istlllai, pviii aai It lulaifl ra oeslerleelt, laiUiii, eez. If V°. 830. Zaterdag 18 Mei 1901. Achttiende jaargang. EN Het Beukenwoud. J. ML C. POT, Publicatie n. be BINNENLAND. FEUILLETOKL Van onze berichtgevers. (Slot volgt.) IERSEKSGHE TH00L8GHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, rijs per 3 maanden, franco per post 65 cents, oor bet buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk os DONDERDAGAVOND Ingewacht aan bureau te T h O I e n ol vóór DONDERDAGMIDDAG hij onzen medewerker te lerieke. UITGEVER: Thouk, Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elk» advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleehts 2 maal in rekening gebracht. NATIONALE MILITIE. Onderzoek van verlofgangers. gemeester en Wethouders der gemeente Tholen «I dat het onderzoek van alle in deze 3JS 116 bekend, :nte gevestigde verlofgangers der Militie te die vóór den lsten April dezes jaars in het van onbepaald verlof zijn gesteld, en niet in tand Juni in werkelijken dienst moeten komen, worden gehouden vóór het gemeentehuis op tg den 28 Juni aanstaande, des voormiddags te 'n. j°rts wordt de aandacht gevestigd op de volgende j( epalingen dat de verlofganger bij dit onderzoek verschijnen in uniform gekleed, en voorzien Ie kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zyn k met verlof medegegeven, van zijn zakboekje an zijn verlofpasdat een arrest van twee tot lagen, te ondergaan in de naastbij gelegen T ost of het naastbij zijnde huis van bewaring rest, door den Militie-Commissaris kan worden q egd aan den verlofgangerle. die zonder reden niet bij het onderzoek verschijnt; 2e. daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden voorzien is van de hiervoren vermelde voor- 3e. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij onderzoek niet in voldoenden staat word-gp den4e. die kleeding- of uitrustingstukken, een ander behoorende, als de zijne vertoont le manschappen der militie te land worden t onder de wapenen te zijn. niet alleen ge ide den tijd, dien het onderzoek duurt, maar et algemeen, wanneer zij in uniform zijn ge- zoodat zij, die ongeregeldheden plegen of aan strafbare feiten schuldig maken, hetzij bij aan naar de plaats voor hel onderzoek bestemd, gedurende het onderzoek of bij het naar huis in<jn' te dier zake zullen worden gestraft volgens Crimineel Wetboek en het Reglement van tucht voor het krijgsvolk te lande. verlofganger, die bij herhaling kleeding- of stingstukken, aan een ander behoorende, als de vertoont, wordt in werkelijken dienst geroepen [aarin gedurende ten hoogste drie maanden uden. De duur van dezen dienst wordt door Minister van Oorlog bepaald. verlofganger, die niet voldoet aan eene op- ng tot werkelijken dienst, wordt als deserteur ndeld. t>g worden de verlofgangers uitdrukkelijk op- zaara gemaakt, dat het niet-ontvangen eener ndere kennisgeving hen niet ontheft van hunne lichting tot deelneming aan het onderzoek, maar deze openbare kennisgeving eenig en alleen als js geldt, dat de verlofganger behoorlek is op- spenterwijl, ingeval ziekte of gebreken de mst mochten verhinderen, daarvan moet blijken, overlegging van eene gezegelde en gelegaliseerde eskundige verklaring, holen, den 11 Mei 1901. Mei van het volgende jaar van kracht blyft, be houdens wijzigingen ten gevolge van rechterlijke uitspraak en aaiMeekeningen omtrent schorsing. De genoemde lijst blijft voor een ieder op de Secretarie der Gemeente ter inzage nedergelegd en in afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Tholen, den 15den Mei 1901. Verzoekschriften ter bekoming van jacht- en vischakten. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Secretarie kosteloos verkrijgbaar zijn blanco-verzoek schriften ter bekoming van jacht- en vischakten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij met één vischtuig, voor het aanstaande seizoen van 1901/1902. De bepaling, dat hij, die de visscherij met meer dan één vischtuig wil uitoefenen, van een groote vischakte moet zijn voorzien, is ingetrokken, zoodat voortaan aan een en denzellden persoon meerdere kleine vischakten kunnen worden verstrekt. Tholen, den 15 Mei 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELK, Burgemeester P. LABAN, Secretaris. De Tweede Kamer heelt Woensdag het wets ontwerp, houdende bepalingen betreffende de staatszorg voor de paardenfokkerij, met 62 tegen 16 stemmen aangenomen. Deze week zijn door de Tweede Kamer ver schillende wetten aangenomen, o.a. de wijziging der Lager onderwijswet, met 79 tegen 1 stem. VERKIEZINGEN. EI KIEZERSLIJST. )0 irgemeester en Weihouders der gemeente Tholen :n bekend, dat de op den 22sten Maart 11. ;estelde kiezerslijst voor het jaar 19011902, Is deze thans luidt, van heden tot den 15den Thans zijn de heeren W. F. K. Lenshoek te Kloetinge, E. A. van der Bent te Ellewoutsdijk, J. H. O. Doiuinicu^te Kruiningen en C. Zuid- weg te Wolfertsdijk door alle liberale kies verenigingen in Zuid-Beveland tot candidaten voor de Provinciale Staten geproclameerd. De centrale liberale kiesvereniging in het district Hontenisse caudideerde voor de Tweede Kamer Mr. J. G. van Deijnse te Hulst. De heer vau Deijnse aanvaardde die candidatuur. Het bestuur der Liberale Unie vaardigde deze week een manifest uit, waarin als hel program der Unie voor de aanstaande verkiezingen ont wikkeld wordtle definitieve oplossing, zoodra de mogelijkheid zich daartoe aanbiedt, van het kiesrecht-vraagstuk in dien geest, dat het kies recht niet langer hoofdzakelijk aan bezit ver bonden blijft; 2e uitbreiding der verzekering tegen ongelukken tot landbouw en visscherij 3e ouderdomspensioen voor werklieden; 4e ver beterde armenzorg, zoodat wie werken wil, maar niet kan, niet aan nijpende armoe ten prooi is 5e een voor beide partijen gelijke regeling van het arbeidscontract en 6e versterking van de productieve krachten en alzoo bevordering van de welvaart des volks door een verstandige handelspolitiek, door uitbreiding van vakonderwijs, door bevordering der verkeersmiddelen, door staatszorg en staatshulp, vooral waar leiding en steun van het particulier initiatief noodig is. In het manifest wordt opgesomd, wat door het huidige kabiuet in het laatste 4-jarig tijdperk op wetgevend gebied in het belang der maat schappelijke verhoudingen is verricht. Het kabiuet sclieuk ons wetten, die aan de stuitende be voorrechting op het gebied der landsverdediging een einde maakten, die verwaarloozing vau de kinueren des volks of voorkomen of stuiten, die de door een bedrijfsongeval getroffen en schade loosstellen voor vermindering of verlies van arbeidskrachten, die de zorg voor de openbare gezondheid op steviger grondslagen vestigen en een deugdelijke verbetering der volkshuisvesting bevorderen. Als het streven der sooiaal-demoeratie, in zoo verre dit niet met dat der liberale groepen overeenstemt, wordt genoemd: omkeering der maatschappelijke orde, afschaffing van het par ticulier bezit der productiemiddelen, het dienst baar maken van de staatsalmacht aan de belangen van één klasse. s. aïjjten de kennisneming van het boven- jtfiwt- tact" Ir s -P v? denr staalden verkiezingstijd hoogst nuttig ook voor hen, die niet geheel met de. Liberale Unie medegaan. Laten zij, die zich tot de vrijzinnigen en vooruitstrevenden rekenen, zich niet blind staren op kleine verschillen, maar op wat uzij gelijk hebben. Er is in de verschillende programs der vrijzinnige groepen veel meer dat verbindt dau wat afstoot. Laten deze bedenken, dat zij staan tegenover een machtige coalitie onder een hoogst bekwamen leider, wien te verslaan, inspanning van alle krachten en in de eerste plaats nauwe aaneensluiting gebiedend eischt. ST. ANNALAND. Bij de aanbesteding van de vernieuwings- en onderhoudswerken tot 30 April 1902 aan de waterkeering van den ealami- teusen Suzannapolder, op 14 dezer gehouden, werden ingeleverd 15 inschrijviugsbiljetten. Ingeschreven door Johs. Elenbaas, Sint Annaland, f9700 P. Bezuijen, Duivendijke, f9540; L. van de Velde, Jz., Bruinisse, f9529; P. Droukers, Kapelle, 19409; P. J. Visser, Hansweert t 9390 P. Moerland, Stave- nisse, f9366; C. Bolier Cz., Bruinisse, f 9297 V. C. P. Bolier, Scherpenisse, 19248J. de Jonge, Middelburg, f9120; A. A. de Wilde, Goes, f8888; M. Kleppe, Scherpenisse, 1 8860 S. Guliker, Tholen, f 8845L. M. Geluk, Tholen, f 8827 Jb. Geluk J.Lz., Tholen, f8824; Jb. Moerland Cz., St. Annaland, f 8650. Aan den iaagsten inschrijver gegund. De begrooting was f9775,575. Bij de op 15 dezer plaats gehad hebbende stemming voor een lid van den Gemeenteraad alhier (vacature wijlen de heer H. Polderman) zijn 159 kiezers opgekomen. Gekozen werd de heer B. Kodde met 86 stemmen. De heer L. Polderman verkreeg er 62. Van onwaarde 11 briefjes. IERSEKE. Eenige dagen geleden vestigde zich hier metterwoon een gezin uit Nieuwdorp (Z. B.) en bracht in een kist gesloten, de kat mede. Den volgenden dag zat de poes weer aan de deur van haar verlaten woonhuis te Nieuwdorp. Weer een bewijs dat een kat wel gehecht is aan haar woning maar niet aati haar meester. Voor de eerste maal zijn hier Woensdag enkele vaders wegens schoolverzuim hunner kinderen voor de Commissie van schoolverzuim geroepen. Van de 6 zijn er 3 opgekomen. Maandag zijn hier voor het eerst mazelen geconstateerd en wel bij drie kinderen tegelijk uit hetzellde gezin. De gang der besmetting is ditmaal heel gemakkelijk aan te wijzen. Sedert eenige dagen "j&. i&j haar 'lL. jb eer vjggtp^&i Gelderland woonachtig, met een kindje, dat aan genoemde ziekte leed. Het hier aangetaste gezin behoort tot die familie. Het is niet overbodig hier bij te voegen, dat de overkomst en het verblijf te lerseke van moeder en kind niet een pleizierreis ,is, maar noodzakelijk was. Een ingezetene dezer gemeente ontving deze week bericht, dal de bezittingen van een zijner beide zonen, die aan de zijde der Boereu strijden, door de Engelsehen totaal zijn verwoest en weggeroofd, en dat ook zijn vrouw als ge vangene is meegevoerd. De Gymnastiekvereniging /Vooruitgang zij ons streven" zal deeluemen aan den tumwed- strijd te Goes op den 2en Pinksterdag. ST. MAARTENSDIJK, 15 Mei. In de heden gehouden vergadering van ingelanden van het Waterschap en der verschillende polders, werden vastgesteld de rekeningen over 1900/1901 en de begrootingen voor 1901/1902,- De ontvangsten en uitgaven bedroegen Waterschap, ontvang f6999,91, uitgaaf f5682,85, goed slot f 1317,06, Vier polders ontvang f 3384,90, uitgaaf f 1501,605, goed slot f 1883,295, Oudelaud ontvang f2012,71, uitgaaf f 1580,405, goed slot f 432,305, Noord ontvang f 2582,826, uitgaaf f 2093,89, goed slot f488,935, Uiterst «e oude man had nauwelijks den brief ten e gelezen, toen de dienaar hem een kaartje thandigde ALPRED BEUSER. Jurt Dr. jn eer nog de ritmeester zich, voor het rlijk althans, een weinig had kunnen her- len, stond reeds een egelant gekleed heer r hem. Op het oogenblik van zijn binneu- Vpeu had die heer het monocle van zijn oog vallen, streek met de linkerhand over een Pn, gekrulden, zwarten snorbaard, en terwijl haastig een diepe buiging maakte, introdu- rde hij zichzelven met de woorden: Mijnheer, ik kom met uw verlof over zaak spreken betreffende mijnheer uw zoon. >0 tedele heeft mij met zijn vertrouwen vereerd, neem de vrijheid u te zeggen, dat ik door nheer den luitenant volkomen ben ingelicht tont den toestand uwer financiën en dat Restin viel hem in de rede. „Ik wilde liever, dat dit tusschen vader en zoon verhandeld werd. Zulke zakeu met een derde te bespreken, is mij niet aangenaam." „Dan zal ik mij terugtrekken. Alleen moet ik de opmerking maken, dat ik zelf in deze aangelegenheid ernstig betrokken ben en dat het voor mij derhalve gewenscht ware, aleer ik heenga, nog enkele woorden met u te mogen spreken." Restin knikte toestemmend. De reohtsgeleerde ging voortt „Ik wil kort zijn, mijnheer. De zaak is deze: Mijnheer uw zoon leidt een onberispelijk leven; ziin vlijt en zijn talenten in aanmerking genomen, kan men de hoogste verwachtingen van hem koesteren. Doch hij heeft één hartstochthet spel. Deze heeft hem reeds ontzaglijk veel geld gekost. Gij zelf zult dat het best weten. Vele heeren officieren komen om niet in handen van woekeraars te vallen, bij mij. Ik ben hun ver trouwde. Ik bezorg hun geld tegen billijken interest. Ik breng de zaken met de ouders in orde. Mijnheer de luitenant kwam eenige dagen geleden bij mij. Hij zette mij met groote dui delijkheid uiteen hoe de zaken, stonden. Ik ben volkomen op de hoogte van alles. Eu nu wil ik u in korte woorden mededeelen, dat de schulden van mijnheer uw zoon enorm zijn. (Hij noetnde het bedrag.) Gij, mijnheer de ritmeester, zijt niet meer in staat ze te betalen, tenzij gij er toe mocht overgaan uw woud te verkoo Restin sprong overeind, als plotseling door een hevige pijn overvallen. De heer Beuser bleef rustig zitten, klemde zijn monocle in zijn oog en beschouwde zijn offer „met gevoel". De schurk was op dit tooneel door Hasso voorbereid. Hij wist al lang, „dat hem het beukenwoud de zaak was al met den kooper beklonken het dubbele zou opbrengen, van het bedrag der schulden van den zoon, welke hij in handen had." Nog altijd stond Restin daar, bleek en roerloos. De rechtsgeleerde voer op klagenden toon voort: „Ach ja, beste lieer, men moet zich naar zooveel schikken in dit leven, vooral wanneer het geluk ol het ongeluk van een eenig kind er vau afhangt. De schulden van den luitenant, voor zoover ik het beoordeelen kan, zijn niet geheel zuiver. Restin kromp ineen. „De zaak is, dat uw zoon zijn ontslag De ritmeester viel hem in de reden. „In Godsnaamlk kan er mij niet verder mede inlaten. En thans geloof ik mijnheer, dat wij ons onderhoud voor geëindigd kondeu houden." Er ontstond eeue pauze. De docter ia de rechten stond op en trad eene schrede achteruit. „Zooals ik zeide, mijnheer" vervolgde hij op zoetsappigen toon: „uw zoon heeft slechte schulden gemaakthij zou eerloos ontslagen worden, indien Nu was het met des ritmeesters kalmte gedaan. „In het tuchthuis dan met hem" schreeuwde hij. De heer Beuser had zich verwijderdRestin lag onbeweeglijk in zijnen leunstoel, langen, langen tijd. Des namiddags bracht een bode een btief van het naburige spoorwegstation. „Waarde beerl „Tot hedenavond 9 uur 51 minuten ben ik aan het station Trissow. Wellicht laat zich vóór dien tijd nog eenige schikking maken. Uw onderdanige dienaar, A. Beuser, Jur. Dr." Het was laat in den namiddag geworden; de Ootober-zon was reeds ondergegaan. Restin liep met haastige schreden in zijn kamer op en neder, wel een uur reeds. Hij had zijn horloge uit den zak gehaald en op de schrijftafel gelegd. Her haaldelijk boog hij zich voorover, om te zien hoe laai het was. Vreeselijke folteringen, oprecht zieleleed had de arme man iu deze laatste uren doorstaan.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1