehaald art. der Leerplichtwet, zal aanvangen op Donderdag 30 Mei a.s. en eindigen op Woensdag 12 Juni e.k. Ouders of voogden, die voor hunne kinderen gedurende dien tijd, ten behoeve van werkzaam heden, in of voor de bedrijven van irndbouw, tuin bouw of veehouderij dit verlof wenschen, zullen zich daartoe schriftelijk moeten wenden tot den Arrondissements-schoolopziener. Formulieren voor deze aanvraag zijn kosteloos verkrijgbaar ter secretarie. Tholen, den 24 Mei 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELK, Burgemeester. P. LABAN, Secretaris. Burgemeestsr der gemeente Tholen brengt (ze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem PSen en aan den Ontvanger der Directe Be llen ter invordering is verzonden, het kohier fclasting op bedryfs- en andere inkomsten No. 3 teet dienstjaar 1900/1901, met uitnoodiging aan fgelyk. wien zulks aangaat, om na bekomene keving van zijnen aanslag, ten spoedigste het jhem verschuldigde te kwjjten, met herinnering j dat de bezwaren, welke dienaangaande ten bestaan, binnen drie maanden na heden fen te worden ingediend, olen, den 22 Mei 1901. Be Burgemeester voornoemd M. G. VAN STAPELÊ. een onderscheid tusschen rader en zoon. |de man één en al goedheid en recht heid, liefdevol jegens mensch en dier, ld met natuur en schoonheid, een man, luizend treurige ervaringen niet vermochten standpunt te doen waukelen. Wel is waar iherpziunig of vlug van verstand, maar in hart rein en vlekkeloos als zijn eer. !n daarentegen: schitterend begaafd, vlijtig, hecht. Op de jacht een moordenaar, geen In het woud met groote juistheid de waarde hout berekenend, zonder eenig begrip itgene, wat men noemt innige vreugde natuur. Maar ook lichamelijk, welk een iheid. De vader, een goedmoedig soldaten- met roode, volle wangen en een vlas- Jen snorbaard. Hasso geelbleek, wasachtig bt, met donker haar, gitzwarte, kleine, Het Pinksterfeest is nabij, het feest, waarvan geschreven staat, dat de apostelen bevangen werden door heiligen geest. Heilige geest, boe weinig vinden wij dien in onze dagenmet heilige geestdrift bezield voor waarheid en recht, zooals in den ouden tijd? •Neen, zulke apostelen zijn in onze dagen schaarsch. Heilige geest, met andere woorden innig geloof, besef van iets beters, verlangen naar iets hoogers, och, het komt steeds miuder en minder voor, door de dagelijksche beslommeringen van ieder, die den strijd om het bestaan heeft leeren kennende tijd gaat zoo snel en wij moeten mee, steeds voorwaarts I Er is, beweerd dat geen der eeuwen die de negentiende zijn voorafgegaan, zulke snelle vorderingen heeft gemaakt als deze. Wat heden als nieuwe waarheid is verkondigd, wordt morgen als dwaling ter zijde gesteldpas ontdekte wegen ziet uien spoedig weer verlaten voor het nieuw gebaande pad, aan welks einde men zich een volmaakte wereld droomt. En zoo ijlen wij rusteloos voort, telkens teleurgesteld, dat ods doel nog niet te bereiken is. Er is iets ge weldigs in den strijd onzer dagen en al is de geestdrift niet als bij de apostelen, er is toch iets te bespeuren, waar als 't ware de geheele mensohheid in meerdere of mindere mate aan deelneemt. Dat is de groote massa die tracht de slagboomen te breken, en het belang van het algemeen te bevorderen, die toenadering wil van rijk en arm die het beginsel van broeder liefde in den ruimsten zin wil toegepast zien. De stroom der menschenzin zwelt aan en golft krachtig voort. Op het bestaan van hulp behoevenden wordt meer de aandacht gevestigd. Met heilige verontwaardiging wordt over ge pleegd onrecht gesproken en liefde en mede lijden brengen alles aan tot verzachting en hulp. Kracht, groote kracht gaat er van dien stroom uit, tot heil der menschheid. Willen we met dien stroom mee, dan moeten we onze eigen idealen bezitten, dan moeten we van verontwaardiging kunnen trillen over allerlei wandaden en onrechtvaardigheden, die in onze dagen zooveel strijd en lijden brengen, dan moeten wij, met een heiligen geest bezield, mee werken aan al wat goed en ede! is, in iiet vaste geloof, dat eens het licht de duisternis zal over winnen, dat waarheid en liefde in de toekomst de wereld zullen beheerschen. Woorden zijn daartoe onmachtig; de geest die ons bezielt, moet zich openbaren door daden. Pinksteren, de dagen waarin de natuur in den vollen bloei harer schoonheid prijkt, brengt er van zelf toe, aan deze dingen te denken en er van te spreken. Laten we elkander toe- wenschen, dat ook over ons iets moge komen van die oude geestdrift en bezieling, die ons lust en moed geeft om mede te arbeiden aan de verwezenlijking van een waarachtig hoog en heilig levensideaal, en die ons vervult met de blijde hoop, dat die heilige geest langzaam maar zeker de wereld doortrekt. KANTONGERECHT te THOLEN. doordringende oogen, witte tanden, spits als die eener rat, in eén woord: ieder jaar meer gelijkend op den „Italiaan", wiens Spaansche puntbaard hem slechts ontbrak. Nooit had er eenige sympathie tusschen vader en zoon bestaan. Zij zagen elkander zoo weinig mogelijk. Hunne brielwisseling bepaalde zich tot het melden van het allernoodzakelijkste. Zonder overeenstemming, zonder wederzijdsche belang stelling hadden zij naast elkander voortgeleefd. Het was negen uur geworden. De ritmeester liep nog altijd in zijn vertrek heen en weder. Op zijn goedaardig oud gelaat stond diepe ziele- smart te lezen. Van tijd tot tijd dwaalden zijne blikken naar een klein portret, dat boven zijne schrijftafel hing. Het was een op ivoor geschilderd miniatuur in medaljonvorm, een zacht vrouwen- gelaat door een paar vroolijke en blauwe oogen verhelderd Eindelijk bleef zijn oog langen tijd onafgewend op het portret rusten. „Om uwentwille fluisterde hij. Thans was zijn besluit genomen: het was hoog tijd. Hij liet den jachtwagen voorkomen en greep onderweg zelf de teugels. Het station Trissow was, wanneer men goed doorreed, in 20 Mei 1901. Door den heer Kantonrechter te Tholen, zijn heden veroordeeld wegens Jagen zonder acte en zonder vergunning. M. d. B. te St. Philipsland tot 2 boeten van f3,elk, of 1 dag hechtenis voor elke boete, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen geweer, uitlevering daarvan te betalen 13,of 1 dag hechtenis. J. H. te Marcinelle (België) tot 2 boeten elk van f 5,— of 2 dagen hechtenis voor elke boete, met verbeurd verklaring van bet in beslag genomen geweer. Zich met geladen geweer in 't veld bevinden zonder acte, L. v. d. V. te Tholen, tot f5,boete of 2 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van liet niet in beslag genomen geweer, uitlevering daarvan te betalen f 10,of 3 dagen hechtenis. Schreeuwen en zingen langs de straten. J. A. V. en A. E. te St. Annaland en C. B. te St. Maartensdijk ieder tot f,50 of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. Rapen van mosselen zonder consent. A. H. te Bruinisse, C. Stouten te St. Philips land en P. G. S. te Philippine ieder tot f 3, boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Niet zorgen, dal op zijn visschersvaartuig de afstand tusschen lettertcekens en nummers minstens 25 centimeter is. __jj_ te Tholen en P. S. te Yerseke, ieder tot fl,— boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. Straatschenderij. P. v. T. te Poortvliet tot f2,— boete of 1 dag hechtenis. Het verkeer belemmeren op den openbaren weg K. S. te Stavenisse tot f2,— boete of 1 dag hechtenis. Zijn trekdier onbeheerd laten op den openbaren weg J. V. te Oud-Vosmeer tot fl,boete of 1 dag hechtenis. Leunen tegen eene woning. M. v. d. B. en J. C. v. O. beiden te St. Annaland, ieder tot f0.50 boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. Harder rjden dan stapvoets. P. J. C. D. te Rosendaal tot f2,boete of 1 dag hechtenis. fKaren te koop aanbieder, aan de huizenzonder vergunning van Burgemeester en Wethouders. A. J. zonder bekende woonplaats hier te lande, tot f 2,boete of 1 dag hechtenis. Vie laten loopen op eens anders grond. M. M. G. te Scherpenisse tot f3,boete of 2 dagen hechtenis. Zijne honden niet vasthouden b j het tegenkomen van paarden. P. M. F. te Bergen op Zoom tot f2,— boete of 1 dag hechtenis. Openbare dronkenschap. D. C. L. te Goes, IJ. S. zonder bekende woonplaats hier te lande, H. M. v. B. te Scherpenisse, U. S. te Stavenisse, J. M. A. te Tholen en P. L. Dliaan te Antwerpen, ieder tot f 2,boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner en C. P. d. H. te Dirksland tot 2 boeten, ieder van f1,— of 1 dag hechtenis voor iedere boete. Ontslag van rechtsvervolging J. Q. Jz. en A. Q. Jz. beiden te Tholen. Vrjspraak. A. d. G. te Poortvliet en D. G. te Scherpenisse. een groot half uur te bereiken. De klok stond 10 minuten over half 10. Om 9 uur 49 minuten kwam de trein te Trissow aan, om 9 uur 51 minuten ging hij verder; 2 minuten oponthoud dus slechts. De ritmeester, die anders zijne paardeu ontzag, zweepte ditmaal op de dieren, dat zij in vliegende vaart langs de hun welbekenden weg renden. De koetsier zag met verbazing zijn heer aan. Vóór men aan het station kwam, liep de straatweg een eind langs liet spoor. Toen de jachtwagen op deze hoogte was, kwam juist de trein aanstoomen. De oude heer was overeind gaan staan in den wagen, hij schreeuwde en sloeg op de paarden. Zij ii hoed vloog hem van het hoofd. Het was als zag men eenen wagen menner van het oude Rome. De paarden deden wat zij kondentegelijk met den trein kwamen zij voor het station aan. Restin was reeds uit zijn rijtuig gesprongen. Blootshoofds, bleek van ontroering stormde hij het perron op en de grijze portier, die hem verwonderd nazag, mom pelde: „Het lijkt wel of de oude heer Restin gek geworden is." Slechts één reiziger had op den trein gewacht, de heer Beuser. Hij was reeds ingestapt en De arts De K. uit Bruinisse is uit Zierikzee overgebracht naar de strafgevangenis te 's Graven- hage, in verband met het hooger beroep van zijn vonnis. Het tijdelijk gesloten Rijkstelephoonkantoor te Poortvliet, wordt op 22 dezer heropend. De postbode van Oud-Vossemeer op Tholen, de lieer W. M. Steenpoorte te Oud-Vossemeer, is op een jaarwedde van f400 benoemd tot brievenbesteller te Steenbergen, met ingang van 1 Juni a.s. Te Wemeldinge is tot secretaris en ontvanger der gemeente benoemd de heer M. L. Westpha! Quadekker, ambtenaar ter secretarie te Lichten voorde. leunde uit het raampje eener eerste klasse coupé. Zoodra hij den ritmeester zag aankomen, klemde hij het monocle in zijn oog. „Wel, wel," zeide hij schijnbaar verwonderd, toen de oude man ademloos vóór hem stond, „is u daar nog, mijnheer? „Neem het woud 1" hijgde de ongelukkige. „G! Op uw eerewoord dus? Dan is uw zoon geredIk kom over een paar dagen om alles te regelen." De trein zette zich in beweging. Eerst laat in deu nacht kwam de oude heer in diepe ver slagenheid weder terug. Hij had van zijn geliefd woud afscheid genomeu. Eeu zacht, zwoele Novemberdag. Stille, zwoele motregen als in de lente. De zuidenwind woei door de openstaande vensters der werkkamer van den ritmeester. Een eigenaardig geraas drong van den kant des woud3 tot den bewoner doorbijlslagen, het eentonige geluid van zagen, het sissen en fluiten eener kleine stoommachine, schreeuwen vloeken van werkvolk. Het moest voorzeker woest toegaan daarginds.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1